Programma 3 Bestuur en Organisatie

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Dit programma bevat de onderdelen: Transparante overheid, een goed functionerende wendbare organisatie en de slimme inzet van middelen.

In dit programma staan ook de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Dit programma is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Het is ten slotte ook verplicht om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.

Binnen dit programma zijn meerdere initiatieven opgestart. Hieronder volgt een korte opsomming

 • Het programma Fitte organisatie is gestart
 • Het programma Digitale organisatie is voorbereid
 • Gestart met Opgavegericht werken
 • Het datalab werkt gestaag door aan datagedreven werken
 • De Wet Open Overheid (WOO) is projectmatig opgepakt
 • In een krappe arbeidsmarkt zijn toch schaarse vacatures ingevuld, waarbij we blijven zoeken naar een goede balans tussen vaste medewerkers en externe inhuur 

Er is gestart met versterking van de P&C cyclus en de bijbehorende administratieve organisatie: budgethoudersregeling, mandaatregelingen, formatie van cluster F&C. Details rond de bedrijfsvoering zijn te vinden in paragraaf 3.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect
In dit programma zijn de volgende ambitie(s) vastgesteld:
 • 3.1 Transparante overheid
 • 3.2 Een goed functionerende wendbare organisatie
 • 3.3 Slimme inzet van middelen
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin wordt beantwoord:
 • Welke doelen wilden we bereiken om te komen tot de ambitie? (doelen)
 • Welke resultaten heeft het opgeleverd? (resultaten)

3.1 Transparante overheid

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

We zijn een transparante overheid die in de dienstverlening de volgende kernwaarden hanteert: Integraal, aanspreekbaar, gastvrij, transparant, zorgvuldig, toegankelijk en gelijke informatiepositie.

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

3.1.1 We halen minimaal een 7 op onze klanttevredenheidonderzoeken naar dienstverlening

Terug naar navigatie - 3.1.1 We halen minimaal een 7 op onze klanttevredenheidonderzoeken naar dienstverlening

Toelichting

Een belangrijk thema van het dienstverleningsconcept is klanttevredenheid.

In 2022 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder balies van burgerzaken. Dit kanaal scoort een 8,5. Aan dit onderzoek hebben 2162 deelnemers meegedaan.

In 2022 is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden on het kanaal telefonie, het algemene telefoonnummer (0317-492 911). dit kanaal scoort een 7,7. Aan dit onderzoek hebben 62 deelnemers meegedaan.

In 2022 is het dashboard t.b.v. het meten van de klanttevredenheid t.b.v de meldingen Openbare Ruimte live gegaan.  De conclusie hiervan is dat:
- 92% van de deelnemers het makkelijk vond om een melding te doen
- 83 % van de deelnemers vond dat ze goed op de hoogte werden gehouden over de meldingen
-65% van de deelnemers is tevreden over de doorlooptijd
- 42% is tevreden over de afhandeling van de melding. Als inwoners niet tevreden zijn, blijkt uit de reacties dat dit soms met het gevoerde beleid of soms met de afhandeling van de melding te naken heeft.
Aan dit onderzoek hebben 137 deelnemers meegedaan.

Beoogde resultaten

 • Er is een goede accurate persoonsregistratie.
 • Onze dienstverlening is afgestemd waar mogelijk met onze ketenpartners en medeoverheden zodat inwoners, ondernemers en organisaties integrale optimale dienstverlening ervaren.
 • We bieden toegankelijke, transparante en veilige dienstverlening en dragen zorg voor gelijke informatiepositie.
 • We zijn duidelijk en transparant over de rol die we innemen in processen en wat inwoners, organisaties en bedrijven van ons kunnen verwachten en andersom.

3.1.2 Dienstverlening voortdurend verbeteren passend bij de landelijke ontwikkelingen en bij de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties

Terug naar navigatie - 3.1.2 Dienstverlening voortdurend verbeteren passend bij de landelijke ontwikkelingen en bij de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties

Toelichting

In een van de thema's van het dienstverleningsconcept is transparantie. D.m.v. het zaakgericht werken geven we inwoners en ondernemers inzicht in de stand van zaken van hun aanvraag.

In 2022 is een groot deel van de dienstverleningsprocessen zaakgericht gemaakt en wordt ondersteund door het zaaksysteem.  In 2023 worden de laatste dienstverleningsprocessen van het Sociale domein geinplementeerd in het zaaksysteem. 

De processen rondom de ruimtelijke ordening zijn opnieuw ingericht zodat dit aansluit bij de Omgevingswet. 

In 2022 zijn we live gegaan met e-Diensten. de e-diensten bieden inwoners de mogelijkheid om digitaal burgerzaken producten aan te vragen. De e-Diensten zijn gekoppeld aan het zaaksysteem. Hiermee zijn we voor een belangrijk deel voorbereid op de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

In het kader van transparantie zijn we in 2022 gestart met de implementatie van de Wet open overheid.

Beoogde resultaten

 • Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties op een correcte en gastvrije wijze via de contactvorm die zij kiezen, vanuit het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet (coronaproof).
 • Onze dienstverlening sluit aan bij de huidige behoeften en ontwikkelingen.
 • Zicht hebben op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties.

3.1.3 Democratische vernieuwing en bestuurlijke vernieuwing.

Terug naar navigatie - 3.1.3 Democratische vernieuwing en bestuurlijke vernieuwing.

Toelichting

Eind 2022 telt het digitaal platform Stem van Wageningen ruim 1200 geregistreerde deelnemers (2021: 800). Al onze online participatie bij beleidsprojecten en -trajecten gaat via stemvan.wageningen.nl. En is gekoppeld aan onze website.

60 ambtenaren volgen in 2022 een training 'Klare Taal'.  Alle Word-documenten kunnen nog steeds getoetst worden op het gewenste leesniveau B1. Voor 80% van de lezers zijn deze teksten goed leesbaar. 

Het experiment 'Burgerberaad' is onderdeel geworden van de Raadswerkgroep Democratische Versterking.

Het winnende idee van de Kinderwedstrijd; Wageningen in 3D, zal met een 3D-printer worden gemaakt. Op kleine schaal is straks (een deel van) Wageningen te bekijken. 

Beoogde resultaten

 • Alle inwoners, bedrijven en organisaties zijn in staat om mee te praten over het gemeentelijk beleid.

3.1.4 Uitvoering van representatietaken en dergelijke is op het niveau zoals in de afgelopen jaren

Terug naar navigatie - 3.1.4 Uitvoering van representatietaken en dergelijke is op het niveau zoals in de afgelopen jaren

Toelichting

Representatie organiseerde meer activiteiten waardoor het college meer zichtbaar werd zowel binnen Wageningen maar ook landelijk.  Strategische afwegingen spelen hierbij een steeds grotere rol.  Relatiegeschenken  zijn meer duurzaam en verantwoord.  

Beoogde resultaten

 • Taken voor representatie en dergelijke zijn uitgevoerd, onder andere de verplichtingen voor college en raad.

3.2 Een goed functionerende wendbare organisatie

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

3.2.1 De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen

Terug naar navigatie - 3.2.1 De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen

Toelichting

De juiste informatie is met behulp van informatieproducten beschikbaar. Datalab-diensten zoals data-analyses zijn in 2022 uitgebreid. Daarnaast heeft er een pilot plaatsgevonden waarbij HRM-data en financiële data in een dashboard zijn gecombineerd.

Beoogde resultaten

 • Adviseren en sturing geven aan de organisatie over de inzet van mensen en bedrijfsmiddelen zodat de organisatie effectief is in het oplossen van vraagstukken.

3.2.2 Externe financiering aantrekken

Terug naar navigatie - 3.2.2 Externe financiering aantrekken

Omschrijving (toelichting)

Externe financiering en gelden aantrekken om onze ambities te helpen realiseren.

Toelichting

Er zijn dit jaar twee leningen als externe financiering aangetrokken met een nog relatieve lage rente. In 2022 is niets bereikt op het gebied van het aantrekken van externe gelden. In 2023 wordt dit verder opgepakt in het licht van de investeringsagenda.

Beoogde resultaten

 • Geld aantrekken waarmee andere doelen gerealiseerd kunnen worden.

3.2.3 Een goede en veilige werkomgeving

Terug naar navigatie - 3.2.3 Een goede en veilige werkomgeving

Omschrijving (toelichting)

Een goede en veilige werkomgeving met aandacht voor welzijn, gezondheid en vitaliteit. Een werkomgeving die goed aansluit bij de behoeften van de organisatie voor digitale communicatie, vergaderen en samenwerken en die tevens voldoet aan de veiligheidsvereisten die de overheid aan ICT stelt.

Toelichting

Het hybride werken heeft grote aandacht gekregen.  Niet alleen zijn er spelregels opgesteld aan de hand van de RI&E hybride werken, maar ook zijn de medewerkers gefaciliteerd in het thuiswerken door het beschikbaar stellen van arbomiddelen zoals bureau, stoel, beeldscherm.  
Er zijn  basistrainingen geweest voor met name medewerkers van de publieksbalie in het Stadhuis en Palet (Startpunt) die ingaan op agressie(-f gedrag) en geweld. Wat is het en hoe reageer je?  Ook dit wordt voortgezet in 2023 met vervolgtrainingen.

Beoogde resultaten

 • Een fitte organisatie met aandacht voor welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers.
 • We werken digitaal samen met een vergaderomgeving.

3.2.4 Flexibele bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 3.2.4 Flexibele bedrijfsvoering

Omschrijving (toelichting)

Een bedrijfsvoeringsfunctie die de organisatie ondersteunt door flexibel in te springen op de behoeften van de organisatie, met de inzet van mensen en bedrijfsmiddelen.

Toelichting

Op de ZUS-onderzoeken (Zelf doen, Uitbesteden, Samenwerken) is voortgang geleverd. Voor Belastingen en Documentaire Informatievoorziening is de sourcing voor de komende jaren vastgesteld. Voor ICT en Beheer Openbare Ruimte zijn tussenresultaten opgeleverd. Vanuit Bedrijfsvoering is een regie-groep gestart die periodiek bij elkaar komt met als doel de organisatie optimaal te ondersteunen en Bedrijfsvoering te ontwikkelen.

Beoogde resultaten

 • Een applicatielandschap dat ontwikkelingen en nieuwe wettelijke taken in de toekomst kan faciliteren (conform hernieuwd I-plan voor 2022 en verder).
 • Een getransformeerde en doorontwikkelende organisatie/bedrijfsvoering waarbij we onderzoek doen naar het (huidige) organisatiemodel.
 • Uit onderzoek moet blijken of we Bedrijfsvoeringonderdelen slimmer/efficiënter kunnen organiseren. Uitkomst is een goed toegeruste medewerker die tevreden (samen) werkt binnen de fysieke en mentale werkomgeving.

3.2.5 De organisatie is in control

Terug naar navigatie - 3.2.5 De organisatie is in control

Toelichting

Accountantsverklaring
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven over de getrouwheid van de jaarrekening 2022, met/zonder(*) beperking voor de rechtmatigheid.

(*) 'met/zonder' is pas bekend ná afronding accountantscontrole, bovenstaande tekst moet op dan definitief gemaakt worden.

Rechtmatigheidsverantwoording en collegeverklaring
Medio 2022 heeft de wetgever de wetgeving die de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording regelt vastgesteld. De rechtmatigheidsverantwoording houdt in dat het college van B&W door middel van een collegeverklaring verantwoording aflegt over de rechtmatige uitvoering van de begroting. De accountant geeft geen oordeel meer over de rechtmatige uitvoering, maar alleen over de getrouwheid van de collegeverklaring.
Nadat de invoering oorspronkelijk voor 2021 en vervolgens voor 2022 was beoogd, heeft de wetgever deze nu vastgesteld per jaarrekening 2023. Derhalve vindt over de jaarrekening 2022 nog geen rechtmatigheidsverantwoording door middel van een collegeverklaring plaats, maar heeft evenals in voorgaande jaren de accountant een oordeel over de rechtmatigheid gegeven.

Beoogde resultaten

 • Collegeverklaring en ENSIA op orde.
 • Goedkeurende accountantsverklaring.
 • Rechtmatigheidsverantwoording.

3.2.6 Huis van de stad

Terug naar navigatie - 3.2.6 Huis van de stad

Omschrijving (toelichting)

Het stadhuis is een multifunctioneel gebouw.

Toelichting

Het stadhuis stelt zijn deuren weer open voor activiteiten die door, voor en in de stad worden georganiseerd. Naast de politieke avonden waren er afgelopen jaar meer dan 50 bijeenkomsten met meer dan 50 deelnemers. Ook zijn er richtlijnen om de aanvragen voor bijeenkomsten goed te kunnen beoordelen opgesteld.
Voor de huisvesting van ambtenaren is er in 2022 een start gemaakt met het invoeren van het “Hybride werken”. Het stadhuis zal in de komende jaren steeds meer een plek worden waar we elkaar ontmoeten en samenwerken aan projecten. 

Beoogde resultaten

 • Startpunt en Stadhuis zijn ook beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten.

3.2.7 ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken

Terug naar navigatie - 3.2.7 ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken

Omschrijving (toelichting)

De ICT is zodanig ingericht en opgezet dat het de organisatie in staat stelt voor minimaal de huidige wettelijke taken uit te voeren. De ICT zelf voldoet eveneens aan de eisen die de wet- en regelgeving aan gemeentelijke ICT stelt.

Toelichting

In 2022 hebben we gewerkt aan de weerbaarheid tegen continue bedreigingen van buitenaf (zoals bijvoorbeeld Log4j).

Beoogde resultaten

 • Laptopmanagementsoftware + WIFI op locatie Startpunt.
 • Een ICT-infrastructuur om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
 • Een applicatielandschap dat tijdig, rechtmatig en toekomstgericht vervangen wordt om minimaal de wettelijke taken uit te kunnen uitvoeren.
 • Een applicatielandschap dat afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren. We voldoen aan de eisen van landelijke audits (ENSIA e.d.) en andere landelijke verantwoording aan het Rijk.

3.3 Slimme inzet van middelen

Wat hebben we bereikt?

Terug naar navigatie - Wat hebben we bereikt?

3.3.1 Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot (zie ook in control komen paragraaf bedrijfsvoering). Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies)

Terug naar navigatie - 3.3.1 Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot (zie ook in control komen paragraaf bedrijfsvoering). Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies)

Toelichting

Voor het in control komen verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.  Wij werken aan het vergroten van het risicobewustzijn van de organisatie. Het beleid hiervoor is nog niet af. Wat betreft het reëel verzekeren: bij premieverhogingen van verzekeringen, zoals de aansprakelijkheidsverzekering, is overwogen of extra eigen risico kan worden gelopen met inzet van de ambtelijke organisatie of dat dit wordt 'afgekocht' met een hogere premie. Door als organisatie de verzekeringsfunctie goed te borgen, is bespaard op de hogere premie voor de aansprakelijkheidsverzekering.

Beoogde resultaten

 • Risicomanagementbeleid is bestuurlijk vastgesteld en geïmplementeerd, waarbij bestuur en het ambtelijk apparaat meer bewust worden gemaakt van risico's en te nemen beheermaatregelen als onderdeel van het in control komen.

3.3.2 De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen

Terug naar navigatie - 3.3.2 De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen

Toelichting

In vervolg op plannen van het kabinet Rutte II heeft een interdepartementale werkgroep een rapport opgesteld over de mogelijkheden om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/18/herziening-gemeentelijk-belastinggebied).

Beoogde resultaten

 • Lobby naar Den Haag om de wettelijke basis voor extra belastinginkomsten te verruimen.

3.3.3 Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's

Terug naar navigatie - 3.3.3 Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's

Toelichting

In 2022 zijn twee leningen aangetrokken van in totaal € 24.000.000. € 12.000.000 van de Provincie Limburg (20 jaar tegen 1,954%) en € 12.000.000 van de BNG (40 jaar tegen 1,964%). Deze leningen zijn aangetrokken met de verwachting dat de rente verder zou stijgen. Op het moment van schrijven ligt de rente tegen de 3%. De gemiddelde rente van de aangetrokken lening is hiermee gedaald, waarmee deze doelstelling is gerealiseerd. Voor informatie over de visie op de rente verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.

Beoogde resultaten

 • Strategie ontwikkelen kort en lang vreemd geld. Optimaal kort geld aantrekken, wat rente oplevert en afwegen om lang geld aan te trekken eind dit jaar en/of volgend jaar.

Algemene informatie programma 3

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

Verordening inning op de begraafrechten (2019)
Bomenverordening (2021)
Telecommunicatieverordening (1999)
Bouwverordening Wageningen (1993, herziening 2018)
Overeenkomst kadaster Gelderland (1991)
Erfgoedverordening (2019)

Beleidsnota’s

Visie Buitengebied (2020)
Visie Wageningse Eng (2020)
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en gedenkpark “De Leeuwerenk”2019
Beleidsnotitie openbare verlichting (2012)
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving VTH-Beleid gemeente Wageningen
Verordening kabels en leidingen Wageningen 2018
Beleidsregels camping de Wielerbaan 2017
Beleidsregels handhaving basisfunctie Openbare Ruimte (2005)
Groenbeleidsplan (2017)
Welstandsnota gemeente Wageningen 2018

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd. De regio faciliteert. Gemeente Wageningen neemt deel aan Regio Foodvalley middels een gemeenschappelijke regeling, om een aantal doelen uit haar programma te bereiken.

Omgevingsdienst De Vallei

De OddV voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

 

De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van doelstellingen uit het programma:

Stichting Wageningse Eng (statuten), TAWE (reglement)

Voor de uitvoering van projecten die de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Eng behouden en waar mogelijk versterken, werkt de gemeente samen met de SWE. De missie en visie van de SWE liggen verankerd in de Statuten van de stichting.

Om de diverse belangen van en op de Wageningse Eng verder te verankeren, heeft het gemeentebestuur een Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) ingesteld. Deze commissie is door het college van B&W ingesteld en benoemd via een art. 84 commissie/verordening. De TAWE adviseert – gevraagd en ongevraagd- het college van burgemeester en wethouders over gemeentelijke beleidsontwikkelingen, vergunningverlening en alle andere zaken met betrekking tot de Wageningse Eng.

Adviescommissie Wageningse Berg (Bergcommissie)

De Bergcommissie bestaat uit een aantal mensen met specialisme in o.a. ecologie, bodemkunde, erosie. De Bergcommissie heeft tot doel gevraagd en ongevraagd het college te adviseren over de Wageningse berg. In het algemeen ten behoeve van de belangen van het behoud en bevordering van de unieke Waarden van de Berg. Het richt zich met name op instandhoudingsbeheer van de unieke natuurwaarde van het gebied maar ook de landschappelijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden. De Bergcommissie heeft als invloedsfeer de Wageningse Berg zelf maar geeft ook adviseren over aangrenzende gebieden vanwege met name natuurwaarden. Denk hierbij aan ontwikkelingen als De Dreijen, Hinkeloord en Veerweg.  

Overzicht baten en lasten programma 3

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 3

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022 Verschil 2022
Lasten -17.381 -22.919 -21.563 1.357
Baten 76.464 84.103 88.675 4.572
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 59.083 61.184 67.113 5.929
Onttrekkingen 8.081 11.341 11.341 0
Stortingen -8.105 -10.218 -10.310 -92
Mutaties reserves -23 1.123 1.031 -92

Overzicht baten en lasten per ambitie

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per ambitie

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per ambitie van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
3.1 Transparante overheid -4.250 804 155 -50 -3.341
3.2 Een goed functionerende wendbare organisatie -16.508 986 99 -93 -15.515
3.3 Slimme inzet van middelen -805 86.885 11.087 -10.167 87.000

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022
03 Bestuur en organisatie 62.306 68.143