Paragraaf 4 Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Aan de verbintenis met externe organisaties zijn risico’s verbonden. Door het benoemen van organisaties wordt inzicht gegeven in deze netwerken en kunnen de risico’s benoemd en beoordeeld worden. Hiermee kan ook een oordeel gegeven worden over de doelmatigheid van de verbintenissen.

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt toegelicht dat een financieel belang inhoudt dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt kan raken in geval van faillissement. Voorts heeft de gemeente een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze mee kan stemmen.

Deze definities houden volgens het BBV in dat participaties in gemeenschappelijke regelingen, NV’s, BV’s, VOF’s en commanditaire vennootschappen verbonden partijen zijn. Stichtingen en verenigingen vallen niet onder de verbonden partijen, tenzij de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij.

Indien een gemeente een aanzienlijk bestuurlijk, maar geen financieel belang heeft dan maakt dit ook geen deel uit van de verbonden partijen. Wel kan dit belang in het desbetreffende programma genoemd worden. In het BBV is tenslotte expliciet opgenomen dat deelnemingen deel uitmaken van de verbonden partijen. Het zijn die verbonden partijen, waarbij de gemeente aandelen in een NV of BV heeft.

De volgende partijen zijn vanaf begrotingsjaar 2022 geen verbonden partijen van de gemeente Wageningen meer:

  • Marin Stakeholders Association (MSA), wegens einde lidmaatschap en beëindiging van de verstrekte garantstelling per september 2021.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

In de hierna opgenomen overzichten zijn bij het financieel belang van de gemeente zoveel mogelijk de actuele cijfers van de financiële belangen opgenomen. Bij de onderdelen ‘eigen vermogen’, ‘vreemd vermogen’ en ‘financieel resultaat’ zijn de meest actuele cijfers uit de jaarrekeningen van de verbonden partijen opgenomen. De cijfers achter de verbonden partijen verwijzen naar het desbetreffende programma waarop de verbonden partij betrekking heeft. De gemeente Wageningen kent de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen


 

 

 

 

 


 

1

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) (1)

2

Regio De Vallei (2)

3

Regio Foodvalley (1, 2)

4

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) (2)

5

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG) (1)

6

Euregio Rijn - Waal (2)

7

De Valleihopper (1)

                  Vennootschappen en coöperaties

8

Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV) (2)

9        Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) (3)

 

Stichtingen en verenigingen

10

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45) (1)

11

Marin Stakeholders Association (MSA) (2)

Overige verbonden partijen

Niet  van toepassing

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

Naam

[1] Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Arnhem

Openbaar belang

Uitvoering in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.

Deelnemende partijen

De gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar

Bestuurlijk belang

Lid van het Algemeen Bestuur (burgemeester).
Lid van de Commissie veiligheid en gezondheid (wethouder Volksgezondheid).

Financieel belang

Voor volksgezondheid was de bijdrage voor 2022 € 1.084.000 (2021: € 1.033.000). Voor brandweer, was de bijdrage 2022 € 1.878.000 (2021: €1.670.000).

Eigen Vermogen

2020: € 9.884.000

2021: € 9.615.000

2022: -

Vreemd Vermogen

2020: € 49.663.000

2021:  € 63.229.000

2022:  - 

Financieel resultaat

2020: € 3.112.000

2021: € 1.730.000

2022: - 

 

Naam

[2]  Regio De Vallei

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Ede

Openbaar belang

Uitvoering en beleidsvorming in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.

Het Regiobestuur heeft op 21 januari 2011 besloten Regio de Vallei voor de afvaltaken in de lucht te houden. Op 27 mei 2011 heeft het Regiobestuur besloten de uitvoering van de lopende projecten (bv. Regiocontract) bij Regio De Vallei te laten en niet over te dragen aan Regio FoodValley.

Deelnemende partijen

De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen.

Bestuurlijk belang

Deelname aan dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

Financieel belang

Aandelen bij ARN (afvalverbrander in Weurt) zijn afgestoten en wat voor de gemeente resteert zijn jaarlijkse kosten gerelateerd aan huishoudelijk afval. De afvalbijdrage voor 2022 bedroeg € 6.255 (2021: € 7.311).

Eigen Vermogen

2020: € 60.154

2021: € 41.966

2022: -

Vreemd Vermogen

2020: € 36.050

2021: € 22.700

2022: - 

                                                         Financieel resultaat

2020: € 2.666

2021: € -/- 18.188

2022: - 

 

Naam

[3]  Regio Foodvalley

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Ede

Openbaar belang

Invloed op grootschalige ontwikkelingen door samenwerking in regio Foodvalley verband. Dit leidt tot bestuurlijke en financiële steun van de regio voor projecten die voor Wageningen van belang zijn, waarmee het openbaar belang wordt gediend.

Deelnemende partijen

Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal en Rhenen

Bestuurlijk belang

Deelname aan dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Financieel belang

De bijdrage voor 2022 was € 129.173 (2021: € 128.659) voor kosten Regiokantoor,
€ 40.062 (2021: € 39.363) bijdrage Mobiliteitsfonds en € 146.470 (2021: € 80.476) bijdragen in het kader van de strategische agenda.  In 2022 is sprake van een aanzienlijke toename van de bijdragen voor verschillende projecten uit de strategische agenda t.o.v. 2021.

Eigen Vermogen

2020: € 2.578.759

2021: € 3.123.929

2022: -

Vreemd Vermogen

2020: € 3.062.648

2021: € 2.150.946

2022: - 

Financieel resultaat

2020: € 213.514

2021: € 192.184

2022: - 

 

Naam

[4]  Omgevingsdienst de Vallei (OddV)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Ede

Openbaar belang

De OddV verzorgt de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving gericht op de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Deelnemende partijen

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang

Lidmaatschap bestuur

Financieel belang

De bijdrage voor 2022 was € 1.026.492 (2021: € 922.492)

Eigen Vermogen

2020: € 1.273.000

2021: € 778.000

2022: -

Vreemd Vermogen

2020: € 1.839.000

2021: € 2.336.000

2022: -

Financieel resultaat

2020: € 767.000

2021: € 237.000

2022: -

 

Naam

[5] Modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Arnhem

Openbaar belang                                           

Samenwerking in het sociale domein op uitvoerend niveau tussen de gemeenten in de regio Centraal Gelderland. Met een modulair in te vullen gemeenschappelijke regeling wordt meer samenhang en doelmatigheid in de samenwerking tussen de gemeenten in de regio gerealiseerd.

Deelnemende partijen

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Bestuurlijk belang

Gemeente Wageningen neemt deel aan de module inkoop van zorg voor de individuele voorzieningen Jeugdwet en de maatwerkvoorzieningen Wmo.

Financieel belang

De financiële bijdrage van gemeente Wageningen bedroeg in 2022 € 151.004 (2021: € 140.612).

  Eigen Vermogen                                                                                  

2020: € 724.000

2021: € 699.000

2022: -

 Vreemd Vermogen                                                                           

2020: € 7.288.000

2021: € 4.362.000

2022: -

 Financieel resultaat                                                                                                 

2020: € 0

2021: € 0

2022: -

 

Naam

[6] Euregio Rijn - Waal

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Kleef

Openbaar belang

 

Regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden op ruimtelijk en sociaal terrein te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. O.a. door de uitvoering van projecten en het aanvragen van financiële middelen. Tevens advisering aan leden, burgers, bedrijven, organisaties, overheden en andere instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Deelnemende partijen

In de Euregio nemen circa 55 lidorganisaties deel. Zie voor alle deelnemende organisaties www.euregio.org.

Bestuurlijk belang

Deelname aan dagelijks bestuur en Euregioraad

Financieel belang

De financiële bijdrage van gemeente Wageningen bedroeg in 2022 € 10.025 (2021 € 10.025).

 Eigen Vermogen                                                                                      

2020: € 1.762.724

2021: € 1.750.313

2022: -

Vreemd Vermogen                                                                           

2020: € 3.395.351

2021: € 3.337.598

2022: - 

 Financieel resultaat                                                                   

2020: € 112.170

2021: € -/- 12.346

2022: - 

 

Naam

[7] Valleihopper

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Barneveld

Openbaar belang

Valleihopper draagt zorg voor het (contract-)beheer van het Vraagafhankelijk Vervoer. 

Deelnemende partijen

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wageningen en de provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang

Lid van de bestuurscommissie (wethouder Mobiliteit)

 Financieel   belang

Gemeenschappelijke regeling Valleihopper is op 1 januari 2021 opgericht als bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO)
De bijdrage voor 2022 aan Valleihopper bedroeg € 297.175 (2021: €205.195).

Eigen      Vermogen

2021: € 0

2022: € -

 Vreemd Vermogen                       

2021: € 1.522.000

2022: € -

Financieel resultaat

Her resultaat wordt jaarlijks verrekend met de deelnemers; Valleihopper heeft daardoor jaarlijks een resultaat van € nihil en geen reserves.

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties

Naam

[8] Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Ede

Openbaar belang

ACV verzorgt de afvoer van afval voor huishoudens in de gemeente Wageningen.

Deelnemende partijen

De gemeenten Ede, Renkum, Wageningen, Veenendaal en Renswoude.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van de AVA)

Financieel belang

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap omvat 12 miljoen aandelen, waarvan 5.846.003 aandelen zijn geplaatst/uitgegeven. Alle aandelen zijn geplaatst  bij de vijf deelnemende gemeenten.

De gemeente Wageningen bezit 883.383 aandelen (15,1% kapitaalbelang).
Deze aandelen staan voor € 847.253 op de balans.

De gemeente Wageningen is klant van de ACV en staat garant voor de leningen.

Eigen Vermogen

2020: € 11.567.000

2021: € 13.444.000

2022: -

Vreemd Vermogen

2020: € 21.794.000

2021: € 19.751.000

2022: - 

Financieel resultaat

2020: € 486.000

2021: € 1.877.000

2022: - 

 

Naam

[9]  Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang

De activiteiten van de bank richten zich op de financiering van de activiteiten van publieke instellingen.

Deelnemende partijen

Aandeelhouders zijn alle of nagenoeg alle gemeenten en provincies in Nederland en de Staat der Nederlanden. De Staat bezit de helft van de ruim 55 miljoen aandelen, de gemeenten en provincies de overige.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van de AVA)

Financieel belang

50.310 aandelen (=0,09%) De balanswaarde van de aandelen bedraagt € 114.148.
De dividenduitkering in 2022 bedroeg € 114.707 (2021: € 91.061).

Eigen Vermogen

2020: € 5.097.000.000

2021: € 5.062.000.000

2022: -

Vreemd Vermogen

2020: € 155.262.000.000

2021: € 143.995.000.000

2022: - 

Financieel resultaat

2020: € 221.000.000

2021: € 236.000.000

2022: - 

Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - Stichtingen en verenigingen

Naam

[10]  Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45)

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Wageningen

Openbaar belang

Samenwerking borgt nationale status, status Gelders bevrijdingsfestival  Stad der Bevrijding en behoud erfgoed.

Deelnemende partijen

Ministerie van Defensie,  Provincie Gelderland en het V-fonds

Bestuurlijk belang

Het collegelid met Wageningen 45 in de portefeuille is adviseur.

Financieel belang

De subsidie 2022 voor NCHC bedroeg €  315.224 (2021: € 250.492).

Eigen Vermogen

2020: € 52.122

2021: € 52.199

2022: -

Vreemd Vermogen

2020: € 640.973

2021: € 405.628

2022: - 

Financieel resultaat

2020: € 39

2021: € 77

2022: - 

 

Naam

[11]  Marin Stakeholders Association

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Wageningen

Openbaar belang

Het behouden van werkgelegenheid in Wageningen en specifiek kennisintensieve werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Vertrouwelijk

Bestuurlijk belang

Het lidmaatschap van de gemeente is in oktober 2021 beëindigd.
Gemeente Wageningen blijft betrokken bij de activiteiten van de organisatie.
De burgemeester heeft zitting in de Raad van Toezicht (RvT).

Financieel belang

Gelijktijdig met de beëindiging van het lidmaatschap in oktober 2021 is de gemeentelijke garantstelling voor de lening ad € 490.000 beëindigd. 

Eigen Vermogen

2020: € 20.695.000

2021: € 21.117.000

2022: -

Vreemd Vermogen

2020: € 40.243.000

2021: € 40.795.000

2022: -

Financieel resultaat

2020: € -/- 1.002.000 

2021: €  422.000

2022: € -