Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Taakveld Omschrijving taakveld BBV Lasten Begroot 2022 Baten Begroot 2022 Saldo Begroot 2022 Lasten Rekening 2022 Baten Rekening 2022 Saldo Rekening 2022
0.1 Bestuur 2.667.097 0 2.667.097 2.423.823 0 2.423.823
0.10 Mutaties reserves 12.228.980 17.708.107 -5.479.127 14.220.266 18.751.850 -4.531.584
0.2 Burgerzaken 1.154.058 422.563 731.495 1.173.186 603.624 569.562
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 813.616 418.766 394.850 800.545 427.579 372.966
0.4 Overhead 18.515.218 892.041 17.623.177 16.818.811 1.034.170 15.784.641
0.5 Treasury 77.730 163.956 -86.226 290.217 266.991 23.226
0.61 OZB woningen 503.715 6.693.973 -6.190.258 596.329 6.802.656 -6.206.326
0.62 OZB niet-woningen 0 6.364.785 -6.364.785 0 6.449.552 -6.449.552
0.63 Parkeerbelasting 0 1.191.947 -1.191.947 397 1.176.538 -1.176.141
0.64 Belastingen overig 3.020 272.364 -269.344 0 277.465 -277.465
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 69.058.413 -69.058.413 0 73.004.114 -73.004.114
0.8 Overige baten en lasten 62.400 0 62.400 195.478 0 195.478
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.147.986 0 2.147.986 2.156.177 0 2.156.177
1.2 Openbare orde en veiligheid 623.384 32.744 590.640 615.708 44.485 571.223
2.1 Verkeer en vervoer 4.816.101 118.385 4.697.716 4.245.851 108.817 4.137.033
2.2 Parkeren 600.620 0 600.620 585.187 0 585.187
2.4 Economische havens en waterwegen 748.325 455.617 292.708 690.156 452.427 237.729
2.5 Openbaar vervoer 802.177 846.332 -44.155 791.682 754.431 37.252
3.1 Economische ontwikkeling 984.822 23.154 961.668 889.782 31.247 858.535
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 70.221 90.370 -20.149 69.770 75.240 -5.470
3.4 Economische promotie 151.574 234.802 -83.228 335.463 236.745 98.718
4.1 Openbaar basisonderwijs 151.545 0 151.545 144.543 0 144.543
4.2 Onderwijshuisvesting 2.241.972 10.869 2.231.103 1.752.291 67.547 1.684.745
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.112.138 0 1.112.138 1.271.063 281.338 989.725
5.1 Sportbeleid en activering 368.983 69.102 299.881 567.007 131.564 435.443
5.2 Sportaccommodaties 2.973.286 1.015.342 1.957.944 2.857.608 1.148.128 1.709.480
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.740.011 331.550 2.408.461 2.890.063 377.036 2.513.027
5.4 Musea 354.886 8.840 346.046 352.561 9.050 343.511
5.5 Cultureel erfgoed 81.142 1.205 79.937 68.300 7.406 60.894
5.6 Media 1.170.564 44.680 1.125.884 1.173.551 43.796 1.129.755
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.264.392 221.013 4.043.379 4.071.085 262.107 3.808.978
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.023.166 912.298 5.110.868 8.032.704 3.865.225 4.167.479
6.2 Wijkteams 5.095.418 46.167 5.049.251 4.564.481 52.453 4.512.027
6.3 Inkomensregelingen 19.498.653 12.486.858 7.011.795 19.867.229 15.611.107 4.256.122
6.4 Begeleide participatie 4.997.236 570.488 4.426.748 4.601.718 645.301 3.956.417
6.5 Arbeidsparticipatie 2.829.912 1.166.045 1.663.867 2.751.684 1.313.898 1.437.786
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.109.966 46.202 1.063.764 987.309 -51.033 1.038.341
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.897.241 266.537 4.630.704 4.615.336 131.880 4.483.456
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.247.282 0 9.247.282 9.692.852 4.167 9.688.685
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.242.449 1.716.284 -473.835 1.276.791 1.839.039 -562.248
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.150.608 0 1.150.608 1.079.123 0 1.079.123
7.1 Volksgezondheid 1.401.761 0 1.401.761 1.463.235 52.924 1.410.311
7.2 Riolering 2.120.583 2.650.107 -529.524 1.900.736 2.302.160 -401.424
7.3 Afval 4.341.054 5.658.601 -1.317.547 4.155.890 5.871.665 -1.715.775
7.4 Milieubeheer 2.447.066 2.062 2.445.004 3.738.765 1.190.849 2.547.916
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 473.698 598.749 -125.051 517.862 628.898 -111.036
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.486.099 2.512.222 973.877 2.599.624 2.471.582 128.042
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 252.258 165.735 86.523 332.097 283.465 48.632
8.3 Wonen en bouwen 2.334.542 1.395.567 938.975 1.621.793 1.565.637 56.156
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
Eindtotaal 135.378.955 136.884.842 -1.505.887 135.846.132 150.605.121 -14.758.989