Paragraaf 4 Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Aan de verbintenis met externe organisaties zijn risico’s verbonden. Door het benoemen van organisaties wordt inzicht gegeven in deze netwerken en kunnen de risico’s benoemd en beoordeeld worden. Hiermee kan ook een oordeel gegeven worden over de doelmatigheid van de verbintenissen.

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt toegelicht dat een financieel belang inhoudt dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt kan raken in geval van faillissement. Voorts heeft de gemeente een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze mee kan stemmen.

Deze definities houden volgens het BBV in dat participaties in gemeenschappelijke regelingen, NV’s, BV’s, VOF’s en commanditaire vennootschappen verbonden partijen zijn. Stichtingen en verenigingen vallen niet onder de verbonden partijen, tenzij de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij.

Indien een gemeente een aanzienlijk bestuurlijk, maar geen financieel belang heeft dan maakt dit ook geen deel uit van de verbonden partijen. Wel kan dit belang in het desbetreffende programma genoemd worden. In het BBV is tenslotte expliciet opgenomen dat deelnemingen deel uitmaken van de verbonden partijen. Het zijn die verbonden partijen, waarbij de gemeente aandelen in een NV of BV heeft.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

In de hierna opgenomen overzichten zijn bij het financieel belang van de gemeente zoveel mogelijk de actuele cijfers van de financiële belangen opgenomen. Bij de onderdelen ‘eigen vermogen’, ‘vreemd vermogen’ en ‘financieel resultaat’ zijn de meest actuele cijfers uit de jaarrekeningen van de verbonden partijen opgenomen. De cijfers achter de verbonden partijen verwijzen naar het desbetreffende programma waarop de verbonden partij betrekking heeft. De gemeente Wageningen kent de volgende verbonden partijen:

 

Gemeenschappelijke Regelingen 1 Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) (1)
2 Regio De Vallei (2)
3 Omgevingsdienst de Vallei (OddV) (2)
4 Regio Foodvalley (1, 2)
5 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG) (1)
6 Euregio Rijn - Waal (2)
7 De Valleihopper (1)
Vennootschappen en coöperaties 8 Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV) (2)
9 Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) (3)
Stichtingen en Verenigingen 10 Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45) (1)

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

 

Naam [1] Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Arnhem
Openbaar belang Uitvoering in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.
Deelnemende partijen De gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
Bestuurlijk belang Lid van het Algemeen Bestuur (burgemeester). Lid van de Commissie veiligheid en gezondheid (wethouder Volksgezondheid).
Financieel belang

Voor volksgezondheid is de bijdrage voor 2023 € 1.189.000.
Voor brandweer, inclusief bevolkingszorg, is de bijdrage 2023 € 2.611.000, totaal €3.799.000.

Eigen vermogen

2020: € 9.884.000
2021: € 9.615.000
2022: € 8.513.000

Vreemd vermogen

2020: € 49.662.000
2021: € 63.228.000
2022: € 51.358.000

Financieel resultaat

2020: € 3.112.000
2021: € 1.730.000
2022: €   707.000

Naam [2] Regio de Vallei
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Ede
Openbaar belang Uitvoering en beleidsvorming in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.
Het Regiobestuur heeft op 21 januari 2011 besloten Regio de Vallei voor de afvaltaken in de lucht te houden. Op 27 mei 2011 heeft het Regiobestuur besloten de uitvoering van de lopende projecten (bv. Regiocontract) bij Regio De Vallei te laten en niet over te dragen aan Regio FoodValley.
Deelnemende partijen De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen.
Bestuurlijk belang Deelname aan dagelijks bestuur en algemeen bestuur.
Financieel belang Aandelen bij ARN (afvalverbrander in Weurt) zijn afgestoten en wat voor de gemeente resteert zijn jaarlijkse kosten gerelateerd aan huishoudelijk afval. De afvalbijdrage voor 2023 bedraagt € 6.507.
Eigen vermogen

2020: €  60.154
2021: €  41.966
2022: € 133.758

Vreemd vermogen

2020: € 36.050
2021: € 22.700
2022: €  1.461

Financieel resultaat

2020: € 2.666
2021: € -18.188
2022: €   71.000

Naam [3]  Omgevingsdienst de Vallei (OddV)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Ede
Openbaar belang De OddV verzorgt de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving gericht op de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
Deelnemende partijen De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland.
Bestuurlijk belang Lidmaatschap bestuur
Financieel belang

De bijdrage voor 2023 is € 164.000.

Eigen vermogen

2020: € 1.273.000
2021: €   778.000
2022: €   341.000

Vreemd vermogen

2020: € 1.839.000
2021: € 2.336.000
2022: € 2.796.000

Financieel resultaat

2020: €   767.000
2021: €   237.000
2022: €   407.000

Naam [4] Regio Foodvalley
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Ede
Openbaar belang Invloed op grootschalige ontwikkelingen door samenwerking in regio Foodvalley verband. Dit leidt tot bestuurlijke en financiële steun van de regio voor projecten die voor Wageningen van belang zijn, waarmee het openbaar belang wordt gediend.
Deelnemende partijen De gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal en Rhenen.
Bestuurlijk belang Deelname aan dagelijks bestuur en algemeen bestuur.
Financieel belang

De bijdrage voor 2023 is voor de kosten regiokantoor, de kosten mobiliteitsfonds en de bijdrage aan de strategische agenda, totaal € 1.192.000

Eigen vermogen

2020: € 2.578.759
2021: € 3.123.929
2022: € 3.456.000

Vreemd vermogen

2020: € 3.062.648
2021: € 2.097.441
2022: € 2.706.000

Financieel resultaat

2020: € 213.514
2021: € 192.184
2022: €   77.000

Naam [5] Modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG)
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Arnhem
Openbaar belang Samenwerking in het sociale domein op uitvoerend niveau tussen de gemeenten in de regio Centraal Gelderland. Met een modulair in te vullen gemeenschappelijke regeling wordt meer samenhang en doelmatigheid in de samenwerking tussen de gemeenten in de regio gerealiseerd.
Deelnemende partijen Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
Bestuurlijk belang Gemeente Wageningen neemt deel aan de module inkoop van zorg voor de individuele voorzieningen Jeugdwet en de maatwerkvoorzieningen Wmo.
Financieel belang

De financiële bijdrage van gemeente Wageningen bedraagt in 2023 € 230.000

Eigen vermogen

2020: € 724.000
2021: € 699.000
2022: € 685.000

Vreemd vermogen

2020: € 7.288.000
2021: € 4.362.000
2022: € 4.388.000

Financieel resultaat

2020: € 0
2021: € 425.000
2022: €   -14.000

 

Naam [6] Euregio Rijn - Waal
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Kleef
Openbaar belang Regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden op ruimtelijk en sociaal terrein te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. O.a. door de uitvoering van projecten en het aanvragen van financiële middelen. Tevens advisering aan leden, burgers, bedrijven, organisaties, overheden en andere instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.
Deelnemende partijen In de Euregio nemen circa 55 lidorganisaties deel. Zie voor alle deelnemende organisaties www.euregio.org.
Bestuurlijk belang Deelname aan dagelijks bestuur en Euregioraad
Financieel belang

De financiële bijdrage van gemeente Wageningen bedraagt in 2023 € 10.000.

Eigen vermogen

2020: € 1.762.742
2021: € 1.750.313

Vreemd vermogen

2020: € 3.395.351
2021: € 3.337.598

Financieel resultaat

2020: € 112.170
2021: € -12.346

Naam [7] De Valleihopper
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Barneveld
Openbaar belang De Valleihopper draagt zorg voor het (contract-)beheer van het Vraagafhankelijk Vervoer. 
Deelnemende partijen De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wageningen en de provincie Gelderland.
Bestuurlijk belang Lid van de bestuurscommissie (wethouder Mobiliteit)
Financieel belang

De bijdrage voor 2023 aan de Valleihopper bedraagt € 268.000.

Eigen vermogen

2020: € 0
2021: € 0
2022: € 0

Vreemd vermogen

2020: € 0
2021: € 1.522.000
2022: €    706.000

Financieel resultaat

2020: €  0
2021: €  0
2022: €  0

 

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties
Naam [8] Afvalcombinatie De Vallei (ACV)
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats Ede
Openbaar belang ACV verzorgt de afvoer van afval voor huishoudens in de gemeente Wageningen.
Deelnemende partijen De gemeenten Ede, Renkum, Wageningen, Veenendaal en Renswoude.
Bestuurlijk belang Aandeelhouder (lid van de AVA)
Financieel belang

Er zijn 12 miljoen aandelen, waarvan 5.846.003 geplaatst zijn bij de gemeenten.
De gemeente Wageningen bezit 883.383 aandelen. Deze aandelen staan voor € 847.253 op de balans.
De gemeente Wageningen is klant van de ACV en staat garant voor de leningen.

Eigen vermogen

2020: € 11.567.000
2021: € 13.444.000
2022: € 14.118.000

Vreemd vermogen

2020: € 21.794.000
2021: € 19.751.000
2022: € 20.416.000

Financieel resultaat

2020: €     486.000
2021: €  1.877.000
2022: €    849.000

 

Naam [9] Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats Den Haag
Openbaar belang De activiteiten van de bank richten zich op de financiering van de activiteiten van publieke instellingen.
Deelnemende partijen Aandeelhouders zijn alle of nagenoeg alle gemeenten en provincies in Nederland en de Staat der Nederlanden. De Staat bezit de helft van de ruim 55 miljoen aandelen, de gemeenten en provincies de overige.
Bestuurlijk belang Aandeelhouder (lid van de AVA).
Financieel belang 50.310 aandelen (=0,09%) De historische waarde van de aandelen bedraagt € 114.148. De dividenduitkering voor 2023 bedroeg € 126.000.
Eigen vermogen

2020: € 5.097.000.000
2021: € 5.062.000.000
2022: € 4.615.000.000

Vreemd vermogen

2020: € 155.262.000.000
2021: € 143.995.000.000
2022: € 107.459.000.000

Financieel resultaat

2020: € 221.000.000
2021: € 236.000.000
2022: € 300.000.000

 

Stichtingen en verenigingen

Terug naar navigatie - Stichtingen en verenigingen
Naam [10] Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45)
Rechtsvorm Stichting
Vestigingsplaats Wageningen
Openbaar belang Samenwerking borgt nationale status, status Gelders bevrijdingsfestival Stad der Bevrijding en behoud erfgoed.
Deelnemende partijen Ministerie van Defensie, Provincie Gelderland en het V-fonds
Bestuurlijk belang Het collegelid met Wageningen 45 in de portefeuille is adviseur.
Financieel belang De subsidie 2023 voor NCHC bedroeg € 331.000.
Eigen vermogen

2020: € 55.122
2021: € 52.199

Vreemd vermogen

2020: € 640.973
2021: € 405.629

Financieel resultaat

2020: € 39
2021: € 77