Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
    2. Blz. 6 Thema's
   2. Blz. 7 Leeswijzer
    1. Blz. 8 Leeswijzer
   3. Blz. 9 Financiële samenvatting
    1. Blz. 10 Financiële samenvatting
    2. Blz. 11 Overzicht baten en lasten 2023
    3. Blz. 12 Resultaat 2023
    4. Blz. 13 Financiële positie
   4. Blz. 14 Programma 1 Wageningen Sociaal
    1. Blz. 15 Waarom dit programma?
    2. Blz. 16 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 17 1.1 Gezondheid, eenzaamheid en veerkracht
     1. Blz. 18 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 19 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 20 1.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl
       1. Blz. 21 Het aantal dagen dat kinderen buiten spelen en deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten, is 5% verhoogd ten opzichte van de kindermonitor 2017 (bijvoorbeeld door inzet sport/buurtwerk en vergroening schoolpleinen).
       2. Blz. 22 In Wageningen zijn er minder kinderen met overgewicht dan het gemiddelde in Gelderland.
       3. Blz. 23 Jongeren zijn zich bewust van de gevolgen van het gebruik van alcohol, roken en drugs en het omgaan met groepsdruk.
      2. Blz. 24 1.1.2 Voorkomen dat kinderen en jongeren kampen met ernstigere psychische klachten door tijdig psychische klachten te signaleren en bespreekbaar te maken
       1. Blz. 25 Kinderen en jongeren kunnen beter omgaan met psychische klachten door deze klachten te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken (o.a. inzet van SOH jeugd GGZ, inloop Jeugd en Gezin, jongerenwerk, maatschappelijk werk).
      3. Blz. 26 1.1.3 Inwoners met een sociaaleconomische status (SES) leven langer, langer in gezondheid en ervaren meer veerkracht
       1. Blz. 27 In de Wageningse aandachtswijken hebben inwoners minder overgewicht (o.a. door beweegactiviteiten in de wijken, projecten gericht op een gezond voedingspatroon).
       2. Blz. 28 In de Wageningse aandachtswijken wordt er evenveel bewogen als het Wageningse gemiddelde. Wij gaan hierbij uit van de Nederlandse norm gezond bewegen (o.a. beweegactiviteiten Welsaam).
       3. Blz. 29 Inwoners ervaren meer bestaanszekerheid.
       4. Blz. 30 Inwoners hebben mogelijkheden om hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digivaardigheden) te vergroten.
       5. Blz. 31 Mensen wonen en werken in een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten.
      4. Blz. 32 1.1.4 We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen
       1. Blz. 33 Inwoners ervaren minder eenzaamheid (bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten bij partners in de stad, o.a. Huizen van de wijk/Markt 17 etc.).
    4. Blz. 34 1.2 Armoedebestrijding en financiële zelfstandigheid
     1. Blz. 35 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 36 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 37 1.2.1 We zetten in op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede
       1. Blz. 38 Bij meer inwoners doorbreken we de armoede van generatie op generatie.
       2. Blz. 39 Inwoners beschikken over de vaardigheden om financieel zelfstandig te zijn.
       3. Blz. 40 Inwoners ervaren voldoende veerkracht ondanks financiële zorgen.
       4. Blz. 41 Inwoners met financiële zorgen komen tijdig in beeld om grotere problemen te voorkomen.
       5. Blz. 42 Meer inwoners kunnen participeren ondanks een gebrek aan financiële middelen.
       6. Blz. 43 Resultaten (bijvoorbeeld bereik van de regelingen) worden bepaald na de herijking van de instrumenten.
    5. Blz. 44 1.3 Wettelijke taken vanuit Wageningen principes
     1. Blz. 45 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 46 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 47 1.3.1 Kinderen en jongeren kunnen zich op eigen wijze ontwikkelen zonder dat dit wordt geproblematiseerd (normaliseren)
       1. Blz. 48 Gezinnen doen voor hulp minder beroep op (duurdere) geïndiceerde jeugdhulp en maken hiervoor meer gebruik van basisvoorzieningen.
      2. Blz. 49 1.3.2 Versterken van de positie van ouders als opvoeders
       1. Blz. 50 Ouders voelen zich gesteund door het gebruik van ouderprogramma's, laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning en hulp bij echtscheiding en hebben hun opvoedvaardigheden vergroot.
      3. Blz. 51 1.3.3 Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en doen iets voor een ander of hun omgeving (versterken burgerschap)
       1. Blz. 52 Leefbare wijken: In de eigen wijk zijn er mogelijkheden voor de bewoner om anderen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld in wijkcentrum of buurtinitiatieven (zie ook doel 2.7.3).
       2. Blz. 53 Meer dan 37% van de ondervraagden (volwassenen en ouderen) voor de monitor van VGGM doet in 2021 vrijwilligerswerk.
       3. Blz. 54 Minder mantelzorgers zijn overbelast; van de ondervraagden voor de monitor van VGGM geeft in 2021 < 3% in categorie Ouderen 65+ en < 2% in categorie Volwassen aan overbelast tot zwaar overbelast te zijn.
      4. Blz. 55 1.3.4 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 56 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    6. Blz. 57 1.4 Vrijheid en internationale samenwerking
     1. Blz. 58 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 59 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 60 1.4.1 We zijn vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, voortdurend zichtbaar als voorvechter en gangmaker voor het bewustzijn en daarmee de bevordering van individuele en collectieve vrijheid.
       1. Blz. 61 We bieden via Wageningen 45 een onderscheidend programma met impact: lokaal, regionaal, landelijk, internationaal, het hele jaar rond. Met ontmoetingen, evenementen, dialoog, kennisdeling en educatie. Fysiek en online.
    7. Blz. 62 1.5 Onderwijs en kinderopvang
     1. Blz. 63 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 64 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 65 1.5.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkel- en taalspraakachterstanden zijn verminderd
       1. Blz. 66 90% van alle kinderen en 80% van de kinderen met een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verwijzing stroomt succesvol door naar een reguliere groep 3.
       2. Blz. 67 Logopedische screening voor VVE kinderen en indicatiescreening alle kinderen groep 1 t/m 8 waar zorgen zijn.
      2. Blz. 68 1.5.2 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie
       1. Blz. 69 Het aantal Voortijdig School Verlaters (VSV’ers) in de regio Vallei daalt tot 2024 met 1,5%.
       2. Blz. 70 Het relatief schoolverzuim bedraagt maximaal 2% van het aantal leerplichtigen.
      3. Blz. 71 1.5.3 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma 2)
       1. Blz. 72 Er is een scholingsprogramma gericht op het stimuleren van ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid.
      4. Blz. 73 1.5.4 Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar
       1. Blz. 74 De maximale reistijd is van 90 minuten teruggebracht naar maximaal 60 minuten. Deze wijziging gaat in bij aanvang schooljaar 2020/2021.
       2. Blz. 75 De vervoerder verduurzaamt zijn wagenpark. Op het totaal van de kilometers passend vervoer schooljaar 2020/2021 wordt 25% met Euro-6, 50% met Groen gas (Biogas) en 25% met Elektrisch/Waterstof uitgevoerd.
      5. Blz. 76 1.5.5 Schoolgebouwen bieden een optimale leeromgeving, zijn toekomstig bestendig en multifunctioneel
       1. Blz. 77 De meerjaren aanpak voor de verduurzaming en vernieuwing van de onderwijsgebouwen is vastgesteld en in uitvoering.
       2. Blz. 78 Er is voldoende adequate capaciteit voor onderwijshuisvesting.
       3. Blz. 79 Scholen hebben maatregelen genomen om hun schoolgebouw te verduurzamen.
      6. Blz. 80 1.5.6 Schoolpleinen dragen bij aan een groene speelomgeving
       1. Blz. 81 Er zijn meer schoolpleinen vergroend en alle schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk (zie ook resultaten bij programma 2).
      7. Blz. 82 1.5.7 Het kind centraal stellen in zijn/haar behoefte aan hulp en ondersteuning en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor alle kinderen
       1. Blz. 83 Samenwerking onderwijs en jeugdhulp, één plan met betrokkenen (bijvoorbeeld onderwijszorgarrangement De Dijk, aansluiting school en thuis).
      8. Blz. 84 1.5.8 Meer Thuisnabij, passend onderwijs
       1. Blz. 85 Zoveel mogelijk kinderen in Wageningen naar school.
      9. Blz. 86 1.5.9 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden
       1. Blz. 87 Alle kinderopvanglocaties en gastouders zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%).
      10. Blz. 88 1.5.10 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 89 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    8. Blz. 90 1.6 Een leven lang sporten en bewegen
     1. Blz. 91 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 92 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 93 1.6.1 Inclusief sporten & bewegen: sporten en bewegen is mogelijk voor alle mensen die willen meedoen
       1. Blz. 94 Meer bewustwording, samenwerking en sportbevordering om drempels weg te nemen voor die mensen die niet vanzelfsprekend sporten.
      2. Blz. 95 1.6.2 Van jongs af voldoende en vaardig bewegen
       1. Blz. 96 Kinderen leren zwemmen en blijven zwemvaardig.
       2. Blz. 97 Kinderen maken kennis met het verschillende (georganiseerde) sportaanbod in Wageningen.
       3. Blz. 98 Scholen en kinderopvang bieden beweegactiviteiten aan.
      3. Blz. 99 1.6.3 Een duurzame en functionele sportinfrastructuur
       1. Blz. 100 Een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is.
       2. Blz. 101 Sportaccommodaties worden breed en intensief gebruikt. De exploitatie van sportaccommodaties verbetert door hogere inkomsten (breder en intensiever gebruik) en lagere kosten (door functionele inzet, slimme spreiding en lagere energierekening).
    9. Blz. 102 1.7 Cultuur is een drager van een bruisend en vitaal Wageningen
     1. Blz. 103 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 104 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 105 1.7.1 Alle kinderen krijgen de kans om hun culturele interesses en bagage te ontwikkelen.
       1. Blz. 106 Alle kinderen maken kennis met kunst en cultuur op en rond de basisschool (cultuuractieplan).
      2. Blz. 107 1.7.2 Alle inwoners kunnen zich persoonlijk ontwikkelen en hun maatschappelijke kansen verbeteren.
       1. Blz. 108 Inwoners hebben toegang tot een professionele theatervoorziening.
       2. Blz. 109 Inwoners komen in aanraking met cultuur en culturele activiteiten.
      3. Blz. 110 1.7.3 Alle inwoners hebben vrije toegang tot informatie en kennis
       1. Blz. 111 Inwoners hebben toegang tot een openbare bibliotheekvoorziening die invulling geeft aan de 5 wettelijke functies.
       2. Blz. 112 Inwoners kunnen (waar mogelijk digitaal) kennis nemen van de geschiedenis van Wageningen.
       3. Blz. 113 Inwoners kunnen gericht zoeken naar foto's, prenten en (bouw-)tekeningen in een beeldbank.
       4. Blz. 114 Inwoners kunnen historische archieven raadplegen en hulp krijgen bij het doen van onderzoek.
       5. Blz. 115 Lokaal nieuws en achtergrondinformatie is beschikbaar via de lokale media.
      4. Blz. 116 1.7.4 Er is een aantrekkelijk cultureel klimaat in Wageningen (cultuuractieplan: thema's samenwerking en ruimtegebruik)
       1. Blz. 117 Actieve cultuurmakers worden gestimuleerd om samen onze cultuursector naar een hoger plan te brengen, waaronder het vinden van voldoende ruimte en landelijke subsidies voor innovatieve projecten.
       2. Blz. 118 In de Stedelijke Cultuurregio Ede-Wageningen wordt meer samengewerkt.
      5. Blz. 119 1.7.5 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 120 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    10. Blz. 121 1.8 Een veilige en leefbare woon-werk- en ondernemingsomgeving
     1. Blz. 122 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 123 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 124 1.8.1 Ondermijning
       1. Blz. 125 Bewustwording inwoners en ondernemers vergroten door minimaal 10 communicatie-uitingen per jaar te doen over diverse onderwerpen van ondermijning.
       2. Blz. 126 Er is een plan van aanpak ondermijning.
       3. Blz. 127 Er zijn ten minste twee integrale controles uitgevoerd per jaar.
      2. Blz. 128 1.8.2 Zorg en veiligheid
       1. Blz. 129 Er is een convenant voor vroeg signalering van overlast gevende jeugd.
       2. Blz. 130 Er is een opschalingsmodel ter voorkoming van escalatie naar standaard VNG.
       3. Blz. 131 Er is passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen waaronder personen met verward gedrag.
       4. Blz. 132 Inwoners voelen zich veilig in hun wijk.
      3. Blz. 133 1.8.3 Evenementen
       1. Blz. 134 Er komt een procesomschrijving ‘melden demonstraties’.
       2. Blz. 135 We dragen zorg voor een integraal evenementenbeleid.
      4. Blz. 136 1.8.4 Crisisbeheersing
       1. Blz. 137 Er wordt voortdurend geïnvesteerd in de lokale crisisorganisatie zodat er ten tijde van een (lokale) crisis adequaat opgetreden kan worden.
      5. Blz. 138 1.8.5 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 139 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    11. Blz. 140 Algemene informatie programma 1
     1. Blz. 141 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 142 Beleidskader maatschappelijke ontwikkeling
     3. Blz. 143 Beleidskader onderwijs
     4. Blz. 144 Beleidskader sport
     5. Blz. 145 Beleidskader cultuur
     6. Blz. 146 Beleidskader veiligheid
     7. Blz. 147 Betrokkenheid verbonden partijen
     8. Blz. 148 Wat heeft het gekost?
     9. Blz. 149 Overzicht baten en lasten programma 1
     10. Blz. 150 Overzicht baten en lasten per ambitie
     11. Blz. 151 Begrote en werkelijke resultaat per product
   5. Blz. 152 Programma 2 Wageningen Fysiek
    1. Blz. 153 Waarom dit programma?
    2. Blz. 154 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 155 2.1 Infrastructuur en duurzame bijdrage mobiliteit
     1. Blz. 156 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 157 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 158 2.1.1 Goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten, 'inclusief' voor alle inwoners en bezoekers
       1. Blz. 159 Een aaneensluitend stelsel van voetgangersvoorzieningen en toegankelijke openbare ruimte (inclusieve maatschappij).
       2. Blz. 160 Een fijnmazig netwerk fiets infrastructuur (inclusief veer), conform de netwerkvisie. De voorbereidingen voor de fietsroute Nijenoord-Kortenoord zijn gestart.
       3. Blz. 161 Een robuuste infrastructuur voor auto's die de huidige/toekomstige vraag naar capaciteit kan accommoderen, waar de doorstroming zo lang mogelijk op gang blijft en hinder zo min mogelijk optreedt. De voorbereidingen voor de Diedenweg zijn gestart;
       4. Blz. 162 Samenwerking in de provincie ten behoeve van een hoogwaardig OV-netwerk, conform de netwerkvisie. In 2023 worden de laatste voorbereidingen voor de Rijnlijn afgerond.
      2. Blz. 163 2.1.2 Een verkeersveilige woon-, werk- school- en leefomgeving
       1. Blz. 164 Bewoners hebben invloed op hun directe leefomgeving, door actief in te spelen op kleine verkeersvragen en -knelpunten via onder andere Meldpunt Openbare Ruimte.
       2. Blz. 165 Educatie, voorlichting en handhaving ten behoeve van voorkomen van ongevallen (in samenwerking met verkeersveiligheidsregio Foodvalley).
       3. Blz. 166 Een verkeersveilige openbare ruimte door het toepassen van Duurzaam Veilig richtlijnen bij het ontwerp van wegen (bij nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van bestaande straten).
       4. Blz. 167 Goed inframanagement (conform niveau basis) ten behoeve van verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid hulpdiensten.
       5. Blz. 168 Parkeerbeleid ten behoeve van juiste mate van leefbaarheid.
       6. Blz. 169 Vergunningen zoals evenement-, inrit- en omgevingsvergunning en gehandicaptenparkeren zijn getoetst en verstrekt.
      3. Blz. 170 2.1.3 Verduurzamen van mobiliteit (Wageningen Klimaatneutraal 2030-2040)
       1. Blz. 171 Plaatsen van laadpalen is gefaciliteerd.
      4. Blz. 172 2.1.4. Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 173 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    4. Blz. 174 2.2 Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat
     1. Blz. 175 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 176 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 177 2.2.1 Transparante en accurate ondernemersdienstverlening
       1. Blz. 178 Behoeften ondernemers in beeld.
       2. Blz. 179 Nauwere samenwerking met andere platforms/organisaties (ondernemersverenigingen, kennis/onderwijsinstellingen).
       3. Blz. 180 Vlotte vergunningen procedures.
      2. Blz. 181 2.2.2 Een aantrekkelijke en levendige binnenstad
       1. Blz. 182 Er is een effectief centrummanagement.
       2. Blz. 183 Goed functionerende warenmarkt.
       3. Blz. 184 Openbare ruimte van de binnenstad is een prettige verblijfsomgeving, met kwaliteitsniveau basis en een verbeterde inrichting van straten en muren.
       4. Blz. 185 Optimale structuur binnenstad (waaronder looproutes, entrees, parkeren, groen en invulling vastgoed).
       5. Blz. 186 Promotiestrategie binnenstad.
      3. Blz. 187 2.2.3 Verbinding (binnen)stad en WUR
       1. Blz. 188 Er is samenwerking tussen de WUR - gemeente - samenleving ten behoeve van zichtbaarheid van de WUR in de binnenstad.
       2. Blz. 189 Samenwerking op kennis in de Agrifood en Life Sciences en de hele keten.
      4. Blz. 190 2.2.4 Sterk vestigingsklimaat voor het kennisecosysteem
       1. Blz. 191 Aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat (vestigingsklimaat).
       2. Blz. 192 Behoud en aantrekken van nieuwe (met name) kennisintensieve bedrijven (nationaal en internationaal).
       3. Blz. 193 Hoogwaardige en goed bereikbare werklocaties voor bedrijven die een substantiële bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de eiwittransitie, energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie of stikstofreductie.
       4. Blz. 194 Sterke positie binnen regio Foodvalley, waarin partners complementair zijn, gebaseerd op gezamenlijke ambities.
      5. Blz. 195 2.2.5 Aantrekkelijke functionele en bereikbare werklocaties reguliere bedrijvigheid
       1. Blz. 196 Er is een Toekomstvisie op de Werklocaties waaronder de Haven, als onderdeel van de Visie Bebouwde Kom (Omgevingsvisie).
       2. Blz. 197 Inzicht in de betekenis en de behoeften van de reguliere bedrijvigheid.
      6. Blz. 198 2.2.6 Een aantrekkelijk kwalitatief aanbod voor recreatie en toerisme
       1. Blz. 199 Inwoners en bezoekers zijn op de hoogte van het toeristisch aanbod en het is duidelijk of er gebruik van wordt gemaakt.
       2. Blz. 200 Sterk recreatief en toeristisch aanbod.
      7. Blz. 201 2.2.7 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 202 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    5. Blz. 203 2.3 Een groene en biodiverse leefomgeving
     1. Blz. 204 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 205 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 206 2.3.1 Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie, soortendiversiteit en leefgebied).
       1. Blz. 207 Activiteiten van inwoners en bedrijven die bijdragen aan de doelen uit het biodiversiteitsplan worden door middel van subsidies gestimuleerd.
       2. Blz. 208 De biodiversiteit van het buitengebied is verhoogd door landschappelijke inpassing van initiatieven en door de aanleg van landschapselementen in samenwerking met andere partijen. Het Landschapsfonds vervult hier ook een belangrijke rol in.
       3. Blz. 209 De biodiversiteit van het openbaar groen en water is verhoogd (zowel binnenstedelijk als in het buitengebied). Er wordt gestreefd naar meer en beter geschikt leefgebied voor een gevarieerde inheemse flora en fauna.
       4. Blz. 210 De waterkwantiteit in de stadsgracht is verhoogd, waardoor de waterkwaliteit en de visuele kwaliteit verbetert.
       5. Blz. 211 Er is een biodiversiteitsplan (inclusief uitvoeringsplan) opgesteld waarin de te behalen doelen en de maatregelen om deze te bereiken zijn uitgewerkt.
       6. Blz. 212 Het Bomenbeleidsplan is vastgesteld, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan meer CO2 opvang en geanticipeerd wordt op klimaatverandering.
       7. Blz. 213 Het isoleren van gebouwen leidt niet tot aantasting van de populaties van beschermde en gebouwbewonende diersoorten.
       8. Blz. 214 Het percentage groenblauwe elementen is toegenomen.
       9. Blz. 215 Het versterken van biodiversiteit, op basis van landschapskenmerken, komt terug in verschillende uitvoeringsprogramma's
       10. Blz. 216 Instandhouding en versterking van de hoofd ecologische groenstructuur
       11. Blz. 217 Nieuwbouw is natuurinclusief uitgevoerd.
       12. Blz. 218 Meekoppelkansen voor uitvoering Noordelijke ecologische verbindingszone (NEVZ) worden benut.
       13. Blz. 219 Vergroening van tuinen (Steenbreek), daken en schoolpleinen is door middel van subsidies gestimuleerd.
       14. Blz. 220 We bestrijden of beheersen invasieve exoten om verdere uitbreiding en negatieve effecten op de biodiversiteit te voorkomen.
       15. Blz. 221 We brengen bij aanvang van gebiedsontwikkeling ecologische en groene waarden in, later in het proces brengen we meekoppelkansen in
       16. Blz. 222 We verbinden groene en blauwe structuren in de stad en het buitengebied zodat flora en fauna zich veilig kunnen verspreiden en verplaatsen door de stad. Waar nodig worden faunapassages aangelegd.
      2. Blz. 223 2.3.2 Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen)
       1. Blz. 224 Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt (zie ook programma 2.7).
       2. Blz. 225 De klimaatbestendigheid van het openbaar groen is verhoogd door de soortenkeuze (van openbaar groen) bij vervanging/vernieuwing te blijven afstemmen op de verandering van het klimaat.
       3. Blz. 226 Droogte en hitte zijn verminderd op locaties die hier het meest gevoelig voor zijn, door vergroening en afkoppelen van regenwater.
       4. Blz. 227 Er is een uitvoeringsprogramma voor de Eng opgesteld.
       5. Blz. 228 Er is jaarlijks een publiekscampagne uitgevoerd rondom vergroenen van tuinen, afkoppelen van regenwater etc.
       6. Blz. 229 Er zijn op een aantal locaties zelfstandig staande projecten ter verbetering van het groene leefklimaat en vermindering hittestress uitgevoerd.
       7. Blz. 230 Het groen is in diverse wijken omgevormd naar een toekomstbestendige vorm (klimaatbestendig, meer biodiversiteit en afgestemd op beheerniveau).
       8. Blz. 231 In samenwerking met andere partijen is de binnenstad en het Hooilandplein vergroend.
       9. Blz. 232 De openbare ruimte voldoen aan de vastgestelde onderhoudsniveau ’s en voor spelen en bomen aan de wettelijke eisen rondom veiligheid (aantoonbaar zorgvuldig handelen).
       10. Blz. 233 Instandhouding en versterking van de hoofd/ecologische groenstructuur.
       11. Blz. 234 Regenwater wordt zo veel mogelijk vastgehouden op de plek waar het valt. De focus ligt hierbij in eerste instantie op de hogere zandgronden (bijvoorbeeld Benedenbuurt en Bovenbuurt).
       12. Blz. 235 Wateroverlast is verminderd op locaties die hier het meest gevoelig voor zijn door in te zetten op infiltratie.
      3. Blz. 236 2.3.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig
       1. Blz. 237 In samenwerking met externe partners wordt een strategisch plan ontwikkeld voor uitvoering van het onderhoud van de buitenruimte. Inclusief slimme inzet van financiële middelen waaronder vervangingsinvesteringen voor groen en speeltoestellen.
      4. Blz. 238 2.3.4 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 239 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    6. Blz. 240 2.4 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving
     1. Blz. 241 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 242 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 243 2.4.1 Implementatie Omgevingswet
       1. Blz. 244 Er is een gemeentebrede omgevingsvisie waarin de maatschappelijke opgaven in relatie tot de fysieke leefomgeving staan.
       2. Blz. 245 Er is een omgevingsplan voor de fysieke leefomgeving met een passend digitaal stelsel omgevingswet (DSO).
       3. Blz. 246 Initiatiefnemers en inwoners worden gefaciliteerd bij participatie over initiatieven, op grond van het gemeentelijke participatiebeleid voor de Omgevingswet.
       4. Blz. 247 Omgevingsvergunningen die passen in de omgevingsvisie.
      2. Blz. 248 2.4.2 Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving
       1. Blz. 249 Er is een omgevingsprogramma voor de zoekgebieden uit het locatie-onderzoek woningbouw
       2. Blz. 250 Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de ontwikkeling van de stad na het vaststellen van de Omgevingsvisie Bebouwde Kom.
       3. Blz. 251 Het grondbeleid is situationeel bepaald per potentiële locatie uit de zoekgebieden van het locatie-onderzoek
       4. Blz. 252 We geven uitvoering aan het besluit over het versnellen en ophogen van de woningbouwontwikkeling.
      3. Blz. 253 2.4.3 Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie
       1. Blz. 254 Kaders en bestemmingsplannen voor de fysieke leefomgeving (wettelijk) zijn actueel en worden gehandhaafd.
      4. Blz. 255 2.4.4 Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie
       1. Blz. 256 Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen maken kleinere initiatieven van derden, die passen in onze ambitie, mogelijk (leges).
       2. Blz. 257 Grote ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen in onze ambitie en worden projectmatig uitgevoerd (grondbedrijf).
       3. Blz. 258 Het project Grebbedijk is in uitvoering.
       4. Blz. 259 Het project Grebbedijk is voorbereid.
       5. Blz. 260 Met eigenaren/initiatiefnemers zijn de mogelijkheden verkend voor het versnellen van de 3 binnenstedelijke locaties De Dreijen fase 2, Duivendaal en Costerweg 5
      5. Blz. 261 2.4.5 Identiteit van de stad is beleefbaar
       1. Blz. 262 Cultuurhistorie is zichtbaar in Wageningen.
       2. Blz. 263 Cultuurhistorie wordt gevierd.
       3. Blz. 264 Monumenten hebben een plek in de omgevingsvisie en -plan.
      6. Blz. 265 2.4.6 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 266 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    7. Blz. 267 2.5 Klimaatneutraal in 2030-2040
     1. Blz. 268 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 269 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 270 2.5.1 Er is 31% energie bespaard in 2040 ten opzichte van 2018 (klimaatmonitor).
       1. Blz. 271 Bij gemeentelijk vastgoed worden energiebesparende maatregelen genomen en duurzame energieopwekking gerealiseerd.
       2. Blz. 272 Er is een aanpak voor VvE’s hoe zij energie kunnen besparen en hun resterende warmtevraag duurzaam kunnen invullen.
       3. Blz. 273 Er is een handhavingsprogramma met als doel op bedrijven en instellingen toe te zien dat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot energiebesparing (Wet Milieubeheer, EED, kantoorpanden label C 2023).
       4. Blz. 274 Er is een regionaal energiedienstenbedrijf die energiemaatregelen aanbiedt als onderdeel van een wijkaanpak en voor een versnelling zorgt voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
       5. Blz. 275 Er zijn actieve energieloketten voor inwoners en bedrijven die klanten ontzorgen, faciliteren en stimuleren tot het nemen van energiemaatregelen.
      2. Blz. 276 2.5.2 Er is 1847 TJ aan duurzame energie opgewekt in 2040 ten opzichte van 2018. Hiervan is het streven de opgave aan duurzame elektriciteit in zonnevelden en windmolens in 2030 te behalen (klimaatmonitor).
       1. Blz. 277 Er is een actuele Warmtevisie die wordt uitgevoerd.
       2. Blz. 278 We stimuleren en faciliteren een duurzaam alternatief in gebruik voor de gasgestookte WKK voor het warmtenet Noordwest (realisatie valt buiten de invloedsfeer van de gemeente).
       3. Blz. 279 In 2025 is het warmtenet voor Proeftuin Aardgasvrije Wijk Benedenbuurt gerealiseerd.
       4. Blz. 280 In 2040 is in de hiervoor geschikte gebieden van Wageningen een open duurzaam warmtenet gerealiseerd waarop enkele duizenden woningen, bedrijven en instellingen zijn aangesloten.
       5. Blz. 281 In 2040 zijn minimaal 142.000 zonnepanelen gerealiseerd op Wageningse daken en parkeerterreinen.
       6. Blz. 282 Innovatieve technieken zoals zon op gevels, energyhubs, wind op dak of lokale grids zijn in beeld en worden toegepast waar kan.
       7. Blz. 283 Windmolens worden gerealiseerd op basis van de Wageningse Windvisie en de Regionale Energiestrategie (streefdatum 2030), waarbij onder andere rekening wordt gehouden met een zorgvuldige inpassing in het landschap.
       8. Blz. 284 Zonneparken worden gerealiseerd op basis van Visie Buitengebied en de Regionale Energiestrategie (streefdatum 2030), waarbij onder andere rekening wordt gehouden met een zorgvuldige inpassing in het landschap.
      3. Blz. 285 2.5.3 De klimaatimpact die gepaard gaat met productie en consumptie van voedsel is verminderd.
       1. Blz. 286 De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om inkoop van duurzame lokale producten, aanbod van plantaardige opties, verminderen voedselverspilling en de verwerking van reststromen.
       2. Blz. 287 De voedselomgeving van Wageningen is in 2030 gezonder (voedselagenda).
       3. Blz. 288 In 2030 is de lokale verkoop van duurzame en lokale producten van regionale boeren en producenten gestegen.
       4. Blz. 289 In Wageningen eten inwoners in 2030 minder dierlijk en meer plantaardig voedsel (Voedselagenda). Restaurants gaan meer plantaardige opties aanbieden.
       5. Blz. 290 In Wageningen verspillen inwoners, bedrijven en organisaties in 2030 minder voedsel. Reststromen worden beter verwerkt.
       6. Blz. 291 Meer initiatiefnemers hebben een plek gevonden in Wageningen om stadslandbouw toe te passen op een duurzame manier.
      4. Blz. 292 2.5.4 In 2025 hebben alle huishoudens die te maken hebben met energiearmoede de mogelijkheid (gehad) om hulp te krijgen bij energiebesparing (monitor: sociaal domein).
       1. Blz. 293 Via generieke en wijk-/straatgerichte werkwijzen worden inwoners met energiearmoede passende energiebesparende maatregelen, advies en ondersteuning aangeboden.
       2. Blz. 294 Het bestrijden van energiearmoede is onderdeel van het reguliere (duurzaamheid en sociaal-maatschappelijk) werk van de gemeente en haar ketenpartners.
      5. Blz. 295 2.5.5 In 2040 is alles wat de gemeente inkoopt volledig circulair, maken we zoveel mogelijk gebruik van circulaire en biobased bouwmaterialen en zamelt de gemeente slechts huishoudelijke grondstoffen in.
       1. Blz. 296 In de bouw (infra en nieuwbouw) wordt in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt.
       2. Blz. 297 Voor de inkoop van diensten en werken binnen de gemeentelijke organisatie verbruiken we in 2030 50% minder fossiele grondstoffen.
      6. Blz. 298 2.5.6 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 299 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    8. Blz. 300 2.6 Een veilige en gezonde leefomgeving
     1. Blz. 301 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 302 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 303 2.6.1 Milieunormen worden niet overschreden.
       1. Blz. 304 Ook in 2023 wordt met behulp van toezicht en handhaving gecontroleerd of normen op gebied van bodem, lucht, geluid, geur en energie niet worden overschreden.
      2. Blz. 305 2.6.2 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 306 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    9. Blz. 307 2.7 Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een passende woning
     1. Blz. 308 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 309 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 310 2.7.1 Versnelling en mogelijke ophoging van de woningbouwproductie in Wageningen in antwoord op de verhoogde huishoudensprognose van circa 3.500 tot 3.800 huishoudens tot 2040
       1. Blz. 311 Er is een sturingsinstrument voor woningbouwaantallen.
       2. Blz. 312 In Wageningen worden tussen 2021 en 2024 minimaal 700 woningen opgeleverd.
       3. Blz. 313 Mogelijkheden voor versnelling van de 3 binnenstedelijke locaties De Dreijen fase 2, Duivendaal en Costerweg 5 zijn verkend in samenwerking met de projectleiders RO.
       4. Blz. 314 Nieuw te bouwen woningen zijn (bijna) energieneutraal met ook aandacht voor circulariteit en natuurinclusief bouwen. Dit resultaat draagt bij aan programma's 2.4 en 2.5.
      2. Blz. 315 2.7.2 De woningvoorraad sluit aan bij de behoefte aan betaalbare woningen van lagere inkomensgroepen, waaronder ouderen, jongeren en studenten
       1. Blz. 316 Bij elk bouwplan met meer dan 30 woningen worden minimaal 30% sociale huurwoningen en 15% middenhuur gerealiseerd. Afhankelijk van de geëvalueerde en geactualiseerde woningmarktstrategie.
       2. Blz. 317 De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd met oog voor een eerlijke verdeling van de energielasten. Randvoorwaardelijk hiervoor is programma 2.5.
       3. Blz. 318 De kernvoorraad sociale huurwoningen is vergroot, overeenkomstig de doelgroep van beleid. In 2023 hebben wij inzichtelijk wat de kernvoorraad is op basis van de meest actuele huishoudensprognose.
       4. Blz. 319 Het aanbod aan studentenhuisvesting voldoet aan de vraag naar kamers, overeenkomstig de notitie locatiekeuze 2017 en de actuele monitor studentenhuisvesting.
       5. Blz. 320 Het instrument van de huisvestingsverordening wordt ingezet ter verbetering van de doorstroming op de sociale huur/koopwoningmarkt en ter verbetering van de sociale koop.
       6. Blz. 321 Ten behoeve van betaalbaarheid van woningen wordt opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht ingezet en onderzoeken we de toepassing van koopgarant-achtige constructies.
       7. Blz. 322 We passen de uitkomsten van het startersonderzoek 2022 toe op de nieuwbouwplannen en maken hierover prestatieafspraken met de Woningstichting en Idealis.
      3. Blz. 323 2.7.3 Inwoners wonen in een groene, leefbare en veilige woonomgeving, waar geen overlast ervaren wordt
       1. Blz. 324 Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt. Dit resultaat draagt bij aan programma 2.3.
       2. Blz. 325 De samenwerking rondom het voorkomen van woonoverlast is geborgd via de Taskforce woonoverlast. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.8
      4. Blz. 326 2.7.4 Inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen in een woning op maat, met voldoende mogelijkheden voor zorg op maat
       1. Blz. 327 Er zijn meer woonzorginitiatieven door en voor Wageningse inwoners.
       2. Blz. 328 Het aanbod van woningen die geschikt zijn voor senioren wordt vergroot door zowel nieuwbouwplannen en levensloopbestendige aanpassingen in de bestaande woningvoorrraad.
      5. Blz. 329 2.7.5 Wijken hebben een gemengde samenstelling wat betreft type huishoudens en type woningen en met voldoende ruimte voor (sociale) ontmoeting
       1. Blz. 330 Er zijn meer woningbouwontwikkelingen met gedifferentieerde woonprogramma’s en mogelijkheden voor ontmoeting. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.1.
       2. Blz. 331 Inwoners die specifieke hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van een passend woningaanbod verspreid over de diverse buurten.
      6. Blz. 332 2.7.6 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 333 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    10. Blz. 334 2.8 Gemeentelijke gebouwen worden multifunctioneel ingezet
     1. Blz. 335 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 336 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 337 2.8.1 Het multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen bevorderen
       1. Blz. 338 Een strategisch plan als afwegingskader welke maatschappelijke- en culturele instellingen worden gehuisvest in gemeentelijke gebouwen.
      2. Blz. 339 2.8.2 Gebouwen die niet meer nodig zijn worden verkocht of benut als potentiële locatie voor woningbouw
       1. Blz. 340 Aanwijzen van gemeentelijke gebouwen en locaties die geschikt zijn voor woningbouw op basis van het strategisch plan gemeentelijk vastgoed.
       2. Blz. 341 De verkoop van gemeentelijke gebouwen tot en met 2023 is opgeschort in afwachting van het strategisch vastgoed plan. De netto verkoopopbrengst van incidenteel € 2.641.000,- wordt op basis van de uitkomst van het strategisch plan opnieuw bepaald.
      3. Blz. 342 2.8.3 Streven naar een gezonde en kostendekkende exploitatie van gemeentelijke gebouwen
       1. Blz. 343 Een nieuwe concessie overeenkomst tot en met 2027 voor de exploitatie van zwembad De Bongerd in afwachting van de besluitvorming voor de keuze tussen renovatie of nieuwbouw.
       2. Blz. 344 Het duurzaam in stand houden van gemeentelijke gebouwen.
    11. Blz. 345 Algemene informatie programma 2
     1. Blz. 346 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 347 Beleidskader bereikbaarheid
     3. Blz. 348 Beleidskader economische ontwikkeling
     4. Blz. 349 Beleidskader ruimtelijke ontwikkeling
     5. Blz. 350 Beleidskader klimaat
     6. Blz. 351 Beleidskader wonen
     7. Blz. 352 Betrokkenheid verbonden partijen
     8. Blz. 353 Wat heeft het gekost?
     9. Blz. 354 Overzicht baten en lasten programma 2
     10. Blz. 355 Overzicht baten en lasten per ambitie
     11. Blz. 356 Begrote en werkelijke resultaat per product
   6. Blz. 357 Programma 3 Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 358 Waarom dit programma?
    2. Blz. 359 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 360 3.1 Transparante overheid
     1. Blz. 361 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 362 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 363 3.1.1 We halen minimaal een 7 op onze klanttevredenheidonderzoeken naar dienstverlening
       1. Blz. 364 Er is een goede accurate persoonsregistratie.
       2. Blz. 365 Onze dienstverlening is afgestemd waar mogelijk met onze ketenpartners en medeoverheden zodat inwoners, ondernemers en organisaties integrale optimale dienstverlening ervaren.
       3. Blz. 366 We bieden toegankelijke, transparante en veilige dienstverlening en dragen zorg voor gelijke informatiepositie.
       4. Blz. 367 We zijn duidelijk en transparant over de rol die we innemen in processen en wat inwoners, organisaties en bedrijven van ons kunnen verwachten.
      2. Blz. 368 3.1.2 Dienstverlening voortdurend verbeteren passend bij de landelijke ontwikkelingen en bij de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties
       1. Blz. 369 Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties op een correcte en gastvrije wijze via de contactvorm die zij kiezen, vanuit het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet' (coronaproof).
       2. Blz. 370 Onze dienstverlening sluit aan bij de huidige behoeften en ontwikkelingen.
       3. Blz. 371 Zicht hebben op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties.
      3. Blz. 372 3.1.3 Democratische vernieuwing en bestuurlijke vernieuwing.
       1. Blz. 373 Alle inwoners, bedrijven en organisaties zijn in staat om mee te praten over het gemeentelijk beleid.
      4. Blz. 374 3.1.4 Uitvoering van representatietaken en dergelijke is op het niveau zoals in de afgelopen jaren
       1. Blz. 375 Taken voor representatie en dergelijke zijn uitgevoerd, onder andere de verplichtingen voor college en raad.
      5. Blz. 376 3.1.5 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 377 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    4. Blz. 378 3.2 Een goed functionerende wendbare organisatie
     1. Blz. 379 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 380 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 381 3.2.1 De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen
       1. Blz. 382 Adviseren en sturing geven aan de organisatie over de inzet van mensen en bedrijfsmiddelen zodat de organisatie effectief is in het oplossen van vraagstukken.
      2. Blz. 383 3.2.2 Externe financiering aantrekken
       1. Blz. 384 Geld aantrekken waarmee andere doelen gerealiseerd kunnen worden.
      3. Blz. 385 3.2.3 Een goede en veilige werkomgeving
       1. Blz. 386 We werken digitaal samen via een vergaderomgeving.
      4. Blz. 387 3.2.4 Flexibele bedrijfsvoering
       1. Blz. 388 Een applicatielandschap dat ontwikkelingen en nieuwe wettelijke taken in de toekomst kan faciliteren (conform hernieuwd I-plan voor 2022 en verder).
       2. Blz. 389 Een getransformeerde en doorontwikkelende organisatie/bedrijfsvoering waarbij we onderzoek doen naar het (huidige) organisatiemodel.
       3. Blz. 390 Uit onderzoek moet blijken of we Bedrijfsvoeringonderdelen slimmer/efficiënter kunnen organiseren. Uitkomst is een goed toegeruste medewerker die tevreden (samen)werkt binnen de fysieke en mentale werkomgeving.
      5. Blz. 391 3.2.5 De organisatie is in control
       1. Blz. 392 Collegeverklaring en ENSIA op orde.
       2. Blz. 393 Goedkeurende accountantsverklaring.
       3. Blz. 394 Rechtmatigheidsverantwoording.
      6. Blz. 395 3.2.6 Huis van de stad
       1. Blz. 396 Startpunt en stadhuis zijn ook beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten.
      7. Blz. 397 3.2.7 ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken
       1. Blz. 398 Een applicatielandschap dat afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren. We doorstaan landelijke audits (ENSIA e.d.) en andere landelijke verantwoording aan het Rijk.
       2. Blz. 399 Een applicatielandschap dat tijdig, rechtmatig en toekomstgericht vervangen wordt om minimaal de wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
       3. Blz. 400 ICT-infrastructuur die afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
       4. Blz. 401 Laptopmanagementsoftware + WIFI op locatie Startpunt.
      8. Blz. 402 3.2.8 Uitvoering wettelijke taken
       1. Blz. 403 De wettelijke taken zijn uitgevoerd.
    5. Blz. 404 3.3 Slimme inzet van middelen
     1. Blz. 405 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 406 Wat hebben we bereikt?
      1. Blz. 407 3.3.1 Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot. Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies)
       1. Blz. 408 Risicomanagementbeleid is bestuurlijk vastgesteld en geïmplementeerd, waarbij bestuur en het ambtelijk apparaat meer bewust worden gemaakt van risico's en te nemen beheermaatregelen als onderdeel van het in control komen.
      2. Blz. 409 3.3.2 De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen
       1. Blz. 410 Lobby naar Den Haag om de wettelijke basis voor extra belastinginkomsten te verruimen.
      3. Blz. 411 3.3.3 Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's
       1. Blz. 412 Strategie ontwikkelen kort en lang vreemd geld. Optimaal kort geld aantrekken, wat rente oplevert en afwegen om lang geld aan te trekken eind dit jaar en/of volgend jaar.
    6. Blz. 413 Algemene informatie programma 3
     1. Blz. 414 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 415 Beleidskader transparante overheid
     3. Blz. 416 Beleidskader P&C-cyclus
     4. Blz. 417 Betrokkenheid verbonden partijen
     5. Blz. 418 Wat heeft het gekost?
     6. Blz. 419 Overzicht baten en lasten programma 3
     7. Blz. 420 Overzicht baten en lasten per ambitie
     8. Blz. 421 Begrote en werkelijke resultaat per product
  3. Blz. 422 Paragrafen
   1. Blz. 423 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing
    1. Blz. 424 Inleiding
    2. Blz. 425 Beschikbare Weerstandscapaciteit
    3. Blz. 426 Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 427 Andere afgedekte gebeurtenissen
    5. Blz. 428 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 429 Financiële kengetallen
   2. Blz. 430 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 431 Inleiding
    2. Blz. 432 Verhardingen, groen & water
    3. Blz. 433 Water en riolering
    4. Blz. 434 Openbare verlichting
    5. Blz. 435 Speelvoorzieningen
    6. Blz. 436 Woningen, gebouwen, accommodaties
    7. Blz. 437 Scholen
   3. Blz. 438 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 439 Inleiding
    2. Blz. 440 Mens en organisatie
    3. Blz. 441 Inkoop en contracten
    4. Blz. 442 Data en digitalisering: Bouwen aan de Digitale Organisatie
    5. Blz. 443 Financieel beleid
    6. Blz. 444 In control
    7. Blz. 445 Rechtmatigheidsverantwoording
   4. Blz. 446 Paragraaf 4 Verbonden partijen
    1. Blz. 447 Inleiding
    2. Blz. 448 Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 449 Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 450 Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 451 Stichtingen en verenigingen
   5. Blz. 452 Paragraaf 5 Grondbeleid
    1. Blz. 453 Inleiding
    2. Blz. 454 Kaders grondbedrijf
    3. Blz. 455 Onderhanden werken (OHW)
    4. Blz. 456 Kostenverhaallocaties (KVL)
    5. Blz. 457 Resultaat
    6. Blz. 458 Stand reserve grondexploitatie
   6. Blz. 459 Paragraaf 6 Lokale heffingen
    1. Blz. 460 Inleiding
    2. Blz. 461 Belastinggrondslag
    3. Blz. 462 Belastingopbrengsten
    4. Blz. 463 Kwijtschelding
    5. Blz. 464 Kostendekkendheid heffingen
    6. Blz. 465 Belastingdruk
   7. Blz. 466 Paragraaf 7 Financiering
    1. Blz. 467 Inleiding
    2. Blz. 468 Uitstaande geldleningen (ug)
    3. Blz. 469 Ontvangen geldleningen (og)
    4. Blz. 470 Schatkistbankieren en Wet houdbare gemeentefinaniën
    5. Blz. 471 Renteontwikkeling en rentevisie
    6. Blz. 472 Garanties en borgstellingen
    7. Blz. 473 Kasgeldlimiet
    8. Blz. 474 Renterisiconorm
    9. Blz. 475 EMU-saldo
    10. Blz. 476 Renteschema
  4. Blz. 477 Jaarrekening
   1. Blz. 478 Balans
    1. Blz. 479 Balans Activa
    2. Blz. 480 Balans passiva
   2. Blz. 481 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 482 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 483 Toelichting gerealiseerd resultaat
    3. Blz. 484 Overzicht van baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen
   3. Blz. 485 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 486 Inleiding
    2. Blz. 487 Algemeen
    3. Blz. 488 Immateriële vaste activa
    4. Blz. 489 Materiële vaste activa met economisch nut
    5. Blz. 490 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
    6. Blz. 491 Financiële vaste activa
    7. Blz. 492 Voorraden
    8. Blz. 493 Vorderingen en overlopende activa
    9. Blz. 494 Liquide middelen
    10. Blz. 495 Voorzieningen
    11. Blz. 496 Vaste schulden
    12. Blz. 497 Vlottende passiva
    13. Blz. 498 Borg- en garantstellingen
    14. Blz. 499 Gemeentefonds
    15. Blz. 500 Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden
   4. Blz. 501 Toelichting op de balans
    1. Blz. 502 0. Immateriële vaste activa
    2. Blz. 503 1. Materiële vaste activa
    3. Blz. 504 2. Financiële vaste activa
    4. Blz. 505 3. Voorraden
    5. Blz. 506 4. Uitzettingen korter dan één jaar
    6. Blz. 507 5. Liquide middelen
    7. Blz. 508 6. Overlopende activa
    8. Blz. 509 7. Eigen vermogen
    9. Blz. 510 8. Voorzieningen
    10. Blz. 511 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    11. Blz. 512 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
    12. Blz. 513 11. Overlopende passiva
    13. Blz. 514 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    14. Blz. 515 Gebeurtenissen na balansdatum
   5. Blz. 516 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 517 Inleiding
    2. Blz. 518 Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting
    3. Blz. 519 Onvoorzien
    4. Blz. 520 Overhead
    5. Blz. 521 Structurele stortingen en onttrekkingen reserves
    6. Blz. 522 Incidentele baten en lasten per programma
    7. Blz. 523 Wet normering topinkomens
    8. Blz. 524 Toelichting Programma 1 Wageningen Sociaal
     1. Blz. 525 Overzicht baten en lasten programma 1
     2. Blz. 526 450.00 Onderwijshuisvesting
     3. Blz. 527 511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking
     4. Blz. 528 530.00 Sport
     5. Blz. 529 540.00 Bevordering kunst en cultuur
     6. Blz. 530 610.00 Samen Wageningen
     7. Blz. 531 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid
     8. Blz. 532 625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg
     9. Blz. 533 625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid
     10. Blz. 534 625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid
     11. Blz. 535 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie
     12. Blz. 536 626.20 Burgerkracht en innovatie
     13. Blz. 537 626.30 Werkgelegenheid
     14. Blz. 538 626.31 WSW
     15. Blz. 539 626.60 Individuele ondersteuning
     16. Blz. 540 626.70 Sociale zekerheid
     17. Blz. 541 626.81 Armoedebestrijding
     18. Blz. 542 650.00 Kinderopvang
    9. Blz. 543 Toelichting Programma 2 Wageningen Fysiek
     1. Blz. 544 Overzicht baten en lasten programma 2
     2. Blz. 545 210.00 Wegen, straten en pleinen
     3. Blz. 546 210.50 Openbare verlichting
     4. Blz. 547 211.00 Verkeersmaatregelen
     5. Blz. 548 214.00 Parkeervoorzieningen
     6. Blz. 549 221.00 Rijnhaven
     7. Blz. 550 310.10 Bevordering handel en ambacht
     8. Blz. 551 310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen
     9. Blz. 552 560.00 Wijk- en buurtbeheer
     10. Blz. 553 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking
     11. Blz. 554 722.00 Riolering en waterzuivering
     12. Blz. 555 723.00 Energiebeheer
     13. Blz. 556 810.00 Ruimtelijk beleid
     14. Blz. 557 810.30 Bestemmingsplannen
     15. Blz. 558 810.40 Kostenverhaallocaties
     16. Blz. 559 820.00 Volkshuisvesting
     17. Blz. 560 825.00 Omgevingsvergunning
     18. Blz. 561 830.00 Grondexploitatie
     19. Blz. 562 830.10 Exploitatie vastgoed
    10. Blz. 563 Toelichting Programma 3 Bestuur en Organisatie
     1. Blz. 564 Overzicht baten en lasten programma 3
     2. Blz. 565 001.00 Bestuursorganen (Raad)
     3. Blz. 566 001.05 Bestuursorganen (B&W)
     4. Blz. 567 913.00 Beleggingen en overige financiële middelen
     5. Blz. 568 920.00 Lokale belastingen
     6. Blz. 569 921.00 Algemene uitkering
     7. Blz. 570 923.00 Bedrijfsvoering
   6. Blz. 571 Rechtmatigheidsverantwoording
    1. Blz. 572 Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders
    2. Blz. 573 Bevinding
  5. Blz. 574 Bijlagen
   1. Blz. 575 Staat van reserves en voorzieningen
    1. Blz. 576 Staat van reserves en voorzieningen
    2. Blz. 577 Staat van voorzieningen
   2. Blz. 578 Verloop reserves
    1. Blz. 579 Verloop reserves
   3. Blz. 580 Overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 581 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   4. Blz. 582 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
    1. Blz. 583 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
   5. Blz. 584 Grote projecten
    1. Blz. 585 Algemeen
    2. Blz. 586 Projecten programma's
   6. Blz. 587 SISA bijlage
    1. Blz. 588 SISA bijlage
   7. Blz. 589 Subsidieregister 2023
    1. Blz. 590 Subsidieregister
   8. Blz. 591 Begrippenlijst
    1. Blz. 592 Begrippenlijst
   9. Blz. 593 Wettelijk verplichte beleidsindicatoren
    1. Blz. 594 Wettelijk verplichte beleidsindicatoren
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap