Uitgaven

1,18%
€ -1.369
x €1.000
1,18% Complete

Inkomsten

0,83%
€ 1.019
x €1.000
0,83% Complete

Saldo

5,09%
€ -350
x €1.000

Programma 2 Economische ontwikkeling

Uitgaven

1,18%
€ -1.369
x €1.000
1,18% Complete

Inkomsten

0,83%
€ 1.019
x €1.000
0,83% Complete

Saldo

5,09%
€ -350
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Met dit programma willen we de economische positie van Wageningen versterken en de bedrijvigheid in zowel het kenniscluster, gericht op ‘agrofood’ en ‘life sciences’, als de reguliere bedrijvigheid uitbreiden. Maar ook de groene economie wordt versterkt. Onze klimaatambities zorgen voor nieuwe banen, lokale ondernemers worden gestimuleerd om een omslag te maken naar nieuwe economische kansen. De economie dient te worden omgevormd van een lineaire economie naar een circulaire en sociaal ondernemende economie. We willen werken aan een sterke lokale economie waarin iedereen mee kan doen en we participatiekansen vergroten.

Een onderdeel van de ontwikkeling van het kenniscluster is de samenwerking met de gemeente Ede en Provincie Gelderland in het programma KennisAs. De Samenwerkingsovereenkomst KennisAs tussen Wageningen, Ede en provincie loopt 31 december 2019 af. Na 2019 werken in het gebied de KennisAs Ede Wageningen partijen vanuit onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen aan de versterking van het kennisintensieve ecosysteem en vestigingsklimaat binnen diverse samenwerkingsverbanden als de Strategische Agenda van Food Valley, Investeringsprogramma Agrifood 2030 en de Regiodeal . Daarnaast blijft de gemeente Wageningen na het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst KennisAs met Ede hiervoor strategisch samenwerken.

We maken de binnenstad vitaler en aantrekkelijker als voorzieningencentrum voor de Wageningers en het kenniscluster. We werken ook aan het profiel van Wageningen in relatie tot de marketing van de binnenstad. De gemeente wil de kansen voor het toerisme identificeren en omzetten in activiteiten.

Al deze thema’s in dit programma zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van Wageningen als kenniscentrum, bedrijvencentrum, woonstad, winkel- en uitgaanscentrum.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

De gemeente Wageningen wil een aantrekkelijk economisch klimaat aanbieden met behoud en groei van werkgelegenheid.

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:

 • Behoud van bestaande bedrijven
 • Aantrekken van nieuwe bedrijven
 • Een levendige binnenstad
 • Kennispropositie binnen de regio Foodvalley en de kennisAs
 • Toerisme en recreatie
 • Circulaire economie
 • Sociale economie

Hierbij werken we ook aan het vergroten van de bijdrage van het bedrijfsleven aan de doelstelling van duurzaamheid en klimaat.

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

2.1 Het behouden van bestaande bedrijven

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het behouden van bestaande bedrijven

De gemeente creëert een aantrekkelijk vestigingsklimaat om de huidige bedrijven en instellingen voor Wageningen te behouden. We verbeteren de dienstverlening aan en de relatie met bedrijven. Er dient niet alleen aandacht te zijn voor kennis gerelateerde bedrijvigheid maar ook het reguliere bedrijfsleven (handel, ambacht, productie en logistiek). Daarnaast stemmen we het aanbod van bedrijventerreinen af op de wensen en behoeften.

Samen met de andere Foodvalley-gemeenten en de provincie maken we in het kader van het RPW (Regionaal Programma Werklocaties) afspraken over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en over de herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

In het plan van aanpak ligt een wettelijke taak: het actief toepassen van de ‘ladder voor de duurzame verstedelijking’. Dit wil zeggen dat we bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen/terreinen het duurzaamheidsaspect nadrukkelijk bezien.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

2.1.1 Bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - 2.1.1 Bedrijventerreinen

Het aanbod van bedrijventerreinen is afgestemd op de diverse behoeften van kennisintensieve bedrijven en reguliere bedrijven en in evenwicht met het regionale aanbod.

--

Wat hebben we bereikt? 

 • Er is afstemming over het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) Foodvalley. Wageningen wordt hierin gepositioneerd als dé locatie voor kennis gerelateerde bedrijven en instellingen.
 • Het Plan van Aanpak voor de doorontwikkeling en revitalisatie van het Business & Science Park (BSPW) is gekoppeld aan het subsidieprogramma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen van de provincie Gelderland. Hierin wordt een versnelling gerealiseerd in het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Dit draagt bij om de klimaatneutrale ambitie van Wageningen te realiseren.
 • Er zijn door de raad vastgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling van Born Oost zodat kan worden gestart met het uitwerken van het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan.

2.1.2 Relatie tussen gemeente en bedrijven

Terug naar navigatie - 2.1.2 Relatie tussen gemeente en bedrijven

De relatie tussen gemeente en bedrijven is verbeterd.

--

Wat hebben we bereikt? 

 • Er wordt continue gewerkt aan (verbetering van) de relatie tussen gemeente en bedrijven en instellingen (o.a. ondernemersverenigingen, WUR). Dit gebeurt door samenwerking bij planvorming (bestemmingsplannen) en realisatie en (her)ontwikkeling van locaties (binnenstad, bedrijventerreinen en Wageningen Campus).
 • Omdat het door de Covid 19 Crisis en de lockdown-maatregelen niet mogelijk bleek Wageningse bedrijven te bezoeken is er, om wensen, knelpunten en initiatieven te inventariseren, online contact gezocht met bedrijven en instellingen. Tevens is er adequaat gereageerd op verzoeken en wensen van bedrijven en instellingen. Proactief is geacteerd richting ondernemers in de binnenstad vanwege de coronamaatregelen (bv. terrasverruiming horeca, uitbreiden locatie Wageningse markten en vrijstelling precariobelasting terrassen).
 • Als gevolg van de corona-maatregelen zijn de netwerkbijeenkomsten van bedrijven en ondernemersverenigingen (WOC, SOW, Ondernemersvereniging BSPW) grotendeels online voortgezet.

2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven

Terug naar navigatie - 2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven

De dienstverlening van de gemeente aan bedrijven (met name gericht op MKB) is verbeterd.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Vergunningaanvragen van bedrijven zijn in behandeling genomen en verleend. De Oddv pakt dit op in samenwerking met de gemeente.
 • Het Ondernemersloket voorziet ondernemers op een adequate wijze van informatie bij bedrijfsoprichting en vergunningverlening.
 • In het Wagenings Integraal Overleg vindt een adequate en integrale afhandeling van ondernemersvragen plaats. Hier worden initiatieven vroegtijdig en interdisciplinair opgepakt.
 • Met Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) wordt samengewerkt op onderwerpen als participatie en duurzaamheid.
 • Vanwege Covid19 vindt er regelmatig afstemming plaats met de SOW en Horeca afdeling Wageningen. Continu wordt bekeken hoe we kunnen samenwerken.
 • Op basis van daadwerkelijk klantcontact heeft de gemeente enquêtes ondernemersdienstverlening uitgevoerd. Het vervolg, het delen van de resultaten en benoemen speerpunten heeft vanwege Covid19 nog geen doorgang gevonden.

2.1.4 Haven

Terug naar navigatie - 2.1.4 Haven

De haven is functioneel, toekomstbestendig en aantrekkelijk.

--

Wat hebben we bereikt? 

 • De gemeente heeft in 2020 geen resultaten bereikt in afwachting van de stikstofwetgeving. De Stikstofwet is eind 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk welk effect de wet zal hebben voor de situatie in onze haven, waardoor het bestemmingsplan mogelijk verder vertraging oploopt. De Rijnhaven is als overslaghaven (m.n. voor agri-bulk) voor Wageningen én Foodvalley van grote economische en maatschappelijke waarde en wordt beperkt door stikstofwetgeving. 

2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven

Terug naar navigatie - 2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven

De bereikbaarheid en infrastructuur is afgestemd op de wensen en behoeften van bedrijven en instellingen.

--

Wat hebben we bereikt? 

 • De gemeente werkt samen met bedrijven, WUR en omwonenden aan een goed ontsloten Wageningen. Dit geldt voor de bereikbaarheid van zowel Binnenstad, Wageningen Campus-BSPW, Nudeparken/Nude II en Haven. 
 • Voor het realiseren van een optimale bereikbaarheid van Wageningen is in het kader van Beter Bereikbaar Wageningen een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het Alternatief Bestaande Route (ABR) en 6 varianten van de Campusroute. Hierin is gekeken naar: doelbereik, milieueffecten en kosten van zowel het ABR als de Campusroutes. De keuze van de provincie voor het ABR komt overeen met het uitgebrachte advies van de gemeente.

Zie ook Programma 1 Bereikbaarheid.

2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het aantrekken van nieuwe (met name) kennisintensieve bedrijven (nationaal en internationaal)

De gemeente wil de randvoorwaarden versterken die ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven en instellingen zich in de gemeente vestigen. Hierbij speelt het vestigingsklimaat een belangrijke rol. We werken nauw samen met de Regio Foodvalley. Daarnaast werken we samen met gemeente Ede, de provincie en Wageningen UR in het vervolg op het programma KennisAs om dit gebied als aantrekkelijk kenniscluster te positioneren. Daarnaast wil Wageningen het ondernemerschap stimuleren, startersinitiatieven belonen en informatievoorzieningen goed inrichten.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

2.2.1 Proactieve aquisitie van kennisintensieve bedrijven

Terug naar navigatie - 2.2.1 Proactieve aquisitie van kennisintensieve bedrijven

Er vindt proactieve acquisitie plaats in samenwerking met Regio FoodValley, zoals binnen de KennisAs Ede-Wageningen voor kennisintensieve bedrijven.

--

Wat hebben we bereikt? 

 • Er is samenwerking om een gezamenlijke acquisitiestrategie op te stellen om zo de proactieve werving van kennisintensieve bedrijven in het KennisHart gebied (voorheen KennisAs) in de toekomst vorm te geven voor de vestigingslocaties de Wageningen Campus/BSPW en het Food Innovation District/WFC. De samenwerkende partijen zijn: Wageningen UR, FoodValleyNL, OostNL en de gemeenten Ede en Wageningen.
 • Er is een complementaire profiel voor de locaties Wageningen Campus/BSPW en het Food Innovation District/World Food Center, gezamenlijk het KennisHart gebied Ede-Wageningen hét zwaartepunt van (Agro)Food gerelateerde kennis in Foodvalley én Nederland. De Wageningen Campus is vooral sciences/kennis-technologisch en R&D-georiënteerd, terwijl het Food Innovation District/WFC zich richt op consument (B2C), kennisontwikkeling Food door en voor de consument en zakelijke dienstverlening.
 • Er is een succesvolle samenwerking met de WUR en de IND in het Expat Center om de toelating tot en het verblijf in Nederland voor kennismigranten en hun gezinsleden naar Wageningen en Foodvalley te vereenvoudigen en te versnellen.

2.2.2 Stimulering ondernemerschap

Terug naar navigatie - 2.2.2 Stimulering ondernemerschap

Het ondernemerschap (start-ups) wordt gestimuleerd.

--

Wat hebben we bereikt? 

 • Op de Wageningen Campus is op de Businesstrip de broedplaats voor jonge startups en bedrijfsverzamelgebouw, bedoeld voor kennis-gerelateerde bedrijven en instellingen, PlusUltra II in gebruik genomen.
 • Wageningen participeert in de Gelderse programma’s Startversneller (voor starters) en Groeiversneller (groeiende bedrijven), een initiatief van de provincie en de Kamer van Koophandel, waarin jonge ondernemers worden geholpen (coaching en opleiding. netwerk, geld en expertise) bij een succesvolle start van hun eigen bedrijf.
 • Via het project Zomerondernemer (wegens de Lockdown deze editie Herfstondernemer) zijn jongeren in Regio Foodvalley in een Corona-proof programma met trainingen, workshops en bedrijfsbezoeken gestimuleerd en geholpen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Van de zes finalisten waren er twee afkomstig uit Wageningen.
 • De samenwerking met o.a. Gemeente Ede, OostNL, Provincie Gelderland en FoodValleyNL in de ‘FoodValley Accelerator’, een trainings- en coachingstraject, bedoeld voor innovatieve agrifood ondernemingen om na de start-upfase succesvol te kunnen doorgroeien, is door de Covid 19 crisis en de lockdown-maatregelen on-hold gezet.

2.2.4 Duurzaamheid bedrijfsleven

Terug naar navigatie - 2.2.4 Duurzaamheid bedrijfsleven

Vergroten van de bijdrage van het bedrijfsleven aan de doelstelling van duurzaamheid en klimaat.

--

Wat hebben we bereikt? 

 • De gemeente subsidieert, ondersteunt en werkt samen met de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam in diverse verduurzamingsprojecten: o.a. verduurzaming van het Business & Sciencepark (BSPW) en energie-adviezen voor diverse categorieën bedrijven. Het Energiefonds Wageningen is doorgegaan met het verstrekken van leningen en voorlichting ten behoeve van energiemaatregelen door bedrijven en instellingen. Er is 1 nieuwe lening afgesloten in 2020, waardoor er nu  in totaal 11 leningen zijn afgesloten. In het kader van de uitvoerings- en informatieplicht energiebesparing is toezicht op bedrijven geïntensiveerd: er hebben 11 reguliere controles plaatsgevonden en 5 in het kader van de Versterkte Uitvoering Energiebesparing. In totaal hebben er 85 van de (naar verwachting) 158 bedrijven zich gemeld (54%), in lijn met het landelijk gemiddelde (55%).

2.2.5 Flexibiliteit regelgeving

Terug naar navigatie - 2.2.5 Flexibiliteit regelgeving

Er is flexibiliteit in de regelgeving richting ondernemers en initiatiefnemers

--

Wat hebben we bereikt?

Flexibiliteit in regelgeving wordt geboden binnen het uitvoeringsprogramma Binnenstad aan initiatieven vanuit een positieve houding om deze te realiseren in plaats van denken vanuit regels. Bijvoorbeeld het afvalcollectief zie subdoel 2.6.1.

2.3 Versterken kennispropositie binnen regio Foodvalley en KennisAs

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wageningen vervult/versterkt haar kennispropositie binnen de Regio Foodvalley en de KennisAs

Naast samenwerking in de Regio Foodvalley en de KennisAs organiseert en stimuleert Wageningen food-gerelateerde events, zowel zakelijk (o.a. congressen) als toeristisch-recreatief (o.a. festivals). Dit met als doel om de positie binnen beide samenwerkingsverbanden te versterken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners

Terug naar navigatie - 2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners

Programmeren en afstemmen met partners.

--

Wat hebben we bereikt? 

 • Er is een nieuwe Strategische Agenda (looptijd 2020-2025) met daarin de ambitie van Regio Foodvalley beschreven en hoe de partners deze gaan bereiken.
 • Er is in 2020 met het Ministerie EZK een MKB deal overeengekomen met de Regio Foodvalley waarin extra financiële middelen voor regionale initiatieven en projecten die de mkb bedrijven sterker maken.
 • De eerste resultaten van de Regio Deal Foodvalley zijn behaald en gecommuniceerd met Stakeholders waaronder ook de gemeenteraden. De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking waarin o.a. Rijk, de Regio Foodvalley, WUR, provincie Gelderland en VNO-NCW Midden samenwerken aan de versnelling van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem.
 • Er is een besluit van de gemeenteraad op de eerste consultatieronde van de actualisatie van het regionale beleid Perifere Detailhandel (PDV). De gemeenteraad heeft namelijk geen wensen of bedenkingen naar voren gebracht.

2.3.2 Stimulering foodgerelateerde events

Terug naar navigatie - 2.3.2 Stimulering foodgerelateerde events

Wageningen stimuleert actief foodgerelateerde events, zowel zakelijk (congressen) als toeristisch-recreatief (festivals).

--

Wat hebben we bereikt? 

Vanwege Covid19 en de Lockdown maatregelen is er nauwelijks sprake geweest van food gerelateerde events, zowel zakelijk (oa. congressen) als toeristisch-recreatief (oa. festivals). Het doel om de positie van Wageningen binnen het Kennishart Ede-Wageningen als Foodvalley te versterken is daardoor onvoldoende behaald.

 

2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wageningen heeft een levendige en aantrekkelijke binnenstad

Om de leefbaarheid van de binnenstad te optimaliseren, wil de gemeente zichtbare leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast wil de gemeente flexibel zijn in regelgeving richting ondernemers en initiatiefnemers. De Wageningen Campus speelt een belangrijke rol voor de gemeente, dus studenten en werknemers moeten de binnenstad gemakkelijk kunnen vinden. Het uitvoeringsprogramma ‘Binnenstad’ krijgt mogelijk een vervolg in 2020 en richt zich in ieder geval op het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de Binnenstad. Daarnaast is er de ambitie om citymarketing en recreatie en toerisme hierin mee te nemen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de gracht te herstellen zodat er een ‘rondje gevaren’ kan worden en een ruimtelijke kwaliteitsimpuls ontstaat aan deze entreezijde van de stad. Tot slot vinden we het van belang dat er randvoorwaarden zijn voor een gedifferentieerd aanbod aan horeca, ambulante handel en detailhandel in combinatie met evenementen, cultuur, wonen en werken. Samenwerken met ondernemers levert daar een bijdrage aan.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

2.4.1 Verbintenis binnenstad met universiteit

Terug naar navigatie - 2.4.1 Verbintenis binnenstad met universiteit

De Binnenstad is vindbaar vanaf de Campus en de universiteit is merkbaar aanwezig in de binnenstad.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Binnen het uitvoeringsprogramma Binnenstad wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met de Wageningen Campus. Het resultaat is een studentenvertegenwoordiging in de werkgroep binnenstad. Het project BLOOM over circulaire bio-economie dat gepresenteerd werd in de binnenstad kon door Covid19 niet doorgaan. Studentenwerkgroep Enactus is een project gestart voor bijenhotels in de binnenstad, zodat de expertise van studenten meer zichtbaar is in onze stad.

2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel

Terug naar navigatie - 2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel

Er zijn randvoorwaarden gecreëerd voor een aantrekkelijk gedifferentieerd aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Met de SOW, de Horeca afdeling Wageningen en de Markt Adviescommissie wordt intensief samengewerkt. Door Covid19 is dit versterkt.
 • Met inwoners, culturele partijen, jongeren, WOC en SOW wordt participatief gewerkt aan een aantrekkelijke en vitale binnenstad in het uitvoeringsprogramma Binnenstad. Deze samenwerking, activiteiten en projecten dragen in belangrijke mate bij aan een aantrekkelijk en gedifferentieerd winkel-, horeca- en handelsaanbod. In 2020 heeft dit geresulteerd in o.a. het terugbrengen van de historische straatnaamborden, de verdere aankleding van Wageningse (zij)straatjes en het busstation en het zelfstandig verdergaan van werk- en leerwinkel Kadolokaal. Door Covid19 is een aantal andere projecten vertraagd.
 • De Provincie heeft in het kader van de Gelderse aanpak overbruggingsmaatregelen een vervolgonderzoek gedaan op het koopstromenonderzoek 2019. Het biedt inzicht in de corona impact op winkelgebieden en het perspectief en biedt een basis om verder op door te werken in 2021 .

2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau

Terug naar navigatie - 2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau

De zichtbare leegstand van winkelpanden blijft onder een kritisch niveau (in vergelijking met landelijk en regionaal gemiddelde).

--

Wat hebben we bereikt?

De leegstand in de binnenstad bedraagt, uitgedrukt in m2 winkelvloeroppervlak, 6,6% en is lager dan in de meeste Gelderse gemeenten. De leegstand uitgedrukt in het aantal verkooppunten bedraagt 8,3%. Dit is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde in de regio FoodValley. De invloed van Covid19 is vooralsnog niet terug te zien in 2020 in de leegstand cijfers.

2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Recreatieve en toeristische potentie worden benut

Wageningen wil dat haar inwoners en bezoekers goed op de hoogte zijn van alle recreatieve mogelijkheden in de gemeente en er vervolgens daadwerkelijk gebruik van maken. De gemeente wil zichzelf op de kaart blijven zetten met behulp van evenementen zoals het Bevrijdingsfestival en Food in the Valley. Hierbij zullen de fysieke verbindingen (o.a. aanleg/onderhoud van fiets- en wandelpaden) aandacht krijgen.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen

Terug naar navigatie - 2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen

Mensen zijn op de hoogte van de recreatieve en toeristische voorzieningen en activiteiten in Wageningen en maken er gebruik van.

--

Wat hebben we bereikt?

Wageningen is regionaal en landelijk op de kaart gezet door het marketingbureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN). De activiteiten van TVAN stimuleren de vrijetijdseconomie in Wageningen en kunnen leiden tot meer inkomsten uit deze sector. Vanwege Covid19 is er een druktemonitor opgeleverd om bezoekers te informeren over de actuele situatie en het bezoek te spreiden over de regio.

Wageningen is aangehaakt op de 'Veluwe-op-1' Agenda en neemt deel aan relevante projecten zoals het versterken van recreatieve netwerken, de recreatiezonering en het versterken van het belevingsgebied VeluweZoom.

Met de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum en Rozendaal en lokale platforms wordt in VeluweZoom verband samengewerkt om het Veluwezoom profiel inclusief bijbehorende voorzieningen te verbeteren.

De profilering van Wageningen Stad der Bevrijding wordt versterkt, o.a. door samenwerking met Wageningen 4/5 en andere partners in de stad. Maar ook door aangehaakt te zijn bij Liberation Route Europe, die bijdraagt aan de profilering en promotie.

2.5.2 Burgerinitiatieven

Terug naar navigatie - 2.5.2 Burgerinitiatieven

Initiatieven van burgers en ondernemers worden gestimuleerd.

--

Wat hebben we bereikt?

Afgelopen jaar zijn de Blauwe Bever safariboot, de capitulatie wandeltocht en de realisatie van een klompenpad XL en een ruiterpad ondersteund.

2.6 Circulaire economie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Wageningen gaat van een lineaire economie naar een circulaire en sociaal ondernemende economie

Er wordt toegewerkt naar een economie zonder afval, grondstoffen worden opnieuw en hoogwaardig gebruikt, gezonde circulaire verdienmodellen en goede werkgelegenheid. Door middel van ‘Wageningen werkt Duurzaam’ worden bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties betrokken.

Er wordt benadrukt dat voor ondernemers regelgeving niet belemmerend kan en mag werken. De wet- en regelgeving moet optimaal aansluiten bij, en uitvoerbaar zijn in de praktijk van het bedrijfsleven. De gemeente werkt maximaal klantgericht naar haar bedrijven en instellingen toe.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

2.6.1 Circulaire economie

Terug naar navigatie - 2.6.1 Circulaire economie

Er wordt toegewerkt naar een economie zonder afval, grondstoffen worden opnieuw en hoogwaardig gebruikt, gezonde circulaire verdienmodellen en goede werkgelegenheid.

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Wageningen participeert (samen met de andere gemeenten GR Regio Foodvalley) in Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Dit Living Lab is een brede samenwerking die 50 partijen (bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden) verbindt die samen werk willen maken van circulaire economie, onder andere op het gebied van bouw, voedselverspilling en industrie. Op het gebied van voedselverspilling (waarbij de gemeente onderdeel is van de kerngroep voedselverspilling van LNV in Regio Foodvalley) zijn verschillende projecten gestart en/of afgerond (zie 4.1.3)
In 2020 hebben we de volgende inkoop resultaten bereikt: De gemeente geeft het goede voorbeeld door in elke aanbesteding aandacht te hebben voor circulariteit, dit maakt onderdeel uit van het inkoopbeleid. Waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht met andere gemeenten. In 2020 is dit gebeurd bij de aanbesteding trapliften en verkeersborden. Daarnaast is er bij alle aanbestedingen veel aandacht voor gunningscriteria op het gebied van duurzaamheid. Zie ook de paragraaf 3 bedrijfsvoering.
Op het gebied van bedrijfsafval heeft de gemeente samen met de initiatiefnemer ‘het Afvalcollectief’ de verkenning afgerond rondom de mogelijkheden van meer afvalscheiding en minder transportbewegingen van bedrijfsafval.

Algemene informatie programma 2

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening winkeltijden Wageningen (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelastingen (2020)
 • Marktgeldverordening (2016)
 • Marktverordening (2015)
 • Inrichtingsplan Wageningse markten (2015)
 • Verordening Scheepvaartrechten (2013)
 • Verordening winkelondersteunende Horeca (2010)
 • Haven- en kadeverordening Wageningen 2016

Beleidsnota’s

 • Nota Bovenwijkse Voorzieningen
 • Visie Binnenstad (2015)
 • Economische visie detailhandel en horeca Next (2013)
 • Beoordelingskader horeca (2013)
 • Nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van reclamebelasting (2012)
 • Nota grondbeleid (2009)
 • Beleidsplan Recreatie en Toerisme (2008/2009)
 • Kadernota herontwikkeling Rijnhaven (2003)
 • Onderzoeksrapport toekomst haven ‘De voortuin van Wageningen’ (2002)
 • PDV-DV beleid 2017-2019 (2017)
 • RPW Bedrijventerreinen (2018)
  o Visie Werklocaties 2017-2025
  o Afsprakenkader 2017-2020
 • RPW Kantorenlocaties (2020)
  o Kantorenvisie 2020-2027
  o Afsprakenkader Kantoren 2019-2024
 • Beleidsnotitie Ben & breakfast (2009)

Overeenkomsten / convenanten

 • Convenant Ondernemersfonds Wageningen 2020
 • Samenwerkingsovereenkomst Regio Deal Foodvalley

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. De gemeente Wageningen neemt deel aan Regio Foodvalley middels een gemeenschappelijke regeling om een aantal doelen uit haar programma te bereiken. Voor ‘Economie’ zijn deze doelen o.m. het ontwikkelen van het juiste aanbod van bedrijventerreinen, marketing en acquisitie, gezamenlijke profilering en lobby in Brussel. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd.

Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in de Triple Helix Foodvalley. Doel van de samenwerking is een economische topregio. Hiervoor heeft de triple helix een Strategische Agenda opgesteld. Deze agenda is vertaald in een Uitvoeringsprogramma. Deze projecten dragen bij aan de ambities van de Strategische Agenda en worden door meerdere O’s getrokken en ondersteund.

Marin Stakeholders Association (MSA)

Gemeente Wageningen is deelnemer aan de MARIN Stakeholders Association (MSA). De MSA is een stichting die het MARIN, een toonaangevend maritiem onderzoeksinstituut, vanuit marktperspectief stuurt en een financieel vangnet vormt. Door deel te nemen, onderschrijven we de ambitie om Wageningen uit te bouwen tot kennisstad. We kunnen hiermee invloed uitoefenen om dit mondiale kennisintensieve bedrijf en de werkgelegenheid (375 fte) voor Wageningen te behouden. Het MARIN werkt samen met de gemeente aan de ambitie Wageningen klimaatneutraal. Doordat zij ieder jaar kosteloos hun faciliteiten beschikbaar stellen voor kleine, vaak startende bedrijven dragen zij bij aan de versterking van de economische positie van Wageningen en het starterslandschap.

 

De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma:

 • Het programma Investeringsagenda Vestigingsklimaat Foodvalley 2030  wordt uitgevoerd in een samenwerking met de gemeente Ede en provincie Gelderland . Hiermee wordt de kennispropositie versterkt.
 • Het programma binnenstad wordt uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van ondernemers, bewoners, culturele partijen en andere betrokkenen bij de binnenstad. Formele spelers hierbij zijn de Stichting Ondernemersfonds Wageningen, WOC afdeling detailhandel en afdeling Wageningen van de Koninklijke Horeca Nederland.

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten -2.623 -1.383 -1.188 195
Baten 3.087 970 825 -146
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 464 -413 -364 49
Onttrekkingen 64 60 194 134
Stortingen -904 -57 -181 -124
Mutaties reserves -840 3 14 10

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
221.00 RIJNHAVEN 45 45
310.00 MARKTEN 15 -31
310.10 BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT -210 -169
310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN -260 -195
830.00 GRONDEXPLOITATIE 0 0

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
2.1 Het behouden van bestaande bedrijven 427 -386 0 4 45
2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven 405 -620 -5 0 -220
2.3 Versterken kennispropositie binnen regio Foodvalley en KennisAs 0 -6 0 0 -6
2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut 0 -95 0 0 -95
2.DH Drank- en horecawet 11 -85 0 0 -74
2.GB Grondbedrijf 476 -520 -224 190 -79