Wettelijk verplichte beleidsindicatoren

Wettelijk verplichte beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Wettelijk verplichte beleidsindicatoren

In onderstaand overzicht zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit de Regeling beleidsindicatoren gemeenten verplicht in de begroting en jaarrekening van gemeenten getoond dienen te worden. De gegevens zijn terug te vinden op Waarstaatjegemeente.nl - database Besluit begroting en verantwoording. Wij zijn van Waarstaatjegemeente.nl afhankelijk voor wat betreft aanlevering van de data. Wanneer voor een bepaald jaar cijfers ontbreken, betekent dat dat deze informatie niet beschikbaar is op Waarstaatjegemeente.nl. 

Ter verbetering van de vergelijkbaarheid zijn in onderstaande tabel per indicator naast de gegevens van gemeente Wageningen, de gegevens van het gemiddelde van gemeenten in dezelfde grootteklasse (25.000 - 50.000 inwoners) als Wageningen weergegeven. In eerdere documenten werd bij de beleidsindicatoren het gemiddelde van Nederland getoond.

Pr. Indicator Gebied 2019 2020 2021 2022 2023
1 Jongeren met een delict voor de rechter Wageningen 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
25.000 - 50.000 inwoners 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
1 Kinderen in uitkeringsgezin Wageningen 5,0% 6,0% 5,0% 5,0%
25.000 - 50.000 inwoners 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
1 Netto arbeidsparticipatie Wageningen 67,7% 68,4% 69,3% 71,6%
25.000 - 50.000 inwoners 70,4% 70,1% 71,0% 72,5%
1 Werkloze jongeren Wageningen 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
25.000 - 50.000 inwoners 1,0% 2,0% 1,0% 1,0%
1 Bijstandsuitkering Wageningen 276,9 299,9 280,0 240,1 222,3
25.000 - 50.000 inwoners 253,8 325,8 277,7 239,4 230,3
1 Lopende re-integratievoorzieningen Wageningen 148,0 137,5 162,7 165,1
25.000 - 50.000 inwoners 188,1 194,0 ? 192,0
1 Jongeren met jeugdhulp Wageningen 14,0% 13,8% 11,6%
25.000 - 50.000 inwoners 13,4% 13,2% 11,1%
1 Jongeren met jeugdbescherming Wageningen 0,9% 0,9% 0,8%
25.000 - 50.000 inwoners 1,3% 1,2% 1,0%
1 Jongeren met jeugdreclassering Wageningen 0,1% 0,2% 0,2%
25.000 - 50.000 inwoners ? ? ?
1 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Wageningen 610 630 620 620
25.000 - 50.000 inwoners 643 676 689 ?
1 Absoluut verzuim Wageningen 0,0 0,0 0,0 0,0
25.000 - 50.000 inwoners 1,8 2,1 2,0 4,2
1 Relatief verzuim Wageningen 20 14 13 17
25.000 - 50.000 inwoners 22 17 18 21
1 Voortijdige schoolverlaters Wageningen 1,7% 2,0% 1,8% 2,0%
25.000 - 50.000 inwoners 1,7% 1,4% 1,6% 2,1%
1 Niet-sporters Wageningen 36,7% 32,6%
25.000 - 50.000 inwoners 50,7% 47,9%
1 Verwijzingen Halt Wageningen 9 4 14 5
25.000 - 50.000 inwoners 12 10 7 8
1 Winkeldiefstal Wageningen 1,7 2,1 1,5 2,1
25.000 - 50.000 inwoners 1,1 1,0 1,0 1,2
1 Geweldsmisdrijven Wageningen 3,1 3,7 3,3 2,8
25.000 - 50.000 inwoners 3,5 3,3 3,1 3,2
1 Diefstal uit woning Wageningen 1,5 2,3 1,8 1,3
25.000 - 50.000 inwoners 1,9 1,4 1,1 1,2
1 Vernieling en beschadiging Wageningen 5,2 5,3 5,7 4,8
25.000 - 50.000 inwoners 4,6 4,9 4,8 4,8
2 Functiemenging Wageningen 55,2 54,2 54,9 55,7
25.000 - 50.000 inwoners 49,8 49,7 49,7 20,2
2 Vestigingen Wageningen 111,2 113,5 119,2 124,4
25.000 - 50.000 inwoners 147,3 153,0 158,8 167,6
2 Banen Wageningen 777,0 738,8 779,7 811,4
25.000 - 50.000 inwoners 701,7 701,4 707,1 726,1
2 Huishoudelijk afval Wageningen 112 116 111 109
25.000 - 50.000 inwoners 135 138 133 120
2 Hernieuwbare elektriciteit Wageningen 5,8% 7,7% 11,0% 0,0%
25.000 - 50.000 inwoners ? ? ? 0,0%
2 Nieuwbouw woningen Wageningen 7,5 19,2 10,9 10,0
25.000 - 50.000 inwoners 8,7 8,7 8,1 8,2
3 Demografische druk Wageningen 53,2% 53,1% 53,8% 53,1% 52,3%
25.000 - 50.000 inwoners 78,1% 78,4% 78,5% 79,0% 79,1%
3 Formatie Wageningen 7,1 7,4 7,5 7,7 8,7
25.000 - 50.000 inwoners
3 Bezetting Wageningen 6,4 6,8 6,9 7,2 7,1
25.000 - 50.000 inwoners
3 Apparaatskosten Wageningen 644,4 659,5 699,6 773,6 879,3
25.000 - 50.000 inwoners
3 Externe inhuur Wageningen 4,7% 12,5% 15,0% 20,5% 22,4%
25.000 - 50.000 inwoners
3 Overhead Wageningen 11,8% 11,4% 12,0% 13,0% 12,1%
25.000 - 50.000 inwoners
3 WOZ-waarde woningen Wageningen 227 243 257 291 347
25.000 - 50.000 inwoners 250 267 285 313 362
3 Woonlasten eenpersoonshuishouden Wageningen 646 680 695 917 982
25.000 - 50.000 inwoners 683 720 ? ? 867
3 Woonlasten meerpersoonshuishouden Wageningen 758 812 818 1037 1105
25.000 - 50.000 inwoners 756 797 ? ? 949
Pr. Indicator Bron Eenheid
1 Jongeren met een delict voor de rechter CBS - Jeugd Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
1 Kinderen in uitkeringsgezin CBS - Jeugd Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt.
1 Netto arbeidsparticipatie CBS - Arbeidsdeelname Percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
1 Werkloze jongeren CBS - Jeugd Percentage Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
1 Bijstandsuitkering CBS - Participatiewet Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
1 Lopende re-integratievoorzieningen CBS - Participatiewet Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
1 Jongeren met jeugdhulp CBS - Jeugd Percentage van de jongeren van 12 tot 22 jaar
1 Jongeren met jeugdbescherming CBS - Jeugd Percentage van de jongeren tot 18 jaar
1 Jongeren met jeugdreclassering CBS - Jeugd Percentage van de jongeren van 12 tot 23 jaar
1 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement CBS - Monitor sociaal domein WMO Aantal per 10.000 inwoners
1 Absoluut verzuim DUO/Ingrado Aantal per 1.000 leerlingen
1 Relatief verzuim DUO/Ingrado Aantal per 1.000 leerlingen
1 Voortijdige schoolverlaters DUO/Ingrado Percentage van de deelnemers aan het VO en MBO
1 Niet-sporters RIVM/CBS Percentage van de inwoners
1 Verwijzingen Halt Bureau Halt Aantal per 1.000 jongeren van 12 tot 18 jaar
1 Winkeldiefstal CBS - Diefstallen Aantal per 1.000 inwoners
1 Geweldsmisdrijven CBS - Criminaliteit Aantal per 1.000 inwoners
1 Diefstal uit woning CBS - Diefstallen Aantal per 1.000 inwoners
1 Vernieling en beschadiging CBS - Criminaliteit Aantal per 1.000 inwoners
2 Functiemenging LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2 Vestigingen LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
2 Banen LISA Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
2 Huishoudelijk afval CBS - Statistiek huishoudelijk afval Aantal kilogram niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner per jaar
2 Hernieuwbare elektriciteit RWS Leefomgeving Percentage hernieuwbare electriciteit t.o.v. totale elektriciteitgebruik
2 Nieuwbouw woningen BAG - Basisadministratie adressen en gebouwen Aantal per 1.000 woningen
3 Demografische druk CBS - Bevolkingsstatistiek Percentage van het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
3 Formatie Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners
3 Bezetting Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners
3 Apparaatskosten Eigen begroting Kosten in euro per inwoner
3 Externe inhuur Eigen begroting Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
3 Overhead Eigen begroting Percentage van de totale lasten
3 WOZ-waarde woningen CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Bedragen x € 1.000
3 Woonlasten eenpersoonshuishouden COELO Woonlasten in euro's voor een eenpersoonshuishouden
3 Woonlasten meerpersoonshuishouden COELO Woonlasten in euro's voor een meerpersoonshuishouden