Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
Begroting 2023 Rekening 2023
Prog. Taakveld # Omschrijving Taakveld (Bedrag x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 0.1 Bestuur 22 - -22 18 - -18
0.10 Mutaties reserves 663 5.779 5.116 665 5.496 4.831
0.4 Overhead 155 - -155 158 - -158
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 2.898 - -2.898 2.877 8 -2.869
1.2 Openbare orde en Veiligheid 552 - -552 473 - -473
4.1 Openbaar basisonderwijs 154 - -154 168 - -168
4.2 Onderwijshuisvesting 2.026 11 -2.014 1.732 68 -1.664
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.256 - -1.256 1.403 165 -1.238
5.1 Sportbeleid en activering 311 73 -238 299 154 -145
5.2 Sportaccommodaties 3.035 1.039 -1.996 3.138 1.544 -1.594
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.950 - -2.950 2.699 41 -2.657
5.4 Musea 194 0 -194 191 0 -191
5.5 Cultureel erfgoed 13 - -13 8 - -8
5.6 Media 1.232 43 -1.189 1.234 42 -1.191
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 10.804 6.708 -4.096 10.873 8.144 -2.730
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 5.626 156 -5.470 5.760 138 -5.623
6.3 Inkomensregelingen 18.451 13.986 -4.464 18.244 13.879 -4.365
6.4 WSW en beschut werk 4.581 726 -3.855 4.828 1.015 -3.812
6.5 Arbeidsparticipatie 2.441 16 -2.425 2.002 10 -1.992
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.059 47 -1.011 1.103 6 -1.097
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 1.914 - -1.914 1.961 55 -1.907
6.71b Begeleiding (WMO) 2.854 - -2.854 2.799 - -2.799
6.71c Dagbesteding (WMO) 335 - -335 322 - -322
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 22 127 105 30 93 63
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 31 - -31 17 - -17
6.72a Jeugdhulp begeleiding 4.282 - -4.282 4.290 - -4.290
6.72b Jeugdhulp behandeling - - - -111 - 111
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 669 - -669 641 - -641
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 404 - -404 318 - -318
6.73a Pleegzorg - - - - - -
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 2.299 - -2.299 2.329 - -2.329
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 3.542 - -3.542 3.079 - -3.079
6.74c Gesloten plaatsing 381 - -381 492 - -492
6.81a Beschermd wonen (WMO) 1.280 2.263 983 1.364 2.586 1.222
6.82a Jeugdbescherming 348 - -348 373 - -373
6.82b Jeugdreclassering 85 - -85 87 - -87
7.1 Volksgezondheid 1.986 514 -1.472 1.998 551 -1.446
Totaal 01 78.854 31.490 -47.364 77.863 33.995 -43.868
02 0.10 Mutaties reserves 2.138 3.184 1.046 2.997 6.873 3.877
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 867 413 -454 986 501 -484
0.63 Parkeren - 1.223 1.223 0 1.254 1.253
1.2 Openbare orde en Veiligheid 534 34 -500 541 31 -510
2.1 Verkeer en vervoer 5.440 116 -5.324 6.159 158 -6.001
2.2 Parkeren 685 - -685 626 -7 -633
2.4 Economische Havens en waterwegen 557 456 -102 556 347 -209
2.5 Openbaar vervoer 897 770 -127 920 777 -143
3.1 Economische ontwikkeling 1.849 24 -1.825 1.142 66 -1.076
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 74 94 21 80 77 -3
3.4 Economische promotie 317 - -317 518 11 -507
4.2 Onderwijshuisvesting 3 - -3 1 - -1
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 189 348 159 167 306 138
5.4 Musea 172 9 -163 166 10 -156
5.5 Cultureel erfgoed 126 1 -125 129 7 -122
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.397 63 -4.333 4.425 51 -4.374
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 57 148 91 59 135 75
7.1 Volksgezondheid 124 - -124 109 - -109
7.2 Riolering 1.966 2.618 652 2.257 2.920 662
7.3 Afval 4.553 5.760 1.207 4.384 6.379 1.995
7.4 Milieubeheer 4.075 1.261 -2.814 4.672 1.552 -3.120
7.5 Begraafplaatsen 467 597 131 510 630 120
8.1 Ruimtelijke Ordening 2.054 1.870 -185 5.119 3.149 -1.970
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 434 322 -112 185 17 -168
8.3 Wonen en bouwen 2.501 1.347 -1.153 2.132 821 -1.311
Totaal 02 34.474 20.660 -13.814 38.841 26.063 -12.778
03 0.1 Bestuur 2.399 - -2.399 2.771 - -2.771
0.10 Mutaties reserves 15.010 15.725 714 14.913 15.725 812
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - - - - -
0.2 Burgerzaken 970 474 -496 1.071 556 -516
0.4 Overhead 20.055 798 -19.258 17.344 1.071 -16.273
0.5 Treasury 972 1.093 121 954 1.327 374
0.61 OZB woningen 689 6.979 6.290 1.015 7.367 6.352
0.62 OZB niet-woningen - 6.635 6.635 - 6.483 6.483
0.64 Belastingen Overig 3 442 439 - 308 308
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds - 70.915 70.915 - 75.549 75.549
0.8 Overige baten en lasten 44 - -44 46 0 -46
3.4 Economische promotie - 245 245 - 361 361
8.3 Wonen en bouwen 119 - -119 103 - -103
Totaal 03 40.262 103.305 63.043 38.217 108.746 70.529
Eindtotaal 153.590 155.455 1.866 154.921 168.804 13.884