Toelichting op de balans

0. Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - 0. Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2022. 

 (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2022

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Boekwaarde 31-12-2022

0. Bijdragen aan activa in eigendom van derden

14.141 

-579 

 

13.563 

 

De specificatie van de bijdragen aan activa in eigendom van derden is hieronder weergegeven: 

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

Nieuwbouw Pantarijn en uitbreiding

13.502 

Investeringsbijdrage kleedkamers sportpark De Zoom

60 

1. Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - 1. Materiële vaste activa

De specificatie van de post materiële vaste activa naar soort activa is hieronder weergegeven.

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022  2021 

1a. Overige investeringen met economisch nut

40.536 

40.684

1b. Overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

11.811 

12.195 

1c. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

15.203 

14.702 

Totaal

67.550

67.581

1a. Overige investeringen met een economisch nut

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

Gronden en terreinen

5.358 

4.646 

Bedrijfsgebouwen

26.551 

26.947 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

4.415 

4.574 

Vervoersmiddelen

204 

247 

Machines, apparaten en installaties

3.103 

3.412 

Overige materiële vaste activa

905 

858 

Totaal

40.536 

40.684 

De gronden en terreinen betreffen diverse stukken grond, met name met betrekking tot sport, gemeentelijke organisatie en onderwijs. De bedrijfsgebouwen betreffen investeringen in diverse gemeentelijke panden, waaronder huisvesting organisatie, sport, cultuur/welzijn en onderwijs.

De grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen onder andere investeringen in haven en sport.

De vervoersmiddelen betreffen voor het grootste gedeelte investeringen in het Lexkesveer. De machines, apparaten en installaties bestaan hoofdzakelijk uit investeringen in automatisering en apparatuur, technische installaties van het zwembad en begraafplaats en parkeerautomaten. Bij investeringen materiële vaste activa wordt ter dekking van de toekomstige kapitaallasten een claim gelegd op de reserve dekking kapitaallasten investeringen en hiervoor is op 31 december 2022 een bedrag van  ruim € 7,6 miljoen beschikbaar.

Van de gronden en terreinen is voor € 510.837 in erfpacht uitgegeven.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2022

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2022

Gronden en terreinen

4.646

717 

-65

5.358 

Bedrijfsgebouwen 26.947  1.122 -1.465  -52 26.551 

Grond-, weg-, waterb. werken

4.574 

113 

-272 

0

4.415 

Vervoersmiddelen

247 

-43 

204 

Machines, apparaten en installaties

3.412 

310 

0

-618 

0

3.103 

Overige materiële vaste activa

858 

89 

-42 

905 

Totaal

40.684

2.351

0

-2.446

0

-52 

40.536 

De belangrijkste in het boekjaar gedane (des)investeringen staan naar soort activa in onderstaand overzicht vermeld. Hierbij is per saldo een grensbedrag van ca. € 100.000 aangehouden. 

Gronden en terreinen (x €1.000)

Investering

Desinvestering

Grond t.b.v. nieuwbouw school De Zwaneridder 717  -

Bedrijfsgebouwen  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

Nieuwbouw school De Zwaneridder 880  -

Grond-, weg- en waterbouwk.werken  (x €1.000) 

Investering

Desinvestering

Vervangen hekwerk sportpark de ZoomZwaneridder 113  -

Machines, apparaten en installaties  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

 TI werkplekvoorziening, vervanging hardware 192  -
Uitbreiden netwerkverbinding Startpunt - glasvezel 82  -

1b. Overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

In de onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarde opgenomen van de overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2022

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2022

Grond-, weg-, waterb. werken

12.195 

116 

-506 

     0 

 0 

11.811 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investering is de vervanging van de riolering Benedenbuurt € 153.000

1c. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut is als volgt:

Investeringen met maatschappelijk nut vóór 2017 

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2022

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2022

Grond-, weg-, waterb. werken

9.817 

2  

-501 

0  

9.318 

Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2022

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2022

Gronden en terreinen

0

1

0

0

0

0

1

Grond-, weg-, waterb. werken

4.864 

1.714 

-201 

 0

-542 

5.835 

Overige materiële vaste activa

20 

29 

-1 

48 

Totaal

4.884 

1.744 

-202 

-542 

5.884 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Hierbij is een grensbedrag van circa € 100.000 aangehouden en derhalve worden alleen de investeringen genoemd die per saldo dit bedrag overschrijden.

Grond- weg-, en waterbouwkundige werken  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

2017 Voorbereiding snelfietsroute Wageningen - Ede

422 

-

2019 Aanleg snelfietsroute Ede-Wageningen

107 

-

2016 Beter Bereikbaar Wageningen

232

-

VVI Bekabeling VRI Nijenoordallee - Rooseveltweg

116

-

2020 Herplant kap bomen gemeentebreed

243 

-

2022 VVI herstel kademuur Stadsgracht Junushoff

104 

-

2. Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - 2. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2022

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Boekwaarde 31-12-2022

Voorziening

Balanswaarde 31-12-2022

2a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

963

0

0

 0

963

0

963

2b. Leningen aan deelnemingen

3.051

12

0

0

3.062

0

3.062

2c. Overige langlopende leningen 2.274 132 0 -109  2.298 0 2.298

Totaal

6.288

144

0

-109 

6.323

0

6.323

2a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De belangrijkste deelnemingen zijn:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022 

Aandelen Afvalcombinatie

847

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

114

2b. Leningen aan deelnemingen

De leningen aan deelnemingen betreft de lening aan de SVN. Gemeente Wageningen is deelnemer in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hiertoe heeft de gemeente een eigen fonds binnen SVN geopend waaruit leningen worden verstrekt die bijdragen aan de kwaliteits- verbetering van de fysieke woon- en leefomgeving. Vanaf 2018 worden er hier binnen ook leningen verstrekt in het kader van de Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen. Vanaf 2020 worden er hier binnen tevens leningen verstrekt in het kader van de Stimuleringslening Toekomstbestendig wonen. Over het bij SVN uitgezette geld wordt door de gemeente een beperkte rente ontvangen, waarvan de beheerskosten van SVN worden betaald. Het resterende saldo, over 2022 € 11.746, wordt jaarlijks toegevoegd aan de uitgezette gelden.

2c. Overige langlopende leningen 

De overige langlopende leningen hebben betrekking op: een hypothecaire leningen aan ambtenaren, een lening aan de Openbare Bibliotheek, twee leningen aan korfbalvereniging KV Wageningen  en leningen in het kader van het Energiefonds. Vanaf 2018 worden in het kader van het Energiefonds leningen verstrekt.  In 2022 is er voor in totaal € 120.000 aan leningen verstrekt in het kader van het Energiefonds.

3. Voorraden

Terug naar navigatie - 3. Voorraden

De specificatie van de post voorraden is hieronder weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

3a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

634

807

Af: voorziening verliesgevende grondexploitaties / lagere marktwaarde

-813

-876

Subtotaal onderhanden werk (b)

-179

-69

 

 

 

3b. Gereed product en handelsgoederen

970

970

Subtotaal gereed product (d)

970

970

 

 

 

Totaal generaal voorraden (a+b+c+d)

791

901

 

In de grondexploitaties is rekening gehouden met de rekenrente van 2,0%. Tevens is rekening gehouden met 2% kostenstijging en 0% opbrengstenstijging. De disconteringsvoet bedraagt 2,0% conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3a. Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) kan het volgende overzicht worden weergegeven:
Conform de BBV stelselregel maken we een onderscheid tussen de actieve en faciliterende Onderhanden werk locaties:

(x € 1.000)

Actief

Boekwaarde 01-01-2022

Overhev. vanuit NIEGG

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2022

Voorziening verlies-latend complex

Balanswaarde 31-12-2022

Costerweg 256 0 0 10 0 82 122 -40

Buurtseweg/

Ireneschool

709 0 1 190 0 520 660 -140

Olympiapark

-17 0 25 0 0 8 0 8

Subtotaal

948

0

26

200

136

610

782

-172

Faciliterend

 

 

 

 

 

 

 

 

Costerweg

-141

0

0

2

0

21

30

-9

Subtotaal

-141

0

0

0

0

21

30

-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

807

0

26

202

0

631

812

-181

 

(x € 1.000)

Actief

Balanswaarde 31-12-2022

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

Costerweg -40 34 0 117 117
Buurtseweg/Ireneschool -140 162 46 636 635
Olympiapark 8 38 60 -14 -14
Subtotaal -172 234 106 739 738

Faciliterend

 

 

 

 

 

Costerweg

-9

9

0

29

29

Subtotaal

-9

9

0

29

29

 

 

 

 

 

 

Totaal

-181

243

106

768

767

De voorziening voor verlieslatende complexen is bepaald aan de hand van de contante waarde van het betreffende complex. De gecumuleerde eindwaarde van de bouwgronden in exploitatie bedraagt € 812.000.

3b. Gereed product en handelsgoederen

Bij de vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 is in programma 8. Wonen (zie bladzijde 89) besloten om een aantal gemeentelijke panden c.q. locaties af te stoten. Het gaat om panden die niet langer noodzakelijk zijn voor de beleidsdoelen. Het gaat om de woonhuizen Nude 25 en Nude 27, de theekoepel aan de Niemeijerstraat 21a, het stadskantoor, Olympiaplein 1 en Ireneschool aan de Rooseveltweg. 

In het kader van de ombuigingen is in de Programmabegroting 2020-2023 onder programma 8. Wonen een overzicht opgenomen van de te verkopen vastgoed: Haarweg 14, Dudoklaan 6, Piet Bakkerstraat 5-7, Generaal Foulkesweg 110, Hyacintenstraat 18, Marijkeweg 31. Churchillweg 1, Wilhelminaweg 1, Wilhelminaweg 3, Wilhelminaweg 3a, Stationsstraat 86, Stationsstraat 88 en Nolenstraat 3. In 2022 zijn geen panden uit deze lijst verkocht.

Op basis van de notitie BBV MVA Hoofdstuk 4.3 dienen deze panden overgebracht te worden van de balanspost Materiële vaste activa naar Voorraden (Handelsgoederen).

De specificatie van deze panden is als volgt:

Boekwaarde ultimo (x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2022

Niemeijerstraat 21a

44

Haarweg 14

441

Piet Bakkerstraat 5-7

-

Gen. Foulkesweg 110

-

Hyacintenstraat 18,

-

Marijkeweg 31

-

Churchillweg 1

31

Wilhelminaweg 1/ Gen. Foulkesweg 42a

285

Wilhelminaweg 3

-

Wilhelminaweg 3a

38

Stationsstraat 82-84

-

Stationsstraat 86

-

Stationsstraat 88

-

Nolenstraat 3

14

Rooseveltweg 350 (Ireneschool)

107

Totaal

960

-

 

Verder maken de voorraden eigen verklaringen en VVV-bonnen onderdeel uit van deze balanspost.

4. Uitzettingen korter dan één jaar

Terug naar navigatie - 4. Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

4a. Vorderingen op openbare lichamen

7.951

4.766

4b. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

36.592

1.186

4c. Overige vorderingen

2.765

2.968

Totaal

47.308

8.920

  

4a. Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen op de belastingdienst. Dit betreft voor een groot deel compensabele BTW en suppletie omzet BTW. Die wordt jaarlijks per 1 juli ontvangen. Voor 2022 komt een bedrag van bijna € 5,7 miljoen voor compensatie in aanmerking tegenover ruim € 4,7 miljoen over 2021. Daarnaast is er nog een vordering op de Gemeente Ede in het kader van het budget beschermd wonen 2022 van circa € 2,1 miljoen.

4b. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Met het invoeren van Schatkistbankieren is de gemeente verplicht overtollige liquide middelen aan te houden bij het Rijk. In het BBV zijn regels opgenomen over het rapporteren over (het gebruik van) het drempelbedrag in de jaarrekening.

 In onderstaande tabel is het drempelbedrag en het gebruik daarvan per kwartaal opgenomen (bedragen x € 1.000).

  (x €1.000)

Verslagjaar

 

 

 

Drempelbedrag

817

 

 

 

 

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten

’s Rijks schatkist aangehouden middelen

449

451

435

437

Ruimte onder het drempelbedrag

369

367

383

381

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

 

 

 

Begrotingstotaal verslagjaar

108.998

 

 

 

Deel van het begrotingstotaal =<€ 500 miljoen

108.998

 

 

 

Deel van het begrotingstotaal >€ 500 miljoen

-

 

 

 

Drempelbedrag

817

 

 

 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten

’s Rijks schatkist aangehouden middelen

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Som van de per dag buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

40.390

41.018

39.977

40.201

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

449

451

435

437

 

4c. Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

Vorderingen belastingdebiteuren

802

1.005

Vorderingen debiteuren sociale zaken (inclusief borgstellingen)

1.430

1.717

Overige vorderingen

1.767

1.378

Subtotaal vorderingen nominaal

3.999

4.100

 

 

 

Af: voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken

-798

-798

Af: voorziening voor overige dubieuze debiteuren

-436

-334

Subtotaal voorzieningen voor oninbaarheid

-1.234

-1.132

 

 

 

Totaal

2.765

2.968

 

Vorderingen belastingdebiteuren

Hieronder zijn diverse vorderingen uit hoofde van gemeentelijke belastingen opgenomen.

Vorderingen debiteuren sociale zaken

Dit betreft diverse vorderingen uit hoofde van WWB-regelingen, IOAW, IOAZ en BBZ.

Overige vorderingen

Dit betreft alle overige vorderingen, waaronder die uit hoofde van gemeentelijke leges. 

Voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt voor de inbaarheid van de debiteuren sociale zaken. Indien nodig wordt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen. 

Voorziening voor overige dubieuze debiteuren

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt voor de inbaarheid van de overige vorderingen. Indien nodig wordt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen.

5. Liquide middelen

Terug naar navigatie - 5. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

Banksaldi

754

574

Totaal

754

574

 

6. Overlopende activa

Terug naar navigatie - 6. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

6a. De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

 


                 -  Europese overheidslichamen

-

-

                 -  het Rijk

1.952

678

                 - overige Nederlandse overheidslichamen

44

77

6b. Overige nog te ontvangen bedragen

426

2.405

6c. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.212

1.932

Totaal

4.635

5.092

 

6a. De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Het Rijk:

  (x €1.000)

 

Saldo 1-1-2022

Toevoegingen

Ontvangsten

Saldo 31-12-2022

Afrekening Tozo 2020

Ministerie van SZW

212

-

212

-

Afrekening Tozo 2021

Ministerie van SZW

98

3

0

101

Nog te ontvangen gemeentefonds 2018-2021

Ministerie van BZK

368

-

368

-

Nog te ontvangen gemeentefonds 2022

Ministerie van BZK

0

1.350

0

1.350

Nog te ontvangen rente Schatkistbankieren 2022-Q4

Ministerie van Financiën

0

129

0

129

Vergoeding Wielerbaan

Ministerie van Justitie

0

348

0

348

Rijksvergoeding LAA 2022

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

0

24

0

24

Totaal

 

678

1.854

580

1.952

 

Overige Nederlandse overheidslichamen:

  (x €1.000)

 

Saldo 1-1-2022

Toevoegingen

Ontvangsten

Saldo 31-12-2022

POP3

Provincie Gelderland

77

0

58

19

Bijdrage Lexkesveer

Gemeente Overbetuwe

0

25

0

25

Totaal

 

77

25

58

44

 

6b. Overige nog te ontvangen bedragen

De specificatie van de nog te verhalen bedragen is hieronder weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

Nog niet vervallen bedragen ter zake rente geldlening t/m 31-12

25

26

Werkvoorschot Stichting 4/5 mei

70

70

Nog op te leggen belastingaanslagen (Afval, OZB, grafonderhoud en reclamebelasting)

77

340

Nog te ontvangen precario kabels en leidingen

-

1.500

Nog te verhalen kosten inz sloop, asbestsanering Grebbedijk 6

51

51

Loonkostensubsidie Nieuw beschut 2020

-

62

Plankosten AC1 Parkeeronderzoek

-

90

Detacheringsopbrengsten Blueview 2020

41

41

Afrekening opbrengst oud papier juli t/m dec.2021

-

78

Lage Inkomens voordeel WSW 2021

-

51

Bijdrage Overbetuwe lexkesveer

-

25

Loonkostensubsidie Nieuw beschut 2021

-

92

Vergoeding Q3 Afvalfonds verpakkingen

67

-

Detacheringsopbrengst nov en dec J. Beumer Asito

1

-

Lage Inkomens voordeel WSW 2022

65

-

Loonkostensubsidie Nieuw beschut 2022

29

-

Overige(n) nog te verhalen posten

-

21

Totaal

426

2.405

 

Rente geldlening

De rentevervaldatum van enkele geldleningen ligt in de loop van een boekjaar. Om die reden ontstaat per balansdatum een vordering die in de loop van 2023 op het moment van de rentevervaldatum wordt ontvangen.

Werkvoorschot Stichting 4/5 mei

In het verleden is een voorschot verleend aan de Stichting 4/5 mei. Deze wordt jaarlijks verlengd en zal worden terugontvangen bij het beëindigen van de activiteiten.

6c. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

De vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen bedraagt in 2022 (€ 2,2 mln).

 

7. Eigen vermogen

Terug naar navigatie - 7. Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

Algemene reserve

12.752

6.963

Bestemmingsreserves

34.903

35.057

Gerealiseerd resultaat 2021

-

10.167

Gerealiseerd resultaat 2022

14.759

-

Totaal

62.414

52.187

 

Het verloop van de reserves in 2022 wordt in onderstaand overzicht per rubriek weergegeven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2022

Bestemming resultaat

Ver-minderingen

Verminderingen ivm afschrijving activa

Overige vermeer-deringen

Boekwaarde 31-12-2022

Algemene reserve

6.963

6.321

635

-

103

12.752

Bestemmingsreserve

35.057

3.846

7.725

223

3.950

34.903

Gerealiseerd resultaat 2021

10.167

-10.167

-

-

-

-

Gerealiseerd resultaat 2022

0

14.759

0

0

0

14.759

Totaal

52.187

14.759

8.360

223

4.055

62.414


Resultaat 2021

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 (met een positief saldo van afgerond € 10.167.000) is in de Raad van 4 juli 2022 besloten om een bedrag van afgerond € 3.846.000 aan restant budgetten over te hevelen naar het dienstjaar 2022. Tevens is besloten om afgerond € 6.320.000 te storten in de onbestemde reserve.  

Resultaat 2022

Het voordelig resultaat over het jaar 2022 bedraagt  € 14.758.989.

Rentetoevoeging

Met ingang van 2019 wordt er geen bespaarde rente meer gehanteerd en wordt er geen rente meer toegevoegd aan de reserves.

Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Dit overzicht is als bijlage in de jaarrekening opgenomen. Van alle reserves worden, conform BBV artikel 54.1,  onderstaand de aard, reden en de mutaties weergegeven:

Kapitaal zonder bestemming
De reserve is niet vrij besteedbaar en dient als belangrijkste buffer in de financiële huishouding van de gemeente.

Mutaties 2022:
Conform besluitvorming Jaarrekening 2019 is vanuit product afval € 76.400 gestort. Dit om het tekort destijds bij product Afval in 5 jaar terug te storten. 
Conform besluitvorming Kadernota 2013, 2014 en 2015 is in 2022 tevens de opbrengst van snippergroen van € 26.000 gestort in deze reserve.

Onbestemde reserve
De onbestemde reserve dient als belangrijkste buffer in de financiële huishouding van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt in belangrijke mate door de onbestemde reserve bepaald.

Mutaties 2022:
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 is besloten om afgerond € 6.320.000 te storten in deze reserve.

Er is € 9.600 onttrokken naar aanleiding van de aangenomen motie 4M2 (d.d. 25 oktober 2021 Herstel stadsgracht – (fiets)parkeren) voor een parkeeronderzoek. € 120.000 is onttrokken voor het niet innen van de reclamebelasting en dit wel uit te keren aan SOW. Dit naar aanleiding van Motie 4M12 die aangenomen is bij de Programmabegroting 2023. Bij de Kadernota 2021 is met het aannemen van Amendement 4A1 €125.000 (Ik doe mee fonds), Amendement 4A2 € 350.000 (regeling voor chronisch zieken) en Amendement 4A3 € 30.000 (incidenteel verhogen van het budget Groene Wiel in 2022) besloten om deze bedragen te onttrekken uit deze reserve. 

Reserve bodemsanering
Deze bestemmingsreserve dient voor het bekostigen en/of voorfinancieren van bodem- en grondwatersaneringen.

Mutaties 2022:
In 2022 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Onderhoud haven
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor een gelijkmatige ontwikkeling van tarieven in de haven. Als gevolg hiervan vindt egalisatie van de exploitatieresultaten van de haven plaats en opvang van onrendabele investeringen.

Mutaties 2022:
In 2022 is er € 150.000 onttrokken voor de baggerwerkzaamheden die dit jaar plaats hebben gevonden. Het voordelig exploitatieresultaat van € 56.000 is gestort in deze reserve.

Algemene reserve grondexploitatie
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor uitvoering van ruimtelijke plannen binnen de financiële kaders. Voor- en nadelen van grondexploitatie lopen via deze reserve.

Mutaties 2022:
De stortingen van in totaal € 298.000 in de algemene reserve grondexploitaties hebben te maken met winstgevende projecten waarden de winsten zijn doorgevloeid naar de reserve. Ook zijn de vrijgevallen verliesvoorzieningen, als gevolg van verbeterde resultaten, gestort in de reserve.
De onttrekkingen van in totaal € 533.000 uit de reserve hebben te maken met dekking van verliezen van verlieslatende grondexploitaties. Ook hebben de onttrekkingen te maken met de kosten voor algemene zaken en ontwikkeling van beleid en strategie.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor de uitvoering van overstijgende investeringen in de infrastructuur van ruimtelijke plannen binnen de financiële kaders.

Mutaties 2022:
Conform de ombuiging uit Begroting 2020 is er in 2022 € 50.000 onttrokken. In 2022 hebben er vanuit een aantal projecten stortingen plaatsgevonden van in totaal € 1.268.000.

Algemene bestemmingsreserve
In deze reserve zijn een groot aantal, meestal kleinere claims, ondergebracht, die niet uit andere meer specifieke reserves gedekt kunnen worden.

Mutaties 2022:
Vanuit het resultaat 2021 is € 3.846.000 gestort voor de over te hevelen budgetten. Tevens is er € 12.500 gestort in het kader van het Groenfonds. In totaal is er € 3.916.000 onttrokken voor met name de overgehevelde budgetten uit 2021 en diverse claims uit eerdere jaren.

Dekking kapitaallasten investeringen
De reserve is bedoeld voor dekking van kapitaallasten van investeringen voor dat deel waarvan de investeringen
zijn gedekt uit reserves.

Mutaties 2022:
In totaal is er € 223.000 onttrokken ter dekking van kapitaallasten van diverse investeringen. In 2022 zijn de kredieten voor de vervanging van de toplaag van een drietal kunstgrasvelden opengesteld, waarvan de dekking uit de reserve kunstgrasvelden zal plaatsvinden. Hiervoor is € 683.000 gestort in de reserve dekking kapitaallasten investeringen en € 672.000 onttrokken uit de reserve Kunstgrasvelden.

Reserve parkeergelden
Het doel van de reserve is het egaliseren van exploitatieresultaten van parkeren.

Mutaties 2022:
Er is € 5.000 onttrokken vanwege het nadelig exploitatieresultaat.

Reserve ecologisch groenbeheer
Deze reserve dient ter dekking van de kosten van het omvormen van openbaar groen van
natuurlijk naar ecologisch..

Mutaties 2022:
In 2022 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve A-vervanging Automatisering
Deze heeft tot doel de financiering van de vervanging van bestaande automatisering.

Mutaties 2022:
Vanwege het positieve exploitatieresultaat is er € 77.000 gestort in deze reserve.

Reserve hoofdinfrastructuur wegen
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van vervanging en reconstructie van wegen van de hoofdinfrastructuur.

Mutaties 2022:
In 2022 is er € 266.000 onttrokken ter dekking van kapitaallasten van oude investeringen. Conform begroting 2022 is er 
€ 244.000 gestort.

Reserve onderhoud verhardingen
Deze reserve heeft als doel het egaliseren van kosten van onderhoud van verhardingen

Mutaties 2022:
Vanwege het negatieve resultaat op het onderdeel nutsbedrijven en derden is er € 6.000 onttrokken en door een positief resultaat op onderhoud verhardingen is er € 79.000 gestort. 

Reserve kunstgrasvelden
Deze reserve dient als dekking voor Toekomstige vervanging van kunstgrasvelden op sportpark Van
Ketwich Verschuur, De Zoom en De Bongerd.

Mutaties 2022:
In 2022 zijn de kredieten voor de vervanging van de toplaag van de drie kunstgrasvelden opengesteld, waarvan de dekking uit de reserve kunstgrasvelden zal plaatsvinden. Hiervoor is € 672.000 onttrokken uit deze reserve en is gestort in de reserve dekking kapitaallasten investeringen. Er is € 61.000 gestort in de reserve. Dit betreft het gemeentelijk aandeel voor de vervanging en onderhoud van de kunstgrasvelden

Egalisatiereserve afval
Het doel van deze reserve is de tarieven voor de afvalstoffenheffing
niet schoksgewijs te laten verlopen.

Mutaties 2022:
Conform besluitvorming Jaarrekening 2019 is € 76.400 onttrokken en gestort in de reserve Kapitaal zonder bestemming. Dit om het tekort destijds bij product Afval in 5 jaar terug te storten. Vanwege het positieve exploitatieresultaat van € 672.000 is dit bedrag gestort in de reserve.

Reserve ISV reserve bodem
Deze reserve dient als dekking van kosten in verband met uitvoering van projecten uit het
meerjarenontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing.

Mutaties 2022:
In 2022 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve wachtgeld huidige bestuurders
De reserve is ingesteld om eventuele wachtgeldverplichting bij het vertrek van de huidige bestuurders te kunnen opvangen.

Mutatie 2022:
Conform begroting 2022 is er  € 50.000 gestort en € 100.000 onttrokken.

Reserve egalisatie bouwleges
De reserve is ingesteld voor het egaliseren van het jaarlijkse overschot of tekort op de bouwleges.

Mutaties 2022:
Vanwege het positieve resultaat op de ontvangen bouwleges is er € 193.000 gestort in de reserve.

Reserve revolving fund verduurzaming vastgoed
Doel van deze reserves is om een versnelling te geven aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in relatie tot de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Mutaties 2022:
Conform de nota Reserves en voorzieningen is er in 2022 in totaal € 107.000 gestort. Dit is het bedrag dat in 2022 behaalt is als besparing aan energiekosten als gevolg van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken
Deze reserve dient als dekking van de kosten kleinere vervangingsinvesteringen en groot onderhoud,
die voorheen in de meerjarenonderhoudsplannen waren opgenomen.

Mutaties 2022:
In 2022 is er € 100.000 gestort vanwege het positieve exploitatieresultaat. 

Reserve mobiliteitsfonds
De Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016 regelt het bestaan en het gebruik van het
Mobiliteitsfonds. Het Mobiliteitsfonds is een reserve welke alleen besteed kan worden aan projecten
die betrekking hebben op de onderwerpen bereikbaarheid en parkeren van de auto en de fiets. De
projecten/maatregelen hebben ten doel de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren, door een
een wijziging van de parkeervraag, het parkeeraanbod of het mobiliteitsgedrag (minder autogebruik)
tot stand te brengen, alsmede het autogebruik te beperken of te reguleren en het fietsgebruik te
stimuleren.

Mutaties 2022:
In 2022 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve Precariobelasting
Het doel en besteding van deze nieuwe reserve is het terugbetaling aan maatschappijen en organisaties indien na juridische procedures dit noodzakelijk zou blijken te zijn en/of in te zetten voor geleidelijke afbouw vanaf
het moment dat deze precario eindigt en/of mogelijke compensatie voor hogere rekeningen van maatschappijen en organisaties die burgers en bedrijven mogelijk ontvangen vanwege deze precariobelasting en/of investeringen waaronder verduurzaming vastgoed.

Mutaties 2022:
Conform de begroting is er € 558.000 onttrokken.

Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt
Deze reserve is ingesteld ter de dekking van proceskosten door derden en de kosten van maatregelen
voor het aardgasvrij maken van de Benedenbuurt.

Mutaties 2022:
In totaal is er in 2022 € 840.000 aan kosten gemaakt voor dit project en dit bedrag is derhalve ook onttrokken uit deze reserve.

Reserve Bereikbaar Wageningen
Deze reserve dient als dekking voor investeringen rondom Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) om de bereikbaarheidsprobleem van Wageningen op te lossen.

Mutaties 2022:
Vanuit de ombuigingen in begroting 2020 is er € 300.000 onttrokken en € 50.000 gestort.

Reserve investeringen Stad Wageningen
Deze reserve dient als dekking voor extra middelen die noodzakelijk zijn voor investeringen in de stad waaronder het versterken van de binnenstad. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor het historisch karakter van de
binnenstad, voor bedrijven, maar ook voor cultuur, sport en toerisme.

Mutaties 2022:
In het kader van Wageningen aantrekkelijk is er in 2022 in totaal € 253.000 in de stad geïnvesteerd en derhalve is er € 253.000 onttrokken uit deze reserve. 

8. Voorzieningen

Terug naar navigatie - 8. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht per rubriek weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

Saldo 01-01-2022

Toevoegingen

Aanwending

Vrijval

Saldo 31-12-2022

Voorziening wachtgeld ivm bestuurders 175 438 226 - 387
Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging 16 77 39 - 54

Voorziening 't Venster

53

-

-

-

53

Voorziening liquidatie Permar WS

102

-

102

-

-

Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders

940

-

10

-

930

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico’s

1.286

515

377

-

1.424

Voorziening onderhoud begraafplaats

360

153

43

-

470

Voorziening riolering

3.622

-

-

338

3.284

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

3.982

153

43

338

3.754

Totaal

5.268

667

419

338

5.178


Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Dit overzicht is als bijlage in de jaarrekening opgenomen. Van de voorzieningen wordt onderstaand de aard en de mutaties weergegeven:

Voorzieningen (voormalig) bestuurders en wachtgeld ambtenaren

Betreft voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's. Doel hiervan is de komende jaren de kosten van wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders en ambtenaren te kunnen voldoen. Tevens is de voorziening (voormalig) bestuurders bedoeld voor de niet verzekerde risico’s ten aanzien pensioenaanspraken van (voormalig) wethouders, omdat de gemeente wettelijk eigen risicodrager is. Vanaf 2021 bevat de Voorziening wachtgeld voormalig bestuurders alleen nog verplichtingen voor aanwezige wachtgelders en niet meer de verplichtingen voor de pensioengelden. Deze verplichtingen zijn ondergebracht in de voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders.

Mutaties 2022:
Voorziening (voormalig) bestuurders: Vanuit de reserve wachtgeld huidige bestuurders is er € 100.000 gestort in deze voorziening. Tevens is er € 286.000 gestort conform Berap Najaar 2022. Aangezien bij de Jaarrekening 2022 geconcludeerd is dat er aanvullend € 50.000 benodigd is, is dit bedrag ook gestort in deze voorziening. In 2022 is er  € 226.000 aangewend voor wachtgeldverplichtingen van voormalige bestuurders
Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders;   In 2022 is er € 10.000 aangewend voor pensioenverplichtingen
Voorziening wachtgeld ambtenaren; Bij de jaarrekening 2022 is geconcludeerd dat er dotatie van € 77.000 benodigd is. Ter dekking van de wachtgeldverplichtingen in 2022 is een bedrag van € 39.000 ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening ‘t Venster

Op 14 maart 2017 is door de rechtbank Gelderland de Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming ’t Venster in staat van faillissement verklaard. Door deze uitspraak is het onzeker geworden of de gemeente de in 2015 verstrekte achtergestelde lening zal terug ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente in het verleden zich ook garant gesteld voor een geldlening die aan ’t Venster is verstrekt voor de bouw van een zaal. Door de onzekerheid of de gemeente deze bedragen terug ontvangt is een voorziening van € 208.000 ten laste van het resultaat van 2016 gevormd. Het faillissement is bijna afgerond, waarna deze voorziening wordt verrekend in de balans.
Conform de voorschriften BBV is een deel van de voorziening op de actief zijde van de balans in mindering gebracht op de geldlening.

Mutaties 2022:
In 2022 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Voorziening liquidatie Permar WS

In verband met de liquidatie van de GR Permar is een liquidatieplan opgesteld. Permar WS heeft voor de liquidatiekosten een voorziening in de jaarrekening 2016 opgenomen. Voor het aandeel van de gemeente Wageningen in de liquidatiekosten is daarom een voorziening liquidatie Permar getroffen.

Mutaties 2022:
In 2022 is € 61.000 aangewend voor de eindafrekening. De voorziening kan per 1-1-2023 opgeheven worden en is het restant van € 41.000 vrijgevallen in 2022.

Voorziening onderhoud begraafplaats

Betreft een voorziening door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending. Doel is het dekken van de kosten beheer van graven waarvan het grafonderhoud voor een reeks jaren  is afgekocht.

Mutaties 2022:
In 2022 is € 43.000 aangewend voor het beheer van graven. Aan afkoop onderhoud is € 153.000 ontvangen in 2022 en dit bedrag is gestort in de voorziening. 

Voorziening riolering

Naar aanleiding van de notitie Riolering van de commissie BBV is de bestemmingsreserve Riolering geclassificeerd als een voorziening conform artikel 44 lid 2, door derden beklemde middelen. Doel van de voorziening is een evenwichtig te creëren in het verloop van de tarieven in relatie tot de te plegen investeringen.

Mutaties 2022:
Ter dekking van het negatieve exploitatieresultaat in 2022 is er € 338.000 aangewend.

9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Terug naar navigatie - 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden en het verloop in 2022 is als volgt:

Boekwaarde ultimo 

(x €1.000)

Saldo 01-01-2022

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2022

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse pensioenfondsen e.d.

- Binnenlandse banken e.d.

 

-

33.856

 

-

12.000

 

-

2.577

 

-

43,279

- Openbare lichamen

-

12.000

-

12.000

Waarborgsommen

51

1

-

52

Totaal

33.907

24.001

2.577

55.331

 

De totale rentelast van de onderhandse leningen voor het jaar 2022 bedraagt €1,7 mln. (2021 € 1,6 mln).

In 2022 zijn er twee nieuwe geldleningen aangetrokken: € 12 mln bij de BNG Bank en € 12 mln bij de Provincie Limburg.

10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

10a. Overige kasgeldleningen

-

-

10b. Banksaldi

259

118

10c. Overige schulden

6.207

5.402

Totaal

6.466

5.520

 

10a. Overige kasgeldleningen
Dit betreft de bij de BNG aangetrokken kasgeldlening.

10b. Banksaldi

Dit betreft de debetsaldi op drie bankrekeningen bij de BNG.

10c Overige schulden

De overige schulden betreffen onder andere de crediteuren (€ 2,6 mln), nog te betalen bedragen aan zorgaanbieders (€ 1,4 mln) en af te dragen sociale lasten en pensioenpremies over december (€ 1,9 mln).

11. Overlopende passiva

Terug naar navigatie - 11. Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2021

11a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.586

4.750

11b. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

 


                        -  Europese overheidslichamen

-

42

                        -  het Rijk

5.481

768

                        -  overige Nederlandse overheidslichamen

456

132

11c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.012

924

Totaal

11.535

6.616

 

11a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Dit betreft onder andere de uitkeringen sociale zaken over december 2022, die worden altijd achteraf in het volgende jaar betaald (€ 1,8 mln), nog uit te keren Bonus Welsaam 2021 (0,2 mln.), nog te betalen rente (0,4 mln) en nog af te dragen loonbelasting december 2022 (0,3 mln.)

Tevens zijn de kostenverhaallocaties hierin opgenomen. De kostenverhaallocaties grondexploitatie zijn projecten die geïnitieerd zijn door derden, waarbij de gemeente enkel kaders stelt en de partijen faciliteert bij de ontwikkeling. De gemeente bezit in deze locaties dus geen gronden maar verhaalt de gemaakte kosten op de partijen middels zogenaamde anterieure contracten. Van de kostenverhaallocaties kunnen de volgende overzichten worden weergegeven:

Bedragen x1000

Boekwaarde 01-01-22

Vermeer-deringen

Verminder-ingen

(voorl.) resultaat

Boekwaarde 31-12-22

Cum. voorz lagere marktwrde

Balans-waarde

31-12-22

Totaal diverse projecten

711

607

530

-24

812

-1.545

-733

 

De kostenverhaallocaties zijn geactualiseerd. Daaruit is gebleken dat voor diverse locaties gezamenlijk een bedrag op eindwaarde van circa € 880.000 (was vorig jaar € 956.000) niet terugverdiend zal worden.

De boekwaarde KVL 31-12-2022 ingedeeld naar betreffende BBV categorieën:
€ 819.004 Nog te verrekenen posten: kosten die nog niet zijn gezekerd, én waarvoor het onzeker is of deze middels een contract of exploitatieplan kunnen worden verhaald
€ -253.721 Verhaalbare kosten: kosten die gezekerd zijn middels een contract.
€ -811.639     Totaal

€ 1.425.841     Vooruit ontvangen bedragen KVL
€ -2.237.480     Geactiveerde kosten (nog te verhalen)
€ -811.639     Totaal

11b. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Europese overheidslichamen:

(x €1.000)   Saldo
 01-01-2022
Toevoe-ginge Aan-wending Saldo
31-12-2022
Subsidie verduurzaming particulieren EUFC European City Facility 42 - 42 -
Totaal   42 - 42 -

Het Rijk:

(x €1.000)

  

Saldo
 01-01-2022

Toevoe-gingen

Aan-wending

Saldo
31-12-2022

Specifieke uitkering SPUK

Ministerie VWS

165

309

158

317

Subsidie MKB-deal verduurzamen, versterken en verbinden Regio Foodvalley

Ministerie van Economische Zaken en klimaat

280

-

-

280

Subsidie regeling reductie energieverbruik

Ministerie van BZK

21

-

-

21

Specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO)

Ministerie van OCW

172

282

283

 

169

 

Subsidie Regeling reductie energiegebruik woningen

RVO

130

-

62

68

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Ministerie van SZW

-

3.303

-

3.303

Specifieke uitkering Wet Inburgering

Ministerie van SZW

-

255

6

249

Specifieke uitkering Preventieakkoord

Ministerie VWS

-

67

6

61

Specifieke uitkering gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid

Ministerie OCW

-

769

712

57

Specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Ministerie OCW

-

67

-

67

Specifieke uitkering Onderwijsroute

Ministerie OCW

-

34

-

34

Specifieke uitkering Energiearmoede

Ministerie van BZK

-

853

-

853

Totaal

 

768 5.940 1.227 5.481

 

Overige Nederlandse overheidslichamen:

(x €1.000)

  

Saldo
 01-01-2022

Toevoe-gingen

Aan-wending

Saldo
31-12-2022

Subsidie procesbegeleiding pionierswijk De Nude

Provincie Gelderland

15

-

-

15

Subsidie procesbegeleiding aanleg warmtenetten

Provincie Gelderland

14

-

-

14

Subsidie project Kruising Costerweg/Nude en bushaltes Hof van Gelderland en
Westhof

Provincie Utrecht

103

-

32

71

Subsidie Wijkendeal De Nude

Provincie Gelderland

-

298

-

298

Subsidie Plan van aanpak aanjaagteam woningbouw

Provincie Gelderland

-

13

-

13

Subsidie Uitvoeringsprogramma buitengebied

Provincie Gelderland

-

38

-

38

Subsidie Strategie Binnenstad

Provincie Gelderland

-

7

-

7

Totaal

 

132

356

32

456

 

11c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Dit betreft de vooruitontvangen bijdrage OHBA regeling. Hiervoor ontving de gemeente in 2016 van het COA € 530.262 ten behoeven van huisvestingsvoorzieningen voor basisonderwijs aan asielzoekers. Het restant ad € 451.197 zal in de toekomst worden aangewend voor onder andere de huur van leslokalen. Tevens betreft dit de Schuldhulpdienstverlening.

12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Ingevolge het bepaalde in artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de toelichting op de balans inzicht te worden gegeven in de belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, voor zover die verplichtingen nog niet zijn opgenomen in een balanspost. Wat belangrijk is, staat ter beoordeling van de gemeente zelf.
Op dit moment beschikt de gemeente over een nog zeer kleine verplichtingenadministratie die verder in ontwikkeling is. In zijn algemeenheid kan wel gezegd worden dat de grootste en belangrijkste posten reeds in de balans zijn opgenomen, hetzij als voorzieningen, reserves, claims op reserves of onder de kortlopende schulden. Hieronder volgt een beknopte toelichting op een aantal belangrijke niet uit de balans blijkende verplichtingen. De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen.

De volgende inkoopverplichtingen hebben betrekking op de periode na ultimo 2022. Hierbij zijn alleen de verplichtingen opgenomen met een omvang groter dan de normbedragen voor Europese aanbestedingen.

  • De opdrachtwaarde van de inkoopverplichtingen bedragen circa € 16,8 miljoen. 
  • Voor diverse investeringsprojecten zijn contracten met aannemers afgesloten. Een toelichting op deze projecten is opgenomen in de toelichting van de vaste activa op de balans en/of de paragraaf grote projecten.
  • Verder heeft de gemeente Wageningen diverse onderhoudscontracten, die vanwege aard (bestuurlijk/politiek niet relevant) en omvang niet afzonderlijk in deze paragraaf vermeld worden.
  • Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke rechtspersonen borgstellingen of garantiestellingen zijn verstrekt (artikel 50 BBV).
  • Daarnaast is in paragraaf 7 een overzicht opgenomen van de verstrekte garanties en borgstellingen.