Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De Jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening en zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). In dit besluit zijn bepalingen opgenomen over het opstellen en presenteren van de Jaarstukken van een gemeente. Daarnaast is een financiële samenvatting toegevoegd, dit is een financieel technische beschouwing op hoofdlijnen.

In het Jaarverslag geven we per programma aan in hoeverre we de maatschappelijke effecten die we wilden realiseren ook gerealiseerd hebben. Dit doen we op basis van de beoogde resultaten die waren opgenomen in de bijlage bij de Kadernota 2021. Wij kunnen nog niet alles op resultaten verantwoorden, maar er wordt wel gewerkt aan het meer SMART maken van de P&C-producten. Met de vaststelling van de Kadernota 2021 is de doelenboom voor 2022 (eerder vastgesteld in de Begroting 2022) namelijk gewijzigd. Per programma worden de letterlijke teksten uit de Kadernota 2021 getoond bij de volgende onderdelen: "Waarom dit programma?", "Beoogd maatschappelijk effect" en "Wat wilden we bereiken?".  Bij elk programma wordt per doel via de vraag "Wat hebben we bereikt?" verantwoording afgelegd over deze onderdelen. Daarnaast geeft het Jaarverslag inzicht in het begrote en het werkelijke financiële saldo. In het Jaarverslag zijn ook de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven inzicht in gemeente brede aspecten.

De Jaarrekening geeft inzicht in de balans per 31 december 2022 en de programmarekening over 2022. De balans betreft een momentopname en geeft inzicht in de financiële positie aan het eind van het jaar. De programmarekening is de exploitatierekening met de baten en lasten van afgelopen jaar. Op beiden is een toelichting geschreven. In de programmarekening is voor elk programma per product een financiële analyse opgenomen. In deze analyse is het verschil tussen de begroting na wijziging en de realisatie verklaard. De analyse welk deel van het resultaat structureel van aard is en de effecten daarvan worden gemaakt en verwerkt bij de Bestuursrapportage voorjaar 2023 en de begroting 2024. De begroting na wijziging bestaat uit de oorspronkelijke begroting voor 2022 en alle begrotingswijzigingen in 2022, waaronder de wijzigingen die betrekking hebben op de Bestuursrapportages in het voorjaar en het najaar van 2022. Tevens vindt u in de jaarrekening toelichtingen op balans en de wet normering topinkomens.

De jaarrekening is ook voorzien van een set bijlagen : de staat van reserves en voorzieningen, het verloop van de reserves, de baten en lasten per taakveld, een overzicht van de grote projecten, de SISA-bijlage, het subsidieregister 2022 en de begrippenlijst.