Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Programma Begroting 2020 voor wijziging Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bereikbaarheid 4.328 2.078 -2.250 4.329 2.078 -2.251 4.502 1.608 -2.894
Economische ontwikkeling 3.322 2.943 -379 1.383 970 -413 1.188 825 -364
Ruimtelijke ontwikkeling 8.286 2.303 -5.983 9.593 3.207 -6.387 10.003 4.924 -5.079
Milieu 7.808 7.469 -339 8.155 7.659 -496 8.371 7.934 -438
Maatschappelijke ondersteuning 48.588 15.773 -32.815 53.334 17.812 -35.522 53.248 22.485 -30.763
Onderwijs en educatie 3.876 395 -3.481 3.872 395 -3.477 3.748 528 -3.220
Wonen 1.725 1.598 -127 1.643 1.614 -29 1.887 1.527 -360
Sport en cultuur 6.436 1.018 -5.418 6.602 1.085 -5.517 6.927 1.517 -5.409
Veiligheid 1.976 0 -1.976 1.982 6 -1.976 1.965 29 -1.935
Transparante overheid 3.096 557 -2.539 3.198 557 -2.641 3.320 439 -2.881
Totaal programma's 89.441 34.134 -55.307 94.092 35.383 -58.709 95.159 41.816 -53.343
Algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 529 13.562 13.034 529 13.562 13.033 505 14.156 13.651
Algemene uitkeringen 0 52.588 52.588 0 53.574 53.574 196 57.440 57.244
Dividend 0 248 248 0 248 248 0 79 79
Saldo van de financieringsfunctie 3 132 129 3 132 129 3 35 32
Overige algemene dekkingsmiddelen 122 400 278 -245 400 645 -149 174 323
Totaal algemene dekkingsmiddelen 654 66.931 66.277 287 67.916 67.629 555 71.884 71.329
Kosten van de overhead 13.049 754 -12.295 13.473 677 -12.796 12.551 547 -12.004
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 12 0 -12
Totaal saldo van baten en lasten 103.144 101.819 -1.325 107.852 103.976 -3.876 108.277 114.247 5.970
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 3.161 4.084 923 6.073 7.783 1.709 7.847 8.747 900
Het gerealiseerde resultaat 106.305 105.903 -402 113.925 111.759 -2.166 116.125 122.994 6.870

 

De baten in programma 4 vanuit de dividendinkomsten van de ACV worden in bovenstaande tabel in de regel Dividend getoond in plaats van in de regel van Programma 4.

Programma Rekening 2019 Begroting 2020 primitief
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bereikbaarheid 4.490 1.866 -2.625 4.328 2.078 -2.250
2 Economische ontwikkeling 2.623 3.087 464 3.322 2.943 -379
3 Ruimtelijke ontwikkeling 8.870 4.153 -4.717 8.286 2.303 -5.983
4 Milieu 7.834 7.337 -498 7.808 7.574 -234
6 Maatschappelijke ondersteuning 50.658 16.912 -33.747 48.588 15.773 -32.815
7 Onderwijs en educatie 3.843 404 -3.439 3.876 395 -3.481
8 Wonen 2.470 2.663 194 1.725 1.598 -127
9 Sport en cultuur 7.277 1.935 -5.343 6.436 1.018 -5.418
10 Veiligheid 1.787 10 -1.777 1.976 - -1.976
11 Transparante overheid 3.592 548 -3.044 3.096 557 -2.539
12 Algemene dekking en onvoorzien 13.166 68.744 55.578 13.702 67.580 53.878
Totaal saldo van baten en lasten 106.611 107.658 1.047 103.143 101.819 -1.324
1 Bereikbaarheid 464 507 43 569 907 338
2 Economische ontwikkeling 904 64 -840 92 60 -32
3 Ruimtelijke ontwikkeling 1.256 461 -795 257 59 -198
4 Milieu - 316 316 - 321 321
6 Maatschappelijke ondersteuning - 172 172 - 253 253
7 Onderwijs en educatie - 112 112 - 86 86
8 Wonen 724 30 -694 123 - -123
9 Sport en cultuur 308 948 640 69 231 162
10 Veiligheid - - - - - -
11 Transparante overheid 50 211 161 50 - -50
12 Algemene dekking en onvoorzien 10.724 11.019 295 2.001 2.166 165
Totaal mutaties reserves 14.430 13.839 -590 3.161 4.083 922
- - - - - -
Resultaat 121.041 121.498 457 106.304 105.902 -402
Programma Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Verschil Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo %
1 Bereikbaarheid 4.329 2.078 -2.251 4.514 1.608 -2.906 -655 29%
2 Economische ontwikkeling 1.383 970 -413 1.188 825 -364 49 -12%
3 Ruimtelijke ontwikkeling 9.593 3.207 -6.387 10.003 4.924 -5.079 1.308 -20%
4 Milieu 8.155 7.764 -391 8.371 7.949 -423 -31 8%
6 Maatschappelijke ondersteuning 53.334 17.812 -35.522 53.248 22.485 -30.763 4.759 -13%
7 Onderwijs en educatie 3.872 395 -3.477 3.748 528 -3.220 257 -7%
8 Wonen 1.643 1.614 -29 1.887 1.527 -360 -331 1127%
9 Sport en cultuur 6.602 1.085 -5.517 6.927 1.517 -5.409 108 -2%
10 Veiligheid 1.982 6 -1.976 1.965 29 -1.935 40 -2%
11 Transparante overheid 3.198 557 -2.641 3.320 439 -2.881 -240 9%
12 Algemene dekking en onvoorzien 13.760 68.489 54.729 13.105 72.415 59.310 4.581 8%
Totaal saldo van baten en lasten 107.852 103.977 -3.875 108.277 114.246 5.969 9.844 -254%
1 Bereikbaarheid 689 1.027 339 664 1.118 454 115 34%
2 Economische ontwikkeling 57 60 3 181 194 14 10 304%
3 Ruimtelijke ontwikkeling 245 402 157 1.793 1.106 -687 -844 -537%
4 Milieu 0 478 477 - 523 523 46 10%
6 Maatschappelijke ondersteuning - 400 400 - 235 235 -165 0%
7 Onderwijs en educatie - 86 86 - 86 86 0 0%
8 Wonen 123 - -123 107 63 -44 79 -65%
9 Sport en cultuur 69 231 162 72 266 194 32 20%
10 Veiligheid - - - - - - 0 0%
11 Transparante overheid 50 50 - 50 - -50 -50 0%
12 Algemene dekking en onvoorzien 4.840 5.047 207 4.980 5.155 174 -33 -16%
Totaal mutaties reserves 6.073 7.783 1.709 7.846 8.747 901 -808 -47%
Resultaat 113.925 111.759 -2.165 116.123 122.994 6.870 9.036 -301%