Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
# Algemene reserve X € 1.000 Saldo 1-1-2023 Bestemming resultaat 2022 Verminderingen Verminderingen i.v.m. afschrijving activa Overige vermeerderingen Saldi 31-12-2023
1 Kapitaal zonder Bestemming 3.993 - - - 233 4.226
2 Onbestemde Reserve 8.758 6.640 257 - 421 15.562
Totaal algemene reserves 12.752 6.640 257 - 654 19.788
# Bestemmingsreserves x € 1.000 Saldo 1-1-2023 Bestemming resultaat 2022 Verminderingen Verminderingen i.v.m. afschrijving activa Overige vermeerderingen Saldi 31-12-2023
6 Reserve Bodemsanering 102 - - - - 102
12 Reserve Onderhoud haven 575 - 44 - - 531
16 Algemene reserve grondexploitatie 3.503 - 684 - 214 3.033
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 3.632 - 1.263 - 15 2.385
72 Algemene bestemmingsreserve 1.305 8.119 8.119 - - 1.305
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.617 - - 215 1.493 8.895
74 Reserve parkeergelden 245 - 67 - - 178
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 - - - - 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 1.275 - - - 104 1.379
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 342 - 243 - 257 356
86 Reserve onderhoud verhardingen 326 - 42 - - 284
87 Reserve kunstgrasvelden - - - - - -
89 Egalisatiereserve afval 833 - 229 - 856 1.460
91 ISV reserve bodem 196 - - - - 196
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 50 - - - 50 100
95 Reserve egalisatie bouwleges 2.102 - 618 - 1 1.485
98 Res. revolving fund verduurz. vastgoed 1.214 - - - 14 1.228
99 Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken 718 - - - 158 876
102 Reserve mobiliteitsfonds 29 - - - - 29
107 Reserve Precariobelasting 1.678 - 200 - - 1.478
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 3.759 - 763 - - 2.996
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 4.500 - 250 - - 4.250
110 Reserve investeringen Stad Wageningen 747 - 343 - - 404
Totaal bestemmingsreserves 34.903 8.119 12.863 215 3.162 33.106
TOTAAL RESERVES 47.655 14.759 13.120 215 3.816 52.895

Staat van voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van voorzieningen
# Voorzieningen voor verplichtingen en risico's X € 1.000 Saldo 1-1-2023 Bestemming resultaat 2022 Verminderingen Verminderingen i.v.m. afschrijving activa Overige vermeerderingen Saldi 31-12-2023
59 Wachtgeld bestuurders 387 - 184 - - 203
66 Wachtgeld bezuiniging 54 - 32 - 71 92
104 't Venster 53 - - - - 53
106 Liquidatie Permar Ws - - - - - -
111 Pensioenen bestuurders 930 - 13 - 2.431 3.348
114 Voorziening Verlofsparen - - - - 163 163
Totaal Voorzieningen 1.424 - 229 - 2.664 3.859
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting X € 1.000 Saldo 1-1-2023 Bestemming resultaat 2022 Verminderingen Verminderingen i.v.m. afschrijving activa Overige vermeerderingen Saldi 31-12-2023
34 Afkoop grafonderhoud 10/20 jaar - vz 470 - 24 - 155 601
101 Voorziening riolering (art. 44 lid 2) 3.284 - 422 - - 2.862
Totaal Voorziening Derden 3.754 - 446 - 155 3.463
TOTAAL VOORZIENINGEN 5.178 - 675 - 2.820 7.323