Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
In dit hoofdstuk is per programma een toelichting opgenomen van de financiële verschillen tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn tevens de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 50.000 verklaard. De opbouw bij elk product is als volgt:
  • het verschil dat wordt aangegeven is het bedrag vóór bestemming (dus voor mutaties in reserves);
  • vervolgens wordt dat verschil waar nodig toegelicht;
  • tenslotte worden de reservemutaties voor zover nodig, toegelicht.
  • kleinere verschillen worden niet toegelicht, ook niet als totaalbedrag, zodat het totaal van de genoemde verschillen in de analyse mogelijk niet exact aansluit bij het genoemde totaalverschil.
Omdat dit mogelijk tot onduidelijkheid kan leiden geven we ten aanzien van de reservemutaties nog het volgende mee: een lagere onttrekking aan de reserve of hogere storting in de reserve is weliswaar voordelig voor die reserve, maar voor de exploitatie is dat een nadeel, omdat er een lagere inkomst op die exploitatie is. Het omgekeerde geldt uiteraard voor een hogere onttrekking of lagere storting; nadelig voor de reserve maar voordelig voor de exploitatie.

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Per 1-1-2016 zijn overheden Vpb-plichtig voor bepaalde onderdelen. Net als bij stichtingen wordt vanaf 1-1-2016 bij gemeenten gekeken welke activiteiten structureel winstgevend zijn. Op basis van deze jaarrekeningcijfers en volgens speciale regels wordt de fiscale winst bepaald. Het onderzoek en afstemming hierover met de Belastingdienst is nog gaande. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de gemeente Wageningen alleen voor het onderdeel parkeren Vpb-plichtig is.  In de exploitatie 2022 is een voorlopige aanslag Vpb 2022 betaald van € 12.000.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Bij de begroting 2022 is een post onvoorzien opgenomen van € 36.000. Dit bedrag is in 2022 niet besteed en is derhalve vrijgevallen ten gunste van de exploitatie (in programma 1).

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Conform het BBV worden de lasten en baten voor overhead niet verantwoord op de afzonderlijke programma’s. Gemeenten zijn verplicht om de lasten en baten afzonderlijk te presenteren. Op begrotingsbasis is na wijziging sprake van per saldo € 17.623.000 overhead en op rekeningbasis € 15.785.000. 

Incidentele baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten per programma

Op grond van artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verstrekken we een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma. De hoogte van de structurele baten en lasten kan jaarlijks fluctueren. Deze incidentele verschillen binnen structurele budgetten blijven in onderstaand overzicht buiten beschouwing. 

Het in artikel 28 van de BBV genoemde overzicht van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is per programma opgenomen in de jaarrekening bij het onderdeel baten en lasten per programma.

Incidentele baten en lasten
Programma (x € 1.000) 2022
01 Wageningen sociaal 3.018
02 Wageningen fysiek 2.542
03 Bestuur en organisatie 1.162
Totaal lasten 6.723
01 Wageningen sociaal 2.918
02 Wageningen fysiek 1.851
03 Bestuur en organisatie 44
Totaal baten 4.814

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten exclusief de incidentele baten en lasten met betrekking tot corona (> € 100.000) afzonderlijk gespecificeerd. 

Prog (x € 1.000) Incidentele lasten > € 100.000 2022
1 Incidentele kosten Opvang vluchtelingen Oekraïne 1.982
1 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 298
2 Subsidie Wageningen Aantrekkelijk 227
2 Pilotprojekt aanpak De Nude 215
2 Warmtetransitie Benedenbuurt (2018) 838
3 Bedrijfsvoeringsonderzoeken Nieuwe Toekomst 126
3 Uitvoering wet WOZ 105
Prog (x € 1.000) Incidentele baten > € 100.000 2022
1 Incidentele Baten Opvang vluchtelingen Oekraïne 2.319
1 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 281
2 Subsidie Pilotprojekt aanpak De Nude 298
2 Speciale uitkering Energiearmoede 853

Wet normering topinkomens

Terug naar navigatie - Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Wageningen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2022 voor Gemeente Wageningen is € 216.000 Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Gegevens 2022 Bedragen x € 1 J. de Wit E.J.G.A. Speet G.B. Gnodde
Functiegegevens Gemeente- secretaris Griffier Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 1/1 - 31-12 1/1 - 31/10 15/8 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89 1,00
(Fictieve) Dienstbetrekking Ja Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 114.588 74.122 37.001
Beloningen betaalbaar op termijn 22.006 12.847 6.780
Subtotaal 136.594 86.969 43.781
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 216.000 160.112 81.666
-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0
Totaal bezoldiging 136.594 86.969 43.781
Het bedrag van de overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2021 Bedragen x € 1 J. de Wit E.J.G.A. Speet
Aanvang en einde functievervulling 2021 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1 0,89
Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 117.704 84.603
Beloningen betaalbaar op termijn 21.648 15.622
Subtotaal 139.352 100.225
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 186.010
Totaal bezoldiging 2021 139.352 100.225

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking over de kalendermaand 1 t/m 12.

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018)

Programma 1 Wageningen Sociaal

Overzicht baten en lasten programma 1

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 1

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 50.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022 Verschil 2022
110.00 Openbare orde en veiligheid -157 -170 -13
120.00 Brandweerzorg -1.876 -1.878 -1
120.20 Rampenbestrijding -272 -278 -7
420.00 Openbaar basisonderwijs -31 -31 0
421.00 Bijzonder basisonderwijs -109 -102 7
430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs -12 -12 0
450.00 Onderwijshuisvesting -2.265 -1.708 557
480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs -1.076 -1.020 56
510.00 Openbaar bibliotheekwerk -1.093 -1.098 -6
511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking -488 -706 -218
530.00 Sport -2.258 -2.145 113
540.00 Bevordering kunst en cultuur -1.980 -1.631 349
541.00 Musea -55 -50 5
541.20 Oud Archief -138 -137 2
580.00 Mediabeleid -33 -31 2
610.00 Samen Wageningen -4.055 -3.730 325
625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk -6 -6 0
625.20 Beleidsdomein gehandicapten -30 -6 24
625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid -351 -16 335
625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg -115 -63 52
625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid -126 -115 11
625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid -1.526 -1.484 42
625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie -776 -397 379
626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein -2.654 -2.287 367
626.20 Burgerkracht en innovatie -95 -38 57
626.30 Werkgelegenheid -1.664 -1.432 232
626.31 WSW -3.863 -3.367 496
626.60 Individuele ondersteuning -18.195 -18.275 -80
626.70 Sociale zekerheid 1.621 1.849 228
626.81 Armoedebestrijding -8.315 -6.382 1.933
650.00 Kinderopvang -411 -73 337
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -52.401 -46.818 5.583
110.00 Openbare orde en veiligheid 16 16 0
450.00 Onderwijshuisvesting 116 116 0
530.00 Sport 150 20 -130
540.00 Bevordering kunst en cultuur 142 142 0
625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid 250 250 0
625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie 609 609 0
626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein 209 209 0
626.30 Werkgelegenheid 220 220 0
626.70 Sociale zekerheid 107 107 0
626.81 Armoedebestrijding 1.039 1.022 -17
Mutaties reserves 2.858 2.711 -147

450.00 Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - 450.00 Onderwijshuisvesting

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 557.000. Dit wordt als volgt verklaard:

  • De huur van de  dependance Nijenoord van €76.241 vervalt,  de dependance is overgedragen aan het schoolbestuur. In de Berap van 2023 wordt dit verwerkt. 
  • De kapitaallasten afschrijving en rente bij de scholen bijzonder basisonderwijs zijn €161.794 lager, doordat  de  nieuwbouw van de Margrietschool en Zwaneridder later zijn gestart dan gepland.
  • De subsidie verduurzaming schoolgebouwen van € 311.587 is niet gebruikt  in afwachting van de besluitvorming van het vervolgonderzoek over verduurzaming schoolgebouwen. 

 In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 311.587 voor verduurzaming onderwijsgebouwen bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van €0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs

Terug naar navigatie - 480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 56.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Vooral de kosten voor het vervoer van leerlingen vielen over het gehele jaar door volume effecten lager uit dan begroot. We zien een positieve invloed op de kosten van het ter beschikking stellen van elektrische fietsen op individuele basis.  

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking

Terug naar navigatie - 511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 218.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Voorheen waren een aantal medewerkers van de stichting Wageningen '45 in dienst bij de gemeente. Er is de afspraak gemaakt dat de medewerkers in dienst komen bij de stichting. Hiervoor is de subsidiebijdrage verhoogd met deze kosten. In de begroting is deze mutatie pas vanaf 2023 verwerkt. Het tekort hangt samen met lagere personeelskosten van het team publieke dienstverlening. Dit is alleen niet zichtbaar op het product. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

530.00 Sport

Terug naar navigatie - 530.00 Sport

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 113.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Product 530.00 Sport heeft een voordeel behaald van € 113.000. Van dit voordeel wordt  € 48.000 veroorzaakt door onderuitputting van kapitaallasten van investeringen die niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. 

De zwemverenigingen de Rijn en de Watervrienden hebben beiden 48.000 (voordeel) aan subsidie voor de huur van het bad terugbetaald. Dit in verband met sluiting van het bad. 

Het onderzoeksbudget voor de toekomst van het zwembad is op dit moment nog niet volledig uitgegeven (voordeel € 26.000). Met de jaarrekening wordt er een voorstel gedaan om dit voordeel over te hevelen naar 2023. 

De schoonmaakkosten zijn dit jaar lager dan voorgaande jaren geweest. Dit heeft een voordeel van € 21.000.

De SPUK sport (een subsidie van de rijksoverheid)  is in 2018  in plaats gekomen van de BTW vrijstelling op sport. De gemeente vraagt deze SPUK ieder jaar van te voren aan (als BTW compensatie) op basis van een begroting van de uit te voeren werkzaamheden. Na afloop van het jaar legt de gemeente verantwoording af. Vaak is het niet gelukt alle werkzaamheden uit te voeren. Dan wordt dat deel van de subsidie terugbetaald. In verband met het moment van aanvragen en verrekening levert dit ieder jaar een voordelig resultaat op. In 2022 hebben we een voordeel van € 88.000 op de ontvangen SPUK Sport 2022, doordat we deze niet geraamd hadden. Hier tegenover staat een correctie uit 2021 voor €118.000, omdat deze niet verwerkt is in 2021. Hierdoor ontstaat er per saldo een nadeel van € 30.000.

Het college heeft in 2022 ondanks de tegenvaller bij de subsidieaanvraag voor de TVS (raadsinformatiebrief BSP/D22.0026542)  toch de huren van de amateursportorganisaties als gevolg van corona kwijt gescholden voor de laatste maanden van 2021 en eerste maand van 2022.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 130.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 45.000 minder onttrokken aan de reserve omdat de investeringen, die gedekt worden uit de reserve, niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Dit nadeel hangt samen met het voordeel dat is ontstaan door de onderuitputting van de kapitaallasten. We hebben voor 85.000 gestort in de reserve Revolving fund verduurzaming. 

540.00 Bevordering kunst en cultuur

Terug naar navigatie - 540.00 Bevordering kunst en cultuur

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 349.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In het CAP dat in juni 2021 is vastgesteld zijn voor verschillende ambities middelen op genomen. Om diverse redenen is het nog niet gelukt al deze middelen in 2022 uit te geven.   Daarnaast geldt dat  er een onderuitputting op het regulier budget voor cultuureducatie is ontstaan doordat er voldoende middelen beschikbaar zijn in begroting, waardoor alle scholen in Wageningen gebruik kunnen maken van het gehele Kunstmenu en kunnen deelnemen aan CMK. Scholen maken hierin hun eigen afwegingen, waardoor het budget niet volledig uitgeput wordt. 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 145.000,- voor  CAP  bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Daarnaast is er per begroting 2022 besloten €50.000 euro aan de begroting toe te voegen voor de doorontwikkeling van het CAP. De ambitie is om deze middelen eerst over te hevelen en in 2023 een besluitvormingstraject te starten om deze middelen toe te voegen aan een reserve of zogenaamd cultuurfonds. Dat betekent dat deze middelen onder andere beschikbaar blijven voor de uitkomsten van de geplande evaluatie van het CAP. 

Bij de reservemutaties is een  resultaat van €0 gerealiseerd.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

610.00 Samen Wageningen

Terug naar navigatie - 610.00 Samen Wageningen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 325.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Met name de middelen voor innovatie op het gebied van het sociaal domein zijn dit jaar niet besteed. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 287.000 voor het transformatiefonds sociaal domein bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. 

Doordat de aanbesteding voor preventieve hulp en ondersteuning in 2022 plaatsvond, is dit budget in 2022 niet besteed. Per 2023 stellen we een regeling op voor de inzet van het transformatiefonds. 
Het is van belang om het budget van 2022 toe te voegen aan het budget van 2023 in verband met diverse ontwikkelingen waarmee we voor een aantal opgaves staan welke om een nog grotere inzet vragen dan in 2022 was voorzien. Het nieuwe Integrale Zorgakkoord vraagt om extra preventieve inzet van de gemeente om de zorg toegankelijk te houden. Preventie is ook één van de thema’s bij de hervormingsagenda jeugd. Ook op andere terreinen is extra inzet meer dan nodig. Denk hierbij o.a. aan de problematiek rondom eenzaamheid en mantelzorg. 
Het budget 2023 zal op basis van subsidieaanvragen beschikbaar worden gesteld aan partners in de stad. Zij voeren de activiteiten uit. De beoordeling van aanvragen uit dit budget kan binnen de bestaande ambtelijke capaciteit plaatsvinden. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid

Terug naar navigatie - 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 335.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Van het ministerie van justitie is een bijdrage ontvangen voor de kosten van opvang van  Oekraïners. Hier blijft binnen dit product € 335.000 over maar de organisatiekosten zijn deels niet ten laste van deze vergoeding gebracht. Het resultaat is dus enigszins vertekend.  

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg

Terug naar navigatie - 625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 52.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Doordat de subsidie voor Solidez voor het ondersteunen van mantelzorgmedewerkers is geboekt op het product mantelzorgondersteuning van de WMO zijn de kosten dit jaar niet zichtbaar op dit product. Het voordeel moet daarom in samenhang met het product Individuele voorzieningen  worden bezien. Er is een voordeel op de individuele verstrekking van het mantelzorgcompliment van per saldo € 20.000 in plaats van de hier gemelde meevaller van € 52.000.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:
Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid

Terug naar navigatie - 625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 42.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 77.000 voor de aanpak van zorg voor kwetsbare groepen waaronder kinderen bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. Er ontstaat een tekort (er zou een overschot moeten zijn van  € 77.000 ) doordat er in 2021 abusievelijk een budget met bestedingsplicht niet als verplichting is opgenomen bij de jaarrekening. Deze omissie is in 2022 gerepareerd. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie

Terug naar navigatie - 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 379.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 85.000 voor de makersregeling  bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. De aanvraagperiode voor de subsidieregeling loopt door in 2023. De overige uitgaven zullen worden geboekt in 2023.  

https://www.wageningen.nl/nieuws/wageningen-geniet-komend-jaar-van-keur-aan-kunst-dankzij-kunstenaarsregeling/

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 100.000 voor de festivalregeling  bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. De gemeente heeft in het kader van de coronacrises van de rijksoverheid middelen gekregen om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. In december 2021 werd de samenwerkingsagenda Ede-Wageningen vastgesteld (BW besluit 21.0202092). Daarin werd besloten dat allebei de gemeentes €100.000 te investeren in het festivalklimaat.  In het najaar 2022 is de eerste festivalregeling vastgesteld. De meeste subsidies zullen worden uitbetaald in 2023. 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 192.000 van de resterende coronamiddelen bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein

Terug naar navigatie - 626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein

Dit product heeft een  voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 367.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De uitgaven aan het maatwerkfonds zijn € 45.000 lager uitgevallen dan begroot. Door capaciteitsvraagstukken binnen het sociaal domein intern op te lossen is er € 240.000 minder uitgegeven aan de flexibele schil voor personeel. De maatschappelijke opvang leverde onder meer hogere huurinkomsten op en minder huurkosten. Daarnaast betekende een lagere capaciteitsinzet van personeel dat er werd afgesloten met een positief resultaat van € 103.000 op dit onderdeel. De overige uitgaven vielen ongeveer € 21.000 hoger uit, waardoor er een totaal voordeel van € 367.000 resteert.     

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd

626.20 Burgerkracht en innovatie

Terug naar navigatie - 626.20 Burgerkracht en innovatie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 57.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Vooral het raadsbudget van € 50.000 voor burgerkracht en innovatie is niet aangewend.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.30 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 626.30 Werkgelegenheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 232.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op de individuele re-integratie instrumenten (waaronder de premie parttime werk) hebben we een voordelig resultaat van ongeveer €150.000,- gerealiseerd. Dit is met name veroorzaakt door een lagere inzet van re-integratietrajecten. Deels komt dit door een daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Ook is het uitdagend gebleken de juiste aansluiting te (blijven) vinden tussen de behoeften van de doelgroep en het aanbod aan trajecten.

Daarnaast realiseren we een voordeel van € 82.000 op diverse onderdelen, waaronder het restant-budget voor het project gericht op omscholing van werkzoekenden naar banen in de klimaat- en duurzaamheidssector. In de bestuursrapportage najaar 2022 is uitgebreid toelichting gegeven op de inhoudelijke en financiële afwijkingen van dit project. Bij deze bestuursrapportage is een klein budget aangehouden voor het restant van 2022, dit is niet (volledig) noodzakelijk gebleken.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd

626.31 WSW

Terug naar navigatie - 626.31 WSW

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van €496.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De loonkosten bij SW bedrijven dalen als gevolg van de regeling die eindig is. Het effect op de loonkosten is ongeveer € 182.000 voordelig. Voorts zijn er € 50.000 meer opbrengsten uit dienstverlening gerealiseerd dan begroot. Minder loonkostensubsidie  en een hogere UWV bijdrage scheelt € 86.000. Een vrijval van de liquidatievoorziening Permar betekent een voordeel van € 41.000 en minder uitbesteed werk ter hoogte van € 54.000. Daarnaast leveren minder verplaatsingskosten van € 67.000 en een algemene kostenbesparing van per saldo € 16.000 het uiteindelijke resultaat van bijna een half miljoen euro op voor het product WSW. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.60 Individuele ondersteuning

Terug naar navigatie - 626.60 Individuele ondersteuning

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 80.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het product individuele voorzieningen  sluit met € 80.000 meer lasten (afwijking van 0,4%) dan de geprognosticeerde € 18,3 miljoen. Bij de WMO sluit de begroting met de realisatie. Bij het onderdeel beschermd wonen vallen de kosten € 80.000 euro lager uit dan geraamd. Bij het onderdeel jeugdhulp vallen de kosten circa € 160.000 hoger uit door onder andere meer vraag naar GGZ hulp en de intensieve, specialistische zorg voor enkele cliënten en in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel. Hierdoor vallen nu enkele kinderen met dure trajecten onder de bekostiging van Wageningen terwijl deze voorheen voor rekening kwamen van de woonplaats van de ouders of voogd. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.70 Sociale zekerheid

Terug naar navigatie - 626.70 Sociale zekerheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 228.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel van €228.000 wordt gerealiseerd op verschillende type uitkeringen en kostensoorten. In verhouding tot het totale te besteden budget komt dit neer op een afwijking van ongeveer 2%. 

We zien een grote afwijking op zowel de lasten als de baten. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een onterechte ontvangst van het Rijk voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 2021 van € 3.216.000. Deze moeten we in 2023 terugbetalen. De ontvangst is berekend op het "Beeld van uitvoering" over 2021. Dit is de voorloper van de Sisa waar de definitieve afrekening op wordt gebaseerd. In het "Beeld van uitvoering" over 2021 is abusievelijk de Tozo over 2021 plus 2020 opgevoerd, waardoor het Rijk een te hoog bedrag heeft uitbetaald. Op basis van de Sisa 2021 zullen we dit bedrag weer moeten terugbetalen, hetgeen is opgenomen in 2022 als een "nog te betalen" post van € 3.216.000. Het veroorzaakt daarom geen resultaat in de jaarrekening.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd

626.81 Armoedebestrijding

Terug naar navigatie - 626.81 Armoedebestrijding

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.933.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel van € 1.933.000 bestaat uit meerdere afwijkingen.

Financiële compensatie energie armoede (€ 682.000 voordeel)
Er is € 3.287.000 beschikbaar gesteld in 2022 voor het uitvoeren van de financiële compensatie energiearmoede (2022). De aanvraagperiode is per 31-12-2022 gesloten. De behandeling van de ingediende aanvragen loopt nog door in 2023. Daarom wordt voorgesteld om de resterende middelen over te hevelen naar 2023.

Wageningse Warmtetoeslag (€ 995.000 voordeel)
Voor de Wageningse Warmtetoeslag is € 1.000.000 beschikbaar gesteld in de bestuursrapportage najaar 2022. Vanaf februari 2023 gaat de regeling van start. In 2022 heeft er voornamelijk interne voorbereiding plaatsgevonden en zijn er nog weinig kosten gemaakt. Om de regeling in 2023 te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld om de resterende middelen over te hevelen naar 2023.

Projecten Vroeg Eropaf, Herijking armoedebeleid en Pilot ondersteuningsgesprekken (€ 217.000 voordeel)
Voor de projecten Vroeg Eropaf, Herijking armoedebeleid en Pilot ondersteuningsgesprekken is op verschillende momenten geld beschikbaar gesteld. Deze incidentele middelen worden ook in 2023 nog aangesproken als dekking voor deze projecten. Daarom wordt voorgesteld de resterende middelen over te hevelen naar 2023.

Ik Doe Mee Fonds (€ 111.000 nadeel)
De afrekening over 2022 van € 39.000 voordelig is in boekjaar 2023 verwerkt. De meerkosten over 2022 bedragen € 72.000. Voor een deel is dit toe te rekenen aan een toename van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van het Ik Doe Mee Fonds. Ook zien we dat het gemiddelde gedeclareerde bedrag per huishouden fors is toegenomen. Dit is verklaarbaar, omdat het beschikbare budget per kind is opgehoogd van € 250,- naar € 500,-, op basis van amendement 4A1, aangenomen bij de kadernota 2021. We zien dat gebruikers het beschikbare budget per inwoner nagenoeg volledig benutten. Bij de berekening van de benodigde ophoging van het budget voor het Ik Doe Mee Fonds t.b.v. het amendement gingen we uit van een niet-volledige benutting. Dit, samen met de toename van het aantal gebruikers en een stijging van de uitvoeringskosten, verklaart de toename op de gestegen kosten.

Bijzondere bijstand en (individuele) studietoeslag (€ 3.000 voordeel)
Op de bijzondere bijstand en de (individuele) studietoeslag is gezamenlijk nagenoeg geen afwijking gerealiseerd. Wel zien we een onderschrijding op de bijzondere bijstand en een overschrijding op de (individuele) studietoeslag. Deze overschrijding is met name ontstaan door de wetswijziging die verschillende elementen van de studietoeslag heeft versoepeld, bijvoorbeeld het niet meer toepassen van een vermogenstoets. Dit heeft tot hogere uitgaven geleid. De onderschrijding op bijzondere bijstand is niet toe te leiden naar een specifieke kostensoort, maar een optelsom van kleinere afwijkingen op de verschillende type verstrekkingen van de bijzondere bijstand. 

Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht (€ 49.000 voordeel)
De geraamde lasten van de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht worden bij het opstellen van de begroting meegenomen in de berekening van de tarieven. Administratief worden deze lasten op het product Armoedebestrijding tot uitdrukking gebracht. De werkelijke lasten (niet ontvangen baten) komen ten laste van de producten Afvalverwijdering en –verwerking en Riolering en waterzuivering, waar de afwijking op de lasten wordt betrokken bij de bepaling van de mutaties in de Egalisatiereserve afval en de Voorziening riolering. Bij voldoende middelen in de reserve en voorziening veroorzaakt dit per saldo geen nadelig resultaat in de gemeentelijke jaarrekening.  Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 2.

Overig (€ 98.000 voordeel)
Diverse kleinere afwijkingen op een aantal regelingen binnen het product armoedebestrijding leiden tot een voordeel van € 98.000.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 1.894.000 bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. Dit betreft:
€ 995.000 Wageningse Warmtetoeslag;
€ 682.000 Financiële compensatie energie armoede;
€ 102.000 Project herijking armoedebeleid;
€   62.000 Pilot ondersteuningsgesprekken;
€   53.000 Project Vroeg Eropaf.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 17.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:
Dit betreft een lagere noodzakelijke onttrekking  voor de compensatieregeling precariobelasting Vitens dan geraamd.  De onttrekking bedroeg € 8.000. Hiermee is de compensatieregeling tot een eind gekomen.

650.00 Kinderopvang

Terug naar navigatie - 650.00 Kinderopvang

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 337.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Onder dit product vallen de regelingen onderwijsachterstandenbeleid en het nationaal programma onderwijs. Onderdeel van de kinderopvang is de toezicht op de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Voor controle en handhaving bij instellingen zijn minder kosten gemaakt dan begroot.  Alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders worden jaarlijks gecontroleerd. Hierdoor constateren we weinig overtredingen en hoeven we nauwelijks te handhaven. Het voordeel op dit budget is 30.000 euro. Het voordeel op de uitvoering VVE is 15.000 euro. De ouderbijdrage en het aantal kinderen verschilt jaarlijks. Het is daarom op voorhand lastig in te schatten hoeveel budget noodzakelijk is. De afwijking is dit jaar beperkt. 

Door een nieuwe verdeelsystematiek bij het onderwijsachterstandenbeleid is het uitgekeerde bedrag fors hoger dan voorgaande jaren en hoger dan begroot. De uitgaven sluiten nu beter aan bij de rijksvergoeding en dus hoeft de gemeente minder eigen middelen in te zetten.  Het voordeel bedraagt € 237.000 euro. Er resteert nog een extra meevaller van € 55.000 uit 2021 vanwege extra middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 2 Wageningen Fysiek

Overzicht baten en lasten programma 2

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 2

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 50.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022 Verschil 2022
140.00 Dierenwelzijn -66 -82 -16
210.00 Wegen, straten en pleinen -3.041 -2.333 707
210.10 Nutsbedrijven en derden -25 -53 -28
210.50 Openbare verlichting -420 -440 -20
211.00 Verkeersmaatregelen -926 -1.018 -92
214.00 Parkeervoorzieningen 591 591 0
221.00 Rijnhaven -77 -53 23
223.00 Veerdiensten 44 -37 -81
310.00 Markten 20 5 -15
310.10 Bevordering handel en ambacht -275 -436 -161
310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen -427 -322 105
541.10 Cultuurhistorie -147 -149 -2
560.00 Wijk- en buurtbeheer -4.051 -3.872 179
710.10 Plaagdierbestijding -117 -90 27
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking 1.318 1.716 398
722.00 Riolering en waterzuivering 530 401 -128
722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning -216 -184 32
723.00 Energiebeheer -1.449 -1.577 -128
723.10 Milieubeheer -616 -601 16
724.00 Beheer begraafplaats 125 111 -14
810.00 Ruimtelijke beleid -1.765 -1.665 100
810.20 Ruimtelijke beheer -154 -163 -8
810.30 Bestemmingsplannen -372 -112 260
810.40 Kostenverhaallocaties 633 1.020 387
820.00 Volkshuisvesting -212 -196 16
820.10 Exploitatie verspreid woningbezit -34 -21 13
821.00 Stadsvernieuwing -100 -72 28
822.10 Woonruimtezorg -37 -36 1
822.30 Vastgoedsysteem -189 -201 -12
825.00 Omgevingsvergunning -927 61 988
830.00 Grondexploitatie -127 -42 84
830.10 Exploitatie vastgoed -245 -217 29
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -12.755 -10.067 2.689
210.00 Wegen, straten en pleinen 52 -57 -109
210.10 Nutsbedrijven en derden 0 6 6
211.00 Verkeersmaatregelen 50 50 0
214.00 Parkeervoorzieningen 50 15 -35
221.00 Rijnhaven 121 94 -28
310.00 Markten -5 -5 0
310.10 Bevordering handel en ambacht 43 296 253
310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen 71 71 0
560.00 Wijk- en buurtbeheer 15 -17 -32
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking -150 -672 -522
722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning -62 -62 0
723.00 Energiebeheer 928 1.768 840
723.10 Milieubeheer 12 12 0
724.00 Beheer begraafplaats 19 0 -19
810.00 Ruimtelijke beleid 177 177 0
810.30 Bestemmingsplannen 280 55 -225
810.40 Kostenverhaallocaties -633 -1.034 -401
821.00 Stadsvernieuwing 100 67 -33
825.00 Omgevingsvergunning 316 123 -193
830.00 Grondexploitatie 133 -67 -199
830.10 Exploitatie vastgoed -20 -32 -12
Mutaties reserves 1.498 789 -709

210.00 Wegen, straten en pleinen

Terug naar navigatie - 210.00 Wegen, straten en pleinen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 707.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op het onderdeel onderhoud verhardingen is een voordeel ontstaan van € 838.530. In de 1e Berap van 2022 is € 800.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de bovenlaag van het asfalt van de Ritzema Bosweg. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld naar het voorjaar van 2023. 

De kosten voor gladheidsbestrijding zijn als gevolg van de weersomstandigheden € 64.000 hoger uitgevallen dan begroot. Verder zijn er zijn meer noodzakelijke werkzaamheden voor uitvoering van verkeersbeleid, dan beschikbare formatie. Hiervoor vindt inhuur plaats waardoor op dit product een nadeel ontstaat (nadeel € 110.000). Op de kostenplaats team beheer en realisatie in product 923.00 bedrijfsvoering is een even groot voordeel ontstaan, omdat daar de financiële ruimte onbenut is gebleven. 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 781.610 voor wegonderhoud aan de bovenlaag van het asfalt van de Ritzema Bosweg bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 109.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 80.000 meer in de reserve onderhoud verhardingen gestort dan begroot. Dit bedrag is het saldo van de exploitatiepost onderhoud verhardingen, ontstaan doordat in het verslagjaar minder onderhoudswerken  zijn uitgevoerd. Hiermee is het verschil grotendeels verklaard.

211.00 Verkeersmaatregelen

Terug naar navigatie - 211.00 Verkeersmaatregelen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 92.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij het onderdeel VRI's/Vecoms is € 84.000 meer uitgegeven dan begroot. De oorzaak hiervan is een ernstige kabelstoring bij de kruising Nijenoord Allee / Bornsesteeg en het aanbrengen van akoestische signaalgevers.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

223.00 Veerdiensten

Terug naar navigatie - 223.00 Veerdiensten

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 81.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadelig resultaat wordt bijna volledig veroorzaakt doordat er minder betaalde overtochten zijn geweest.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

310.10 Bevordering handel en ambacht

Terug naar navigatie - 310.10 Bevordering handel en ambacht

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 161.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op de post Wageningen aantrekkelijk is voor een bedrag van € 253.000 (nadeel) aan uitgaven verantwoord inzake de uitvoering van het in 2022 genomen besluit met betrekking tot de 1 miljoen Bestemmingsreserve investeringen Stad Wageningen.  Deze uitgaven zijn in het verslagjaar niet begroot; de dekking wordt gevonden door € 253.000 te onttrekken uit de Bestemmingsreserve investeringen Stad Wageningen. Van de bestemmingsreserve resteert nog € 747.000.

De post Coalitieakkoord visie op economie laat een voordeel zien van € 63.974. Dit zijn niet bestede middelen uit het coalitieakkoord ten behoeve van de opstelling van de visie op economie 2030. In de begroting 2022 was voor het ontwikkelen van de Visie op economie 2030 € 64.974 beschikbaar. Hiervan resteert nog € 63.974. Door capaciteitsgebrek bij Economische Zaken is het ontwikkelen van de visie in 2022 niet opgestart; in 2023 zal het opstellen van de economische visie worden opgepakt.

 In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld € 63.974 voor een koersbepaling economie en het opstellen van een visie op economie bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van €253.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij het onderdeel Wageningen aantrekkelijk is in het verslagjaar voor een bedrag van € 253.000 besteed (ter uitvoering van het besluit inzake de 1 miljoen Bestemmingsreserve investeringen Stad Wageningen). Dit bedrag is onttrokken uit de Bestemmingsreserve investeringen Stad Wageningen.

310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen

Terug naar navigatie - 310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 105.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op de post Vestigingsklimaat is een voordeel van € 71.069. De beschikbare middelen op deze post zijn bestemd voor de verbetering van het vestigingsklimaat Kennisecosysteem in het kennishart. Met partners in Gelderland en Ede zijn langjarige afspraken gemaakt en voor een deel zijn al verplichtingen aangegaan. Hiervan worden projecten uitgevoerd op het gebied van versterking kennisecosysteem, culturele samenwerking Ede-Wageningen en versterking van het kennisnetwerk. Er zijn projecten gestart, onder andere de KennisAs en verplichtingen aangegaan, waarvan de financiële afwikkeling in 2023 plaatsvindt. Diverse kleine verschillen op de posten Ondersteuning bedrijfsvestigingen en Kennisstad Wageningen leiden tot een voordeel van € 34.000. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

560.00 Wijk- en buurtbeheer

Terug naar navigatie - 560.00 Wijk- en buurtbeheer

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 179.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de post Bomen is een nadeel ontstaan van € 81.000. Ondanks een ophoging bij de 2e Bestuursrapportage van het bomenbudget met € 100.000 in verband met stormschade, zijn de werkelijke kosten voor boombeheer fors hoger uitgevallen. Deels door neveneffecten van de storm en deels door de gevolgen van de lange droogte in 2021.
Verder is bij de post materieel wijk- en buurtbeheer een voordeel van € 52.000, met name ontstaan door lagere leasekosten. Door leveringsproblemen is het in het verslagjaar niet gelukt voldoende materieel via lease geleverd te krijgen.
De post Coronakosten openbare ruimte laat een voordeel zien van € 176.000. Hiervan wordt voorgesteld € 170.901 over te hevelen naar 2023 om de kosten van reeds aangegane inhuurverplichtingen te kunnen dekken en om de laatste coronamaatregelen in de openbare ruimte te kunnen verwijderen.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 170.901 voor Coronakosten in de openbare ruimte bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. 

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 32.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

721.00 Afvalverwijdering en -verwerking

Terug naar navigatie - 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 398.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2022 zijn geen sorteeranalyses en onderzoeken uitgevoerd. Ook is € 60.000 minder besteed aan communicatie.
De afrekening 2021 van de ACV was € 100.000 positief. Dit is veroorzaakt door enerzijds minder restafval bij de inzameling aan huis en anderzijds door lagere verwerkingskosten van grof afval (met name door hogere opbrengst van oud ijzer).
De aanneemsom 2022 van de ACV was € 130.000 lager dan begroot. Dit is veroorzaakt door een correctie op het inzameltarief van grofvuil en gft en door minder inzamelkosten voor grof tuinafval (door de invoering van het puntensysteem).
De dividendinkomsten zijn verlaagd met € 30.000.
De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn € 130.000 hoger dan begroot door met name meer kamerverhuur dan begroot. De kosten van kwijtschelding zijn € 20.000 lager dan begroot.
Door minder uitgaven aan de ACV en derden is de BTW-toerekening aan het product afval € 100.000 lager dan begroot uitgevallen.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 522.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bovengenoemde afwijkingen, inclusief nog enkele kleine voordelige afwijkingen, tellen op tot een voordeel van € 520.000 euro. Daarnaast was nog € 150.000 begroot voor de storting in de egalisatiereserve afval, waaronder de terugbetaling van € 76.400 aan de reserve kapitaal zonder bestemming. Dit laatste bedrag betreft één vijfde deel van het tekort op het product afval uit de jaarrekening 2019 (€ 382.000 tekort, terug te betalen in de periode 2021-2025). Dat maakt dat per saldo  € 672.000 is toegevoegd aan de Egalisatiereserve afval. De stand van deze reserve  komt daarmee op 31 december 2022 op € 832.839.

722.00 Riolering en waterzuivering

Terug naar navigatie - 722.00 Riolering en waterzuivering

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 128.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen het product riolering zijn een aantal voor- en nadelen ontstaan.  De kapitaallasten zijn nog steeds iets lager omdat een aantal grote investeringen al wel gepland zijn maar nog niet uitgevoerd. Denk hierbij aan projecten Benedenbuurt, Nude, Stadsgracht en vervanging overstortleiding (totaal geschat op € 8 miljoen). De opbrengsten uit de rioolheffing zijn  € 259.000 lager dan geraamd. Bij de raming voor 2022 hebben we rekening gehouden met een korting op de rioolheffing (ten koste van de voorziening riolering). In 2022 hebben we, op niet regulier beheer, iets minder werk uitgezet. Dit betreft vooral veel "werk met werk maken", kansen die zich voordoen en waar riolering op meelift. Doordat per saldo een groot voordeel resteerde was een lagere onttrekking uit de voorziening benodigd dan geraamd (€ 89.000 minder onttrokken dan begroot). Riolering is een kostendekkend product; door de onttrekking is het effect op de begroting en voor de burger nihil.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

723.00 Energiebeheer

Terug naar navigatie - 723.00 Energiebeheer

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 128.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op de post energie- en drinkwaterbeleid is een voordeel ontstaan van € 288.000, veroorzaakt door minder inzet  als gevolg van personele mutaties, extra aandacht en tijdsinzet van personeel vanwege de energiecrisis. Hierdoor is de focus op de besteding van het duurzaamheidsbudget tijdelijk niet optimaal geweest. Omdat de noodzaak om activiteiten te realiseren met het niet-bestede budget er nog steeds is, wordt voorgesteld om € 222.730 over te hevelen naar 2023.  In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 222.730 voor natuur en duurzaamheid bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

In het kader van wijkendeal De Nude is op de post Pilotprojekt aanpak De Nude een voordeel ontstaan van € 82.598. Dit bedrag is bestemd om in te zetten voor cofinanciering in het kader van het plan Wijkendeal De Nude (conform collegebesluit dd. 5-7-2022). In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om  € 82.598 voor Cofinanciering wijkendeal De Nude bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Op de post warmtetransitie Benedenbuurt is een nadeel ontstaan van € 840.000. Dit betreft het totaal van gemaakte voorbereidingskosten om te komen tot de aanleg van een warmtenet en warmte-opwekinstallatie voor (een deel van) de Benedenbuurt. Genoemd bedrag wordt onttrokken uit de Reserve proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt.

Op de post Energiearmoede is € 372.688 voordeel ontstaan. Dit bedrag betreft het restant van de Specifieke uitkering Energiearmoede overgeheveld uit 2021. Omdat de besteding van dit bedrag ook in 2023 nog mogelijk dient te zijn, is overheveling naar 2023 noodzakelijk. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 372.688 voor Energiearmoede bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. 

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 840.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is in verband met de gemaakte voorbereidingskosten met betrekking tot de voorgenomen aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt een bedrag van € 839.999 onttrokken uit de Reserve proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt.

810.00 Ruimtelijk beleid

Terug naar navigatie - 810.00 Ruimtelijk beleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 100.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de post Budget aanpak Grebbedijk is het beschikbare budget grotendeels niet besteed en resteert nog € 72.000. Het tempo van de voortgang van het meerjarige project Grebbedijk maakt het nog steeds noodzakelijk dat budgetoverheveling noodzakelijk is. Onder andere zal  inhuur van externe juridische expertise nodig zijn bij nog te verwachten grondruiltransacties en de hiervoor af te sluiten contracten en de verkenning van de verlegging van de gemeentelijke leidingen. Daarnaast kan uit het overhevelde budget de verwachte hogere bijdrage aan de planuitwerking, die in de afgesloten Samenwerkingsovereenkomst Planuitwerkingsfase gebiedsontwikkeling Grebbedijk is opgenomen, worden betaald. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 71.796 bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

De post Gewest RO laat een nadeel zien van € 40.000 veroorzaakt door een verwachte hogere bijdrage met betrekking tot de Regio Deal. Voor dit bedrag is een transitorische post/nog te betalen opgenomen van € 39.924 in afwachting van definitieve afspraken in het bestuur van Regio FoodValley omtrent de bepaling van definitieve hoogte van de extra bijdrage. Voor nadere toelichting van de hogere bijdrage verwijzen wij naar de memo “regiodeal Foodvalley; doorwerking in de jaarstukken 2022” die half februari 2023 naar de raad is gestuurd. Diverse kleine verschillen op de post Landschapsbeleidsplan leiden tot een voordeel van 49.000.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 71.796 voor de aanpak Grebbedijk bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

810.30 Bestemmingsplannen

Terug naar navigatie - 810.30 Bestemmingsplannen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 260.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2022 hebben we voor de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied minder (omdat deze werkzaamheden deels doorlopen in 2023) en voor de 2e herziening bestemmingsplan buitengebied en Stadion de Wageningse Berg geen kosten gemaakt. Hierdoor hebben we een voordelig resultaat van €192.000. Dit budget hebben we bij de budget overhevelingen opgenomen, daar we deze kosten in 2023 wel verwachten te maken. 

Voor de herziening Bestemmingsplan Haven zijn de kosten nog niet geheel in 2022 genomen, de verwachting is dat we deze in 2023 gaan krijgen. Het voordeel is € 42.000. Ook hiervoor is een budget overheveling aangevraagd bij de vaststelling van de Jaarrekening.

De actualisatie Bestemmingsplan algemeen heeft een voordeel van € 23.000. Dit hebben we bereikt door minder medewerkers in te huren.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 225.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is in 2022 geen bedrag onttrokken uit de algemene bestemmingsreserve ten behoeve van de bestemmingsplannen Buitengebied ( 33.000), 2e herziening Buitengebied (100.000), Stadion de Wageningse Berg (50.000) en Bestemmingsplan Haven (42.000)

810.40 Kostenverhaallocaties

Terug naar navigatie - 810.40 Kostenverhaallocaties

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 401.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard: 

Het nadelig resultaat wordt enerzijds verklaard door de niet ontvangen bijdragen bovenwijkse voorzieningen in projecten De Dreijen (€ 150.000). Tevens zorgen de ontvangen bijdragen voor de ambtelijke inzet in project de Born Oost voor een voordeel (132.000). Het resterende verschil wordt verklaard door de voordelen betreffende ontvangen bijdragen plankosten en salariskosten en overhead.

Voor de overige verschillen en de toelichting wordt verwezen naar de verantwoording van de afzonderlijke kostenverhaalexploitaties in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2023. Deze wordt gelijktijdig met de jaarrekening aangeboden aan de raad.

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 387.000. Dit wordt als volgt verklaard: 

Gemeenten dienen, via een stelselwijziging, alle boekwaarden van faciliterende kostenverhaallocaties uit de grondexploitaties te halen en verantwoord op de balans (overlopende activa). Dit betreft een voordeel van € 387.000. Dit heeft te maken met de bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen en plankosten.

825.00 Omgevingsvergunning

Terug naar navigatie - 825.00 Omgevingsvergunning

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 988.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Aan leges bouwvergunningen is € 193.000 meer ontvangen dan begroot. De opbrengst valt met name door enkele bouwplannen hoger uit en zijn er relatief veel kleinere aanvragen geweest. Om fluctuaties in de legesopbrengsten op te kunnen vangen is in 2012 de reserve egalisatie bouwleges ingesteld.

In 2022 is met de verrekening van de bijdrage van de OddV  een voordeel van  € 49.000 ten opzichte van het budget behaald. De kosten van het CRK Gelders Genootschap voor secretariaat werkzaamheden waren in 2022 (voordeel) 13.000 lager. De oorzaak is de nieuwe vergaderstructuur waarbij één keer per maand een grote commissie vergadert en twee keer per maand een kleine commissie. 

Vanuit de september circulaire hebben extra budget ontvangen voor de invoering van de Wet Kwaliteit Borging (WKB). Het voordeel van € 39.000 hebben we als budget overheveling opgenomen in het jaarrekening traject 2022.

Voor het project Omgevingswet is de afgelopen jaren, overeenkomstig de daarover bij aanvang gemaakte afspraak, steeds ongebruikt projectbudget overgeheveld naar het volgende jaar. Deze afspraak komt voort uit de onzekerheden over de hoogte en de spreiding van de uitgaven gedurende de implementatie van de wet, in combinatie met het herhaalde uitstel van de inwerkingtreding van de wet. In 2022 hebben we voor de implementatie van de Omgevingswet 306.000 euro ontvangen van het rijk. Daarnaast was een bedrag ad 296.765 euro overgeheveld vanuit 2021. Eind 2022 resteerde 702.000 euro. Voor 2023 wordt rekening gehouden met uitgaven ten behoeve van visie bebouwde kom, omgevingsplan, aansluiting bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet, voortzetting van specifieke scholing en ondersteuning  bij de voorbereiding van de uitvoering (voor het geval de wet op  1 januari 2024 in werking treedt). In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 413.927 voor project Omgevingswet bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2023.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 193.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het totaal positief bedrag van de ontvangen leges bouwvergunningen bedraagt € 193.000 en wordt gestort in de reserve egalisatie bouwvergunningen.

830.00 Grondexploitatie

Terug naar navigatie - 830.00 Grondexploitatie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 84.000  Dit wordt als volgt verklaard:
Het voordelig resultaat (€ 84.000)wordt enerzijds veroorzaakt doordat we binnen de grondexploitatie voor 2022 € 183.000 aan budget hadden voor uitbesteding werken.  Er is hiervan € 151.000 uitgegeven, wat ons een voordeel geeft van € 32.000. In 2022 hebben we een voordeel van € 69.000 aan subsidie ontvangen voor de Buurtseweg/Ireneschool, van de provincie.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 200.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:
Het nadelig resultaat (€ 200.000) wordt met name veroorzaakt door de dotaties (€62.000) en onttrekkingen uit de reserve (€138.000). De reden hiervoor betreft wijzigingen in de bestedingen van de plankosten/administratieve lasten.

Programma 3 Bestuur en Organisatie

Overzicht baten en lasten programma 3

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 3

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 50.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2022 na wijziging Realisatie 2022 Verschil 2022
001.00 Bestuursorganen (Raad) -626 -517 109
001.05 Bestuursorganen (B&W) -1.200 -1.084 116
001.20 Representatie -126 -111 16
002.00 Bestuursondersteuning College van B&W -394 -357 37
003.00 Burgerzaken -1.101 -1.033 68
004.00 Baten secretarieleges burgerzaken 258 346 88
005.00 Bestuurlijke samenwerking -184 -205 -21
006.00 Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer functie -509 -484 25
913.00 Beleggingen en overige financiele middelen 162 102 -60
920.00 Lokale belastingen 13.059 13.170 111
921.00 Algemene uitkering 69.058 73.004 3.946
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten -62 -195 -133
923.00 Bedrijfsvoering -17.150 -15.522 1.628
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 61.184 67.113 5.929
001.00 Bestuursorganen (Raad) 10 10 0
001.05 Bestuursorganen (B&W) 66 66 0
003.00 Burgerzaken 29 29 0
920.00 Lokale belastingen 670 670 0
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten 250 250 0
923.00 Bedrijfsvoering 98 6 -92
Mutaties reserves 1.123 1.031 -92

001.00 Bestuursorganen (Raad)

Terug naar navigatie - 001.00 Bestuursorganen (Raad)

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 109.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Naast kleine verschillen op de diverse kostenposten wordt het voordeel  met name bepaald door het niet besteden van het eenmalige raadsbudget in 2022 ( € 100.000) .

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om het Raadsbudget € 100.000 bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.  

001.05 Bestuursorganen (B&W)

Terug naar navigatie - 001.05 Bestuursorganen (B&W)

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 116.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Door stijgende rente hoeft er geen aanvullende storting in de voorziening Pensioenen (voormalig) bestuurders plaats te vinden voor zowel  de huidige bestuurders (€ 80.000) als voormalig bestuurders (€ 20.000). 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 15.233 voor Democratische vernieuwing bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. 

Bij de reservemutaties is een  resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van begroot gerealiseerd. 

002.00 Bestuursondersteuning College van B&W

Terug naar navigatie - 002.00 Bestuursondersteuning College van B&W

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 37.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.  

Voor Maatwerkafspraken Vitaal Openbaar Bestuur (€ 250.000 Provinciale subsidie) is in 2022 € 200.000 ontvangen. Het restant € 50.000 komt in 2023.  In de eerstvolgende BERAP -2023 wordt de verwachte ontvangst verwerkt.  

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

003.00 Burgerzaken

Terug naar navigatie - 003.00 Burgerzaken

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 68.000 Dit wordt als volgt verklaard:

Het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in het post-Coronajaar vallen goedkoper uit (€ 20.000).  Lasten Burgerlijke stand en Persoonsdocumentaties (€ 16.000). Dit wordt veroorzaakt door minder salariskosten en vergoedingen voor BABS-en in 2022 en minder kosten voor drukwerk persoonsdocumenten en donorwet. Daarnaast zijn er minder lasten voor het samenstellen van welkomstpakketten nieuwe inwoners door inzet 'garantiebaners' (€ 35.000). Ook op onderzoeken naar klanttevredenheid en inclusieve dienstverlening blijft budget over (€ 11.000). Opvallend is dat er in 2022 vaker begrafenissen op last van de burgemeester hebben plaatsgevonden (nadeel € 14.000). 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties (budgetoverheveling) is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd. 

004.00 Baten secretarieleges burgerzaken

Terug naar navigatie - 004.00 Baten secretarieleges burgerzaken

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 88.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Na de Coronajaren 2020-2021 is 2022 het eerste jaar dat er weer volop gereisd en getrouwd kon worden. Dat heeft een duidelijk effect gehad op de uitgifte van het aantal reisdocumenten (€ 78.000) en uitgebreide huwelijken (baten burgerlijke stand € 10.000). 

Bij de reservemutaties is een  resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden. 

913.00 Beleggingen en overige financiële middelen

Terug naar navigatie - 913.00 Beleggingen en overige financiële middelen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 60.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Een nadeel van € 28.000 dividend BNG. In 2020 is in een ombuigingstraject structureel extra dividend geraamd. Het nadeel op dit product werd lager, naarmate het resultaat van de BNG verbeterde de afgelopen jaren.

Een nadeel van € 11.000 a.g.v. incidentele kosten aantrekken lening provincie Limburg. (Zie voor meer informatie over deze lening de paragraaf 7 financiering).

Een nadeel van € 21.000 derving (kasgeld) rente a.g.v. de stijging van de rente.

Bij de reservemutaties is een nadelig/voordelig resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

920.00 Lokale belastingen

Terug naar navigatie - 920.00 Lokale belastingen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 111.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Positief resultaat OZB € 187.000:
OZB is lastig te begroten, doordat niet alle nieuwe grote objecten bekend zijn op het moment van begroten en de opleverdatum van nieuwbouwwijken nog niet exact bepaald zijn. 

Positief resultaat precariobelasting voor kabels en leidingen € 31.000:
Het resultaat heeft betrekking op afrekeningen over 2021 van leveranciers. In 2022 is de precariobelasting voor kabels en leidingen afgeschaft                            
                            
Nadelig resultaat incasso € 66.000:
DataB hogere kosten dan vorige jaren.                            
In 2022 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van Multichannel (dat is van DataB). Hierop worden aanslagbiljetten en taxatieverslagen ontsloten via DigiD.                            
In 2022 zijn we overgegaan op een nieuwe lay-out voor het aanslagbiljet, dit betekende ook eenmalige kosten                            
Door nieuwere werkwijze etc moeten aanslagen op MijnOverheid terechtkomen, dit kunnen wij niet zelf, dit kost geld.                            
In het eerste kohier waren er nog een paar duizend objecten geblokkeerd. Die zijn in latere kohieren meegegaan. Dit betekent dan iedere keer verwerkingskosten etc.                            
Er wordt maandelijks een bestand aangeleverd dat zij moeten verwerken. Zij vervaardigen of ze versturen de aanslagen, zorgen ervoor dat het taxatieverslag op Multichannel komt en dat aanslagen op Mijn Overheid worden geplaatst. Normaal zijn dit maar ca. 3 verwerkingen per jaar, nu 8 of 9.                            

Nadelig resultaat inhuur personeel specifieke kennis € 37.000:
Meer werk door de wettelijke verplichting om van m3 naar m2 over te gaan. En omdat er technisch iets niet goed is gegaan. Hier was specifieke kennis voor nodig, die we niet in huis hadden.                            
Inzet bij mailbox belastingen, zodat de inwoner op een informele manier bezwaar kan maken/uitleg kan vragen. Hierdoor voorkom je bezwaren maar kost wel veel tijd.                             
Enorme toename van het aantal WOZ-bezwaren (stijgende markt, no cure no pay bureaus zijn hier actief in)                          

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties (budgetoverheveling) is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd. 

921.00 Algemene uitkering

Terug naar navigatie - 921.00 Algemene uitkering

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 3.946.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De septembercirculaire is met een begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting. Dit betekent dat de begroting met € 1.723.000 is verhoogd ten opzichte van de stand bij de tweede bestuursrapportage. Er resteert daarna toch nog een voordeel dat in detail wordt toegelicht in raadsinformatiebrief BDV / D23.033710. De bijstelling over 2022 bedraagt € 3.772.000. Het verschil van € 224.000 met het totale voordeel komt voort uit nabetalingen over voornamelijk 2021. Bij de producten wordt toegelicht als middelen (eigenlijk) bestemd zijn voor 2023 en voorzien van een meeneemverzoek.   

Onderstaand de verschillen met de begroting weer. 

Algemene uitkering vorige jaren                                                 +  €       224.000

Energietoeslag                                                                                       +  €   1.167.000

Energieproblematiek studenten                                                 +  €       701.000

COA vergoeding                                                                                   +  €       247.000

Inkomstenderving covid 19                                                           +  €       443.000

Accres, prijscompensatie en BTW compensatiefonds  +  €   1.100.000

Overige                                                                                                      +  €         64.000

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 1.868.000 voor de energietoeslag en de energieproblematiek van studenten  bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

922.00 Algemene uitgaven en inkomsten

Terug naar navigatie - 922.00 Algemene uitgaven en inkomsten

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 133.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Een nadeel als gevolg van een niet geraamde dotatie dubieuze debiteuren van € 156.000

Een overig voordeel van € 23.000, voornamelijk veroorzaakt door het niet inzetten van de post onvoorzien.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties (budgetoverheveling) is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd. 

923.00 Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 923.00 Bedrijfsvoering

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.628.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Bedrijfsvoering (€ 1.419.000 voordeel)
Gegevensbescherming (€ 88.000 voordeel) Bij de bestuursrapportage voorjaar 2022 is € 100.000 beschikbaar gesteld om een start te kunnen maken met het uitvoeren van het vastgestelde gegevensbeschermingsbeleid. In 2022 is deze start gemaakt, maar dit loopt nog door in 2023. Er zijn ook al verplichtingen aangegaan. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 88.000 over te hevelen naar 2023.
E-HRM software en salarisdienstverlening (€ 57.000 voordeel) Conform afspraak is begin 2022 gestart met de aanbesteding van E-HRM, salarisverwerking en functioneel beheer. Dit is in 2022 nog niet afgerond. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 57.000 over te hevelen naar 2023.
In het kader van Hybride werken is in de bestuursrapportage voorjaar 2022 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de digitale werkomgeving (€ 100.000 voor 2022 en € 100.000 voor 2023).  In 2022 is gestart met de voorbereiding voor het uitwerken van het Office365 beleid door een onderzoek te starten. Het onderzoek is afgerond eind 2022. Voor de implementatie van dit onderzoek zijn in 2022 geen kosten gemaakt. Het budget is wel nodig om in 2023 hiermee verder te kunnen. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 100.000 over te hevelen naar 2023.
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is bij de bestuursrapportage voorjaar 2022 budget aangevraagd voor werving. Dit is deels benut. De schaarste op de arbeidsmarkt blijft aanhouden en tegelijkertijd is er veel budget beschikbaar gesteld in de begroting 2023 voor extra personeel. De raad heeft zorgen geuit over de personele bezetting op deze extra functies. De komende maanden ligt de focus op het bouwen van een sterk werkgeversmerk om nieuwe collega’s aan te trekken op nieuwe functies. Dit vraagt om investeringen die we kunnen dekken uit restant budget van 2022. Daarom is het noodzakelijk om € 156.000 budget over te hevelen naar 2023.
Op de doorbelasting van de salariskosten aan bedrijfsvoering is een voordeel behaald van € 965.000 voornamelijk door het niet kunnen invullen van vacatureruimte.


Automatisering (€ 275.000 voordeel)
Door vertraging van een aantal projecten, waaronder de Office365 implementatie, zijn de bijbehorende exploitatielasten lager dan geraamd. Daarnaast is er uitloop op de vervanging van Corsa.  Een deel van de kosten zal nog in 2023 worden gemaakt.  Bij de Nieuwe Toekomst is een totaalbedrag voor de cloudtransitie aangevraagd. Dit is uitgemiddeld over 6 jaar. De eerste paar jaar zal daardoor de egalisatiereserve vervangingen Automatisering stijgen, waardoor in de latere jaren de vervangingen van de applicaties en bijbehorende kosten voor de implementatie kunnen worden betaald.


Gemeentelijke huisvesting (€ 66.000 nadeel)
Dit betreft grotendeels een aanvullend onderhoudscontract dat niet in de raming is opgenomen. 

Budgetoverhevelingen
In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 401.000 bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. Dit betreft:
€ 156.000 Fitte organisatie;
€ 100.000 Hybride werken - ontwikkeling digitale werkomgeving;
€    88.000 Uitvoeren beleid gegevensbescherming;
€    57.000 Aanbesteding E-HRM software en salarisdienstverlening.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 92.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:
Het nadelig resultaat van € 92.000 heeft hoofdzakelijk betrekking op de storting van € 78.000 in de egalisatiereserve "A-vervangingen Automatisering". Dit betreft de storting van het restant budget voor de vervanging van software en is conform uitgangspunten uit de Nota reserves en voorzieningen Wageningen 2015. Daarnaast heeft er een hogere storting van € 14.000 in de "Reserve revolving fund verduurzaming vastgoed" plaats gevonden.