Grote projecten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De stand van zaken van de grote projecten (investeringskrediet > € 250.000) is als volgt, per programma. Voorgesteld wordt de projecten die kunnen worden afgesloten af te sluiten.

Projecten programma 1 Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Projecten programma 1 Bereikbaarheid

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

1.1 Voorbereidingskrediet BBW

nee

1.2 Fietsverbetering Tarthorst

ja

1.3 Voorbereiding en aanleg snelfietsroute Ede Wageningen

nee

1.4 Mobiliteitsconvenant

nee

1.5 Veiligheid fietsers in de stad

nee

1.6 Veilige logische aantrekkelijke fietsroutes

nee

1.7 Fysieke toegang openbare gebouwen

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 1.1 Voorbereidingskrediet BBW

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

2.850.000 2.850.000   0
2018 2023

 

baten

3.150.000 3.150.000   0

 

Voortgang van het project

Van begin 2016 tot medio 2017 heeft de gemeente voorzien in het projectmanagement. In juli 2017 heeft besluitvorming in de gemeenteraad plaatsgevonden voor een (nader te onderzoeken en uit te werken) route over de Campus. Vanaf medio 2017 heeft de provincie de regie overgenomen. De gemeente maakt deel uit van de projectorganisatie. Nieuwe inzichten in het verkeersmodel hebben er in 2019 toe geleid dat in het onderzoek ook het alternatief over de bestaande infrastructuur wordt meegenomen.  In 2020 is het ABR verder onderzocht en meegenomen in de MER studie van de provincie. In de eindafweging van de MER en alle overige afwegingen is het ABR als voorkeursvariant gekozen. Deze is vervolgens ook vastgesteld door GS. Het ABR wordt aangevuld met een onderdoorgang voor autoverkeer in de Nijeenoord Allee t.h.v. de Churchillweg.

 

Naam project: 1.2 Fietsverbetering Tarthorst

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

350.000 637.055 N 278.055
2019 2020

 

baten

175.000 241.909 V

66.909

Voortgang van het project

In de Tarthorst is een fietsstraat aan de zuid en oostzijde van het winkelcentrum aangelegd tot aan de Churchillweg en is de kruising van de Tarthorst met de Kennedyweg anders ingericht. Tevens is het deel bij het Winkelcentrum éénrichtingsweg geworden. De plannen zijn in co-creatie met de wijk ontworpen. Dit heeft ertoe geleid dat fietsers  veiliger door de wijk kunnen fietsen en de kinderen veiliger van en naar school kunnen.  Bij het winkelcentrum is het aantal fietsparkeerplekken verdubbeld. Tijdens het proces bleek dat er meer subsidie van de provincie verkregen kon worden, waardoor er aan de wens om de fietsstraat in asfalt te leggen tegemoet gekomen kon worden. 

Financieel gezien kende dit project veel tegenvallers. De werkzaamheden zijn in 2017 voorbereid en in 2018 aanbesteed. De circulaire procedure bleek ca €20.000 meer te kosten dan geraamd. Door capaciteitsproblemen is flink ingehuurd op dit project. Vanwege tijdsdruk vanuit de subsidie was dit de enige manier. Meerkosten bijna €90.000 De uitvoering is na de zomer van 2018 gestart in maart 2019 zijn afgerond. Medio 2019 is een technisch gebrek in de aangebrachte coating op het deel Jumbo - Churchillweg aan het licht gekomen. De aannemer is hiervoor aansprakelijk gesteld. Niet alle kosten konden verhaald worden (deel gemeente €110.000). Dit resulteerde uiteindelijk in een  tekort van  €  -220.147 voor het totale project.

 

Naam project: 1.3 Voorbereiding en aanleg snelfietsroute Ede Wageningen

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

3.391.000

3.391.000

 

0

2020 2022

 

baten

2.170.000

2.170.000

 

0

 

Voortgang van het project

De gemeente Wageningen heeft via de kadernota 2017 in de begroting van 2017 een voorbereidingskrediet van € 250.000,- opgenomen (kapitaalslast 2017 € 21.250,-). Vanaf het begrotingsjaar 2020 is een realisatiebudget van € 500.000,- beschikbaar (kapitaalslast 2020 € 31.250,-). Op basis van de VO-raming en de dekkingsmogelijkheden is in bestuurlijke overleg op 5 maart 2018 toegezegd dat Wageningen zich gaat zich inspannen voor een extra reservering van € 721.000 voor deze route (kapitaalslast eerste jaar € 45.063,-). Daarmee komt de bijdrage die van de gemeente Wageningen wordt gevraagd op € 1.221.000,-.  In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Gelderland, de Fietsersbond, de Gemeente Ede en de Gemeente Wageningen getekend. Hiermee is er voor de Gemeente Wageningen een subsidiebedrag van € 2.170.000,- beschikbaar gekomen om het project tot uitvoering te brengen. Tezamen met de investering van de gemeente Wageningen ad. € 1.221.000 komt het totale realisatie bedrag op € 3.391.000,-

 

Naam project: 1.4 Mobiliteitsconvenant

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

270.000 270.000

 

0
2022 2022

 

baten

120.000

120.000

 

0

 

Voortgang van het project

Het mobiliteitsconvenant is voor de Gemeente Wageningen in 2019 getekend, de voortgang vindt nu plaats vanuit de regio Foodvalley tot en met 2022. Er hebben 26 partijen (overheden en bedrijfsleven) aangegeven gezamenlijk te willen werken aan het verminderen van de autokilometers. Dit gebeurd onder meer door het werknemers aanbieden van gunstige fiets- en openbaar vervoerregelingen. 

 

Naam project: 1.5 Veiligheid fietsers in de stad

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

525.000 525.000

 

0

2023 2024

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Dit budget bestaat uit een aantal projecten ter verbetering van de fietsveiligheid met name rondom scholen in de stad en is in de begroting van 2019 zijn toegekend. Het eerste project wat hiervoor is uitgevoerd is de verbetering van de Nobelweg (€90.000) in de omgeving van de St. Jozefschool. Een deel van de veiligheid wordt gevonden in verkeersgedrag. Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor in de omgeving Nobelweg diverse acties uitgevoerd. Samen met school en omwonenden zijn de diverse fysieke maatregelen uitgewerkt. De voorbereiding  en de realisatie hebben in 2019 plaatsgevonden. Voor 2020 stond de schoolomgeving van de Johan Frisoschool in de Weiden gepland. Door Corona is dit minimaal 1 jaar vertraagd. 

 

Naam project: 1.6 Veilige logische aantrekkelijke fietsroutes

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

1.945.000 1.945.000

 

0

2023

2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Dit budget bestaat uit een aantal fietsprojecten die in de begroting van 2019 zijn toegekend. De eerste twee projecten, te weten de Rotonde Marijkeweg - Kortenoord Allee (€350.000) en de Fietsstraat v Uvenweg (€550.000) zijn in voorbereiding gegaan in 2019 en tevens aanbesteed. De realisatie vond in 2020 plaats. De voorbereidingen voor de aanpassing van de kruising Kortenoord Allee - Ooststeeg is gestart. In deze coalitieperiode zijn verder de fietsroute verbetering over het BSPW,  de realisatie van een fietsbrug naar Tarthorst vanaf de Rooseveltweg en de fietsverbinding Churchillweg (vanaf Hoevestein tot Bornse Steeg in aansluiting op de snelfietsroute) gepland.

 

Naam project: 1.7 Fysieke toegang openbare gebouwen

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

400.000 400.000

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

In 2020 is de goot in de Hoogstraat aangepast om het centrum voor rolstoel- en scootmobiel gebruikers toegankelijker te maken. Tevens is dit budget bedoeld om met de werkgroep Wageningen Inclusief in kaart te brengen waar zich knelpunten in de openbare ruimte bevinden die een inclusieve samenleving in de weg staan en deze vervolgens nog deze coalitieperiode te verbeteren. Door Corona is deze aanpak in 2020 vertraagd.

 

Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

3.1 Groenbeleid pilot Tarthorst 

nee

3.2 Aanpak binnenstad

nee

3.3 KennisAs investeringen Fysieke spoor

nee

3.4 Uitvoeringsprogramma groenbeleidsplan hoofdstructuur

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 3.1 Groenbeleid pilot Tarthorst

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

315.000

333.000 N 18.000
2019 2021

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Samen met de bewoners van de wijk Tarthorst, wijkpanel en de groene verenigingen is een breed gedragen groenrenovatieplan tot stand gekomen. Hierbij hebben ook veel inwoners zich aangemeld om een deel van het groen in onderhoud te nemen, door middel van buurtbeheerprojecten.
Om dit plan toekomstgericht tot uitvoering te brengen was het noodzakelijk om bomen te kappen, maar ook voor herplant zorg te dragen. Voor het kappen van de bomen is een omgevingsvergunning aangevraagd. Hierop is door enkele bewoners bezwaar gemaakt. Als gevolg hiervan moest het plan gefaseerd uitgevoerd worden. Ten behoeve van het draagvlak voor het plan is in het voorjaar 2018 een 1e fase uitgevoerd. Eind 2018 is gestart met de uitvoering van fase 2. De laatste fase is inmiddels uitgevoerd als ook de evaluatie. Als gevolg van het bezwaar en gefaseerde uitvoering zijn extra kosten voor aanpassing van de uitvoeringsplannen en communicatie. Daarnaast zijn door de extreme droogte extra kosten gemaakt voor het water geven. Conform afspraak is voor de voorbereidingsfase een evaluatie in uitvoering. Begin 2019 is fase 3 uitgevoerd. In oktober 2019 is de rechtszaak bezwaren kap bomen beëindigd. In januari 2020 zijn de bomen waar een kapvergunning voor verleend is gekapt. In februari-maart 2020 zijn alle bomen ten behoeve van herplantplicht en planten ten behoeve van inboet geplant door onze eigen dienst. De laatste plantwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Conform afspraak is er medio 2019 een evaluatie opgesteld over de voorbereiding. Eind 2020 /begin 2021 is ter afronding van het project een afsluitende evaluatie op basis van de uitvoering en het uiteindelijke resultaat gehouden. Daarmee is het project nagenoeg gereed en kan het budget na dit jaar afgesloten worden.

 

Naam project: 3.2 Aanpak binnenstad

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

350.000

350.000   0
2018 2022

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Vanwege het feit dat de raad de binnenstad nadrukkelijk op de politieke agenda heeft gezet en het feit dat er meer dan voldoende aanwas van nieuwe ideeën is bij de samenwerkende partijen in de binnenstad, is besloten het programma ‘aan de slag met de binnenstad’ te verlengen met een jaar, tot 2020. Vanuit dit budget is er een bijdrage aan de herinrichting van de Beuningstraat gedaan. Er is nog ca €120.000 beschikbaar, van de oorspronkelijke €350.000. Door Corona zijn initiatieven in de binnenstad vertraagd 

 

Naam project: 3.3 KennisAs investeringen Fysieke spoor

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

850.000

850.000   0
2018 2026

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De uitvoering van de kennisas is door de ontwikkelingen in het kader van Beter Bereikbaar Wageningen ernstig vertraagd. Gekeken is of er vooruitlopend op onderdelen al stappen te maken zijn. Hierbij zijn door de provincie erlemijers geplaatst op diverse locaties in Ede en Wageningen. Deze investeringen zijn voor kosten van de provincie uitgevoerd.

Het college heeft in 2020 uit dit budget €150.000 toegezegd aan de vergroening van het BSPW.

 

Naam project: 3.4 Uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan hoofdstructuur

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

390.000

390.000   0
2018 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Het is een meerjarig budget, we zitten nog midden in de uitvoering. Het budget is bedoeld voor de uitvoering van het Groenbeleidsplan. Met de uitvoering van het Groenbeleidsplan worden de doelstellingen van het groenbeleidsplan zoals de vergroting van de biodiversiteit, het verbeteren van het leefklimaat, het behoud en de versterking van de ecologische hoofdstructuur verder vorm gegeven. Met name investeringen boven op de reguliere werkzaamheden in het kader van beheer, onderhoud en vervanging van groen worden uit dit budget betaald

Projecten programma 4 Milieu

Terug naar navigatie - Projecten programma 4 Milieu

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

4.1 Relinen riolering

ja

4.2 Vervanging riolering Gerdesstraat

nee

4.3 Vervanging riolering Benedenbuurt

nee

4.4 Herinrichting Nude

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 4.1 Relinen riolering

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

1.400.000

1.125.221 V 274.779
2009 2020

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Voor 2020 stonden nog wat kleine relining werkzaamheden op de planning. Deze zijn uitgevoerd, waardoor dit budget nu afgesloten kan worden. Het behaalde voordeel levert een voordeel op de kapitaallast op.

 


Naam project: 4.2 Vervanging riolering Gerdesstraat (KN 2016)

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

300.000

300.000

 

0

2019

2021

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De riolering in de Gerdesstraat is slecht. Door hier nieuwe riolering aan te leggen is besloten het hemelwater te scheiden. Hierdoor is de aanleg/verandering van de riolering in de Stationsweg meteen gewenst. Project is in 2020 aanbesteed. Door onder andere Corona en de afstemming met de verbouwing van de Lidl is de uitvoering doorgeschoven naar 2021.

 

Naam project: 4.3 Vervanging riolering Benedenbuurt

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

4.000.000

4.000.000   0
2025 2025

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

In februari 2021 is er opdracht verleend aan een bewonerswerkgroep van de Benedenbuurt voor het uitwerken van een (bovengronds) herinrichtingsplan van hun eigen buurt. Deze werkgroep bestaat uit diverse bewoners met een professionele achtergrond inzake de inrichting van de openbare ruimte. Middels deze werkwijze streeft de gemeente naar een hoog participatieniveau en een breed gedragen inrichtingsplan binnen de wijk.
Naast de noodzakelijk vervangingsopgave voor riolering en wegen spelen er binnen de wijk ook plannen omtrent een warmtenet, waarvoor in 2019 door het Rijk reeds een subsidie van ca. €5.300.000,00 is toegekend. Onlangs (februari 2021) is er door de Coöperatie WOW (Warmtenet Oost Wageningen) een warmtepartner geselecteerd voor deze business case en de engineering. Eén van de doelen van de herinrichting is om gedurende de voorbereiding en realisatie zoveel mogelijk synergie voordeel te behalen met betrekking tot het warmtenet.
Bovengenoemd budget betreft de geraamde kosten voor de riool- en wegvervanging. Gedurende het ontwerpproces zal er intern worden bekeken of er overige disciplines (o.a. openbare verlichting, afval, etc.) willen en kunnen meeliften binnen het project.
Qua planning zal het ontwerp- en participatieproces voor het inrichtingsplan tegen september/oktober 2021 gereed zijn. Dit ontwerp zal vervolgens als uitgangspunt dienen ten behoeve van het technisch ontwerp en het bestek. De verwachting is dat het project begin 2022 aanbestedingsgereed is. Wat betreft de realisatie is e.e.a. nog onbekend vanwege het ontwerp en de fasering van het warmtenet.

Het totale budget van €4.000.000 wordt gedekt door €3.000.000 uit de riolering en voor €1.000.000 uit wegen (om het overzicht te houden wordt in dit programma over het totaalproject gerapporteerd) .

 

Naam project: 4.4 Herinrichting Nude

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

4.000.000

4.000.000   0
2027 2027

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Er zijn verregaande ambities voor de aanleg van een warmtenet in de wijk Nude. Naar verwachting zullen de leidingen over het algemeen in de rijbaan gelegd worden. Alhoewel de verharding en de riolering nu nog niet aan vervanging toe is gaan we ervan uit dat de weg na aanleg van het warmtenet wel vernieuwd moet worden. Er ligt nu voornamelijk asfalt. De ambitie is om dan de volledige openbare ruimte (inclusief de riolering) op te pakken en hiermee op het gebied van leefbaarheid, scheiden van hemelwater, gebruik van meer circulaire materialen en de inrichting die voldoet aan de criteria van 'duurzaam veilig' te realiseren. Al in 2021 worden enkele technische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de start van het project.

Het totale budget van €4.000.000 wordt gedekt door €3.000.000 uit de riolering en voor €1.000.000 uit wegen (om het overzicht te houden wordt in dit programma over het totaalproject gerapporteerd) .

Projecten programma 7 Onderwijs & educatie

Terug naar navigatie - Projecten programma 7 Onderwijs & educatie

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

7.1 Nieuwbouw Margrietschool

nee

7.2 Nieuwbouw Zwaneridder incl. aankoop grond

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

 

Naam project: 7.1 Nieuwbouw Margrietschool

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

3.294.000 3.294.000

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Bij het vaststellen van het Groen IHP in 2019 is besloten om twee nieuwe basisscholen te bouwen. Voor de  Margrietschool wordt een nieuwe school gebouwd op de Haverlanden 90.

In samenspraak met het schoolbestuur van Trivium is een Startnotitie opgesteld waarin de uitgangspunten en kaders voor een nieuw te bouwen basisschool op de locatie Haverlanden 90 zijn vastgelegd. De kinderopvang blijft in het naastgelegen gebouw gehuisvest. De Startnotitie wordt in 2021 vastgesteld.

 

Naam project: 7.2 Nieuwbouw Zwaneridder incl. aankoop grond

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

3.903.750 3.903.750

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Bij het vaststellen van het Groen IHP in 2019 is besloten om twee nieuwe basisscholen te bouwen. Voor de vrije school de Zwaneridder wordt een nieuwe school gebouwd langs de Voorburglaan in Kortenoord.

In samenspraak met het schoolbestuur Pallas is een Startnotitie opgesteld met de uitgangspunten voor de nieuw te bouwen basisschool inclusief kinderopvang op Kortenoord. De startnotitie wordt in 2021 vastgesteld. Het schoolbestuur is gestart met het opstellen van een voorlopig ontwerp voor het schoolgebouw. Op basis van het VO/DO wordt de benodigde grond aangekocht.

Projecten programma 8 Wonen

Terug naar navigatie - Projecten programma 8 Wonen

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

8.1 Verduurzaming 1e fase

nee

8.2 Verduurzaming 2e fase

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 8.1 Verduurzaming 1e fase

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

2.471.000

2.471.000

 

0

2018

2021

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De zonnepanelen op sporthal De Aanloop, sportzaal Tarthorst en de stadswerf zijn medio 2020 in gebruik genomen. In sporthal Tarthorst is de verlichting vervangen door LED lampen. De opdracht voor het verduurzamen van sporthal Tarthorst is verstrekt en wordt in Q1-2021 uitgevoerd. De totale besparing vanaf 2018 tot en met 2020 op het stroomverbruik bedraagt 284.394 kWh. De besparing op het gasverbruik bedraagt 15.281 m3 per jaar. De totale vermindering van de CO² uitstoot vanaf 2018 t/m 2020 bedraagt 178,3 ton per jaar.

 

Naam project: 8.2 Verduurzaming 2e fase

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

PM

0

 

0

2023

2030

 

baten

0

0

 

0

 

Voortgang van het project

Hieraan wordt invulling gegeven op basis van de motie van de raad.

Projecten programma 9 Sport en cultuur

Terug naar navigatie - Projecten programma 9 Sport en cultuur

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

9.1 De vlinder Plaza sportvloer nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 9.1 De Vlinder Plaza sportvloer

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

259.620 259.620   0
2022 2022

 

baten

       

 

Voortgang van het project

De vloer in de sporthal slijt bovenmatig door het intensieve gebruik. Het restant krediet (van budget 'De Vlinder Plaza Sportvloer' uit 2014) wordt ingezet voor renovatie van de sportvloer in de Vlinder in de loop van 2022.