SISA bijlage

SISA bijlage

Terug naar navigatie - SISA bijlage
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-02-2024
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 5.114.377 € 720.477 € 0 € 85.910
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10
€ 0 € 62.580 € 6.078.960 € 9.060.578
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
2 31 0 0 Ja Ja
Wijziging keuze per (2023/2024) Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Indicator: B2/10
N.V.T. Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 760 € 11.780 € 0 € 0 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26 Indicator: B2/27
€ 0 € 12.000 € 0 € 0 € 0
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
360 € 147.820 € 205.224 40 € 11.854 € 13.102
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09
271 € 11.914 € 26.577
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 Indicator: C55/12 Indicator: C55/13 Indicator: C55/14 Indicator: C55/15
1.816 582 3 39 271 0
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02
€ 1.196 Nee
BZK C92 Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Besteding (jaar T) Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aantal gebruikte leermiddelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C92/01 Indicator: C92/02 Indicator: C92/03 Indicator: C92/04 Indicator: C92/05
€ 36.579 € 0 1 224 0
BZK C94 Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C94/01 Indicator: C94/02 Indicator: C94/03 Indicator: C94/04 Indicator: C94/05 Indicator: C94/06
1 LAI23-03479564 € 0 0 0 0 € 0
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. Eindverantwoording (ja/nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C94/07 Indicator: C94/08 Indicator: C94/09 Indicator: C94/10
1 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 Indicator: C209/05 Indicator: C209/06
1 RHA2023-03509624 Studentenhuisvesting Born-Oost € 134.549 € 134.549 € 0 0
Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R.
Indicator: C209/07 Indicator: C209/08 Indicator: C209/09 Indicator: C209/10
1 Studentenhuisvesting Born-Oost 0 Ja Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/11
Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05
€ 465.551 € 457.973 € 0 € 0 € 72.424
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09
1
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 Indicator: D14/05
€ 210.602 € 0 € 0 € 0 € 169.102
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08 Indicator: D14/09
1
OCW D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D19/01 Indicator: D19/02 Indicator: D19/03
€ 96.253 € 96.253 Nee
IenW E44B Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06
1 060307 Gemeente Amersfoort IENW/BSK-2021/200143 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
1 060307 Gemeente Amersfoort IENW/BSK-2021/200143 Nee
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13
1 060307 Gemeente Amersfoort IENW/BSK-2021/200143 Water vasthouden en benutten Nee
IenW E104 Specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur Beschikkingsnummer Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) Totale besteding (jaar T) Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) Cumulatieve aantal woningen bouw gestart (t/m jaar T) Cumulatieve aantal betaalbare woningen bouw gestart (t/m jaar T)
Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E104/01 Indicator: E104/02 Indicator: E104/03 Indicator: E104/04 Indicator: E104/05 Indicator: E104/06
1 IENW/BSK-2023/352588 € 0 € 0 € 0 0 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve aantal woningen opgeleverd (t/m jaar T) Cumulatieve aantal betaalbare woningen opgeleverd (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E104/07 Indicator: E104/08 Indicator: E104/09 Indicator: E104/10
1 IENW/BSK-2023/352588 0 0 Nee
Naam infrastructurele voorziening Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T-1) per infrastructurele voorziening Totale besteding (jaar T) per infrastructurele voorziening Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) per infrastructurele voorziening Infrastructurele voorziening afgerond? (Ja/Nee)
Geldt alleen voor SiSa 2023 of SiSa 2024
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E104/11 Indicator: E104/12 Indicator: E104/13 Indicator: E104/14 Indicator: E104/15
1 De Dreijen: woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur € 0 € 0 € 0 Nee
EZK F11 Regeling specifieke uitkering MKB Deals 1e tranche Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T). Inclusief uitvoering door derde (sisa tussen medeoveheden) vanaf verantwoordingjaar SiSa 2021 Besteding (jaar T) t.l.v. cumulatieve cofinanciering Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Bestedingen zijn verantwoord op basis van voorlopige toekenningen? (Ja/Nee) Toelichting
Zelfstandig uitvoering (exclusief uitvoering door derde) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Dit betreft het deel dat naast de Rijksmiddelen is ingelegd volgens afspraak uit MKB-deal Als bij 04 en 05 'Nee' is ingevuld, dan is toelichting verplicht
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: F11/01 Indicator: F11/02 Indicator: F11/03 Indicator: F11/04 Indicator: F11/05 Indicator: F11/06
€ 164.447 € 375.000 € 329.742 Ja Ja
EZK F28 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/01 Indicator: F28/02 Indicator: F28/03 Indicator: F28/04 Indicator: F28/05 Indicator: F28/06
€ 31.522 € 21.767 € 5.885 € 59.174 € 0 € 0
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/07
Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 9.440.282 € 243.048 € 390.103 € 3.562 € 18.018 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 4.754 € 9.935 € 0 € 645.597 € 0 € 0
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14
€ 0 Ja
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 3.075 € 1.252 € 0 € 0 € 0 € 0
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11
€ 0 € 0 € 0 € 0 Nee
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 6.079 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 3.861 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 1.625 € 0 € 6.070 € 0 € 0
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 3.006 € 0 € 0
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0 € 27.899 € 0
6 Totaal € 1.625 € 0 € 19.016 € 27.899 € 0
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 0 0 Ja
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 0 0 Ja
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 0 0 Ja
6 Totaal 0 0 N.v.t.
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
6 Totaal € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R
Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18 Indicator: G4/19
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 0 € 0 € 0
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 0
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0
6 Totaal 0 0 0
SZW G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03
€ 315.918 € 0 Ja
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/03
€ 6.247 € 0 Ja
SZW G13 Onderwijsroute_ deel gemeente 2023 Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 Indicator: G13/03 Indicator: G13/04 Indicator: G13/05
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja
VWS H4