Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima

Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima

Terug naar navigatie - Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima

In 2022 zijn aanvullend op de reguliere uitvoering van het minimabeleid een activiteiten opgestart ten behoeve van het vergroten en ondersteunen van de bestaanszekerheid van minima in Wageningen. Dit zijn:

  • Uitvoering van de (landelijke) energietoeslag van €1.300,-, uitgaande van de Wageningse inkomensnorm van 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.
  • Ontwikkeling van de Wageningse Warmtetoeslag, waarmee inwoners t/m een middeninkomen gerichter ondersteund worden voor de hoge energielasten. De regeling wordt uitgevoerd in 2023.
  • De start van de ‘Ik Zwem Mee-Regeling’, waarmee kinderen in huishoudens met een laag inkomen betaalbaar de zwemdiploma’s A, B en C kunnen halen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Sportfondsen Wageningen, Stichting Olrik, de Chipshop en Solidez. 
  • Op basis van amendement 4A1 (kadernota 2021) is het budget per kind in het Ik Doe Mee Fonds opgehoogd van €250,- naar €500,-.
  • Naast deze concrete interventies is in 2022 ingezet op de herijking van het armoedebeleid. In februari 2022 heeft de gemeenteraad de ambitie voor het beleid, de te behalen resultaten en de opstart voor de pilot ondersteuningsgesprekken vastgesteld. Eind 2022 is een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aangeboden waarmee het beleidskader ‘inkomenszekerheid en systematiek Maatschappelijk Meedoen Budget’ wordt vastgesteld. Onder andere op basis van dit beleidskader en de ondersteuningsgesprekken zet gemeente Wageningen in op een structurele aanpak van inkomensonzekerheid bij onze inwoners.