Grote projecten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beeld van de grote projecten (investeringskrediet > € 250.000) is als volgt, per programma. Voorgesteld wordt de projecten die kunnen worden afgesloten af te sluiten.

Projecten programma's

Terug naar navigatie - Projecten programma's

Bedragen x € 1.000

Prog. Projectomschrijving Verstrekte kredieten (incl. indexering) Cum. Uitgaven 31-12-2023 Restant Prognose uitgaven 2024 en verder Resultaat Toelichting (bij negatief resultaat)
3 Ambtelijke organisatie 1.122 113 1.009 1.008 1 Niet van toepassing
2 Beter Bereikbaar Wageningen 4.050 1.627 2.423 2.400 23 Niet van toepassing
2 Binnenstad 356 238 118 118 0 Niet van toepassing
1 De Aanloop 494 186 308 300 8 Het restantbudget zal worden aangewend voor verduurzaming. Hier zal een raadsvoorstel voor komen.
1 De Bongerd 852 152 700 627 73 Enkele oude investeringen die we in 2024-2026 willen gaan gebruiken voor tijdelijk onderhoud Zwembad, tot nieuwe zwembad komt
1 De Vlinder 1.258 357 901 700 201 Het restantbudget zal worden aangewend voor verduurzaming. Hier zal een raadsvoorstel voor komen.
2 Grebbedijk 1.749 119 1.630 1.630 0 Negatief resultaat ontstaat door afronding prognose uitgaven 2024 en verder
2 Groen 1.484 719 766 800 -34 Voor een aantal kredieten wordt door kostenstijgingen ingeschat dat de prognose van de uitgaven hoger zullen zijn.
2 Kennisas 890 94 797 800 -3 Negatief resultaat ontstaat door afronding prognose uitgaven 2024 en verder
1 Ketwich Verschuur 244 - 244 350 -106 Nieuw veld, door de markt zijn de kosten gestegen, hiervoor komt Raadsvoorstel.
1 Margrietschool 3.750 6 3.744 PM PM Het door de raad beschikbaar gestelde  bouwkrediet inclusief indexering vanaf 2023 voor nieuwbouw op de Haverlanden van €4.046.000,- inclusief BTW blijkt vooralsnog niet toereikend. Momenteel vindt afstemming plaats tussen de gemeente en het schoolbestuur over de omvang van de extra kosten. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal de Raad worden geinformeerd.
2 Parkeerautomaten 484 14 470 469 1 Niet van toepassing
2 Riolering 5.248 518 4.730 4.730 0 Niet van toepassing
2 Snelfietsroute Ede-Wageningen 2.408 3.990 -1.582 3.990 -1.582 Voor de toelichting op de overschrijding wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief D24.1182015. De prognose uitgaven is in deze tabel gebaseerd op de cumulatieve uitgaven t/m 31-12-2023.
1 Sportveld - De Zoom 252 - 252 350 -98 Nieuw veld, door de markt zijn de kosten gestegen, hiervoor komt Raadsvoorstel.
1 Sportveld De Bongerd 388 350 39 5 34 Veld is in 2023 aangelegd en komen nog wat kleine posten
2, 3 Stadswerf Nudepark 544 29 515 515 0 Niet van toepassing
2 Verkeer/Fiets 6.481 394 6.087 6.100 -13 Negatief resultaat ontstaat door afronding prognose uitgaven 2024 en verder
Totaal 32.055 8.905 23.150 24.892 -1.496