Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
In dit hoofdstuk is per programma een toelichting opgenomen van de financiële verschillen tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn tevens de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. De opbouw bij elk product is als volgt:
 • het verschil dat wordt aangegeven is het bedrag vóór bestemming (dus voor mutaties in reserves);
 • vervolgens wordt dat verschil waar nodig toegelicht;
 • tenslotte worden de reservemutaties voor zover nodig, toegelicht.
 • kleinere verschillen worden niet toegelicht, ook niet als een totaalbedrag, zodat het totaal van de genoemde verschillen in de analyse mogelijk niet exact aansluit bij het genoemde totaalverschil.
Omdat dit mogelijk tot onduidelijkheid kan leiden geven we ten aanzien van de reservemutaties nog het volgende mee: een lagere onttrekking aan de reserve of hogere storting in de reserve is weliswaar voordelig voor die reserve, maar voor de exploitatie is dat een nadeel, omdat er een lagere inkomst op die exploitatie is. Het omgekeerde geldt uiteraard voor een hogere onttrekking of lagere storting; nadelig voor de reserve maar voordelig voor de exploitatie.
 
 

Programma 1 Bereikbaarheid

Overzicht baten en lasten programma 1

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 1

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN 0 -2.244 0 0 -2.244 29 -2.283 0 0 -2.254 29 -39 0 0 -11
211.00 VERKEERSMAATREGELEN 12 -855 0 0 -844 0 -991 0 0 -991 -12 -136 0 0 -147
214.00 PARKEERVOORZIENINGEN 1.222 -506 0 0 716 990 -504 0 0 486 -232 3 0 0 -230
223.00 VEERDIENSTEN 844 -723 0 0 121 589 -736 0 0 -147 -255 -13 0 0 -268
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.078 -4.329 0 0 -2.251 1.608 -4.514 0 0 -2.906 -470 -185 0 0 -655
210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN 0 0 -357 367 11 0 0 -357 458 102 0 0 0 91 91
211.00 VERKEERSMAATREGELEN 0 0 -300 600 300 0 0 -300 600 300 0 0 0 0 0
214.00 PARKEERVOORZIENINGEN 0 0 -32 0 -32 0 0 -8 0 -8 0 0 24 0 24
223.00 VEERDIENSTEN 0 0 0 60 60 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 -689 1.027 339 0 0 -664 1.118 454 0 0 24 91 115

210.00 Wegen, straten en pleinen

Terug naar navigatie - 210.00 Wegen, straten en pleinen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 11.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De post onderhoud verhardingen laat een nadelig saldo zien van € 35.000. Dit verschil wordt veroorzaakt door € 143.000 aan lagere kapitaallasten, grotendeels veroorzaakt door de verlenging van de afschrijvingstermijn bij wegenaanleg van 25 naar 40 jaar. De reguliere kosten van wegenonderhoud laten een nadeel zien van € 174.000, welk bedrag wordt onttrokken uit de reserve onderhoud verhardingen. De kosten voor gladheidsbestrijding zijn als gevolg van de weersomstandigheden € 29.000 hoger uitgevallen dan begroot. Verder is op de post Coalitieakkoord toegankelijkheid stad etc. € 25.000 minder aan kapitaallasten uitgegeven dan begroot, omdat nog niet alle investeringen in uitvoering zijn. De post uitvoering verkeersbeleid laat een voordeel zien van € 29.000. Dit betreft de reclamevergoeding op bushalte hokjes (ABRI’s). Deze vergoeding wordt in de toekomst ingezet voor de vervanging van de ABRI’s.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 91.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 83.000 minder onttrokken uit de reserve  hoofdinfrastructuur wegen vanwege lagere kapitaallasten bij het product wegen als gevolg van het verlengen van de afschrijvingstermijn bij wegenaanleg en er is € 174.000 meer onttrokken uit de reserve onderhoud verhardingen, omdat er in het verslagjaar meer aan wegenonderhoud is gedaan.

211.00 Verkeersmaatregelen

Terug naar navigatie - 211.00 Verkeersmaatregelen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 147.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het verschil op de post VRI’s/Vecoms van  €168.000 wordt veroorzaakt door de noodzakelijke spoedvervanging van het kabelbed op de kruising Lawickse Allee - Costerweg en enkele kleine ongeplande herstelwerkzaamheden aan andere VRI’s. De overschrijding van het budget op de bebording van € 11.000 wordt veroorzaakt door het herplaatsen van 6 komborden die vernield en/of ontvreemd waren.
Verder is op de post coalitieakkoord ruim € 31.000 minder aan kapitaallasten uitgegeven dan begroot, omdat nog niet alle investeringen in uitvoering zijn.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

214.00 Parkeervoorzieningen

Terug naar navigatie - 214.00 Parkeervoorzieningen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 230.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De misgelopen parkeeropbrengsten als gevolg van corona heeft geresulteerd in een incidenteel nadeel van € 240.000. Voor de misgelopen opbrengsten zijn we reeds gedeeltelijk gecompenseerd door het rijk voor € 150.000. Deze compensatie is opgenomen in programma 12 onder het product 921.00 Algemene uitkering. Het is de verwachting dat we volledig gecompenseerd gaan worden. Bij de meicirculaire 2021 volgt hier duidelijkheid over.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 24.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen het product parkeervoorzieningen wordt het resultaat gedoteerd of onttrokken uit de reserve. Omdat de misgelopen parkeeropbrengsten volledig zijn te verklaren als gevolg van corona en we hiervoor gecompenseerd worden vanuit het rijk is besloten dit jaar het negatieve resultaat niet te onttrekken uit de reserve.

223.00 Veerdiensten

Terug naar navigatie - 223.00 Veerdiensten

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 268.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Als gevolg van corona is het aantal overtochten in 2020 een stuk lager geweest dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. Dit heeft gezorgd voor een incidenteel nadeel inclusief de ombuiging meeropbrengsten kaartverkoop van € 222.000 op de opbrengsten bij het Lexkesveer. De ombuigingsmaatregel heeft € 3.000 minder opgebracht dan waar rekening mee is gehouden in de begroting, dit wijkt af van wat er in de RIB 21.0100402 is gecommuniceerd. De verklaring dat de ombuiging meeropbrengsten kaartverkoop bijna volledig is behaald maar er toch een tekort zit op de opbrengsten heeft te maken met de categorieën waarvan de tarieven zijn verhoogd. Zo zijn bijvoorbeeld de tarieven van een enkel kaartje voor fietsers verhoogd en zien we dat we dankzij de mooie zomer deze aantallen redelijk gelijk zijn gebleven, wat goed is voor de ombuiging. Echter zien we bij de 40-rittenkaarten voor fietsers, waarvan de tarieven niet zijn verhoogd dat deze door corona minder zijn verkocht (minder scholieren en werkende mensen).

Bij de ombuiging bijdrage Lexkesveer gemeente Overbetuwe is in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 50.000. In werkelijkheid is er een bijdrage vanuit de gemeente Overbetuwe gerealiseerd van € 25.000. Dit leidt tot een nadeel van € 25.000.

In 2017 zijn we overgestapt op groene brandstof waarmee we de CO2 uitstoot met 120.000 kilo per jaar reduceren. Deze brandstof is duurder dan 'reguliere' brandstof waardoor we een overschrijding zien van € 13.000.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd. 

Programma 2 Economische ontwikkeling

Overzicht baten en lasten programma 2

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 2

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
221.00 RIJNHAVEN 456 -426 0 0 30 427 -386 0 0 41 -29 40 0 0 11
310.00 MARKTEN 88 -67 0 0 20 79 -105 0 0 -26 -9 -38 0 0 -47
310.10 BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT 16 -226 0 0 -210 11 -180 0 0 -169 -5 46 0 0 41
310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN 0 -260 0 0 -260 0 -195 0 0 -195 0 65 0 0 65
830.00 GRONDEXPLOITATIE 411 -404 0 0 7 308 -322 0 0 -14 -103 82 0 0 -21
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 970 -1.383 0 0 -413 825 -1.188 0 0 -364 -146 195 0 0 49
221.00 RIJNHAVEN 0 0 0 15 15 0 0 0 4 4 0 0 0 -11 -11
310.00 MARKTEN 0 0 -5 0 -5 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0
830.00 GRONDEXPLOITATIE 0 0 -52 45 -7 0 0 -176 190 14 0 0 -124 145 21
Mutaties reserves 0 0 -57 60 3 0 0 -181 194 14 0 0 -124 134 10

221.00 Rijnhaven

Terug naar navigatie - 221.00 Rijnhaven

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 11.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 11.000  gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd. 

310.00 Markten

Terug naar navigatie - 310.00 Markten

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 47.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Als gevolg van corona zijn er incidenteel extra kosten gemaakt waar geen rekening mee is gehouden in de begroting. Er zijn twee stroomkasten bijgeplaatst in verband met uitbreiding van de markt naar de Vijzelstraat en het Salverdaplein (€ 24.000). Daarnaast is er door de uitbreiding van de markt een toiletvoorziening gehuurd wat heeft geleid tot een nadeel (€ 13.000). Op de opbrengsten is een nadeel ontstaan (€ 9.000), voornamelijk als gevolg van corona.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd. 

310.10 Bevordering handel en ambacht

Terug naar navigatie - 310.10 Bevordering handel en ambacht

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 41.000.  Dit wordt als volgt verklaard:

Vanaf begin maart zijn geen inhuurkosten meer geweest ten behoeve van de inzet van een horeca BOA, wat een besparing heeft opgeleverd van € 17.000.  In de inhuurovereenkomst met de gemeente Nijkerk was een crisisbeding opgenomen dat door Covid19 in werking is getreden, waardoor de bewuste horeca BOA weer volledig bij Nijkerk aan de slag is gegaan. Een vervangende BOA met horecabevoegdheid was door de ontstane crisis niet te vinden.  Verder is de Visie op economie nog niet opgesteld als gevolg van een combinatie van omstandigheden, te weten door covid19 en vanwege het te doorlopen proces Nieuwe Toekomst. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 23.000. 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 22.500 voor Opstellen visie op economie  bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

In de RIB met betrekking tot de eindstand 2020 van de ombuigingen (kenmerk: 21.0100402) is gerapporteerd over de ombuiging van € 10.000 op Vergunningen drank- en horecawet/leges. De werkelijke legesopbrengsten bedroegen € 7.929, waarmee € 2.145 van de ombuiging is gerealiseerd (€ 5.784 + € 10.000 begroot; € 7.929 gerealiseerd).

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen

Terug naar navigatie - 310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 65.000.  Dit wordt als volgt verklaard:

Op het onderdeel ondersteuning bedrijfsvestigingen is een voordeel van € 26.000, opgebouwd uit diverse kleine afwijkingen, waarvan de lagere doorvergoeding van reclamebelasting een van de grotere oorzaken is. Anticiperend op eventuele negatieve gevolgen van covid19  is deze doorvergoeding neerwaarts bijgesteld. Op het onderdeel Kennisstad is een voordeel van € 35.000 als gevolg van het stopzetten van de subsidie aan Foodvalley NL en een voordeel van € 14.000 vanwege het nog niet volledig afronden van het project Quality of life.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 14.250 voor het project Quality of life en € 35.000 ten behoeve van Vestigingsklimaat Kenniseconomie bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

830.00 Grondexploitatie

Terug naar navigatie - 830.00 Grondexploitatie

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 21.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadelig resultaat (€ 21.000) wordt enerzijds veroorzaakt door de algemene kosten. De algemene kosten (€ 143.000 nadeel) betreffen de kosten voor het opstellen van de nota bovenwijkse voorzieningen en verbetering van grondbedrijfsprocessen. Verder is er in het project DMP een nadelig resultaat te zien met betrekking tot de bijdrage bovo (€ 52.000 nadeel). Hiertegenover staat dat bij het project Costerweg 65 een voordeel ontstaat voor wat betreft de bijdrage bovo (€ 165.000 voordeel). Het resterend deel van het nadelige resultaat zit in de bijdrage plankosten (€ 9.000).

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 21.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt door de algemene kosten, de bijdragen bovo en plankosten.

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Overzicht baten en lasten programma 3

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 3

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN 100 -123 0 0 -23 127 -52 0 0 76 27 72 0 0 99
210.50 OPENBARE VERLICHTING 4 -372 0 0 -369 3 -339 0 0 -336 0 33 0 0 33
541.10 CULTUURHISTORIE 0 -143 0 0 -143 0 -158 0 0 -158 0 -15 0 0 -15
560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER 13 -3.531 0 0 -3.518 51 -3.870 0 0 -3.819 38 -339 0 0 -301
724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS 544 -463 0 0 81 538 -411 0 0 127 -6 52 0 0 46
810.00 RUIMTELIJKE BELEID 17 -1.616 0 0 -1.599 365 -1.808 0 0 -1.443 347 -192 0 0 155
810.20 RUIMTELIJKE BEHEER 2 -114 0 0 -112 9 -114 0 0 -105 6 0 0 0 6
810.30 BESTEMMINGSPLANNEN 22 -265 0 0 -243 27 -182 0 0 -155 5 83 0 0 88
810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES 1.298 -1.182 0 0 116 1.493 -1.641 0 0 -148 195 -459 0 0 -265
822.30 VASTGOEDSYSTEEM 0 -117 0 0 -117 0 -110 0 0 -110 0 7 0 0 7
825.00 OMGEVINGSVERGUNNING 1.207 -1.666 0 0 -460 2.312 -1.318 0 0 993 1.105 348 0 0 1.453
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.207 -9.593 0 0 -6.387 4.924 -10.003 0 0 -5.079 1.718 -410 0 0 1.308
210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 -48 0 0 -48 0 -48
560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER 0 0 0 0 0 0 0 -49 50 1 0 0 -49 50 1
724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS 0 0 0 19 19 0 0 0 20 20 0 0 0 1 1
810.00 RUIMTELIJKE BELEID 0 0 -8 50 43 0 0 -8 130 123 0 0 0 80 80
810.30 BESTEMMINGSPLANNEN 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 -40
810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES 0 0 -238 121 -116 0 0 -586 734 148 0 0 -348 613 265
825.00 OMGEVINGSVERGUNNING 0 0 0 172 172 0 0 -1.103 172 -931 0 0 -1.103 0 -1.103
Mutaties reserves 0 0 -245 402 157 0 0 -1.793 1.106 -687 0 0 -1.548 704 -844

210.10 Nutsbedrijven en derden

Terug naar navigatie - 210.10 Nutsbedrijven en derden

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 99.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel is opgebouwd uit € 48.000 lagere kosten voor herstel van straatwerk dan begroot, uit € 23.000 lagere inhuur- en controlekosten op de aanleg van glasvezel met name door een verstrekte vergoeding daarvoor vanuit de KPN van € 50.000. Tevens is € 18.000 meer aan vergoedingen voor MOOR meldingen ontvangen en € 9.000 meer leges , beiden in verband met de aanleg van kabels en leidingen.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 48.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Lagere kosten in verband met herstel straatwerk hebben geleid tot een storting in de reserve onderhoud verhardingen van € 48.000.

210.50 Openbare verlichting

Terug naar navigatie - 210.50 Openbare verlichting

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 33.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Doordat de aanbesteding voor het onderhoud aan de verlichtingsinstallatie (alle lichtmasten in de gemeente) pas medio 2020 is afgerond, zijn er minder opdrachten uitgezet. Dit leverde een voordeel op van € 97.000. Het onderdeel  elektriciteit laat een nadeel zien van € 64.000, grotendeels veroorzaakt door naheffingen energiebelasting over de jaren 2018 en 2019. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

541.10 Cultuurhistorie

Terug naar navigatie - 541.10 Cultuurhistorie

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 15.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

560.00 Wijk- en buurtbeheer

Terug naar navigatie - 560.00 Wijk- en buurtbeheer

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 301.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadeel op dit product wordt grotendeels verklaard door de post Coronakosten openbare ruimte. Hierop is voor een bedrag van € 364.000 aan kosten verantwoord, waarbij o.a. gedacht moet worden aan inhuurkosten in verband met extra BOA inzet, de inzet van verkeersregelaars, het aanschaffen en plaatsen van borden en afzettingen, het aanpassen van transportmiddelen en de aanschaf van schoonmaakmiddelen. Deze kosten worden voor ongeveer tweederde deel vergoed door het rijk en de provincie. De compensatie is verwerkt in programma 12 onder de producten 921.00 Algemene uitkering en 922.00 Algemene inkomsten en uitgaven.

Daarnaast laat de post Bomen een nadeel zien van € 284.000. Dit wordt verklaard door de inhaalslag die is uitgevoerd op het onderhoud en de vervanging van bomen. Door andere werkzaamheden en vervangingen uit te stellen binnen het product wijk- en buurtbeheer en minder uitgaven op o.a. straatreiniging als gevolg van de gunstige weersomstandigheden, zijn deze middelen ingezet voor het achterstallig en noodzakelijk snoeionderhoud en vervanging van bomen. Dit leidt tot een even groot voordeel binnen dit product. Het tekort bij bomen dat nu te zien is, is te wijten aan het feit dat alle kosten die noodzakelijk waren voor de inhaalslag op deze post zijn geboekt.

Verder is op de post materieel wijk- en buurtbeheer een nadeel ontstaan van € 47.000. Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt doordat de beoogde ombuiging van € 50.000,- (ombuigingsmaatregel 13: slimmer inzetten van materieel) in 2020 nog niet gerealiseerd kon worden. Voor 2021 e.v. wordt een analyse gemaakt en een plan ontwikkeld om deze ombuiging wel structureel door te voeren. Genoemd tekort voor 2020 zal worden gedekt door een onttrekking uit de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte. Van het voordeel op de post speelvoorzieningen zal € 49.000 in de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte worden gestort.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 1.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Om in de toekomst voldoende middelen te hebben voor onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen wordt het overschot van € 49.000 gestort in de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte en facilitaire zaken. Op het onderdeel materieel wijk- en buurtbeheer is € 50.000 onttrokken uit de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte en facilitaire zaken ter dekking van het  nadeel op deze post.

724.00 Beheer begraafplaats

Terug naar navigatie - 724.00 Beheer begraafplaats

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutatie) van € 46.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Meeropbrengsten Begraafplaatsrechten (voordeel € 85.000)
(vermoedelijk door Corona) hebben er meer begrafenissen plaatsgevonden.

Aanschaf bekisting begraafplaats (nadeel € 13.000)
Deze aanschaf is gedaan om op een nette professionele manier te kunnen begraven. Het is ook een essentieel gereedschap om veilig te kunnen werken.

Achterstand delven bovengrondse graven (nadeel € 11.000)
Er was een achterstand in het ruimen van bovengrond graven. Dit is nu verholpen. Hierdoor ontstaat een betere grip op toekomstige kosten en beheer van dit beheeronderdeel omdat de administratie is bijgewerkt als ook de werkelijkheid buiten.

Overige kleine kosten (nadeel € 15.000 )
In 2020 is er veel gedaan aan kleinere verbeteringen in het beheer en onderhoud van de begraafplaats. Zo zijn de begraafplaats folders geactualiseerd en zijn er ook diverse werken buiten volbracht. Hierbij is te denken aan het vervangen van dode beplanting en het herstellen van diverse paden. Zoals gebruikelijk wordt het exploitatieresultaat van de begraafplaats gestort in de voorziening onderhoud begraafplaats.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 1.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

810.00 Ruimtelijke beleid

Terug naar navigatie - 810.00 Ruimtelijke beleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 158.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De post landschapsbeleidsplan laat een voordeel zien van €50.000. Dit zijn niet bestede middelen uit het coalitieakkoord ten behoeve van een biodiversiteitsplan, waarvan de opstelling niet in 2020 plaats heeft kunnen vinden. In het raadsbesluit  bij deze jaarrekening wordt voorgesteld een budget van € 50.000 voor het opstellen van een biodiversiteitsplan bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Op de post Kennis-as Kennislandschap is een voordeel ontstaan van € 102.000. Dit voordeel is opgebouwd uit € 52.000 lagere kapitaallasten dan begroot doordat de voor Kennis-as beschikbare investeringskredieten Kennis-as Fysieke spoor 2017 en 2019 nog niet volledig zijn uitgegeven. Dit deels in afwachting van de besluitvorming en uitvoering van Beter bereikbaar Wageningen. Verder is € 28.000 minder uitgegeven aan uitvoeringskosten en is een bedrag van € 21.000 van de provincie Gelderland ontvangen in verband met de eindafrekening van het project Kennis-as. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 49.473 voor verdere verbeteringen van het vestigingsklimaat  (Uitvoering Investeringsagenda Vestigingsklimaat FoodValley) bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

De post Aanpak binnenstad laat een voordeel zien van € 44.000 voornamelijk veroorzaakt doordat de via de Kadernota 2019 beschikbaar gestelde € 25.000 voor het opstellen van een startnotitie omgevingsvisie stad, met bijzondere aandacht voor de binnenstad, is vertraagd als gevolg van de coronamaatregelen. In het raadsbesluit  bij deze jaarrekening wordt voorgesteld een budget van € 25.000 voor het opstellen van de startnotitie omgevingsvisie stad bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Bij de post Budget aanpak Grebbedijk is het beschikbare budget grotendeels niet besteed en resteert nog € 74.000. Om de verdere uitvoer van het meerjarige project Grebbedijk mogelijk te maken, onder andere de noodzakelijke inhuur van externe juridische expertise voor een ADC toets (Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie) en voor grondruiltransacties, wordt in het raadsbesluit  bij deze jaarrekening voorgesteld om een budget van € 73.862 bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

De post Uitkoop en verkabeling laat een overschrijding zien van € 80.000. Dit betreft kosten die Liander heeft gemaakt in verband met de hoogspanningsverbindingen in de wijk De Nude. Hierbij werd overigens rekening gehouden met een extra uitgave van € 100.000.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 80.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

In verband met de door Liander in rekening gebrachte kosten van de verkabeling van een hoogspanningsleiding  in de wijk De Nude is € 80.000 onttrokken uit de onbestemde reserve (cf. begrotingswijziging nummer 4, raad 17-9-2018). 

810.20 Ruimtelijke beheer

Terug naar navigatie - 810.20 Ruimtelijke beheer

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 6.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

810.30 Bestemmingsplannen

Terug naar navigatie - 810.30 Bestemmingsplannen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 88.000 Dit wordt als volgt verklaard:

In 2020 is vanwege andere prioriteiten, zoals De Born-Oost en Duivendaal minimaal gewerkt aan het bestemmingsplan Haven. Voor de actualisatie van het bestemmingsplan Business- en Sciencepark zijn in 2020 alleen voorbereidingen getroffen en nog geen kosten gemaakt. Hierdoor hebben we een voordelig resultaat op de bestemmingsplannen Haven (€ 10.000), bestemmingsplan algemeen (€ 37.000) en bij het bestemmingsplan Centrum (€ 40.000).

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 50.439 voor bestemmingsplannen haven en Business en sciencepark bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 40.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is in 2020 geen bedrag onttrokken uit de algemene bestemmingsreserve ten behoeve van bestemmingsplan centrum.

810.40 Kostenverhaallocaties

Terug naar navigatie - 810.40 Kostenverhaallocaties

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 265.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het resultaat kan worden verklaard door de bijdragen bovenwijkse voorzieningen, plankosten en grondverkopen. De bijdrage bovenwijkse voorzieningen heeft een nadeel van € 252.000. Dit komt enerzijds voort omdat we bijdragen hebben ontvangen die niet begroot waren in 2020. Dit levert een voordeel op van de volgende projecten: Upfield (€ 91.000 voordeel), Unilever (€ 189.000 voordeel) en Nudepark (€ 65.000 voordeel). Anderzijds zijn er projecten waar we in 2020 een bijdrage voor de Bovo zouden ontvangen, maar die we niet hebben ontvangen, dit is een nadeel op onze begroting. Dit zijn de Tropische Kas (€ 43.000) en Kortenoord (€ 554.000). Verder wordt het totale nadelige resultaat verklaard door de plankosten, totaal nadeel van € 128.000. Dit wordt veroorzaakt door de Aula de Nieuwe Wereld (€ 30.000 nadeel), Dorschkamp (29.000 voordeel), Duivendaal (€ 153.000 nadeel) en de Campus (€ 26.000 voordeel). Ook is er voordeel behaald van € 83.000 bij de derde kwadrant. Ten slotte is er grond verkocht bij Brink Residence, het resultaat hiervan is dat de verliesvoorziening is vrijgevallen (€ 44.000 voordeel).
Voor de overige verschillen en de toelichting wordt verwezen naar de verantwoording van de afzonderlijke kostenverhaalexploitaties in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2021. Deze wordt gelijktijdig met de jaarrekening aangeboden aan de raad.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 265.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Gemeenten dienen, via een stelselwijziging, alle boekwaarden van faciliterende kostenverhaallocaties uit de grondexploitaties te halen en verantwoord op de balans (overlopende activa). Dit betreft een voordeel van € 265.000. Dit heeft te maken met de bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen, plankosten, winstneming en grondverkopen.

822.30 Vastgoedsysteem

Terug naar navigatie - 822.30 Vastgoedsysteem

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van €  7.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

825.00 Omgevingsvergunning

Terug naar navigatie - 825.00 Omgevingsvergunning

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutatie) van € 1.453.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Aan leges bouwvergunningen is € 1.103.000 meer ontvangen dan begroot. De opbrengst valt met name door een aantal grote bouwplannen hoger uit. Als voorbeeld kunnen genoemd worden de WUR, Hoge Steeg 2, (€ 315.000), Nieuw Kortenoord fase 2b en 3 (€ 434.000) en Sunflower bouwwerk Bronland 18 (€ 434.000), Costerweg 65 (€ 237.000) en Van Wijnen voor Bosweg (€ 245.000). Een deel van de door de gemeente gemaakte kosten voor de plannen worden niet toegerekend aan de leges. In 2021 analyseren we hoe we dit kunnen verbeteren.

De begrote kosten voor de omgevingswet zijn voor een groot deel niet besteed (€ 386.000). Bij de vaststelling van het projectplan is ermee rekening gehouden dat de overblijvende middelen in 2020 in 2021 ingezet kunnen worden. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 382.130 voor project omgevingswet bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

Bij de reservemutatie is een nadelig resultaat van € 1.103.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het totaal positief saldo van de ontvangen leges bouwvergunningen bedraagt € 1.103.000 en wordt gestort in de Reserve egalisatie bouwvergunningen.

Programma 4 Milieu

Overzicht baten en lasten programma 4

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 4

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
140.00 DIERENWELZIJN 0 -63 0 0 -63 0 -69 0 0 -69 0 -6 0 0 -6
710.10 PLAAGDIERBESTIJDING 0 -65 0 0 -65 0 -94 0 0 -94 0 -29 0 0 -29
721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING 4.987 -4.081 0 0 906 5.122 -4.263 0 0 859 135 -182 0 0 -47
722.00 RIOLERING EN WATERZUIVERING 2.585 -2.119 0 0 466 2.588 -2.175 0 0 413 3 -56 0 0 -53
722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING 0 -338 0 0 -338 0 -298 0 0 -298 0 39 0 0 39
723.00 ENERGIEBEHEER 192 -1.205 0 0 -1.013 239 -1.200 0 0 -961 47 6 0 0 52
723.10 MILIEUBEHEER 0 -284 0 0 -284 0 -272 0 0 -272 0 12 0 0 12
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.764 -8.155 0 0 -391 7.949 -8.371 0 0 -423 185 -216 0 0 -31
721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING 0 0 0 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 -171 -171
722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING 0 0 0 130 130 0 0 0 105 105 0 0 0 -25 -24
723.00 ENERGIEBEHEER 0 0 0 177 177 0 0 0 418 418 0 0 0 242 242
723.10 MILIEUBEHEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 478 477 0 0 0 523 523 0 0 0 46 46

140.00 Dierenwelzijn

Terug naar navigatie - 140.00 Dierenwelzijn

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 6.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

710.10 Plaagdierbestrijding

Terug naar navigatie - 710.10 Plaagdierbestrijding

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 29.000.  Dit wordt als volgt verklaard:

Met name de bestrijding van de eikenprocessierups heeft alleen al € 41.000 gekost.  De overige kosten van ongediertebestrijding hebben € 36.000 bedragen, terwijl het totaal budget € 48.000 was.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

721.00 Afvalverwijdering en -verwerking

Terug naar navigatie - 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 47.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de lasten bedraagt het voordeel € 107.000 en dit is opgebouwd uit de volgende verschillen. Op de post Beleid+voorlichting afvalscheiding is een voordeel van € 45.000 vanwege minder uitgaven op het gebied van communicatie over afvalzaken en lagere onderzoekskosten naar onder andere afvalscheiding. Op de post Uitvoering afval huishoudens is een voordeel van € 95.000.  Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat grond niet meer wordt geaccepteerd op het afvalbrengstation (voordeel € 30.000) en doordat de PMD verwerking landelijk anders is geregeld. Het voordeel van de PMD verwerking is grotendeels teniet gedaan  door de gekelderde oud-papierprijs, wat € 130.000 heeft gekost. Daarnaast leverde de wijziging van de BTW afhandeling tussen gemeente en de Stichting Afvalfonds een nadeel op van € 29.000 aan niet te vermijden boeterente.

Bij de baten is sprake van een nadeel van € 155.000. Dit is opgebouwd uit de volgende verschillen. De begrote onttrekking uit de egalisatiereserve is zoals voorgenomen grotendeels opgevangen door bezuinigingen op grond (€ 30.000) en papier (€ 19.000). Daarnaast is het tarief voor kamerverhuur ingevoerd (€90.000). Hiervan komt echter circa € 39.000 pas in 2021 binnen. Besparing in 2020 bedroeg daarmee € 100.000. Hiermee is € 71.000 van de begrote onttrekking niet opgevangen door bezuinigingen.

Het voordeel van het tarief kamerverhuur is teniet gedaan door lagere inkomsten dan begroot van de overige afvalstoffenheffing (nadeel € 70.000). Waardoor er in totaal niet meer afvalstoffenheffing is binnengekomen dan begroot. De dividenduitkering vanuit de AfvalCombinatie de Vallei (ACV) is niet uitgekeerd (nadeel € 90.000). Minder inkomsten Afvalfonds door afrekeningen vergoeding 2017 (nadeel € 50.000).

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 21.000 voor stimulering glasbakken bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 171.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden. De begrote onttrekking heeft niet plaatsgevonden, omdat de Egalisatiereserve afval geen saldo meer heeft. 

722.00 Riolering en waterzuivering

Terug naar navigatie - 722.00 Riolering en waterzuivering

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 53 .000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadelig resultaat is opgebouwd uit de volgende verschillen; op de post Riolering - algemeen is een voordeel van € 119.000 op de doorbelaste kapitaallasten en lagere kosten van regulier onderhoud en inspectie aan de riolering van € 330.000. Op deze post is tevens een nadeel van € 194.000 vanwege de niet-begrote storting in de voorziening riolering. Op de post Riolering - niet regulier beheer bedraagt het nadeel € 345.000, grotendeels veroorzaakt door rioolonderhoud op de fietsroute Van Uvenweg. Op het onderdeel Riolering - inspecties bedraagt het voordeel € 38.000.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning

Terug naar navigatie - 722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 39.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Dit voordeel wordt met name verklaard door een voordelige aanbesteding voor de baggerwerkzaamheden (voordeel € 25.000).

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 24.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

In het verslagjaar zijn baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor was € 130.000 begroot.  Door een voordelige aanbesteding hebben de werkelijke kosten € 105.000  bedragen.

723.00 Energiebeheer

Terug naar navigatie - 723.00 Energiebeheer

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 52.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De post energie en drinkwaterbeleid laat een voordeel zien van € 102.000. Dit voordeel bestaat voor € 92.000 uit middelen uit de jaarschijf 2020 van het coalitieakkoord, welke als gevolg van werkzaamheden in verband met de visie buitengebied en de nieuwe toekomst is ontstaan. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld  om een budget van € 60.000 voor de ontwikkeling van beleid op het gebied van "van gas af", "combinatie duurzame opwekkingsvormen" en "sociaal klimaatneutraal" bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Het onderdeel verduurzaming schoolgebouwen laat een voordeel zien van € 204.000. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 204.287 voor de verdere realisatie van de verduurzaming van schoolgebouwen bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

De post warmtetransitie Benedenbuurt laat een overschrijding zien van € 242.000 aan voorbereidingskosten, welke zijn gemaakt om te komen tot de aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt . Deze kosten worden volledig gedekt door een onttrekking uit de Reserve proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 14.501 voor pilot warme schoollunch bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 242.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is een bedrag van € 242.000 onttrokken uit de Reserve proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt. Hiermee worden de voorbereidingskosten gedekt welke zijn gemaakt om te komen tot de aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt.

 

723.10 Milieubeheer

Terug naar navigatie - 723.10 Milieubeheer

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 12.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning

Overzicht baten en lasten programma 6

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 6

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

In programma 6 komen zowel de curatieve als de preventieve acties naar voren. Dit onderscheid is niet altijd makkelijk te maken. De inzet van onze partner Welsaam is voornamelijk preventief van aard, maar ook vanuit de overige budgetten wordt volop gewerkt vanuit de preventie-gedachte. Soms heeft een curatief traject dan ook een preventieve werking: voorkomen van zwaardere problematiek.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
511.10 VREDE- EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 0 -532 0 0 -532 0 -498 0 0 -498 0 34 0 0 34
610.00 SAMEN WAGENINGEN 0 -4.227 0 0 -4.227 0 -4.227 0 0 -4.227 0 0 0 0 0
625.00 BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK 0 -6 0 0 -6 0 -6 0 0 -6 0 0 0 0 0
625.20 BELEIDSDOMEIN GEHANDICAPTEN 0 -51 0 0 -51 0 -37 0 0 -37 0 14 0 0 14
625.30 BELEIDSDOMEIN VLUCHTELINGENBELEID 0 -88 0 0 -88 0 -57 0 0 -57 0 31 0 0 31
625.40 BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNEN VAN MANTELZORG 0 -111 0 0 -111 0 -92 0 0 -92 0 19 0 0 19
625.50 BELEIDSDOMEIN LEEFBAARHEID/SOC. VEILIGHEID 0 -14 0 0 -14 0 -14 0 0 -14 0 0 0 0 0
625.80 BELEIDSDOMEIN GEZONDHEIDSBELEID 0 -1.132 0 0 -1.132 3 -1.135 0 0 -1.132 3 -3 0 0 1
625.99 MO-PLAN ALGEMEEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
626.10 INTEGRALE TOEGANG EN ALGEMEEN SOCIAAL DOMEIN 25 -1.931 0 0 -1.905 68 -1.558 0 0 -1.490 43 373 0 0 416
626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE 50 -301 0 0 -251 0 -101 0 0 -101 -50 200 0 0 150
626.30 WERKGELEGENHEID 132 -2.853 0 0 -2.721 327 -2.463 0 0 -2.136 195 390 0 0 585
626.31 WSW 802 -4.762 0 0 -3.960 689 -4.550 0 0 -3.860 -113 212 0 0 100
626.60 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 3.570 -20.028 0 0 -16.458 3.437 -19.024 0 0 -15.586 -132 1.004 0 0 872
626.70 SOCIALE ZEKERHEID 13.209 -13.306 0 0 -97 17.963 -15.656 0 0 2.307 4.754 -2.351 0 0 2.403
626.81 ARMOEDEBESTRIJDING 24 -3.992 0 0 -3.968 -3 -3.830 0 0 -3.833 -27 162 0 0 135
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 17.812 -53.334 0 0 -35.522 22.485 -53.248 0 0 -30.763 4.673 86 0 0 4.759
511.10 VREDE- EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 0 0 0 50 50 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0
625.30 BELEIDSDOMEIN VLUCHTELINGENBELEID 0 0 0 33 33 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0
626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE 0 0 0 38 38 0 0 0 38 38 0 0 0 0 0
626.81 ARMOEDEBESTRIJDING 0 0 0 280 280 0 0 0 115 115 0 0 0 -165 -165
Mutaties reserves 0 0 0 400 400 0 0 0 235 235 0 0 0 -165 -165

511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking

Terug naar navigatie - 511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 34.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Door de coronapandemie zijn er in 2020 minder internationale bijeenkomsten geweest. Het budget hiervoor is daarmee niet volledig aangesproken (voordeel € 9.000). Ook de budgetten voor 4/5 mei zijn niet volledig aangesproken. Voor het opstellen van de toekomstvisie was eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 9.000 niet uitgegeven. Van het eenmalige activiteitenbudget in het kader van 75 jaar bevrijding is € 15.000 niet uitgegeven. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 23.790 voor de resterende uitgaven van de toekomstvisie en het eenmalige activiteitenbudget voor 75 jaar bevrijding bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Omdat in 2020 geen bevrijdingsfestival heeft plaatsgevonden is het uitvoeringsbudget hiervoor beperkt uitgegeven (voordeel € 50.000). Daartegenover staat een incidentele uitgave van € 50.000 voor de garantstelling aan stichting W45 voor het jaarresultaat 2019.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

610.00 Samen Wageningen

Terug naar navigatie - 610.00 Samen Wageningen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 0  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk

Terug naar navigatie - 625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 0  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.20 Beleidsdomein gehandicapten

Terug naar navigatie - 625.20 Beleidsdomein gehandicapten

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 14.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid

Terug naar navigatie - 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 31.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De onderschrijding op het product vluchtelingendomein komt voort uit (incidenteel) ontvangen middelen voor de implementatie van de Nieuwe Wet Inburgering. Het implementatietraject loopt niet gelijk met de toekenning van de middelen, ook door de uitgestelde invoering van de nieuwe wet.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 108.103 voor de implementatie Wet Inburgering bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Het budget komt voor € 77.000 van product 921.00 Algemene uitkering en het restant komt van dit product. 

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg

Terug naar navigatie - 625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 19.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid

Terug naar navigatie - 625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 0  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid

Terug naar navigatie - 625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.99 MO-plan algemeen

Terug naar navigatie - 625.99 MO-plan algemeen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 0  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein

Terug naar navigatie - 626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 416.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Op de uitvoeringskosten Toegang bedraagt de onderschrijding € 50.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het Startpunt  in verband met Corona fysiek niet toegankelijk was. In deze periode is de noodzakelijke hulpverlening wel doorgegaan. 
De onderschrijding van € 25.000 op Regionale Samenwerking wordt veroorzaakt door ontvangen middelen in verband met Transformatieplan Jeugd welke niet waren begroot.
De Algemene kosten Sociaal Domein laten een onderschrijding zien van € 75.000 welke worden verklaard door niet besteedde kosten bezwaar en beroep; op dit moment lopen er nog 3 à 4 cases, waarvan de uitkomst nog niet duidelijk is.
Op het Kernteam bedraagt de onderschrijding € 179.000. € 60.000 hiervan wordt verklaard door een bate uit 2019 welke niet als transitorisch is opgenomen eind 2019; de verlaging van de kosten wordt veroorzaakt door het feit dat er vanaf april geen casuïstiek meer behandeld is, dit is overgenomen door het Multi Disciplinair Cliënten Overleg (MDCO). 
Het maatwerkfonds laat een onderschrijding zien van € 82.000 hetgeen wordt veroorzaakt door het feit dat er niet veel casuïstieken zijn die niet in de reguliere zorg passen.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.20 Burgerkracht en innovatie

Terug naar navigatie - 626.20 Burgerkracht en innovatie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 150.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Innovatiebudget Samen Wageningen laat een onderschrijding zien van € 75.000. Dit betreft een project in meerdere fasen, fase 3 loopt door in 2021. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 75.274 voor innovatiebudget sociaal domein bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

Op Coalitieakkoord innovatie en preventie is een ombuiging van € 75.000 gerealiseerd. De begrote bedragen van € 50.000 op Burgerkracht en Innovatie (Raad en College) hebben beiden niet geleid tot uitgaven, waardoor een besparing van € 100.000 ontstaat.

De te realiseren ombuiging van € 100.000 in verband met inhuur personeel naar vast personeel is niet gerealiseerd binnen het product Burgerkracht en Innovatie. Deze is gerealiseerd op het product individuele ondersteuning en integrale toegang en Sociaal Domein. De totale gerealiseerde ombuiging bedraagt € 302.000. Dit bedrag sluit aan bij de RIB. De afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door minder inhuur dan begroot.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

626.30 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 626.30 Werkgelegenheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 585.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De grootste afwijkingen zijn toegelicht:

ESF-subsidies (€ 185.000 voordeel)
De afrekening van de ESF-subsidie "Foodvalley re-integratie en arbeidsinpassing jaarschijf 2016-2018" bedraagt € 153.000. De subsidie zou oorspronkelijk worden ingezet voor regionale activiteiten in de arbeidsmarktregio Foodvalley, maar is uiteindelijk uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
Van de ontvangen ESF-subsidie voor het project "Vertrouwen Werkt" is € 32.000 overgebleven.

BTW re-integratie (€ 59.000 voordeel)
De Hoge Raad heeft het recht op compensatie van btw bij het BTW compensatiefonds inzake kosten van re-integratie verruimd. De Hoge Raad oordeelt in het arrest van 10 juli 2020 dat de gemeente de btw op de kosten van een re-integratietraject dat is aangeboden aan werkloze inwoners die bijstand ontvangen onder voorwaarden kan compenseren bij het BTW compensatiefonds. De btw met betrekking tot de betalingen in 2020 van het Werkpunt, sollicitatietrainingen en inhuur van externe klantmanagers is al door een aanpassing in het administratiesysteem gecompenseerd in 2020. Dat gaat om een bedrag van € 59.000.

Ombuiging 2020 Parttime werken (€ 76.000 voordeel)
Deze maatregel is onderdeel van de ombuiging "Innovatief handelen fase 1". In totaliteit is er op "Parttime werken" een voordeel ontstaan van € 11.000 (zie RIB 21.0100402). Er is per saldo € 35.000 beschikbaar gesteld en er is € 24.000 aan projectkosten besteed. Echter, de ombuiging staat over 2 producten verdeeld: € 100.000 aan budget uitvoeringskosten op Werkgelegenheid en € 65.000 aan besparing op de uitkeringen op Sociale zekerheid. Op het product Werkgelegenheid is een voordeel van € 76.000 ontstaan (€ 100.000 -/- € 24.000). Dit komt door vertraging bij de implementatie van dit project. Door corona is de start later in het jaar geweest dan bedoeld was. Er zijn hierdoor veel minder kosten gemaakt.

Ombuiging 2020 Van activeren naar re-integreren (€ 44.000 nadeel)
Deze ombuiging hield in om bij een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden een betere aansluiting te zoeken door minder activiteiten te bieden in het kader van re-integreren en meer activiteiten in het kader van activeren. Er is besloten om geen gebruik meer te maken van een externe partij die werd ingehuurd om sollicitatietrainingen te geven maar deze training zelf te gaan geven. Aan deze maatregel is halverwege 2020 invulling aan gegeven waardoor niet het volledige begrote bedrag als ombuigingsresultaat ingeboekt kon worden.

Nieuw Beschut (€ 69.000 voordeel)
Op de doelgroep nieuw beschut is voordeel ontstaan van € 69.000. Begin 2020 waren er 4 nieuw beschutters in dienst bij de Gemeente Wageningen. In de loop van 2020 is dit uitgebreid naar 11. In de begroting was rekening gehouden met een taakstelling van 15 personen.

Inzet trajecten re-integratie (€ 209.000 voordeel)
Ten opzichte van vorig jaar zijn we 2020 gestart met een lager aantal bijstandsgerechtigden. In brede zin kan je stellen dat we bij minder bijstandsgerechtigden ook minder re-integratietrajecten nodig hebben. Daarnaast is vanwege corona ook minder uitgegeven aan trajecten en begeleiding op de werkvloer, omdat deze trajecten tijdelijk hebben stil gelegen en minder arbeidsplaatsen zijn vervuld (met bijhorende begeleiding en toeleiding). Ook is in 2020 minder uitgegeven aan de premie vrijwilligerswerk en de premie werken met behoud van uitkering.

Uitvoeringskosten (€ 31.000 voordeel)
Er is € 31.000 overgebleven op de uitvoeringskosten/inhuur externe capaciteit.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.31 WSW

Terug naar navigatie - 626.31 WSW

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 100.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel van € 100.000 bestaat uit meerdere voor- en nadelen.

Een incidenteel voordeel van €134.000 betreft de vrijval uit de voorziening liquidatie Permar. Met de liquidatie van Permar WS in december 2020 kan de gevormde liquidatievoorziening grotendeels vrijvallen. Voor de nog lopende verplichtingen (een 3-tal WW-uitkeringen, ICT-kosten en een klein werkbudget) treedt de gemeente Ede op als kassier. Het budget hiervoor blijft in de liquidatievoorziening staan. Voor het overige is de voorziening vrijgevallen voor een bedrag van € 134.000. De Raad is middels een RIB (20.0104428) op de hoogte gesteld van het resultaat van de liquidatie van Permar.

Op de loonkosten van de Wsw-doelgroep is een voordeel ontstaan van €209.000. De Wsw-doelgroep is in 2020 met 8% afgenomen ten opzichte van 2019. De uitstroom is daarmee in werkelijkheid hoger dan waar rekening mee is gehouden in de begroting.

Er is een nadeel ontstaan op de detacheringsopbrengsten van €238.000. Dit komt doordat Wsw'ers tijdens de eerste lockdown 3 maanden niet hebben gewerkt en er door corona de rest van het jaar een aantal Wsw-ers niet alle uren hebben kunnen werken. Daarnaast was het aantal Wsw'ers dat als groenmedewerkers werkzaam is geweest lager dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. Als laatste heeft een groepsdetacheringsbedrijf zich het tweede halfjaar teruggetrokken, met als gevolg dat Wsw'ers elders geplaatst zijn wat voor minder opbrengsten heeft gezorgd. Voor de misgelopen opbrengsten als gevolg van corona zijn we gecompenseerd door het rijk voor €272.000, deze compensatie is opgenomen in programma 12 onder het product 921.00 Algemene uitkering.

Overige afwijkingen zitten op inkoop van beschutte en vangnetwerkplekken (€28.000 N), begeleidend werk werkplekken (€17.000 V) en verplaatsingskosten (€10.000 V).

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.60 Individuele ondersteuning

Terug naar navigatie - 626.60 Individuele ondersteuning

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 872.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het totaal beschikbare begrote bedrag voor Individuele ondersteuning voor alle producten was € 16.458.000. Hier was voor Jeugdhulp in totaal € 9.952.000 beschikbaar ten opzichte van de Wmo met een beschikbaar budget van € 7.091.000 en Beschermd Wonen van -/- € 585.000.  Over 2020 laat het product Individuele Ondersteuning in totaal een onderschrijding zien van € 872.000. Op Wmo bedraagt de onderschrijding € 330.000; op Beschermd Wonen is dit € 317.000 en Jeugd laat een onderschrijding zien van € 225.000.

In het totale resultaat zijn voor zowel de Jeugdhulp als Wmo en Beschermd Wonen de nog te verwachten declaraties Zorgaanbieders 2020 meegenomen. Hiervoor is een  transitorische post opgenomen met een totaal bedrag van  € 917.000. Daarnaast heeft er, met betrekking tot 2018 en 2019 een vrijval plaats gevonden van € 169.000 in verband met zorg die niet gedeclareerd zal worden waarvoor wel een transitorische post was opgenomen in 2019; voor de jaren 2018 en 2019 staat op dit moment nog een te betalen post opgenomen van € 256.000
Een deel van de besparing ten opzichte van de begroting kan worden verklaard door Corona, een exact bedrag is hier echter niet aan te geven; aan de ene kant zijn de bedragen die betaald zijn in beeld (continuïteitsbijdrage van totaal € 297.000); aan de andere kant is bijvoorbeeld het deel van de zorg dat niet geleverd is, niet aan te geven.

Wmo € 330.000 voordelig:
Op Hulp bij Huishouden hulp is de onderschrijding € 418.000 hetgeen enerzijds wordt verklaard door het feit dat de verwachte aanzuigende werking niet heeft plaats gevonden; daarnaast zorgt een vrijval van de transitorische post 2019 van € 169.000 voor een verdere onderschrijding.
De onderschrijding op de vervoerskosten bedraagt € 194.000. Vanaf augustus is er een mutatie geweest van leverancier, hetgeen een besparing heeft opgeleverd. Daarnaast is, als gevolg van Corona een aanzienlijk deel van de ritten niet doorgegaan
Individuele begeleiding laat een overschrijding zien van € 72.000. De reden hiervoor is dat er een verschuiving van de transitorische post over 2018 en 2019 heeft plaats gevonden van € 100.000 van Jeugd naar Wmo; de Corona-gerelateerde uitkering van € 57.000 welke niet was begroot wordt volledig geminimaliseerd door de besparing op de zorg in natura.
Dagbesteding laat een overschrijding zien van € 166.000. Een gedeeltelijke verklaring zit in voortzetting financiering pilot Dact en een gedeelte compensatie corona.
De overschrijding op hulpmiddelen (Medipoint) van € 55.000 komt doordat deze post in de begroting, bij de structuurwijziging sociaal domein , te laag is vastgesteld.

Beschermd Wonen € 317.000 voordelig:
de extra resultaatverplichting (ombuiging is behaald); in het eerste halfjaar is een aantal bedden gefinancierd door de gemeente van herkomst, terwijl de kosten begroot zijn in de gemeente Wageningen.

Jeugd € 225.000 voordelig:
De uitvoeringskosten Jeugd laat een onderschrijding zien van € 184.000. Dit wordt veroorzaakt door de besparing op inhuur.
Door de nieuwe aanbesteding van 1 juli 2020 voor jeugdhulp, heeft een aantal mutaties plaats gevonden in de indeling van de kosten binnen Jeugd. Dit heeft geleid tot een verschuiving tussen verschillende grootboekrekeningen, waardoor de begrote bedragen niet meer helemaal aansluiten met de gerealiseerde bedragen.
Onder andere de behandelkosten die samenhangen met het verblijf worden vanaf juli geboekt onder begeleiding individueel, terwijl ze begroot zijn op verblijf. Hierdoor vindt een verschuiving binnen het product Individuele ondersteuning plaats.
Op persoonlijke verzorging is er een onderschrijding van € 160.000, hetgeen wordt veroorzaakt doordat hier ten onrechte een bedrag is begroot voor PGB, naast het begrote bedrag PGB op individuele ondersteuning.
Op de kosten voor Landelijke zorg is de overschrijding € 91.000. Het gaat om een beperkt aantal cliënten, met duurdere specialistische zorg. Eén cliënt meer kan daardoor leiden tot een overschrijding op dit product. 
Op de kosten voor Jeugd, opgroei- en opvoedhulp op locatie van de aanbieder laten een onderschrijding zien van € 50.000. Dit betreft een gering aantal cliënten ende  kosten per kind zijn niet hoog; begroting opgesteld o.b.v. voorgaande jaren, toen vielen er meer producten onder deze code (32) die nu onder individuele begeleiding vallen.
Begeleiding Jeugd laat een onderschrijding zien van € 212.000. € 100.000 hiervan wordt verklaard door de verschuiving van de transitorische post 2019 tussen Wmo en Jeugd; € 112.000 is ten onrechte begroot op Begeleiding jeugd, had moeten worden begroot op Jeugdbescherming.
De kosten voor Jeugdbescherming laten een overschrijding van € 177.000 zien. Deze kosten van hebben betrekking op de inzet van preventieve Jeugdbescherming. € 112.000 wordt verklaard doordat het begrote bedrag ten onrechte is opgenomen op Begeleiding jeugd in plaats van Jeugdbescherming. In 2020 is meer ingezet op preventieve jeugdbescherming.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.70 Sociale zekerheid

Terug naar navigatie - 626.70 Sociale zekerheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.403.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen het product Sociale zekerheid vallen de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie uit de Participatie-wet, de uitkeringen IOAW, IOAZ en de regeling Bbz. Het resultaat hierop bedraagt € 2.403.000 voordelig.
Het grootste deel van de onderschrijding wordt verklaard doordat het Rijk aanzienlijk meer budget heeft toegekend voor de uitkeringslasten mede i.v.m. Corona (€ 0,9 miljoen), terwijl het aantal bijstandsuitkeringen in Wageningen over het gehele jaar gezien stabiel is gebleven, met een kleine piek in het midden van het jaar. Het overige deel van het overschot betreft een combinatie van een incidenteel voordeel van € 185.000 vanuit de sub-administratie uit voorgaande jaren, nog niet uitgegeven kosten aan de uitvoering van de Tozo ad € 253.000 en lagere uitkeringslasten. Daarnaast is de gemiddelde prijs van een uitkering in Wageningen relatief laag, mede vanwege de hoge te verrekenen inkomsten (o.a. door de stimulatie van parttime werk).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
In verband met Corona heeft het Rijk een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ingericht. Wageningen heeft vanuit het Rijk een voorschotbedrag van € 4,7 miljoen voor 2020 ontvangen voor uitkeringen levensonderhoud, verstrekking van bedrijfskredieten en compensatie van de uitvoeringskosten. Er is € 2,8 miljoen aan Tozo uitkeringen verstrekt. Voor de uitvoering was € 0,4 miljoen beschikbaar. Het restant van € 1,5 miljoen moet worden terugbetaald aan het Rijk. De terugbetalingsverplichting is opgenomen in de jaarrekening en beïnvloedt daarom niet het resultaat op dit product. Op het  uitvoeringsbudget is € 253.000 overgebleven omdat een aanzienlijk deel van de werkzaamheden nog doorlopen in 2021. De controle vindt achteraf plaats evenals de herzieningen. Daarom wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen naar 2021.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 253.000 voor de uitvoering van de Tozo bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.81 Armoedebestrijding

Terug naar navigatie - 626.81 Armoedebestrijding

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 135.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De grootste afwijkingen zijn toegelicht:

Compensatieregeling precariobelasting Vitens (€ 165.000 voordeel)
De totale kosten van de compensatieregeling voor de precariobelasting van Vitens vallen €165.000 lager uit dan begroot. Dit komt omdat het aantal te compenseren huishoudens (net als voorgaand jaar) aanzienlijk lager is dan als uitgangspunt is genomen in het raadsbesluit. Ook op de uitvoeringskosten is bespaard. Bij het begroten zijn we uitgegaan van fysieke inloopspreekuren waar inwoners die niet gecompenseerd zijn zich kunnen melden. Vanwege de corona maatregelen hebben we geen inloopspreekuren georganiseerd maar hebben we met schriftelijke aanvragen gewerkt. Tot slot heeft Vitens in 2020 een lager bedrag per huishouden opgelegd, waardoor er een lager bedrag gecompenseerd moest worden.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht (€ 43.000 nadeel)
De geraamde lasten van de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht worden bij het opstellen van de begroting meegenomen in de berekening van de tarieven. Administratief worden deze lasten op het product Armoedebestrijding tot uitdrukking gebracht. De werkelijke lasten (niet ontvangen baten) komen ten laste van de producten Afvalverwijdering en –verwerking en Riolering en waterzuivering, waar de afwijking op de lasten wordt betrokken bij de bepaling van de mutaties in de Egalisatiereserve afval en de Voorziening riolering. Bij voldoende middelen in de reserve en voorziening veroorzaakt dit per saldo geen nadelig resultaat in de gemeentelijke jaarrekening.  Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 4.

Project Actie agenda armoede (€ 58.000 voordeel)
Fase 1 van het project Actie agenda Armoede is uitgelopen o.a. i.v.m. Corona. Hierdoor is fase 2 nog niet gestart. Een deel van de middelen voor fase 2 waren opgenomen in de begroting 2020. Het restant budget in 2020 bedraagt € 58.000. Er is een aangepaste projectbegroting opgesteld voor fase 2 en deze focust nu op de herijking van het beleid en het optimaliseren van het instrumentarium. De benodigde middelen voor fase 2 bedragen € 96.000. In de begroting 2021 is een bedrag van € 67.000 beschikbaar. Voorstel is om de extra benodigde € 29.000 vanuit 2020 over te hevelen naar 2021.

Ombuiging 2020 Ondersteuning minima (€ 25.000 voordeel)
Aan de ombuiging 2020 Ondersteuning minima (€ 25.000) is nog geen invulling gegeven omdat de app die hiervoor aangekocht moet worden nog niet beschikbaar is. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021.

Corona (€ 8.000 nadeel)
Er is € 8.000 aan mondkapjes voor minima en voor de voedselbank uitgegeven i.v.m. Corona.

Overig (€ 62.000 nadeel)
We zien dit jaar een sterke toename van het gebruik van de individuele studietoeslag. De uitgaven zijn met € 46.000 toegenomen t.o.v. 2019.
De overige verschillen bedragen € 16.000 nadelig.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 25.000 voor de aanschaf van de minima-app en € 29.000 voor het project Actieagenda armoede bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 165.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 88.000 uitgekeerd i.h.k.v. de compensatieregeling precariobelasting Vitens. Dat is € 165.000 minder dan vooraf was ingeschat. Hierdoor hoeft er ook € 165.000 minder te worden onttrokken aan de reserve Precariobelasting.

Programma 7 Onderwijs en educatie

Overzicht baten en lasten programma 7

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 7

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
420.00 OPENBAAR BASISONDERWIJS 0 -30 0 0 -30 0 -15 0 0 -15 0 15 0 0 15
421.00 BIJZONDER BASISONDERWIJS 0 -108 0 0 -108 0 -70 0 0 -70 0 38 0 0 38
430.00 OPENBAAR SPECIAAL BASISONDERWIJS 0 -12 0 0 -12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
450.00 ONDERWIJSHUISVESTING 11 -2.029 0 0 -2.018 0 -1.855 0 0 -1.855 -11 174 0 0 163
480.00 GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS 0 -955 0 0 -955 0 -1.004 0 0 -1.004 0 -49 0 0 -49
650.00 KINDEROPVANG 385 -739 0 0 -354 528 -804 0 0 -276 144 -65 0 0 79
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 395 -3.872 0 0 -3.477 528 -3.748 0 0 -3.220 133 124 0 0 257
450.00 ONDERWIJSHUISVESTING 0 0 0 86 86 0 0 0 86 86 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 86 86 0 0 0 86 86 0 0 0 0 0

420.00 Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - 420.00 Openbaar basisonderwijs

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van €15.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

421.00 Bijzonder basisonderwijs

Terug naar navigatie - 421.00 Bijzonder basisonderwijs

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 38.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Door de gedeeltelijke sluiting van de scholen dit jaar is minder huur in rekening gebracht voor de gymlokalen (€ 23.000). Omdat dit een interne verrekening betreft vanuit de gemeentelijke sportaccommodaties, en dit bedrag als nadeel wordt verantwoord binnen Sport, heeft dit geen effect op het jaarresultaat als geheel. Daarnaast is er minder betaald aan het leerlingenvervoer naar sportaccommodaties (€ 15.000).

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs

Terug naar navigatie - 430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 12.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

450.00 Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - 450.00 Onderwijshuisvesting

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 163.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Vanuit het Integraal Huisvestingsplan dat begin 2020 is vastgesteld is € 80.000 aan budget vrijgemaakt voor een vervolgonderzoek. Omdat dit onderzoek voornamelijk in 2021 zal plaatsvinden is € 69.000 nog niet uitgegeven. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 69.077 voor het vervolgonderzoek IHP bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Tevens in bij de vaststelling van het IHP begin 2020 voorzien dat niet alle middelen die vanuit het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld al in 2020 nodig zouden zijn. Dit betreft een voordeel van € 78.000.

Ook het budget voor schadeherstel is in 2020 niet volledig uitgegeven. Hiermee is een voordeel behaald van € 15.000

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs

Terug naar navigatie - 480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 49.000  Dit wordt als volgt verklaard:

In het schooljaar 2019-2020 zijn 15 leerlingen meer vervoerd ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Dit heeft voor het leerlingenvervoer geleid tot een nadeel van € 51.000.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

650.00 Kinderopvang

Terug naar navigatie - 650.00 Kinderopvang

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 79.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De gemeente heeft in 2020 wederom een hogere specifieke uitkering van het rijk ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. Deze meeropbrengsten zijn gedeeltelijk uitgegeven maar per saldo is een voordeel ontstaan van € 50.000.  Ook voor toezicht en handhaving hebben we meer middelen vanuit het rijk ontvangen. Tevens zijn een aantal inspecties niet doorgegaan in verband met de coronapandemie. Het voordeel op dit budget bedraag € 40.000

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 8 Wonen

Overzicht baten en lasten programma 8

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 8

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
820.00 VOLKSHUISVESTING 27 -185 0 0 -159 18 -166 0 0 -149 -9 19 0 0 10
820.10 EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT 106 -30 0 0 76 456 -478 0 0 -23 350 -448 0 0 -98
822.10 WOONRUIMTEZORG 3 -39 0 0 -36 1 -37 0 0 -36 -1 1 0 0 0
830.10 EXPLOITATIE VASTGOED 1.479 -1.389 0 0 90 1.053 -1.205 0 0 -153 -426 184 0 0 -242
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.614 -1.643 0 0 -29 1.527 -1.887 0 0 -360 -87 -244 0 0 -331
820.10 EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT 0 0 -100 0 -100 0 0 -50 0 -50 0 0 50 0 50
830.10 EXPLOITATIE VASTGOED 0 0 -23 0 -23 0 0 -57 63 6 0 0 -34 63 29
Mutaties reserves 0 0 -123 0 -123 0 0 -107 63 -44 0 0 16 63 79

820.00 Volkshuisvesting

Terug naar navigatie - 820.00 Volkshuisvesting

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 10.000.  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

820.10 Exploitatie verspreid woningbezit

Terug naar navigatie - 820.10 Exploitatie verspreid woningbezit

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 98.000  Dit wordt als volgt verklaard:

In 2019 is in totaal € 100.000,- onttrokken aan de onbestemde reserve als voorschot voor de dekking van het gemeentelijke aandeel in de kosten voor het ondergrond brengen van de hoogspanningsleiding in de Nude. Dit bedrag wordt teruggestort in de algemene reserve uit de verkoopopbrengst van de woningen Nude 25 en Nude 27. De eigendomsoverdracht van Nude 27 is in 2020 afgerond. Conform het raadsbesluit wordt vanuit de verkoopopbrengst € 50.000 teruggestort in de onbestemde reserve. Als de eigendomsoverdracht van het pand Nude 25 in 2021 is afgerond wordt opnieuw € 50.000 teruggestort in de genoemde reserve.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 50.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Uit de verkoopopbrengst van Nude 27 wordt dit jaar € 50.000 (N) teruggestort in de onbestemde reserve conform het raadsbesluit Verkabeling hoogspanningsleiding uit 2019.

822.10 Woonruimtezorg

Terug naar navigatie - 822.10 Woonruimtezorg

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 0  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting .

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

830.10 Exploitatie vastgoed

Terug naar navigatie - 830.10 Exploitatie vastgoed

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 242.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Exploitatie vastgoed algemeen (nadeel € 432.000)

Voor de ombuiging uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed staat in de begroting voor 2020 een resultaat van € 513.000,- opgenomen. We hebben in totaal drie panden verkocht. In 2020 is alleen de Nude 27 in eigendom overgedragen aan de koper. De netto opbrengst bedraagt € 67.062,-. Het nadeel ten opzichte van de geprognotiseerde verkoopopbrengst bedraagt € 445.938 ,- . Op verzoek van de kopers van Nude 25 en Dudoklaan 6 is de eigendomsoverdracht uitgesteld tot respectievelijk 1 februari en 1 april 2021. Conform de BBV voorschriften moeten deze opbrengsten worden meegenomen in de Jaarrekening 2021.

Als voorschot op de te verkopen woningen Nude 25 en Nude 27 is € 100.000,- onttrokken aan de onbestemde reserve als dekking voor het gemeentelijke aandeel in de kosten van het ondergrond brengen van de hoogspanningsleiding in de Nude, zoals vastgelegd in het raadsbesluit Verkabeling hoogspanningsleiding. Conform dit raadsbesluit wordt € 50.000,- uit de verkoopopbrengst Nude 27 teruggestort in de onbestemde reserve. Bij de jaarrekening 2021 wordt opnieuw € 50.000,- teruggestort in de onbestemde reserve uit de opbrengst van Nude 25. De huidige huurder van Piet Bakkerstraat 5-7 heeft in 2020 nog geen besluit genomen over de aankoop. De verkoop van de woning Haarweg 14 vergt meer voorbereiding vanwege Corona en het splitsen van de kavel en start in 2021.

Accommodaties (voordeel € 19.000)
Voor het onderhoud zijn dit jaar geen werkzaamheden uitgevoerd. Het voordeel bedraagt
€ 18.795,-. Het restant wordt veroorzaakt door kleine afwijkingen.

Bowlespark 1a Museum (voordeel € 18.000)
De kapitaallasten van € 17.304,- (V) zijn als gevolg van de coronacrisis nog niet doorbelast.
Het restant wordt veroorzaakt door minder uitgaven op onderhoudscontracten.

Rooseveltweg 408a ’t Palet (voordeel € 11.000)
De kapitaallasten van € 10.674,- (V) zijn als gevolg van de coronacrisis nog niet doorbelast. Het restant wordt veroorzaakt door kleine afwijkingen.

Wilhelminaweg 1 / Generaal Foulkesweg 42a ’t Venster (voordeel € 18.000)
De kapitaallasten van € 47.000,- (V) zijn als gevolg van de coronacrisis nog niet doorbelast. De overige kosten zitten in de opbrengst van de huren en algemene kosten, wat een voordeel oplevert van € 3.000,- (V). Er is voor € 32.000,- (N) extra uitgegeven aan schilderwerk. Vanwege de slechte staat is een grote schilderbeurt uitgevoerd waar een kleine schilderbeurt was begroot. Door de nieuwe, duurzame CV ketel en radiator knoppen valt de energierekening lager uit dan begroot. Dit voordeel van € 10.000,- wordt gestort in het Revolving Fund Verduurzaming Vastgoed.

Brandweerkazerne (voordeel € 20.000)
De kapitaallasten zijn in 2020 € 13.000 voordeliger uitgevallen als gevolg van de coronacrisis. De afwikkeling van de veiligheids en gezondheidsregio leverde een voordeel van € 7.000 op.

Pieter Bakkerstraat (voordeel € 16.000)
Door corona is er geen onderhoud op het gebouw uitgevoerd wat een voordeel oplevert.

Verkoop snippergroen (voordeel € 38.000)
De opbrengst uit de verkoop van snippergroen is € 38.000,- (V) hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door de verkoop van 167 m2 grond bij de Wilhelminaweg 24.

Overige kleine verschillen (voordeel € 49.000)
Het restant van € 49.000,- (V) wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen t.o.v. de begroting, over meerdere locaties.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 29.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Per abuis is in 2019 niet het volledige bedrag uit de algemene bestemmingsreserve vrijgevallen/onttrokken. In de berekeningen van de verkoopopbrengst is wel rekening gehouden met de volledige vrijval, zodat het geen invloed heeft gehad op het verkoopresultaat en de daaraan gekoppelde dotatie aan de reserve kapitaal zonder bestemming in 2019, dit levert een voordeel op van € 63.000. Een storting voor opbrengsten snippergroen levert een nadeel op van € 21.000. Door de nieuwe, duurzame CV ketel en radiator knoppen valt de energierekening lager uit dan begroot. Dit voordeel van € 12.000 wordt gestort in het Revolving Fund Verduurzaming Vastgoed.

Programma 9 Sport en cultuur

Overzicht baten en lasten programma 9

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 9

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 47 -1.106 0 0 -1.059 47 -1.106 0 0 -1.059 -1 0 0 0 -1
530.00 SPORT 1.037 -3.459 0 0 -2.422 1.281 -3.835 0 0 -2.554 244 -376 0 0 -132
540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR 0 -1.631 0 0 -1.631 187 -1.597 0 0 -1.410 187 34 0 0 221
541.00 MUSEA 0 -50 0 0 -50 0 -49 0 0 -49 0 2 0 0 2
541.20 OUD ARCHIEF 0 -167 0 0 -167 0 -165 0 0 -165 0 2 0 0 2
580.00 MEDIABELEID 0 -27 0 0 -27 0 -28 0 0 -28 0 -1 0 0 -1
625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE 0 -162 0 0 -162 3 -147 0 0 -145 3 14 0 0 17
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.085 -6.602 0 0 -5.517 1.517 -6.927 0 0 -5.409 432 -325 0 0 108
530.00 SPORT 0 0 -59 224 165 0 0 -62 256 194 0 0 -3 32 29
540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR 0 0 -9 0 -9 0 0 -9 0 -9 0 0 0 0 0
625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE 0 0 0 7 7 0 0 0 10 10 0 0 0 3 3
Mutaties reserves 0 0 -69 231 162 0 0 -72 266 194 0 0 -3 35 32

510.00 Openbaar bibliotheekwerk

Terug naar navigatie - 510.00 Openbaar bibliotheekwerk

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van €1.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

530.00 Sport

Terug naar navigatie - 530.00 Sport

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 132.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Een aantal afwijkingen binnen het product Sport is ontstaan door de coronapandemie. Zo zijn er meer kosten gemaakt voor het schoonhouden van de sportaccommodaties (nadeel € 30.000), en is er inkomstenderving ontstaan door de tijdelijke sluiting. De gemeente wordt naar verwachting slechts deels gecompenseerd door het Rijk (nadeel € 25.000). Ook is een aantal investeringen niet doorgegaan in 2020. Het voordeel op de kapitaallasten bedraagt € 214.000.  Tot slot zijn er minder huuropbrengsten uit verhuur voor gymnastiekonderwijs (nadeel € 49.000) . Omdat dit een interne verrekening betreft vanuit programma Onderwijs heeft dit geen effect op het algeheel resultaat van de jaarrekening.

In 2020 heeft de sloop van de Olympiahal plaatsgevonden. Hiervoor was nog € 47.000 beschikbaar uit de reserve. De sloop heeft in 2020 echter € 186.000 gekost. Door het aantreffen van asbest in verschillende fases van de sloop zijn de kosten ruim € 110.000 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd.

Ook hebben er in het begin van 2020 nog enkele werkzaamheden plaatsgevonden voor de realisatie van Het Binnenveld. Ook hiervoor stond nog een claim uit de reserve van € 42.000. De uiteindelijk kosten bedroegen € 41.000. De zonnepanelen zijn echter nog niet gerealiseerd. Hierdoor is een overschrijding ontstaan op het budget voor elektriciteit van € 33.000. 

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 29.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Voor de sloop van de Olympiahal en de eenmalige kosten Binnenveld respectievelijk € 47.000 en € 42.000 meer onttrokken aan de algemene bestemmingsreserve dan begroot. Omdat de verwachting was dat deze werkzaamheden voornamelijk in 2019 zouden plaatsvinden stonden deze onttrekkingen begroot voor het jaar 2019. 

Omdat een aantal geplande investeringen, waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit de reserve, niet is doorgegaan is er € 45.000 minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten.

540.00 Bevordering kunst en cultuur

Terug naar navigatie - 540.00 Bevordering kunst en cultuur

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 221.000  Dit wordt als volgt verklaard:

In 2020 is het faillissement van stichting 't Venster formeel afgerond. Voor de afgegeven garantstelling hield de gemeente een voorziening aan. Nu blijkt dat de bank een gedeelte van de lening heeft kunnen invorderen kan de voorziening gedeeltelijk vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van € 65.000.

Het onderhoudsbudget voor kunst in de openbare ruimte is in 2020 niet volledig uitgegeven. In 2020 stonden herstelwerkzaamheden gepland aan het vrijheidsvuur. Omdat deze niet hebben plaatsgevonden zal dit worden doorgeschoven naar 2021 (voordeel € 11.000). In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 10.836 voor herstelwerkzaamheden vrijheidsvuur bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Ook het budget voor cultuureducatie is niet volledig uitgegeven ( € 141.000).   Dit komt omdat het CultuurActiePlan in 2020 nog niet was afgerond. In plaats daarvan is het budget van het actieplan gebruikt voor compenserende en stimulerende maatregelen voor het culturele veld en om te zorgen dat het cultuuractieplan alsnog afgerond kan worden.  Een deel daarvan is nog niet uitgegeven.  In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 141.289,  voor deze corona gerelateerde (steun)maatregelen bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Tevens wordt voorgesteld om een budget van € 290.003,  voor hetzelfde doel, vanuit product 921.00 Algemene uitkering over te hevelen naar 2021. Dit betreft de compensatie vanuit het Rijk voor het culturele veld.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

541.00 Musea

Terug naar navigatie - 541.00 Musea

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

541.20 Oud archief

Terug naar navigatie - 541.20 Oud archief

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

580.00 Mediabeleid

Terug naar navigatie - 580.00 Mediabeleid

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie

Terug naar navigatie - 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 17.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 3.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

Programma 10 Veiligheid

Overzicht baten en lasten programma 10

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 10

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 0 -89 0 0 -89 2 -89 0 0 -87 2 0 0 0 2
120.00 BRANDWEERZORG 6 -1.670 0 0 -1.664 27 -1.664 0 0 -1.636 21 6 0 0 27
120.20 RAMPENBESTRIJDING 0 -223 0 0 -223 0 -212 0 0 -212 0 11 0 0 11
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 6 -1.982 0 0 -1.976 29 -1.965 0 0 -1.935 23 17 0 0 40

110.00 Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - 110.00 Openbare orde en veiligheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

120.00 Brandweerzorg

Terug naar navigatie - 120.00 Brandweerzorg

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 27.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordelig resultaat is veroorzaakt door een teruggaaf van het positieve resultaat van de VGGM 2019. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

120.20 Rampenbestrijding

Terug naar navigatie - 120.20 Rampenbestrijding

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 11.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 11 Transparante overheid

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD) 0 -564 0 0 -564 0 -491 0 0 -491 0 72 0 0 72
001.05 BESTUURSORGANEN (B&W) 0 -681 0 0 -681 0 -938 0 0 -938 0 -257 0 0 -257
001.20 REPRESENTATIE 0 -147 0 0 -147 1 -123 0 0 -123 1 23 0 0 24
002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W 0 -344 0 0 -344 0 -370 0 0 -370 0 -26 0 0 -26
003.00 BURGERZAKEN 3 -673 0 0 -669 20 -671 0 0 -651 17 2 0 0 18
004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN 554 -212 0 0 341 418 -159 0 0 258 -136 53 0 0 -83
005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING 0 -174 0 0 -174 0 -173 0 0 -173 0 1 0 0 1
006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE 0 -404 0 0 -404 0 -394 0 0 -394 0 10 0 0 10
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 557 -3.198 0 0 -2.641 439 -3.320 0 0 -2.881 -118 -122 0 0 -240
001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD) 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 -50
001.05 BESTUURSORGANEN (B&W) 0 0 -50 0 -50 0 0 -50 0 -50 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 -50 50 0 0 0 -50 0 -50 0 0 0 -50 -50

001.00 Bestuursorganen (raad)

Terug naar navigatie - 001.00 Bestuursorganen (raad)

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 72.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de jaarrekening 2019 is het raadsbudget 2019 overgeheveld naar 2020, met de bedoeling dit budget in 2020 te gebruiken. Door de Coronapandemie is dit echter niet mogelijk gebleken. Hierdoor draagt dit budget met € 50.000 bij aan het voordelig resultaat. Het raadsbudget zal nu in 2021 benut worden. Een ander budget met een voordelig resultaat is het wervingsbudget voor de nieuwe burgemeester. Vóór de Coronapandemie was het de bedoeling om per november 2020 een nieuwe burgemeester te benoemen. Door de uitbraak van de pandemie kwam de wervingsprocedure stil te liggen en is de benoeming van de nieuwe burgemeester uitgesteld naar juni 2021. De wervingsprocedure vindt nu begin 2021 plaats. Van het oorspronkelijk wervingsbudget van € 25.000 wordt voorgesteld een budget van € 15.875 bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. Het overige voordelige resultaat komt vooral van de budgetten representatie en overige kosten voornamelijk vanwege niet fysiek vergaderen.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 50.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

De voorgenomen onttrekking uit de reserve voor budgetoverheveling uit 2019 naar 2020 heeft niet plaatsgevonden vanwege de Coronapandemie zie hierboven.

001.05 Bestuursorganen (B&W)

Terug naar navigatie - 001.05 Bestuursorganen (B&W)

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 257.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Eind 2019 en medio 2020 zijn er wisselingen binnen het college geweest. Twee wethouders zijn gestopt en daarvoor zijn twee nieuwe wethouders aangesteld. Het nadelige resultaat op dit product hangt samen met hogere lasten voor pensioenpremies € 18.000 (6 i.p.v. 4 (ex)wethouders) en een benodigde storting van € 242.000 in de voorziening voormalig bestuurders voor de wachtgeldverplichting van de vertrekkende wethouder in 2020.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 19.000 voor experimenten democratische vernieuwing bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

001.20 Representatie

Terug naar navigatie - 001.20 Representatie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 24.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar vanwege corona. Vanaf maart vielen de jaarrond activiteiten grotendeels weg, werden een aantal activiteiten op een alternatieve (sober, binnen de geldende regels, digitaal) wijze uitgevoerd en ook tussentijdse nieuwe activiteiten werden niet opgestart of in overleg uitgesteld. Ook was er geen uitwisseling met de partnersteden. Representatie is hier bij betrokken met bijvoorbeeld de aanschaf van relatiegeschenken. Een deel van het budget in 2020 was gereserveerd voor het jubileumjaar 75 jaar Vrijheid. Hiervan is 90% uitgesteld en wordt in 2021 opnieuw georganiseerd.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

002.00 Bestuursondersteuning college van B&W

Terug naar navigatie - 002.00 Bestuursondersteuning college van B&W

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 26.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het negatieve resultaat komt volledig voor rekening van het budget Publieksvoorlichting. Tijdens de Coronapandemie zijn daarvoor extra personeel en middelen ingezet (extra in weekblad), wat heeft geleid tot een overschrijding van het budget Publieksvoorlichting met € 35.000. Een deel van de overschrijding kon binnen het product worden opgevangen. Voor het budget Bezwarencommissies AZ/SZ vonden er juist minder hoorzittingen plaats, voordeel € 10.000.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

003.00 Burgerzaken

Terug naar navigatie - 003.00 Burgerzaken

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 18.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

004.00 Baten secretarieleges burgerzaken

Terug naar navigatie - 004.00 Baten secretarieleges burgerzaken

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 83.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Door de reisbeperkingen vanwege de Coronapandemie zijn er minder reisdocumenten in 2020 verstrekt dan waar op was gerekend. Mensen hebben de vernieuwing van hun reisdocument uitgesteld. Daarnaast zijn er minder huwelijken geweest vanwege alle beperkingen. De geplande bezuiniging op persoonsregistraties en huwelijken € 10.000 is deels gerealiseerd € 7.700. Voornamelijk door hogere legesprijs voor een uittreksel uit het basisregister persoonsgegevens.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

005.00 Bestuurlijke samenwerking

Terug naar navigatie - 005.00 Bestuurlijke samenwerking

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Terug naar navigatie - 006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 10.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Overzicht baten en lasten programma 12

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 12

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 275 -3 0 0 272 99 -3 0 0 96 -177 0 0 0 -176
920.00 LOKALE BELASTINGEN 13.562 -529 0 0 13.034 14.156 -505 0 0 13.651 593 24 0 0 617
921.00 ALGEMENE UITKERING 53.574 0 0 0 53.574 57.440 -196 0 0 57.243 3.865 -196 0 0 3.669
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 400 245 0 0 645 174 149 0 0 323 -226 -96 0 0 -322
923.00 BEDRIJFSVOERING 677 -13.473 0 0 -12.796 547 -12.550 0 0 -12.003 -130 923 0 0 793
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 68.489 -13.760 0 0 54.729 72.415 -13.105 0 0 59.310 3.926 655 0 0 4.581
920.00 LOKALE BELASTINGEN 0 0 -900 500 -400 0 0 -900 500 -400 0 0 0 0 0
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 0 0 -3.939 4.451 512 0 0 -3.939 4.451 512 0 0 0 0 0
923.00 BEDRIJFSVOERING 0 0 -1 96 95 0 0 -141 204 62 0 0 -140 107 -33
Mutaties reserves 0 0 -4.840 5.047 207 0 0 -4.980 5.155 174 0 0 -140 107 -33

913.00 Beleggingen en overige financiële middelen

Terug naar navigatie - 913.00 Beleggingen en overige financiële middelen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van €176.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Als gevolg van de ombuigingsmaatregel is de dividendopbrengst in de begroting verhoogd van € 60.000 naar € 143.000. De ingeboekte ombuiging bedraagt daarmee ? 83.000. We ontvangen van de BNG aan dividend 2019 €64.000. Dit betekent dat de ingeboekte ombuiging voor € 79.000 (N) niet is gerealiseerd (€ 83.000 – (64.000 – 60.000)). Daarnaast is voor het grondbedrijf € 97.000 minder kapitaalrente ontvangen.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

920.00 Lokale belastingen

Terug naar navigatie - 920.00 Lokale belastingen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 617.000  Dit wordt als volgt verklaard:

De grootste afwijking binnen dit product wordt veroorzaakt door de meeropbrengst OZB (€ 707.000). Door de realisatie van enkele grote projecten hebben we meer OZB kunnen heffen dan begroot. Dit betreft onder andere de realisatie van een enkele grote objecten en woningbouwprojecten, waaronder Kortenoord.

Bij de precariobelasting voor terrassen zien we € 74.000 minder inkomsten dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met het besluit om geen precariobelasting op te leggen voor de periode maart-december 2020. Hiervoor zijn we gedeeltelijk gecompenseerd (€ 27.000). Deze compensatie is opgenomen in product 921.00 Algemene uitkering. Ook voor de toeristenbelasting en hondenbelasting zien we respectievelijk € 19.000 en € 15.000 minder inkomsten dan begroot. Voor de inkomenstenderving bij de toeristenbelasting is compensatie vanuit het Rijk ontvangen van € 55.000 op het product 921.00 Algemene uitkering.

Voor het project  'WOZ: van kubieke naar vierkante meter' was in 2020 eenmalig 75.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is niet volledig uitgegeven (voordeel € 40.000). Omdat een gedeelte van het project nog in 2021 wordt uitgevoerd zal in het raadsbesluit bij deze jaarrekening worden voorgesteld om een budget van € 40.000 voor dit project bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Tot slot zien we een overschrijding op het uitvoeringsbudget van de lokale belastingen. Dit zit vooral in de vergoeding voor proceskosten. Het aandeel bezwaren voor de WOZ dat door no-cure no-pay bureaus wordt ingediend stijgt de laatste jaren. Omdat we verplicht zijn de kosten van deze bureaus te vergoeden zien we een overschrijding op het budget (nadeel € 16.000).

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

921.00 Algemene uitkering

Terug naar navigatie - 921.00 Algemene uitkering

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 3.669.000.  Dit wordt als volgt verklaard:

De afwijking bij het product Algemene uitkering wordt volledig verklaard door de nieuwe informatie die in de loop van het jaar bekend is geworden bij de verschillende circulaires die zijn gepubliceerd. Hierover is de raad op dat moment geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Hieronder benoemen we de grootste afwijkingen per circulaire. Een meer uitgebreide toelichting is gegeven in de specifieke raadsinformatiebrieven.

Meicirculaire 2020 (kenmerk: 20.0102251) Bruto-effect/afwijking: € 1.271.000 voordeel

De grootste ontwikkeling in de meicirculaire was de toevoeging van het eerste compensatiepakket voor corona, deze bedroeg € 616.000. Hierin zat compensatie voor onder andere lokale culturele voorzieningen (€ 145.000) en inkomstenderving parkeer- en toeristenbelasting (€ 205.000). Daarnaast volgden uit algemene aanpassingen in de verdeling van het gemeentefonds (m.n. hoeveelheidseffecten) nog een positief effect van € 290.000. In de meicirculaire is de integratie-uitkering Participatie bijgesteld voor loon- en prijsontwikkeling. Het positieve effect in 2020 bedroeg hiervoor € 119.000.

Septembercirculaire 2020 (kenmerk: 20.0103290) Bruto-effect/afwijking: € 1.974.000 voordeel

Bij de septembercirculaire werd een aantal algemene aanpassingen doorgevoerd in de verdeling van de algemene uitkering met een groot voordelig effect van € 1.049.000. Dit betrof met name hoeveelheidseffecten als gevolg van het bekend worden van nieuwe basisgegevens. Bij de septembercirculaire werd het tweede compensatiepakket voor corona voor een totaalbedrag van € 544.000 toegevoegd aan het gemeentefonds. Hierin zaten onder andere middelen voor ondersteuning van de culturele sector (€ 145.000), toezicht en handhaving (€ 114.000) en het organiseren van de verkiezingen in 2021 (€ 55.000). Ieder jaar ontvangen gemeenten in september het voorschot voor de afrekening van het BTW-compensatiefonds, deze bedroeg voor Wageningen € 185.000 voordelig. Ook werd de opbouw van de opschalingskorting voor 2020 en 2021 geschrapt. Dit had voor 2020 een positief effect van € 134.000.

Decembercirculaire 2020 (kenmerk: 21.0100046) Bruto-effect/afwijking: € 424.000 voordeel

In de decembercirculaire is €192.000 toegevoegd aan de algemene uitkering voor met name hoeveelheidseffecten. Daarnaast is de decentralisatie-uitkering faciliteitenbesluit bijgesteld voor 2020 met € 110.000 voordeel. Ten slotte is voor € 132.000 aan compensatie voor corona toegevoegd. 

Corona

In 2020 is er via het gemeentefonds € 1,3 miljoen binnengekomen ter compensatie voor corona. De grootste posten binnen het compensatiepakket over het volledige jaar waren: lokale culturele voorzieningen (totaal € 290.000), inkomstenderving sociale werkvoorziening (totaal € 272.000) en compensatie inkomstenderving parkeer- en toeristenbelasting (€ 205.000). We verwachten in 2021 nog voor een aantal onderdelen gecompenseerd te worden over 2020. Dit gaat bijvoorbeeld over inkomstenderving (reservering Rijk landelijk € 250 miljoen). De precieze verdeling van deze middelen over gemeenten is nog niet bekend. De commissie BBV heeft over het meenemen van nog te verwachten compensatie vanwege Covid-19 aangegeven dat geen voldoende nauwkeurige en betrouwbare schatting te maken is om deze compensatie al mee te kunnen nemen in de Jaarrekening 2020. De compensatie die we in 2021 zullen ontvangen over 2020 wordt daarom meegenomen in de Jaarrekening 2021.

Oormerkingen

Bij de verschillende circulaires in 2020 is aangegeven welke middelen geoormerkt werden. Van verschillende geoormerkte middelen verwachten we dat die in 2020 tot een extra uitgave hebben geleid, bijvoorbeeld in het kader van coronamaatregelen. Het gaat hierbij over de volgende onderwerpen, waarbij de hogere uitgaven of lagere inkomsten op dat product worden verantwoord, terwijl de compensatie binnen het product Algemene uitkering is binnengekomen:

 • Compensatie inkomstenderving sociale werkvoorziening, totaal € 272.000, lagere opbrengsten verantwoord binnen product 626.31 WSW.
 • Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting, totaal € 55.000, lagere opbrengsten verantwoord binnen product 920.00 Lokale belastingen.
 • Compensatie inkomstenderving precariobelasting, totaal € 27.000, lagere opbrengsten verantwoord binnen product 920.00 Lokale belastingen.
 • Compensatie toezicht en handhaving, totaal € 113.000, kosten verantwoord binnen product 560.00 Wijk- en buurtbeheer.
 • Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting, totaal € 150.000, lagere opbrengsten verantwoord binnen product 214.00 Parkeervoorzieningen.

Voor andere onderwerpen zijn in 2020 middelen binnengekomen terwijl de uitvoering in 2020 nog niet kon worden gestart of de uitvoering sowieso in 2021 zou plaatsvinden. Hieronder worden deze posten opgesomd. Voor deze posten wordt in het raadsbesluit bij deze jaarrekening voorgesteld om de daarvoor binnengekomen middelen bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021. 

 • Uitvoeringskosten Wet inburgering, budgetoverheveling voorgesteld van € 77.191 vanuit 921.00 Algemene uitkering, totale overheveling € 108.103 (restant vanuit product 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid).
 • Lokale culturele voorzieningen, budgetoverheveling voorgesteld van € 290.003.
 • Compensatie buurt- en dorpshuizen, budgetoverheveling voorgesteld van € 32.297.
 • Extra kosten verkiezingen 2021 ivm Covid-19, budgetoverheveling voorgesteld van € 55.490.
 • Gemeentelijk schuldenbeleid, budgetoverheveling voorgesteld van € 34.408.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

922.00 Algemene uitgaven en inkomsten

Terug naar navigatie - 922.00 Algemene uitgaven en inkomsten

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 322.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen dit product zit een nadeel op de taakstelling van € 400.000, zijnde een stelpost voor onderuitputting van kapitaallasten te realiseren doordat niet alle geraamde investeringen worden gedaan. Tegenover het nadeel op deze stelpost staan voordelen in de andere programma's, omdat geraamde investeringen in het verslagjaar niet zijn gedaan.  Daarnaast hebben wij van de provincie een subsidie van €113.000 (V) ontvangen om enkele nadelen op te vangen die zijn ontstaan als gevolg van de landelijke getroffen maatregelen tegen de verspreiding van het virus COVID-19.  

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd

923.00 Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 923.00 Bedrijfsvoering

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 793.000 Dit wordt als volgt verklaard:

Uitvoeringskosten (voordeel € 203.000) 

Het voordeel op de personeelskosten bedraagt € 501.000 (V). Op de salariskosten zit een voordeel van ongeveer € 281.000 (V) doordat vacatures niet konden worden ingevuld. Mede daardoor is ingehuurd, waardoor er een nadeel bij inhuur is van ongeveer € 24.000 (N).  De afwijking van per saldo € 257.000 op de salarissen en inhuur is klein en betreft 1% van de totale loonsom. Aan UWV uitkeringen en loonkostensubsidie is in 2020 € 144.000 (V) ontvangen. Ter dekking van o.a. inhuurkosten 2019 en urenvermeerdering zijn vergoedingen ontvangen ad € 73.000 (V). Deze inkomsten zijn niet begroot. Op de opleidingskosten resulteert er een voordeel van  € 48.000 (V).  Op de onregelmatigheidstoeslagen en toelagen is een onderbesteding zichtbaar ten opzichte van de begroting van € 45.000 (V). De aftrek ouderschapsverlof is niet voorzien in de begroting en levert een voordeel op van € 25.000 (V). Aan gratificaties met name ter gelegenheid van 25 en 40  jaar dienstverband is € 65.000 uitgegeven, dat is gedekt vanuit voornoemde voordelen op de personeelskosten.  Het voordeel op de overige personeelskosten bedraagt € 26.000.

Van het voordeel op de personeelskosten wordt voorgesteld om het restant van de opleidings- en organisatie ontwikkelbudgetten over te hevelen naar 2021 ten behoeve van het eventuele aanbestedingstraject van de E-HRM software en salarisdienstverlening en de inzet van een projectleider.

Van de gemaakte apparaatskosten konden in 2020 minder uren toegerekend worden aan investeringsprojecten. Dit leidt tot minder dekking op dit product (nadeel € 229.000). 

Aan grondzaken zijn minder uren toegeschreven en dit leidt tot een nadeel van € 70.000. 

Kapitaallasten (voordeel € 278.000)

Het voordeel op de kapitaallasten ad € 278.000 wordt grotendeels veroorzaakt door geplande investeringen in Automatisering die niet of niet geheel zijn uitgevoerd in 2020 en doorlopen in 2021 en doordat de uitgaven gedurende het jaar zijn gedaan. Hierdoor wordt de afschrijving over minder maanden berekend dan in de begroting is voorzien. Investeringen die in 2020 (mede door Corona) zijn doorgeschoven naar 2021 zijn o.a. de vervanging van de complete DMZ-VMware infrastructuur en de vervanging van de opslag van statische data. 

Vervanging software (voordeel € 140.000)

Dit betreft de vervanging van zaakgericht werken, E-diensten en de migratie Oracle waarvoor in de voorjaarsnota 2020 budget beschikbaar is gesteld. Deze zijn niet afgerond in 2020 en lopen nog door in 2021. Deze middelen blijven beschikbaar middels de egalisatiereserve "A-vervangingen Automatisering" (zie toelichting op de mutaties reserves).

Arbomiddelen - thuiswerkconcept (voordeel € 109.000)

In verband met corona is het thuiswerkconcept 2 jaar naar voren gehaald. In de voorjaarsnota 2020 is € 136.000 beschikbaar gesteld om vanuit huis werkend personeel tegemoet te komen met een eenmalige vergoeding voor arbomiddelen. Vanaf november 2020 hebben werknemers voor het eerst kunnen declareren. Dit is voor een groot aantal werknemers te kort dag geweest. Daarnaast is de mogelijke eindheffing van 80% nog niet betaald over het deel dat in 2020 al gedeclareerd is. Deze eindheffing zal - indien de vergoedingen door de Belastingdienst worden aangemerkt als Werkkostenregeling (WKR) in plaats van gericht vrijgesteld – wel uit dit budget betaald moeten worden. In 2020 is € 27.000 besteed. Voorgesteld wordt om het restant ad € 109.000 over te hevelen naar 2021.

Extra maatregelen bestrijding coronacrisis (nadeel € 44.000)

In 2020 zijn extra bedrijfsvoeringskosten gemaakt als gevolg van het nemen van extra maatregelen in de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. Om iedereen thuis te kunnen laten werken zijn extra licenties aangeschaft en zijn de werkplekken aangepast aan de 1,5 meter maatschappij. Daarnaast zijn hygiene maatregelen getroffen en headsets aangeschaft. Voorts zijn er lunches verstrekt aan de medewerkers die op het stadhuis aanwezig moesten zijn. 

Overig  (voordeel €  104.000)

In vergelijking met 2019 zijn er minder facilitaire kosten gemaakt voor onder andere de koffievoorziening, de lunchvoorziening (zowel aan de lasten- als aan de batenkant), drukwerk, en portikosten. Deze verschillen zijn voornamelijk te verklaren doordat we het grootste deel van het jaar thuiswerken en doordat er minder is georganiseerd in het "Huis van de stad". Op telefonie is er juist een stijging te zien door een toename van het aantal telefoniegebruikers in 2020. Per saldo een voordeel van € 82.000. De overige afwijkingen ad € 22.000 zijn niet significant ten opzichte van de begroting. 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 109.000 voor faciliteren thuiswerken: arbovoorzieningen en een budget van € 77.000 voor de aanbesteding en projectleider EHRM-software en salarisdienstverlening bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 33.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

De overgebleven middelen voor vervanging software ad € 140.000 worden conform uitgangspunten uit de Nota reserves en voorzieningen Wageningen 2015 gestort in de egalisatiereserve "A-vervangingen Automatisering".
Bij de jaarstukken 2018 is besloten een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2019 voor personele knelpunten die werden verwacht in 2019 naar aanleiding van de organisatieontwikkeling in 2018. Dit is echter niet noodzakelijk gebleken in 2019. De reserve had in 2019 voor dit bedrag vrij moeten vallen. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Daarom valt deze nu in de jaarrekening 2020 vrij.

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Per 1-1-2016 zijn overheden Vpb-plichtig voor bepaalde onderdelen. Net als bij stichtingen wordt vanaf 1-1-2016 bij gemeenten gekeken welke activiteiten structureel winstgevend zijn. Op basis van deze jaarrekeningcijfers en volgens speciale regels wordt de fiscale winst bepaald. Het onderzoek en afstemming hierover met de Belastingdienst is nog gaande. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de gemeente Wageningen alleen voor het onderdeel parkeren Vpb-plichtig is.  In de exploitatie 2020 is een voorlopige aanslag Vpb 2020 betaald van € 12.000.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Bij de begroting 2020 is een post onvoorzien opgenomen van € 19.000. Dit bedrag is in 2020 niet besteed en is derhalve vrijgevallen ten gunste van de exploitatie (in programma 12).

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Conform het BBV worden de lasten en baten voor overhead niet verantwoord op de afzonderlijke programma’s. Gemeenten zijn verplicht om de lasten en baten afzonderlijk te presenteren. Op begrotingsbasis is na wijziging sprake van per saldo € 13.100.000 overhead en op rekeningbasis € 12.322.000. 

Incidentele baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten per programma

Op grond van artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verstrekken we een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma. De hoogte van de structurele baten en lasten kan jaarlijks fluctueren. Deze incidentele verschillen binnen structurele budgetten blijven in onderstaand overzicht buiten beschouwing. 

Het in artikel 28 van de BBV genoemde overzicht van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is per programma opgenomen in de jaarrekening bij het onderdeel baten en lasten per programma.

De gederfde baten als gevolg van corona, zoals bij het product Parkeervoorzieningen, maken geen deel uit van de incidentele baten en lasten met betrekking tot corona. Inkomstenderving is namelijk het tegenovergestelde van een incidentele baat,  het is het ontbreken van een baat. De incidentele baten ter compensatie van de inkomstenderving zijn wel meegenomen in onderstaand overzicht.

Incidentele baten en lasten Jaarrekening 2020
Programma (x € 1.000) Regulier Corona Totaal
01 Bereikbaarheid 90 - 90
02 Economische ontwikkeling 288 37 325
03 Ruimtelijke ontwikkeling 1.858 364 2.223
04 Milieu 933 - 933
06 Maatschappelijke ondersteuning 468 3.228 3.695
07 Onderwijs en educatie 11 - 11
08 Wonen 574 - 574
09 Sport en cultuur 415 30 445
10 Veiligheid 2 - 2
11 Transparante overheid 29 36 65
12 Algemene dekking & onvoorzien 328 70 398
Totaal lasten 4.996 3.766 8.762
01 Bereikbaarheid - - -
02 Economische ontwikkeling 311 - 311
03 Ruimtelijke ontwikkeling 1.890 - 1.890
04 Milieu 180 - 180
06 Maatschappelijke ondersteuning 387 3.172 3.559
07 Onderwijs en educatie - - -
08 Wonen 516 - 516
09 Sport en cultuur 193 139 332
10 Veiligheid 2 - 2
11 Transparante overheid 1 - 1
12 Algemene dekking & onvoorzien 19 1.406 1.425
Totaal baten 3.499 4.716 8.215

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten exclusief de incidentele baten en lasten met betrekking tot corona (> € 100.000) afzonderlijk gespecificeerd.

Prog (x € 1.000) Incidentele lasten excl corona > € 100.000 2020
02 Incidentele lasten grondexploitatie 286
03 Incidentele lasten kostenverhaallocaties 1.429
03 Uitvoeringskosten 2020 convenant MKB-deal Regio Foodvalley 326
04 Verrekening BTW mbt vergoeding afvalfonds voor PMD 2015-2019 363
04 Baggerwerkzaamheden 105
04 Uitvoeringskosten 2020 Warmtetransitie Benedenbuurt 242
04 Uitvoeringskosten Regeling reductie energiegebruik 174
06 Inhuur WWB-inkomensdeel 114
08 Terugbetaling aan het Rijk ivm verkoop Nude 27 423
09 Sloopkosten 2020 sporthal Olympiaplein 186
Prog (x € 1.000) Incidentele baten excl corona > € 100.000 2020
02 Incidentele baten grondexploitatie 308
03 Incidentele baten kostenverhaallocaties 1.493
03 Uitvoeringskosten 2020 convenant MKB-deal Regio Foodvalley 326
04 Vergoeding Rijk Regeling reductie energiegebruik 180
06 Onttrekking voorziening Permar 134
06 Subsidie Europees sociaal fonds (ESF) 153
08 Aankoop Nude 27 ivm hoogspanning/verkabeling 432
09 Onttrekking voorziening 't Venster 155

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten met betrekking tot corona (> € 100.000) afzonderlijk gespecificeerd.

Prog (x € 1.000) Incidentele lasten mbt corona > € 100.000 2020
03 Inhuurkosten BOA's 116
06 Continuïteitsbijdrage aan zorgaanbieders 297
06 Uitvoeringskosten Tozo incl. terugbetaling Rijk 2.919
Prog (x € 1.000) Incidentele baten mbt corona > € 100.000 2020
06 Bijdrage Rijk Tozo 3.172
12 Provinciale ondersteuning voor gemeenten bij COVID-19-crisis 113
12 Compensatie corona Gemeentefonds 1.293

Wet normering topinkomens

Terug naar navigatie - Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Wageningen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor Gemeente Wageningen is € 201.000 Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Gegevens 2020 Bedragen x € 1 R. van de Grijp E.J.G.A. Speet A.A.J. Brinks
Functiegegevens Gemeente- secretaris Griffier Loco Gemeente- secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31-12 1/1 - 31/12 1/9 - 31-12
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89 1,00
(Fictieve) Dienstbetrekking Ja Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 98.054 82.117 26.045
Beloningen betaalbaar op termijn 19.230 14.307 4.303
Subtotaal 117.284 96.423 30.348
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 178.890 67.000
-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0
Totaal bezoldiging 117.284 96.423 30.348
Het bedrag van de overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2019 Bedragen x € 1 R. van de Grijp E.J.G.A. Speet A.A.J. Brinks
Aanvang en einde functievervulling 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2019 (in fte) 1 0,89
Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 96.983 76.247
Beloningen betaalbaar op termijn 18.034 12.919
Subtotaal 115.017 89.166
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 172.444
Totaal bezoldiging 115.017 89.166 0

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking over de kalendermaand 1 t/m 12.

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018)

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op grond van BBV-artikel 28, lid a moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden gemaakt. Per programma vindt u hieronder de verklaring. Per programma wordt met name gerapporteerd op de afwijkingen die een begrotingsoverschrijding van de lasten betreffen.

Alle overschrijdingen van de begroting zijn in principe onrechtmatig, maar ze tellen niet allemaal mee bij het oordeel van de accountant inzake de financiële rechtmatigheid. Leidend hierbij is of de hogere lasten vallen binnen het bestaande beleid of dat ze worden gedekt door hogere baten. Is dat niet het geval, dan is sprake van een onrechtmatigheid die meetelt in de beoordeling van de accountant. Navolgend wordt per programma waar een overschrijding is, toegelicht waarom wel of niet sprake is van een dergelijke onrechtmatigheid.

Programma 1 Bereikbaarheid

Hier zijn hogere lasten dan begroot van € 185.000. De overschrijding van de lasten op dit programma valt binnen het bestaand beleid. De hogere lasten zijn met name ontstaan doordat een noodzakelijke spoedvervanging van een kabelbed nodig was binnen product 211.00 Verkeersmaatregelen (€ 168.000).

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Binnen programma 3 hebben hogere lasten dan begroot plaatsgevonden van € 410.000. Deze hogere lasten zaten gedeeltelijk binnen product 810.40 kostenverhaallocaties. Het nadeel van € 265.000 op dit product valt binnen het vastgestelde beleid en is daarnaast gedekt door een hogere onttrekking van € 265.000. Daarnaast zijn binnen het product 560.00 Wijk- en buurtbeheer € 364.000 aan hogere lasten geweest vanwege corona, onder andere voor de inhuur van BOA's voor het handhaven van de coronamaatregelen. Deze lasten vallen binnen het bestaande beleid en worden voor € 226.000 gecompenseerd door hogere baten binnen programma 12 ontvangen voor dit onderwerp. Daarnaast is de raad tussentijds over de verschillende maatregelen met betrekking tot corona geïnformeerd. 

Programma 4 Milieu

Hier zijn hogere lasten van € 216.000. Binnen product 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking zijn € 182.000 aan hogere lasten gemaakt dan begroot. Dit heeft met name te maken met een verrekening van BTW over 2015-2019 en is daarnaast grotendeels (€ 135.000) gecompenseerd door hogere baten binnen ditzelfde product. De hogere lasten vallen binnen het bestaande beleid. Het restant aan hogere lasten wordt veroorzaakt door hogere lasten binnen product 722.00 Riolering en waterzuivering vanwege hogere lasten aan rioolonderhoud welke binnen het bestaande beleid vallen.

Programma 8 Wonen

In programma 8 zijn de lasten € 244.000 hoger dan begroot. Dit komt met name doordat binnen product 820.10 Exploitatie verspreid woningbezit de verkoopopbrengst van Nude 27 grotendeels is terugbetaald aan het Rijk (hogere lasten van € 423.000). De hogere lasten zijn dus gerelateerd aan hogere baten die voor datzelfde doel zijn binnengekomen. 

Programma 9 Sport en cultuur

Hier zijn hogere lasten van € 325.000. Deze hogere lasten ontstaan voor een groot gedeelte (€ 186.000) door de niet begrote lasten voor de sloop van de Olympiahal. Hiervoor was € 47.000 beschikbaar in de reserve. De lasten vallen binnen het door de raad vastgestelde beleid, maar onder andere door het aantreffen van asbest zijn de lasten flink hoger uitgevallen dan waarvoor dekking was in de reserve. De resterende hogere lasten worden verklaard door hogere lasten bij sporthal Het Binnenveld voor de laatste werkzaamheden met betrekking tot de oplevering van deze sporthal (€ 41.000), welke gedekt werden vanuit een onttrekking uit de reserve. Daarnaast is doordat de zonnepanelen op sporthal Het Binnenveld nog  niet zijn gerealiseerd € 33.000 aan meerkosten voor elektriciteit ontstaan. Beide overschrijdingen van de begroting vallen binnen het bestaande beleid.

Programma 11 Transparante overheid

Binnen programma 11 zijn hogere lasten van € 122.000. Deze worden volledig verklaard door de benodigde storting van € 242.000 in de voorziening voormalig bestuurders. Deze hogere lasten vallen binnen het bestaande beleid.

Conclusie

Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid doordat er ofwel sprake was van compensatie door hogere baten ofwel doordat de hogere lasten binnen het bestaande beleid pasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
01 BEREIKBAARHEID 2.078 -4.329 -689 1.027 -1.912 1.608 -4.514 -664 1.118 -2.453 -470 -185 24 91 -540
02 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 970 -1.383 -57 60 -410 825 -1.188 -181 194 -350 -146 195 -124 134 60
03 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 3.207 -9.593 -245 402 -6.230 4.924 -10.003 -1.793 1.106 -5.766 1.718 -410 -1.548 704 464
04 MILIEU 7.764 -8.155 0 478 86 7.949 -8.371 0 523 101 185 -216 0 46 15
06 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 17.812 -53.334 0 400 -35.122 22.485 -53.248 0 235 -30.527 4.673 86 0 -165 4.594
07 ONDERWIJS & EDUCATIE 395 -3.872 0 86 -3.391 528 -3.748 0 86 -3.134 133 124 0 0 257
08 WONEN 1.614 -1.643 -123 0 -152 1.527 -1.887 -107 63 -404 -87 -244 16 63 -252
09 SPORT EN CULTUUR 1.085 -6.602 -69 231 -5.355 1.517 -6.927 -72 266 -5.215 432 -325 -3 35 140
10 VEILIGHEID 6 -1.982 0 0 -1.976 29 -1.965 0 0 -1.935 23 17 0 0 40
11 TRANSPARANTE OVERHEID 557 -3.198 -50 50 -2.641 439 -3.320 -50 0 -2.931 -118 -122 0 -50 -290
12 ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN 68.489 -13.760 -4.840 5.047 54.936 72.415 -13.105 -4.980 5.155 59.484 3.926 655 -140 107 4.548