Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
ACTIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2022 31-12-2021
Vaste activa
Immateriële vaste activa 13.563 14.141
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 13.563 14.141
1. Materiële vaste activa 67.550 67.581
Investeringen met een economisch nut 40.536 40.684
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 11.811 12.195
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 15.203 14.702
2. Financiële vaste activa 6.323 6.288
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 963 963
Leningen aan deelnemingen 3.062 3.051
Overige langlopende leningen u/g 2.298 2.274
Totaal vaste activa 87.436 88.010
Vlottende activa
3. Voorraden 791 901
Grond- en hulpstoffen - -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -179 -69
Gereed product en handelsgoederen 970 970
4. Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar 47.308 8.920
Vorderingen op openbare lichamen 7.951 4.766
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 36.592 1.186
Overige vorderingen 2.765 2.968
5. Liquide middelen 754 574
Bank- en girosaldi 754 574
6. Overlopende activa 4.635 5.092
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
- Europese overheidslichamen - -
- het Rijk 1.952 678
- overige Nederlandse overheidslichamen 44 77
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.639 4.337
Totaal vlottende activa 53.488 15.487
Totaal generaal 140.924 103.497
14. Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat 397 347

Balans passiva

Terug naar navigatie - Balans passiva
PASSIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2022 31-12-2021
Vaste passiva
7. Eigen vermogen 62.414 52.187
Algemene reserves 12.752 6.963
Bestemmingsreserves 34.903 35.057
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 14.759 10.167
8. Voorzieningen 5.178 5.267
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's 1.424 1.286
Door derden beklemde middelen met een specifieke 3.754
aanwendingsrichting 3.981
9. Vaste schulden met een rentetyp. looptijd >=1 jr 55.331 33.907
Onderhandse leningen van
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 43.279 33.856
- openbare lichamen 12.000 -
Waarborgsommen 52 51
Totaal vaste passiva 122.923 91.361
Vlottende passiva
10. Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jr 6.466 5.520
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, - -
van de Wet financiering decentrale overheden
Overige kasgeldleningen - -
Banksaldi 258 118
Overige schulden 6.208 5.402
11. Overlopende passiva 11.535 6.616
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume 4.586 4.750
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- Europese overheidslichamen - 42
- het Rijk 5.481 768
- overige Nederlandse overheidslichamen 456 132
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.012 924
Totaal vlottende passiva 18.001 12.136
Totaal generaal 140.924 103.497
12. Gewaarborgde geldleningen 2.247 2.360
13. Borgstellingen woongroepen 7 15