Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
    2. Blz. 6 Belangrijke thema's waaraan wij aandacht geven
    3. Blz. 7 Thema 1: Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG)
    4. Blz. 8 Thema 2: Armoede en problemen door schulden en dezelfde kansen
    5. Blz. 9 Thema 3: Bouwen en wonen
    6. Blz. 10 Thema 4: Economie
    7. Blz. 11 Thema 5: Cultuur en sport
    8. Blz. 12 Thema 6: Klimaatadaptatie, energietransitie biodiversiteit en groene stad
    9. Blz. 13 Thema 7: Vervoer
    10. Blz. 14 Thema 8: Binnenstad
    11. Blz. 15 Thema 9: Democratische vernieuwing
   2. Blz. 16 Leeswijzer
    1. Blz. 17 Leeswijzer
   3. Blz. 18 Financiële samenvatting
    1. Blz. 19 Financiële samenvatting
    2. Blz. 20 Overzicht baten en lasten 2022
    3. Blz. 21 Resultaat 2022
    4. Blz. 22 Financiële positie
   4. Blz. 23 Programma 1 Wageningen Sociaal
    1. Blz. 24 Waarom dit programma?
    2. Blz. 25 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 26 1.1 Gezondheid, eenzaamheid en veerkracht
     1. Blz. 27 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 28 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 29 1.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl
       1. Blz. 30 Het aantal dagen dat kinderen buiten spelen en deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten, is 5% verhoogd ten opzichte van de kindermonitor 2017 (bijvoorbeeld door inzet sport/buurtwerk en vergroening schoolpleinen).
       2. Blz. 31 In Wageningen zijn er minder kinderen met overgewicht dan het gemiddelde in Gelderland.
       3. Blz. 32 Jongeren zijn zich bewust van de gevolgen van het gebruik van alcohol, roken en drugs en het omgaan met groepsdruk.
      2. Blz. 33 1.1.2 Voorkomen dat kinderen en jongeren kampen met ernstigere psychische klachten door tijdig psychische klachten te signaleren en bespreekbaar te maken
       1. Blz. 34 Kinderen en jongeren kunnen beter omgaan met psychische klachten door deze klachten te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken (o.a. inzet van SOH jeugd GGZ, inloop Jeugd en Gezin, jongerenwerk, maatschappelijk werk).
      3. Blz. 35 1.1.3 Inwoners met een sociaaleconomische status (SES) leven langer, langer in gezondheid en ervaren meer veerkracht
       1. Blz. 36 1. In de Wageningse aandachtswijken hebben inwoners minder overgewicht (o.a. door beweegactiviteiten in de wijken, projecten gericht op een gezond voedingspatroon).
       2. Blz. 37 2. In de Wageningse aandachtswijken wordt er evenveel bewogen als het Wageningse gemiddelde. Wij gaan hierbij uit van de Nederlandse norm gezond bewegen (o.a. beweegactiviteiten Welsaam).
       3. Blz. 38 3. Inwoners ervaren meer bestaanszekerheid
       4. Blz. 39 4. Inwoners hebben mogelijkheden om hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digivaardigheden) te vergroten.
       5. Blz. 40 5. Mensen wonen en werken in een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten.
      4. Blz. 41 1.1.4 We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen
       1. Blz. 42 Inwoners ervaren minder eenzaamheid (bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten bij partners in de stad, o.a. Huizen van de wijk/Markt 17 etc.).
    4. Blz. 43 1.2 Armoedebestrijding en financiële zelfstandigheid
     1. Blz. 44 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 45 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 46 1.2.1 We zetten in op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede
       1. Blz. 47 Resultaten (bijvoorbeeld bereik van de regelingen) worden bepaald na de herijking van de instrumenten.
      2. Blz. 48 1.2.2 Wageningers met schulden worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en geholpen bij hun schuldenproblematiek
       1. Blz. 49 Alle meldingen over betalingsachterstanden worden beoordeeld. Boven bepaalde grensbedragen wordt iedere melding opgevolgd.
       2. Blz. 50 Overige resultaten worden bepaald na de herijking van de instrumenten.
       3. Blz. 51 We ontvangen meldingen over betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, nutsbedrijven en grote (lokale) verhuurders.
      3. Blz. 52 1.2.3 We voorkomen instroom in de bijstand van werkzoekenden of (nog) werkenden en maken gebruik van veranderingen in de arbeidsmarkt met omscholing en focus op kansberoepen
       1. Blz. 53 In 2022 zijn 20 Wageningers zonder werk (waarvan 10 zonder bijstandsuitkering) omgeschoold naar een beroep in de klimaat/duurzaamheidssector (Inzet op nuggers, door slimmer samenwerken in arbeidsmarktregio).
    5. Blz. 54 1.3 Wettelijke taken vanuit Wageningen principes
     1. Blz. 55 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 56 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 57 1.3.1 Kinderen en jongeren kunnen zich op eigen wijze ontwikkelen zonder dat dit wordt geproblematiseerd (normaliseren)
       1. Blz. 58 Gezinnen doen voor hulp minder beroep op (duurdere) geïndiceerde jeugdhulp en maken hiervoor meer gebruik van basisvoorzieningen
      2. Blz. 59 1.3.2 Versterken van de positie van ouders als opvoeders
       1. Blz. 60 Ouders voelen zich gesteund door het gebruik van ouderprogramma's, laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning en hulp bij echtscheiding en hebben hun opvoedvaardigheden vergroot.
      3. Blz. 61 1.3.3 Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en doen iets voor een ander of hun omgeving (versterken burgerschap)
       1. Blz. 62 Leefbare wijken: In de eigen wijk zijn er mogelijkheden voor de bewoner om anderen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld in wijkcentrum of buurtinitiatieven (zie ook doel 2.7.3).
       2. Blz. 63 Meer dan 37% van de ondervraagden (volwassenen en ouderen) voor de monitor van VGGM doet in 2021 vrijwilligerswerk.
       3. Blz. 64 Minder mantelzorgers zijn overbelast; van de ondervraagden voor de monitor van VGGM geeft in 2021 < 3% in categorie Ouderen 65+ en < 2% in categorie Volwassen aan overbelast tot zwaar overbelast te zijn.
      4. Blz. 65 1.3.4 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 66 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    6. Blz. 67 1.4 Vrijheid en internationale samenwerking
     1. Blz. 68 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 69 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 70 1.4.1 We zijn vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, voortdurend zichtbaar als voorvechter en gangmaker voor het bewustzijn en daarmee de bevordering van individuele en collectieve vrijheid
       1. Blz. 71 We bieden via Wageningen 45 een onderscheidend programma met impact: lokaal, regionaal, landelijk, internationaal, het hele jaar rond. Met ontmoetingen, evenementen, dialoog, kennisdeling en educatie. Fysiek en online.
    7. Blz. 72 1.5 Onderwijs en kinderopvang
     1. Blz. 73 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 74 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 75 1.5.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkel- en taalspraakachterstanden zijn verminderd
       1. Blz. 76 90% van alle kinderen en 80% van de kinderen met een VVE verwijzing stroomt succesvol door naar een reguliere groep 3. 90% van de leerlingen maakt na één jaar in de schakelklas een succesvolle overstap naar een passende reguliere groep.
       2. Blz. 77 Logopedische screening voor VVE kinderen en indicatiescreening alle kinderen groep 1 t/m 8 waar zorgen zijn.
      2. Blz. 78 1.5.2 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie
       1. Blz. 79 Het aantal Voortijdig School Verlaters (VSV’ers) in de regio Vallei daalt tot 2024 met 1,5%.
       2. Blz. 80 Het relatief schoolverzuim bedraagt maximaal 2% van het aantal leerplichtigen.
      3. Blz. 81 1.5.3 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma 2)
       1. Blz. 82 Er is een scholingsprogramma gericht op het stimuleren van ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma natuur en duurzaamheid).
      4. Blz. 83 1.5.4 Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar
       1. Blz. 84 De maximale reistijd is van 90 minuten teruggebracht naar maximaal 60 minuten. Deze wijziging gaat in bij aanvang schooljaar 2020/2021 .
       2. Blz. 85 De vervoerder verduurzaamt zijn wagenpark. Op het totaal van de kilometers passend vervoer schooljaar 2020/2021 wordt 25% met Euro-6, 50% met Groen gas (Biogas) en 25% met Elektrisch/Waterstof uitgevoerd.
      5. Blz. 86 1.5.5 Schoolgebouwen bieden een optimale leeromgeving, zijn toekomstig bestendig en multifunctioneel
       1. Blz. 87 Er is voldoende adequate capaciteit voor onderwijshuisvesting
       2. Blz. 88 Scholen hebben maatregelen genomen om hun schoolgebouw te verduurzamen.
      6. Blz. 89 1.5.6 Schoolpleinen dragen bij aan een groene speelomgeving
       1. Blz. 90 Er zijn meer schoolpleinen vergroend en alle schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk (zie ook resultaten bij programma 2).
      7. Blz. 91 1.5.7 Het kind centraal stellen in zijn/haar behoefte aan hulp en ondersteuning en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor alle kinderen
       1. Blz. 92 Samenwerking onderwijs en jeugdhulp, één plan met betrokkenen (bijvoorbeeld onderwijszorgarrangement De Dijk, aansluiting school en thuis).
      8. Blz. 93 1.5.8 Meer Thuisnabij, passend onderwijs
       1. Blz. 94 Zoveel mogelijk kinderen in Wageningen naar school.
      9. Blz. 95 1.5.9 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden
       1. Blz. 96 Alle kinderopvanglocaties en gastouders zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%).
      10. Blz. 97 1.5.10 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 98 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    8. Blz. 99 1.6 Een leven lang sporten en bewegen
     1. Blz. 100 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 101 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 102 1.6.1 Inclusief sporten & bewegen: sporten en bewegen is mogelijk voor alle mensen die willen meedoen
       1. Blz. 103 Meer bewustwording, samenwerking en sportbevordering om drempels weg te nemen voor die mensen die niet vanzelfsprekend sporten.
      2. Blz. 104 1.6.2 Van jongs af voldoende en vaardig bewegen
       1. Blz. 105 Kinderen leren zwemmen en blijven zwemvaardig.
       2. Blz. 106 Kinderen maken kennis met het verschillende (georganiseerde) sportaanbod in Wageningen.
       3. Blz. 107 Scholen en kinderopvang bieden beweegactiviteiten aan.
      3. Blz. 108 1.6.3 Een duurzame en functionele sportinfrastructuur
       1. Blz. 109 Een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is.
       2. Blz. 110 Sportaccommodaties worden breed en intensief gebruikt. De exploitatie van sportaccommodaties verbetert door hogere inkomsten (breder en intensiever gebruik) en lagere kosten (door functionele inzet, slimme spreiding en lagere energierekening).
    9. Blz. 111 1.7 Cultuur is een drager van een bruisend en vitaal Wageningen
     1. Blz. 112 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 113 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 114 1.7.1 Alle kinderen krijgen de kans om hun culturele interesses en bagage te ontwikkelen (onderdeel cultuuractieplan)
       1. Blz. 115 Alle kinderen maken kennis met kunst en cultuur op en rond de basisschool (cultuuractieplan).
      2. Blz. 116 1.7.2 Alle inwoners kunnen zich persoonlijk ontwikkelen en hun maatschappelijke kansen verbeteren (gedeeltelijk onderdeel cultuuractieplan)
       1. Blz. 117 Inwoners hebben toegang tot een professionele theatervoorziening.
       2. Blz. 118 Inwoners komen in aanraking met cultuur en culturele activiteiten.
      3. Blz. 119 1.7.3 Alle inwoners hebben vrije toegang tot informatie en kennis
       1. Blz. 120 Inwoners hebben toegang tot een openbare bibliotheekvoorziening.
       2. Blz. 121 Inwoners kunnen (waar mogelijk digitaal) kennis nemen van de geschiedenis van Wageningen.
       3. Blz. 122 Inwoners kunnen gericht zoeken naar foto's, prenten en (bouw-)tekeningen in een beeldbank.
       4. Blz. 123 Inwoners kunnen historische archieven raadplegen en hulp krijgen bij het doen van onderzoek.
       5. Blz. 124 Lokaal nieuws en achtergrondinformatie is beschikbaar via de lokale media.
      4. Blz. 125 1.7.4 Er is een aantrekkelijk cultureel klimaat in Wageningen (cultuuractieplan: thema's samenwerking en ruimtegebruik)
       1. Blz. 126 Actieve cultuurmakers worden gestimuleerd om samen onze cultuursector naar een hoger plan te brengen, waaronder het vinden van voldoende ruimte en landelijke subsidies voor innovatieve projecten.
       2. Blz. 127 In de Stedelijke Cultuurregio Ede-Wageningen wordt meer samengewerkt.
      5. Blz. 128 1.7.5 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 129 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    10. Blz. 130 1.8 Een veilige en leefbare woon-werk-en ondernemingsomgeving
     1. Blz. 131 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 132 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 133 1.8.1 Ondermijning
       1. Blz. 134 Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten door minimaal 10 communicatie-uitingen per jaar te doen over diverse onderwerpen van ondermijning.
       2. Blz. 135 Er is een plan van aanpak ondermijning.
       3. Blz. 136 Er zijn ten minste twee integrale controles uitgevoerd per jaar
      2. Blz. 137 1.8.2 Zorg en veiligheid
       1. Blz. 138 Er is een convenant voor vroeg signalering van overlast gevende jeugd.
       2. Blz. 139 Er is een opschalingsmodel ter voorkoming van escalatie naar standaard VNG.
       3. Blz. 140 Er is passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag.
       4. Blz. 141 Inwoners voelen zich veilig in hun wijk.
      3. Blz. 142 1.8.3 Evenementen
       1. Blz. 143 Er komt een procesomschrijving ‘melden demonstraties’.
       2. Blz. 144 We dragen zorg voor een integraal evenementenbeleid.
      4. Blz. 145 1.8.4 Crisisbeheersing
       1. Blz. 146 Er wordt voortdurend geïnvesteerd in de lokale crisisorganisatie zodat er ten tijde van een (lokale) crisis adequaat opgetreden kan worden.
      5. Blz. 147 1.8.5 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 148 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    11. Blz. 149 Algemene informatie programma 1
     1. Blz. 150 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 151 Beleidskader maatschappelijke ontwikkeling
     3. Blz. 152 Beleidskader onderwijs
     4. Blz. 153 Beleidskader sport
     5. Blz. 154 Beleidskader cultuur
     6. Blz. 155 Beleidskader veiligheid
     7. Blz. 156 Betrokkenheid verbonden partijen
     8. Blz. 157 Wat heeft het gekost?
     9. Blz. 158 Overzicht baten en lasten programma 1
     10. Blz. 159 Overzicht baten en lasten per ambitie
     11. Blz. 160 Begrote en werkelijke resultaat per product
   5. Blz. 161 Programma 2 Wageningen Fysiek
    1. Blz. 162 Waarom dit programma?
    2. Blz. 163 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 164 2.1 Infrastructuur en duurzame bijdrage mobiliteit
     1. Blz. 165 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 166 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 167 2.1.1 Goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten, 'inclusief' voor alle inwoners en bezoekers
       1. Blz. 168 Een aaneensluitend stelsel van voetgangersvoorzieningen en toegankelijke openbare ruimte (inclusieve maatschappij).
       2. Blz. 169 Een fijnmazig netwerk fiets infrastructuur (inclusief veer), conform de netwerkvisie. De voorbereidingen voor de fietsroute Nijenoord-Kortenoord zijn gestart.
       3. Blz. 170 Een robuuste auto infrastructuur die huidige/toekomstige vraag naar capaciteit kan accommoderen en waar de doorstroming zo lang mogelijk op gang blijft en hinder zo min mogelijk optreedt. De voorbereidingen voor de Diedenweg zijn gestart.
       4. Blz. 171 Samenwerking in de provincie ten behoeve van een hoogwaardig OV-netwerk, conform de netwerkvisie. In 2023 worden de laatste voorbereidingen voor de Rijnlijn afgerond.
      2. Blz. 172 2.1.2 Een verkeersveilige woon-, werk- school- en leefomgeving
       1. Blz. 173 Bewoners hebben invloed op hun directe leefomgeving, door actief in te spelen op kleine verkeersvragen en -knelpunten via o.a. meldpunt openbare ruimte
       2. Blz. 174 Duurzaam veilig richtlijnen toepassen bij wegontwerp ten behoeve van verkeersveilige openbare ruimte (bij nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van bestaande straten, zoals bij schoolomgevingen).
       3. Blz. 175 Educatie, voorlichting en handhaving ten behoeve van voorkomen van ongevallen (in samenwerking met verkeersveiligheidsregio Foodvalley).
       4. Blz. 176 Goed inframanagement (conform niveau basis).
       5. Blz. 177 Parkeerbeleid ten behoeve van juiste mate van leefbaarheid.
       6. Blz. 178 Vergunningen (zoals evenement-, inrit- en omgevingsvergunning) en gehandicaptenparkeren zijn getoetst en verstrekt.
      3. Blz. 179 2.1.3 Verduurzamen van mobiliteit (Wageningen Klimaatneutraal 2040)
       1. Blz. 180 Gemeente Wageningen geeft uitvoering aan het mobiliteitsconvenant.
       2. Blz. 181 Plaatsen van laadpalen is gefaciliteerd.
      4. Blz. 182 2.1.4. Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 183 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    4. Blz. 184 2.2 Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat
     1. Blz. 185 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 186 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 187 2.2.1 Transparante en accurate ondernemersdienstverlening
       1. Blz. 188 Behoeften ondernemers in beeld.
       2. Blz. 189 Nauwere samenwerking met andere platforms/organisaties (ondernemersverenigingen, kennis/onderwijsinstellingen).
       3. Blz. 190 Vlotte vergunningen procedures.
      2. Blz. 191 2.2.2 Een aantrekkelijke en levendige binnenstad om in te verblijven
       1. Blz. 192 Er is een effectief centrummanagement.
       2. Blz. 193 Goed functionerende warenmarkt.
       3. Blz. 194 Openbare ruimte van de binnenstad is een prettige verblijfsomgeving, met kwaliteitsniveau basis.
       4. Blz. 195 Optimale structuur binnenstad (waaronder looproutes, entrees, parkeren, groen en invulling vastgoed).
       5. Blz. 196 Promotiestrategie binnenstad
      3. Blz. 197 2.2.3 Verbinding (binnen)stad en WUR
       1. Blz. 198 Er is samenwerking tussen de WUR - gemeente - samenleving ten behoeve van zichtbaarheid van de WUR in de binnenstad.
       2. Blz. 199 Samenwerking op kennis in de Agrifood en Life Sciences en de hele keten.
      4. Blz. 200 2.2.4 Sterk vestigingsklimaat voor het kennisecosysteem
       1. Blz. 201 Aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat (vestigingsklimaat).
       2. Blz. 202 Behoud en aantrekken van nieuwe (met name) kennisintensieve bedrijven (nationaal en internationaal).
       3. Blz. 203 Hoogwaardige en goed bereikbare werklocaties voor bedrijven die een substantiële bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de eiwittransitie, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie of stikstofreductie.
       4. Blz. 204 Sterke positie binnen regio Foodvalley waarin partners complementair zijn, gebaseerd op gezamenlijke ambities.
      5. Blz. 205 2.2.5 Aantrekkelijke functionele en bereikbare werklocaties reguliere bedrijvigheid
       1. Blz. 206 Er is een Toekomstvisie op de Werklocaties waaronder de Haven, als onderdeel van de Visie Bebouwde Kom (Omgevingsvisie).
       2. Blz. 207 Inzicht in de betekenis en de behoeften van de reguliere bedrijvigheid.
      6. Blz. 208 2.2.6 Een aantrekkelijk kwalitatief aanbod voor recreatie en toerisme
       1. Blz. 209 Inwoners en bezoekers zijn op de hoogte van het toeristisch aanbod en het is duidelijk of er gebruik van wordt gemaakt.
       2. Blz. 210 Sterk recreatief en toeristisch aanbod.
      7. Blz. 211 2.2.7 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 212 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    5. Blz. 213 2.3 Een groene en biodiverse leefomgeving
     1. Blz. 214 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 215 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 216 2.3.1 Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie , soortendiversiteit en leefgebied)
       1. Blz. 217 De biodiversiteit van het buitengebied is verhoogd door landschappelijke inpassing van initiatieven en door de aanleg van landschapselementen in samenwerking met andere partijen. Het Landschapsfond vervult hier ook een belangrijke rol in.
       2. Blz. 218 De biodiversiteit van het openbaar groen is verhoogd (zowel binnenstedelijk als in het buitengebied). Er wordt gestreefd naar meer en beter geschikt leefgebied voor een gevarieerde inheemse flora en fauna.
       3. Blz. 219 De waterkwantiteit in de stadsgracht is verhoogd, waardoor de waterkwaliteit en de visuele kwaliteit verbetert.
       4. Blz. 220 Er is een biodiversiteitsplan (inclusief uitvoeringsplan) opgesteld waarin de te behalen doelen en de maatregelen om deze te bereiken zijn uitgewerkt.
       5. Blz. 221 Meekoppelkansen voor uitvoering Noordelijke ecologische verbindingszone (NEVZ) worden benut.
       6. Blz. 222 Nieuwbouw is natuurinclusief uitgevoerd
       7. Blz. 223 Vergroening van tuinen (Steenbreek), daken en schoolpleinen is door middel van subsidies gestimuleerd.
      2. Blz. 224 2.3.2 Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen)
       1. Blz. 225 Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt (zie ook programma 2.7).
       2. Blz. 226 Het groen is in diverse wijken omgevormd naar een toekomstbestendige vorm (klimaatbestendig, meer biodiversiteit en afgestemd op beheerniveau).
       3. Blz. 227 In samenwerking met andere partijen is de binnenstad en het Hooilandplein vergroend
       4. Blz. 228 Instandhouding en versterking van de hoofd/ecologische groenstructuur.
      3. Blz. 229 2.3.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig
       1. Blz. 230 In samenwerking met externe partners wordt in 2021 een strategisch plan ontwikkeld voor uitvoering van het onderhoud van de buitenruimte incl. slimme inzet van financiële middelen waaronder vervangingsinvesteringen voor groen en speeltoestellen.
      4. Blz. 231 2.3.4 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 232 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    6. Blz. 233 2.4 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving
     1. Blz. 234 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 235 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 236 2.4.1 Implementatie Omgevingswet
       1. Blz. 237 Er is een omgevingsplan voor de fysieke leefomgeving met een passend digitaal stelsel omgevingswet (DSO)
       2. Blz. 238 Er is een omgevingsvisie waarin de maatschappelijke opgaven in relatie tot de fysieke leefomgeving staan
       3. Blz. 239 Initiatiefnemers en inwoners worden gefaciliteerd bij participatie over initiatieven, op grond van het gemeentelijke participatiebeleid voor de Omgevingswet
       4. Blz. 240 Omgevingsvergunningen die passen in de omgevingsvisie
      2. Blz. 241 2.4.2 Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving
       1. Blz. 242 Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de ontwikkeling van de stad na het vaststellen van de Omgevingsvisie bebouwde kom
       2. Blz. 243 Strategie en grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke ambities
      3. Blz. 244 2.4.3 Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie
       1. Blz. 245 Kaders en bestemmingsplannen voor de fysieke leefomgeving (wettelijk) zijn actueel en worden gehandhaafd
      4. Blz. 246 2.4.4 Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie
       1. Blz. 247 Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen maken kleinere initiatieven van derden, die passen in onze ambitie, mogelijk (leges)
       2. Blz. 248 Grote ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen in onze ambitie en worden projectmatig uitgevoerd (grondbedrijf)
       3. Blz. 249 Het project Grebbedijk is in uitvoering
       4. Blz. 250 Het project Grebbedijk is voorbereid
       5. Blz. 251 Onze werkprocessen zijn zodanig dat initiatieven in de fysieke leefomgeving onze ambitie mogelijk maken
      5. Blz. 252 2.4.5 Identiteit van de stad is beleefbaar
       1. Blz. 253 Cultuurhistorie is zichtbaar in Wageningen
       2. Blz. 254 Cultuurhistorie wordt gevierd
       3. Blz. 255 Monumenten hebben een plek in de omgevingsvisie en -plan
      6. Blz. 256 2.4.6 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 257 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    7. Blz. 258 2.5 Klimaatneutraal in 2040
     1. Blz. 259 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 260 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 261 2.5.1 Er is 50% bespaard op de warmtevraag in 2040 ten opzichte van 2008
       1. Blz. 262 Er is een aanpak voor VvE’s hoe zij energie kunnen besparen en hun resterende warmtevraag duurzaam kunnen invullen.
       2. Blz. 263 Er is een handhavingsprogramma die op bedrijven en instellingen toezien dat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot energiebesparing (Wet Milieubeheer, EED, kantoorpanden label C 2023).
       3. Blz. 264 Er is een regionaal energiedienstenbedrijf die energiemaatregelen aanbieden als onderdeel van een wijkaanpak en voor een versnelling zorgt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
       4. Blz. 265 Er zijn actieve energieloketten voor inwoners en bedrijven die klanten ontzorgen, faciliteren en stimuleren tot het nemen van energiemaatregelen.
      2. Blz. 266 2.5.2 100% van de warmte wordt in 2040 duurzaam opgewekt in Wageningen en haar directe omgeving en 400 TJ elektriciteit wordt in 2030 duurzaam opgewekt op grondgebied van de gemeente
       1. Blz. 267 Er is een actuele Warmtevisie die wordt uitgevoerd.
       2. Blz. 268 In 2024 is het warmtenet voor Proeftuin Aardgasvrije Wijk Benedenbuurt gerealiseerd.
       3. Blz. 269 In 2025 is er een duurzaam alternatief in gebruik voor de gasgestookte WKK voor het warmtenet Noordwest.
       4. Blz. 270 In 2040 is in Wageningen door warmtepartners een open duurzaam warmtenet gerealiseerd waarop enkele duizenden woningen, bedrijven en instellingen zijn aangesloten.
       5. Blz. 271 In 2040 zijn minimaal 142.000 zonnepanelen gerealiseerd op Wageningse daken en parkeerterreinen.
       6. Blz. 272 Innovatieve technieken zoals wind op dak of lokale grids zijn in beeld en worden toegepast.
       7. Blz. 273 Voor alle wijken die niet worden aangesloten op het warmtenet is een Wijk Uitvoerings Plan (WUP) gemaakt. Er is uitvoering gegeven aan deze WUP zodat woningen, bedrijven en instellingen in deze wijken worden voorzien van warmte.
       8. Blz. 274 Windmolens worden gerealiseerd op basis van de Wageningse Windvisie en de Regionale Energiestrategie (streefdatum 2030), waarbij o.a. rekening wordt gehouden met een zorgvuldige inpassing in het landschap.
       9. Blz. 275 Zonneparken worden gerealiseerd op basis van Visie Buitengebied en de Regionale Energiestrategie (streefdatum 2030), waarbij o.a. rekening wordt gehouden met een zorgvuldige inpassing in het landschap.
      3. Blz. 276 2.5.3 De klimaatimpact die gepaard gaat met productie en consumptie van voedsel is verminderd (de doelen "2.1.3. verduurzamen van mobiliteit" en "1.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl" dragen mede bij aan dit doel)
       1. Blz. 277 In 2030 is de lokale verkoop van duurzame en lokale producten van regionale boeren en producenten gestegen.
       2. Blz. 278 In Wageningen eten inwoners in 2030 minder dierlijk en meer plantaardig voedsel (Voedselagenda). Restaurants gaan meer plantaardige opties aanbieden.
       3. Blz. 279 In Wageningen verspillen inwoners, bedrijven en organisaties in 2030 minder voedsel. Reststromen worden beter verwerkt.
       4. Blz. 280 Meer initiatiefnemers hebben een plek gevonden in Wageningen om stadslandbouw toe te passen op een duurzame manier
      4. Blz. 281 2.5.4 De klimaatdoelstellingen worden op een ambitieuze doch realistische wijze vormgegeven
       1. Blz. 282 Via generieke en wijk-/straatgerichte werkwijzen worden inwoners met energiearmoede passende energiebesparende maatregelen, advies en ondersteuning aangeboden.
      5. Blz. 283 2.5.5 Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen
       1. Blz. 284 Voor de inkoop van diensten en werken binnen de gemeentelijke organisatie verbruiken we in 2030 50% minder fossiele grondstoffen.
      6. Blz. 285 2.5.6 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 286 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    8. Blz. 287 2.6 Een veilige en gezonde leefomgeving
     1. Blz. 288 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 289 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 290 2.6.1 Milieunormen worden niet overschreden in 2022 in Wageningen
       1. Blz. 291 Ook in 2023 wordt met behulp van toezicht en handhaving gecontroleerd of normen op gebied van bodem, lucht, geluid, geur en energie niet worden overschreden.
      2. Blz. 292 2.6.2 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 293 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    9. Blz. 294 2.7 Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een passende woning
     1. Blz. 295 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 296 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 297 2.7.1 Versnelling en mogelijke ophoging van de woningbouwproductie in Wageningen in antwoord op de verhoogde huishoudensprognose van circa 3.500 tot 3.800 huishoudens tot 2040
       1. Blz. 298 De potentiële zoekgebieden voor woningbouwlocaties zijn in beeld gebracht. Ambitie 2.4 RO is randvoorwaardelijk (Incidenteel uit reserve grondbedrijf)
       2. Blz. 299 In Wageningen worden tussen 2021 en 2024 minimaal 700 woningen opgeleverd.
       3. Blz. 300 Nieuw te bouwen woningen zijn (bijna) energieneutraal met ook aandacht voor circulariteit en natuurinclusief bouwen. Dit resultaat draagt bij aan programma's 2.4 en 2.5.
       4. Blz. 301 Plan van aanpak wat inzicht geeft in de mogelijkheden voor extra versnelling van de woningbouw. Resultaat 3.1.2 is randvoorwaardelijk .
      2. Blz. 302 2.7.2 De woningvoorraad sluit aan bij de behoefte aan betaalbare woningen van lagere inkomensgroepen waaronder ouderen, jongeren en studenten
       1. Blz. 303 Bij elk bouwplan met meer dan 30 woningen worden minimaal 30% sociale huurwoningen en 15% middenhuur gerealiseerd. Afhankelijk van de geëvalueerde en geactualiseerde woningmarktstrategie.
       2. Blz. 304 De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd met oog voor een eerlijke verdeling van de energielasten. Randvoorwaardelijk programma 2.5
       3. Blz. 305 De kernvoorraad sociale huurwoningen is vergroot overeenkomstig de doelgroep van beleid. In 2023 hebben wij inzichtelijk wat de kernvoorraad is op basis van de meest actuele huishoudensprognose.
       4. Blz. 306 Het aanbod aan studentenhuisvesting voldoet aan de vraag naar kamers overeenkomstig de notitie locatiekeuze 2017 en de actuele monitor studentenhuisvesting.
       5. Blz. 307 Ten behoeve van betaalbaarheid van woningen wordt opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht ingezet en onderzoeken we de toepassing van koopgarant-achtige constructies.
      3. Blz. 308 2.7.3 Inwoners wonen in een groene, leefbare en veilige woonomgeving, waar geen overlast ervaren wordt
       1. Blz. 309 Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt. Dit resultaat draagt bij aan programma 2.3.
       2. Blz. 310 De samenwerking rondom het voorkomen van woonoverlast is geborgd via de Taskforce woonoverlast. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.8
      4. Blz. 311 2.7.4 Inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen in een woning op maat, met voldoende mogelijkheden voor zorg op maat
       1. Blz. 312 Er zijn meer woonzorginitiatieven door en voor Wageningse inwoners.
       2. Blz. 313 Het aanbod van woningen die geschikt zijn voor senioren wordt vergroot door zowel nieuwbouwplannen en levensloopbestendige aanpassingen in de bestaande woningvoorrraad.
      5. Blz. 314 2.7.5 Wijken hebben een gemengde samenstelling voor wat betreft type huishoudens en type woningen en met voldoende ruimte voor (sociale) ontmoeting
       1. Blz. 315 Er zijn meer woningbouwontwikkelingen met gedifferentieerde woonprogramma’s en mogelijkheden voor ontmoeting. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.1.
       2. Blz. 316 Inwoners die specifieke hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van een passend woningaanbod verspreid over de diverse buurten.
      6. Blz. 317 2.7.6 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 318 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    10. Blz. 319 2.8 Gemeentelijke gebouwen worden multifunctioneel ingezet
     1. Blz. 320 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 321 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 322 2.8.1 Het multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen bevorderen
       1. Blz. 323 Een strategisch plan als afwegingskader welke maatschappelijke- en culturele instellingen worden gehuisvest in gemeentelijke gebouwen.
      2. Blz. 324 2.8.2 Gebouwen die niet meer nodig zijn worden verkocht of benut als potentiële locatie voor woningbouw
       1. Blz. 325 Aanwijzen van gemeentelijke gebouwen en locaties die geschikt zijn voor woningbouw op basis van het strategisch plan gemeentelijk vastgoed.
       2. Blz. 326 De verkoop van gemeentelijke gebouwen t/m 2023 is opgeschort in afwachting van het strategisch vastgoed plan. De netto verkoopopbrengst van incidenteel € 2.641.000,- wordt op basis van de uitkomst van het strategisch plan opnieuw bepaald.
      3. Blz. 327 2.8.3 Streven naar een gezonde en kostendekkende exploitatie van gemeentelijke gebouwen
       1. Blz. 328 Een nieuwe concessie overeenkomst tot en met 2027 voor de exploitatie van zwembad De Bongerd in afwachting van de besluitvorming voor de keuze tussen renovatie of nieuwbouw.
       2. Blz. 329 Het duurzaam in stand houden van gemeentelijke gebouwen.
    11. Blz. 330 Algemene informatie programma 2
     1. Blz. 331 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 332 Beleidskader bereikbaarheid
     3. Blz. 333 Beleidskader economische ontwikkeling
     4. Blz. 334 Beleidskader ruimtelijke ontwikkeling
     5. Blz. 335 Beleidskader klimaat
     6. Blz. 336 Beleidskader wonen
     7. Blz. 337 Betrokkenheid verbonden partijen
     8. Blz. 338 Wat heeft het gekost?
     9. Blz. 339 Overzicht baten en lasten programma 2
     10. Blz. 340 Overzicht baten en lasten per ambitie
     11. Blz. 341 Begrote en werkelijke resultaat per product
   6. Blz. 342 Programma 3 Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 343 Waarom dit programma?
    2. Blz. 344 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 345 3.1 Transparante overheid
     1. Blz. 346 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 347 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 348 3.1.1 We halen minimaal een 7 op onze klanttevredenheidonderzoeken naar dienstverlening
       1. Blz. 349 Er is een goede accurate persoonsregistratie.
       2. Blz. 350 Onze dienstverlening is afgestemd waar mogelijk met onze ketenpartners en medeoverheden zodat inwoners, ondernemers en organisaties integrale optimale dienstverlening ervaren.
       3. Blz. 351 We bieden toegankelijke, transparante en veilige dienstverlening en dragen zorg voor gelijke informatiepositie.
       4. Blz. 352 We zijn duidelijk en transparant over de rol die we innemen in processen en wat inwoners, organisaties en bedrijven van ons kunnen verwachten en andersom.
      2. Blz. 353 3.1.2 Dienstverlening voortdurend verbeteren passend bij de landelijke ontwikkelingen en bij de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties
       1. Blz. 354 Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties op een correcte en gastvrije wijze via de contactvorm die zij kiezen, vanuit het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet (coronaproof).
       2. Blz. 355 Onze dienstverlening sluit aan bij de huidige behoeften en ontwikkelingen.
       3. Blz. 356 Zicht hebben op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties.
      3. Blz. 357 3.1.3 Democratische vernieuwing en bestuurlijke vernieuwing.
       1. Blz. 358 Alle inwoners, bedrijven en organisaties zijn in staat om mee te praten over het gemeentelijk beleid.
      4. Blz. 359 3.1.4 Uitvoering van representatietaken en dergelijke is op het niveau zoals in de afgelopen jaren
       1. Blz. 360 Taken voor representatie en dergelijke zijn uitgevoerd, onder andere de verplichtingen voor college en raad.
      5. Blz. 361 3.1.5 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 362 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    4. Blz. 363 3.2 Een goed functionerende wendbare organisatie
     1. Blz. 364 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 365 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 366 3.2.1 De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen
       1. Blz. 367 Adviseren en sturing geven aan de organisatie over de inzet van mensen en bedrijfsmiddelen zodat de organisatie effectief is in het oplossen van vraagstukken.
      2. Blz. 368 3.2.2 Externe financiering aantrekken
       1. Blz. 369 Geld aantrekken waarmee andere doelen gerealiseerd kunnen worden.
      3. Blz. 370 3.2.3 Een goede en veilige werkomgeving
       1. Blz. 371 Een fitte organisatie met aandacht voor welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers.
       2. Blz. 372 We werken digitaal samen met een vergaderomgeving.
      4. Blz. 373 3.2.4 Flexibele bedrijfsvoering
       1. Blz. 374 Een applicatielandschap dat ontwikkelingen en nieuwe wettelijke taken in de toekomst kan faciliteren (conform hernieuwd I-plan voor 2022 en verder).
       2. Blz. 375 Een getransformeerde en doorontwikkelende organisatie/bedrijfsvoering waarbij we onderzoek doen naar het (huidige) organisatiemodel.
       3. Blz. 376 Uit onderzoek moet blijken of we Bedrijfsvoeringonderdelen slimmer/efficiënter kunnen organiseren. Uitkomst is een goed toegeruste medewerker die tevreden (samen) werkt binnen de fysieke en mentale werkomgeving.
      5. Blz. 377 3.2.5 De organisatie is in control
       1. Blz. 378 Collegeverklaring en ENSIA op orde.
       2. Blz. 379 Goedkeurende accountantsverklaring.
       3. Blz. 380 Rechtmatigheidsverantwoording.
      6. Blz. 381 3.2.6 Huis van de stad
       1. Blz. 382 Startpunt en Stadhuis zijn ook beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten.
      7. Blz. 383 3.2.7 ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken
       1. Blz. 384 Laptopmanagementsoftware + WIFI op locatie Startpunt.
       2. Blz. 385 Een ICT-infrastructuur om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
       3. Blz. 386 Een applicatielandschap dat tijdig, rechtmatig en toekomstgericht vervangen wordt om minimaal de wettelijke taken uit te kunnen uitvoeren.
       4. Blz. 387 Een applicatielandschap dat afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren. We voldoen aan de eisen van landelijke audits (ENSIA e.d.) en andere landelijke verantwoording aan het Rijk.
      8. Blz. 388 3.2.8 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 389 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    5. Blz. 390 3.3 Slimme inzet van middelen
     1. Blz. 391 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 392 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 393 3.3.1 Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot (zie ook in control komen paragraaf bedrijfsvoering). Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies)
       1. Blz. 394 Risicomanagementbeleid is bestuurlijk vastgesteld en geïmplementeerd, waarbij bestuur en het ambtelijk apparaat meer bewust worden gemaakt van risico's en te nemen beheermaatregelen als onderdeel van het in control komen.
      2. Blz. 395 3.3.2 De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen
       1. Blz. 396 Lobby naar Den Haag om de wettelijke basis voor extra belastinginkomsten te verruimen.
      3. Blz. 397 3.3.3 Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's
       1. Blz. 398 Strategie ontwikkelen kort en lang vreemd geld. Optimaal kort geld aantrekken, wat rente oplevert en afwegen om lang geld aan te trekken eind dit jaar en/of volgend jaar.
    6. Blz. 399 Algemene informatie programma 3
     1. Blz. 400 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 401 Beleidskader
     3. Blz. 402 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 403 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 404 Overzicht baten en lasten programma 3
     6. Blz. 405 Overzicht baten en lasten per ambitie
     7. Blz. 406 Begrote en werkelijke resultaat per product
  3. Blz. 407 Paragrafen
   1. Blz. 408 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing
    1. Blz. 409 Inleiding
    2. Blz. 410 Beschikbare Weerstandscapaciteit
    3. Blz. 411 Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 412 Afgedekte gebeurtenissen
    5. Blz. 413 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 414 Financiële kengetallen
   2. Blz. 415 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 416 Inleiding
    2. Blz. 417 Verhardingen, groen & water
    3. Blz. 418 Water en riolering
    4. Blz. 419 Openbare verlichting
    5. Blz. 420 Speelvoorzieningen
    6. Blz. 421 Woningen, gebouwen, accommodaties
    7. Blz. 422 Scholen
   3. Blz. 423 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 424 Inleiding
    2. Blz. 425 Mens , organisatie en informatie
    3. Blz. 426 Strategie en innovatie
    4. Blz. 427 Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service
    5. Blz. 428 Verantwoording
    6. Blz. 429 In control
   4. Blz. 430 Paragraaf 4 Verbonden partijen
    1. Blz. 431 Inleiding
    2. Blz. 432 Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 433 Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 434 Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 435 Stichtingen en verenigingen
    6. Blz. 436 Overige verbonden partijen
   5. Blz. 437 Paragraaf 5 Grondbeleid
    1. Blz. 438 Inleiding
    2. Blz. 439 Kaders grondbedrijf
    3. Blz. 440 Onderhanden werken (OHW)
    4. Blz. 441 Kostenverhaallocaties (KVL)
    5. Blz. 442 Resultaat
    6. Blz. 443 Stand reserve grondexploitatie
   6. Blz. 444 Paragraaf 6 Lokale heffingen
    1. Blz. 445 Inleiding
    2. Blz. 446 Belastinggrondslag
    3. Blz. 447 Belastingopbrengsten
    4. Blz. 448 Kwijtschelding
    5. Blz. 449 Kostendekkendheid heffingen
    6. Blz. 450 Belastingdruk
   7. Blz. 451 Paragraaf 7 Financiering
    1. Blz. 452 Inleiding
    2. Blz. 453 Uitstaande geldleningen (ug)
    3. Blz. 454 Ontvangen geldleningen (og)
    4. Blz. 455 Schatkistbankieren en Wet houdbare gemeentefinaniën
    5. Blz. 456 Renteontwikkeling en rentevisie
    6. Blz. 457 Garanties en borgstellingen
    7. Blz. 458 Kasgeldlimiet
    8. Blz. 459 Renterisiconorm
    9. Blz. 460 EMU-saldo
    10. Blz. 461 Renteschema
   8. Blz. 462 Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima
    1. Blz. 463 Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima
  4. Blz. 464 Jaarrekening
   1. Blz. 465 Balans
    1. Blz. 466 Balans
    2. Blz. 467 Balans passiva
   2. Blz. 468 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 469 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 470 Overzicht baten en lasten
    3. Blz. 471 Overzicht baten en lasten
   3. Blz. 472 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 473 Inleiding
    2. Blz. 474 Algemeen
    3. Blz. 475 Immateriële vaste activa
    4. Blz. 476 Materiële vaste activa met economisch nut
    5. Blz. 477 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
    6. Blz. 478 Financiële vaste activa
    7. Blz. 479 Voorraden
    8. Blz. 480 Vorderingen en overlopende activa
    9. Blz. 481 Liquide middelen
    10. Blz. 482 Voorzieningen
    11. Blz. 483 Vaste schulden
    12. Blz. 484 Vlottende passiva
    13. Blz. 485 Borg- en garantstellingen
    14. Blz. 486 Gemeentefonds
    15. Blz. 487 Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden
   4. Blz. 488 Toelichting op de balans
    1. Blz. 489 0. Immateriële vaste activa
    2. Blz. 490 1. Materiële vaste activa
    3. Blz. 491 2. Financiële vaste activa
    4. Blz. 492 3. Voorraden
    5. Blz. 493 4. Uitzettingen korter dan één jaar
    6. Blz. 494 5. Liquide middelen
    7. Blz. 495 6. Overlopende activa
    8. Blz. 496 7. Eigen vermogen
    9. Blz. 497 8. Voorzieningen
    10. Blz. 498 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    11. Blz. 499 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
    12. Blz. 500 11. Overlopende passiva
    13. Blz. 501 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    14. Blz. 502 Gebeurtenissen na balansdatum
   5. Blz. 503 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 504 Inleiding
    2. Blz. 505 Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting
    3. Blz. 506 Onvoorzien
    4. Blz. 507 Overhead
    5. Blz. 508 Structurele stortingen en onttrekkingen reserves
    6. Blz. 509 Incidentele baten en lasten per programma
    7. Blz. 510 Wet normering topinkomens
    8. Blz. 511 Programma 1 Wageningen Sociaal
     1. Blz. 512 Overzicht baten en lasten programma 1
     2. Blz. 513 450.00 Onderwijshuisvesting
     3. Blz. 514 480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs
     4. Blz. 515 511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking
     5. Blz. 516 530.00 Sport
     6. Blz. 517 540.00 Bevordering kunst en cultuur
     7. Blz. 518 610.00 Samen Wageningen
     8. Blz. 519 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid
     9. Blz. 520 625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg
     10. Blz. 521 625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid
     11. Blz. 522 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie
     12. Blz. 523 626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein
     13. Blz. 524 626.20 Burgerkracht en innovatie
     14. Blz. 525 626.30 Werkgelegenheid
     15. Blz. 526 626.31 WSW
     16. Blz. 527 626.60 Individuele ondersteuning
     17. Blz. 528 626.70 Sociale zekerheid
     18. Blz. 529 626.81 Armoedebestrijding
     19. Blz. 530 650.00 Kinderopvang
    9. Blz. 531 Programma 2 Wageningen Fysiek
     1. Blz. 532 Overzicht baten en lasten programma 2
     2. Blz. 533 210.00 Wegen, straten en pleinen
     3. Blz. 534 211.00 Verkeersmaatregelen
     4. Blz. 535 223.00 Veerdiensten
     5. Blz. 536 310.10 Bevordering handel en ambacht
     6. Blz. 537 310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen
     7. Blz. 538 560.00 Wijk- en buurtbeheer
     8. Blz. 539 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking
     9. Blz. 540 722.00 Riolering en waterzuivering
     10. Blz. 541 723.00 Energiebeheer
     11. Blz. 542 810.00 Ruimtelijk beleid
     12. Blz. 543 810.30 Bestemmingsplannen
     13. Blz. 544 810.40 Kostenverhaallocaties
     14. Blz. 545 825.00 Omgevingsvergunning
     15. Blz. 546 830.00 Grondexploitatie
    10. Blz. 547 Programma 3 Bestuur en Organisatie
     1. Blz. 548 Overzicht baten en lasten programma 3
     2. Blz. 549 001.00 Bestuursorganen (Raad)
     3. Blz. 550 001.05 Bestuursorganen (B&W)
     4. Blz. 551 002.00 Bestuursondersteuning College van B&W
     5. Blz. 552 003.00 Burgerzaken
     6. Blz. 553 004.00 Baten secretarieleges burgerzaken
     7. Blz. 554 913.00 Beleggingen en overige financiële middelen
     8. Blz. 555 920.00 Lokale belastingen
     9. Blz. 556 921.00 Algemene uitkering
     10. Blz. 557 922.00 Algemene uitgaven en inkomsten
     11. Blz. 558 923.00 Bedrijfsvoering
  5. Blz. 559 Bijlagen
   1. Blz. 560 Staat van reserves en voorzieningen
    1. Blz. 561 Staat van reserves en voorzieningen
    2. Blz. 562 Staat van voorzieningen
   2. Blz. 563 Verloop reserves
    1. Blz. 564 Verloop reserves
   3. Blz. 565 Overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 566 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   4. Blz. 567 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
    1. Blz. 568 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
   5. Blz. 569 Grote projecten
    1. Blz. 570 Algemeen
    2. Blz. 571 Projecten programma's
   6. Blz. 572 SISA bijlage
    1. Blz. 573 SISA bijlage
   7. Blz. 574 Subsidieregister 2022
    1. Blz. 575 Subsidieregister 2022
   8. Blz. 576 Begrippenlijst
    1. Blz. 577 Begrippenlijst
   9. Blz. 578 Wettelijk verplichte beleidsindicatoren
    1. Blz. 579 Wettelijk verplichte beleidsindicatoren
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap