Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Algemene reserves (x € 1.000) Saldo 1 januari 2022 Bestemming resultaat 2020 Vermin-deringen Vermindering ivm afschrijving aciva Overige vermeer-deringen Saldo 31 december 2022
1 Kapitaal zonder Bestemming 3.890 - - - 103 3.993
2 Onbestemde Reserve 3.073 6.320 635 - - 8.758
Totaal algemene reserves 6.963 6.320 635 0 103 12.751
Bestemmingsreserves (x € 1.000) Saldo 1 januari 2022 Bestemming resultaat 2021 Vermin-deringen Vermindering ivm afschrijving aciva Overige vermeer-deringen Saldo 31 december 2022
6 Reserve Bodemsanering 102 - - - - 102
12 Reserve Onderhoud haven 669 - 150 - 56 575
16 Algemene reserve grondexploitatie 3.738 - 533 - 298 3.503
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.414 - 50 - 1268 3.632
72 Algemene bestemmingsreserve 1.362 3.846 3.916 - 13 1.305
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.157 - - 223 683 7.617
74 Reserve parkeergelden 250 - 5 - - 245
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 - - - - 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 1198 - - - 77 1.275
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 364 - 266 - 244 342
86 Reserve onderhoud verhardingen 253 - 6 - 79 326
87 Reserve kunstgrasvelden 611 - 672 - 61 -
89 Egalisatiereserve afval 237 - 76 - 672 833
91 ISV reserve bodem 196 - - - - 196
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 100 - 100 - 50 50
95 Reserve egalisatie bouwleges 1.909 - - - 193 2.102
98 Res. revolving fund verduurz. vastgoed 1.107 - - - 107 1.214
99 Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken 618 - - - 99 717
102 Reserve mobiliteitsfonds 29 - - - - 29
107 Reserve Precariobelasting 2.236 - 558 - - 1.678
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 4.598 - 840 - - 3.758
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 4.750 - 300 - 50 4.500
110 Reserve investeringen Stad Wageningen 1.000 - 253 - - 747
Totaal bestemmingsreserves 35.057 3.846 7.725 223 3.950 34.904
Totaal reserves 42.020 10.166 8.360 223 4.055 47.655

Staat van voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van voorzieningen
Nr. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (x € 1.000) Saldo 1 januari 2022 Toevoe-gingen Vrijval tgv rekening van baten en lasten Aanwendingen Saldo 31 december 2022
59 Voorziening wachtgeld vm bestuurders 175 438 - 226 387
66 Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging 16 77 - 39 54
104 Voorziening ’t Venster 53 - - - 53
106 Voorziening liquidatie Permar WS 102 - - 102 -
111 Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders 940 - - 10 930
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.286 515 0 377 1.424
Nr. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (x € 1.000) Saldo 1 januari 2022 Toevoe-gingen Vrijval tgv rekening van baten en lasten Aanwendingen Saldo 31 december 2022
34 Voorziening onderhoud begraafplaats 360 153 - 43 470
101 Voorziening riolering 3.622 - 338 - 3.284
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 3.982 153 338 43 3.754
Totaal voorzieningen 5.268 668 338 420 5.178