Overzicht van baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000) Rekening 2022 Begroting 2023 Primitief
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 71.854 25.036 -46.818 67.325 17.870 -49.455
02 Wageningen fysiek 28.209 18.142 -10.067 24.961 16.484 -8.477
03 Bestuur en organisatie 21.563 88.675 67.113 19.723 84.451 64.727
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties 121.626 131.853 10.227 112.009 118.805 6.795
Reserve mutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 829 3.540 2.711 64 306 241
02 Wageningen fysiek 3.082 3.871 789 1.909 260 -1.649
03 Bestuur en organisatie 10.310 11.341 1.031 51 450 399
Totaal mutaties reserves 14.220 18.752 4.532 2.025 1.016 -1.009
Saldo van Baten en lasten na reservemutaties 14.759 5.786
Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2023 na wijziging Rekening 2023 Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 78.190 25.711 -52.480 77.198 28.499 -48.699 -993 2.788 3.781
02 Wageningen fysiek 32.336 17.476 -14.860 35.844 19.190 -16.654 3.509 1.714 -1.794
03 Bestuur en organisatie 25.252 87.581 62.329 23.304 93.021 69.718 -1.948 5.441 7.389
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties 135.778 130.767 -5.011 136.346 140.710 4.364 568 9.943 9.375
Reserve mutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 663 5.779 5.116 665 5.496 4.831 2 -283 -285
02 Wageningen fysiek 2.138 3.184 1.046 2.997 6.873 3.877 859 3.689 2.830
03 Bestuur en organisatie 15.010 15.725 714 14.913 15.725 812 -97 0 97
Totaal mutaties reserves 17.812 24.689 6.877 18.575 28.094 9.519 763 3.406 2.643
Saldo van Baten en lasten na reservemutaties 153.590 155.455 1.866 154.921 168.804 13.884 1.331 13.349 12.018

Toelichting gerealiseerd resultaat

Terug naar navigatie - Toelichting gerealiseerd resultaat

Het begrote saldo van baten en lasten vóór reservemutaties bedraagt - € 5,0 miljoen (begrotingstekort). De reservemutaties zijn begroot op € 6,9 miljoen (per saldo onttrekking), waardoor het begrote resultaat ná reservemutaties uitkomt op een overschot van € 1,9 miljoen. Het negatieve saldo van baten en lasten vóór reservemutaties in de begroting 2023 wordt veroorzaakt door de budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023. De raad heeft bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 besloten (uitvoerings-)budgetten voor in totaal € 8,1 miljoen over te hevelen naar 2023. Via de bestuursrapportage Najaar 2023 is hiervan € 2,7 miljoen vrijgevallen (waarvan € 2,2 miljoen betrekking heeft op de overgehevelde budgetten voor energiecompensatie en warmtetoeslag).  Per saldo resteert in de begroting 2023 een saldo van (uitvoerings-)budgetten, die voortkomen uit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022, van € 5,4 miljoen. Dit betreft incidentele budgetophogingen, die gedekt zijn door inzet van de algemene bestemmingsreserve. Zonder de budgetoverhevelingen uit 2022 bedraagt het saldo van de begroting 2023 vóór reservemutaties € 0,4 miljoen (overschot). In de begroting 2023 is sprake van een reëel begrotingsevenwicht.  

Het jaarrekeningresultaat 2023 bedraagt  € 13,9 miljoen positief.  De afwijking van het gerealiseerde rekeningresultaat t.o.v. het begrote resultaat van € 1,9 miljoen uit de bestuursrapportage Najaar 2023 bedraagt € 12,0 miljoen (voordeel). 


Bij alle programma’s zijn voordelen gerealiseerd. De belangrijkste oorzaken van het voordelig resultaat in de jaarrekening zijn hierna samengevat:

 • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is substantieel hoger dan geraamd, voornamelijk als gevolg van de gunstige uitkomsten van de septembercirculaire en de decembercirculaire (in totaal een voordeel van € 4,63 miljoen). Het gerealiseerde voordeel bestaat uit de uitkomst van de septembercirculaire (€ 0,78 miljoen), de uitkomst van de decembercirculaire (€ 3,56 miljoen) en een afwijkende grondslag-inschatting (€ 0,29 miljoen hogere uitkering). 
  Via raadsinformatiebrieven (RIB) is de raad op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de septembercirculaire en de decembercirculaire. Alle extra gelden uit de circulaires hebben wij in het laatste kwartaal van 2023 van het Rijk ontvangen. 
 • Lagere salariskosten en inhuurkosten, een (incidenteel) voordeel in 2023 van € 2,6 miljoen. 
  In de begroting 2023 zijn via de 1e begrotingswijziging aanzienlijke extra personeelsbudgetten toegevoegd in het kader van de uitvoering van het Coalitieakkoord en de implementatie van de Fitte Organisatie. Deze extra budgetten zijn voor 100% geraamd, terwijl de personele invulling gefaseerd plaatsvindt. De instroom van nieuwe medewerkers heeft in 2023 geleidelijk plaatsgevonden, waardoor niet het volledige budget in 2023 is benut. Bovendien zijn sommige vacatures om verschillende redenen nog niet opengesteld en vindt invulling daarvan plaats in 2024. Daarnaast konden een aantal vacatures pas later dan gepland worden ingevuld, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
 • Een nadeel van € 0,97 miljoen bij de in 2023 uitbetaalde energietoelagen aan huishoudens met een laag inkomen. Dit nadeel wordt volledig gefinancierd (en gedekt) door de via de decembercirculaire ontvangen decentralisatie-uitkering Energietoeslag van € 1,47 miljoen. Aangezien de aanvragen voor financiële ondersteuning voor huishoudens met een laag inkomen om de hoge(re) energiekosten te kunnen betalen (een bedrag van € 1.300 per huishouden) een doorloop hebben naar 2024, wordt bij de resultaatbestemming aan de raad voorgesteld een bedrag van € 0,5 miljoen beschikbaar te houden voor 2024 en over te hevelen door afstorting in de algemene bestemmingsreserve.
 • Een voordeel van € 0,74 miljoen bij de opvang van vluchtelingen.
  Vanuit de Wet Inburgering 2021 heeft de gemeente meer middelen ontvangen in de specifieke uitkering voor de inburgeringstrajecten dan uitgegeven. Deze middelen blijven beschikbaar om de trajecten van inburgeraars te kunnen betalen. Ook in het uitvoeringsbudget voor inburgering zijn de uitgaven lager geweest dan de rijksbudgetten (een onderbesteding van €244K). Daarnaast hebben we een extra vergoeding van €22K ontvangen vanuit de bed-bad-brood middelen via de gemeente Ede. Bij de opvang van ontheemde Oekraïners hebben we een aanvullend voordeel van € 475K gerealiseerd, voornamelijk als gevolg van de in 2023 ontvangen nabetaling van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne over het jaar 2022 en de verwachte nabetaling over 2023.
 • Overige afwijkingen, per saldo een voordeel van circa € 5,0 miljoen.
  Een groot deel van de voordelen heeft betrekking op geplande activiteiten, waarvan de uitvoering en besteding door verschillende omstandigheden pas ná 2023 gerealiseerd wordt. Om te voorkomen, dat in de begroting geen budget beschikbaar is voor de realisatie en uitvoering in 2024, wordt bij de resultaatbestemming aan de raad voorgesteld de in 2023 gerealiseerde budgetoverschotten voor een bedrag van in totaal € 4,4 miljoen over te hevelen naar 2024 door middel van storting in de algemene bestemmingsreserve. Genoemd bedrag van € 4,4 miljoen is inclusief  de budgetoverheveling van € 0,5 miljoen voor de Energietoeslag, die hiervoor al afzonderlijk is toegelicht.

Een gedetailleerde specificatie van de financiële voor- en nadelen kunt u in deze jaarrekening vinden bij de ná de balanstoelichting opgenomen financiële toelichtingen per programma.

Overzicht van baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Algemene dekkingsmiddelen

De in het Overzicht van baten en lasten bij de baten van programma 2 verantwoorde dividendinkomsten van Afvalcombinatie De Vallei (ACV) zijn in onderstaande tabel bij de regel 'Dividend' opgenomen  en niet bij de opbrengsten van programma 2, omdat dividenden onderdeel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen.

Programma Begroting 2023 Primitief Begroting 2023 na wijzigingen Rekening 2023
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Wageningen sociaal 67.325 17.870 -49.455 78.190 25.711 -52.480 77.198 28.499 -48.699
Wageningen Fysiek 24.961 16.462 -8.500 32.336 17.453 -14.883 35.844 19.163 -16.681
Bestuur en organisatie 3.584 474 -3.110 3.912 524 -3.388 4.359 627 -3.732
Totaal programma’s excl. reservemutaties 95.870 34.805 -61.064 114.438 43.687 -70.751 117.402 48.289 -69.112
Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2023 Primitief Begroting 2023 na wijzigingen Rekening 2023
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 542 14.301 13.759 692 14.301 13.609 1.015 14.518 13.504
Algemene uitkeringen - 68.904 68.904 - 70.915 70.915 - 75.549 75.549
Dividend - 166 166 - 166 166 - 152 152
Saldo van de financieringsfunctie 83 - -83 971 950 -21 952 1.202 249
Onvoorzien 19 - -19 19 - -19 - - -
Overige algemene dekkingsmiddelen 263 - -263 26 - -26 48 0 -47
Totaal algemene dekkingsmiddelen 907 83.370 82.463 1.709 86.332 84.623 2.014 91.422 89.407
Kosten van de overhead 15.233 629 -14.603 19.631 748 -18.883 16.930 999 -15.931
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting - - - - - - - - -
Totaal saldo van baten en lasten excl. reservemutaties 112.009 118.805 6.795 135.778 130.767 -5.011 136.346 140.710 4.364
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2.025 1.016 -1.009 17.812 24.689 6.877 18.575 28.094 9.519
Totaal saldo van baten en lasten na reservemutaties 114.034 119.820 5.786 153.590 155.455 1.866 154.921 168.804 13.884