Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Programma Begroting 2022 voor wijziging Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Wageningen sociaal 66.586 19.756 -46.830 70.608 18.206 -52.401 71.854 25.036 -46.818
Wageningen fysiek 23.864 15.585 -8.279 29.623 16.813 -12.810 28.209 18.120 -10.089
Bestuur en organisatie 3.717 367 -3.350 4.556 673 -3.883 4.251 804 -3.446
Totaal programma's 94.167 35.709 -58.458 104.787 35.692 -69.095 104.314 43.960 -60.354
Algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 503 13.686 13.183 507 13.566 13.059 596 13.766 13.170
Algemene uitkeringen 0 60.843 60.843 0 69.058 69.058 0 73.004 73.004
Dividend 0 198 198 0 198 198 0 137 137
Saldo van de financieringsfunctie 2 21 19 2 21 19 13 0 -13
Onvoorzien 19 0 -19 36 0 -36 0 0 0
Overige algemene dekkingsmiddelen 326 0 -326 26 0 -26 195 0 -195
Totaal algemene dekkingsmiddelen 850 74.748 73.898 571 82.843 82.272 804 86.908 86.104
Kosten van de overhead 13.980 580 -13.400 17.792 642 -17.150 16.508 986 -15.522
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten 108.997 111.037 2.039 123.150 119.177 -3.973 121.626 131.853 10.227
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.562 2.742 1.180 12.229 17.708 5.479 14.220 18.752 4.532
Het gerealiseerde resultaat 110.560 113.779 3.219 135.379 136.885 1.506 135.846 150.605 14.759

De baten in programma 2 vanuit de dividendinkomsten van de ACV worden in bovenstaande tabel in de regel Dividend getoond in plaats van in de regel van Programma 2.

Programma Rekening 2021 Begroting 2022 primitief
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Wageningen sociaal 63.086 21.622 -41.464 66.586 19.756 -46.830
2 Wageningen fysiek 28.108 18.001 -10.107 23.864 15.585 -8.279
3 Bestuur en organisatie 17.551 76.634 59.083 18.548 75.695 57.147
Totaal saldo van baten en lasten 108.745 116.257 7.512 108.998 111.036 2.038
1 Wageningen sociaal 60 1.359 1.299 744 1.471 727
2 Wageningen fysiek 2.252 3.577 1.325 767 362 -405
3 Bestuur en organisatie 8.105 8.136 31 51 910 859
Totaal mutaties reserves 10.417 13.072 2.655 1.562 2.743 1.181
Resultaat 119.162 129.329 10.167 110.560 113.779 3.219
Programma Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022 Verschil Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo %
1 Wageningen sociaal 70.608 18.206 -52.401 71.854 25.036 -46.818 5.583 -11%
2 Wageningen fysiek 29.623 16.868 -12.755 28.209 18.142 -10.067 2.689 -21%
3 Bestuur en organisatie 22.919 84.103 61.184 21.563 88.675 67.113 5.929 10%
Totaal saldo van baten en lasten 123.150 119.177 -3.973 121.626 131.853 10.227 14.201 -357%
1 Wageningen sociaal 744 3.602 2.858 829 3.540 2.711 -147 -5%
2 Wageningen fysiek 1.267 2.766 1.498 3.082 3.871 789 -709 -47%
3 Bestuur en organisatie 10.218 11.341 1.123 10.310 11.341 1.031 -92 -8%
Totaal mutaties reserves 12.229 17.708 5.479 14.220 18.752 4.532 -948 -17%
Resultaat 135.379 136.885 1.506 135.846 150.605 14.759 13.253 880%