Balans

Balans Activa

Terug naar navigatie - Balans Activa
(bedragen x €1.000)
Vaste Activa 1-1-2023 31-12-2023
Immateriële vaste activa 13.563 12.984
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 13.563 12.984
Materiele vaste activa 67.550 72.849
Investeringen met economisch nut 40.536 41.866
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 11.811 13.010
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 15.203 17.973
Financiele vaste activa 6.323 6.427
Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen 963 975
Leningen aan deelnemingen 3.062 3.101
Overige langlopende leningen u/g. 2.298 2.351
Totaal Vaste Activa 87.436 92.260
Vlottende Activa 1-1-2023 31-12-2023
Voorraden 791 832
Gronden hulpstoffen 0 0
Onderhanden werk waaronder gronden in exploitatie -179 -137
Gereed product en handelsgoederen 970 969
Uitzettingen met een rentetype looptijd <1 jaar 47.308 49.279
Vorderingen Openbare lichamen 7.951 9.681
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 36.592 37.060
Overige vorderingen 2.765 2.538
Liquide Middelen 754 930
Bank & Giro saldi 754 930
Overlopende Activa 4.635 5.584
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
- Europese overheidslichichamen 0 0
- Het Rijk 1.952 1.078
- Overige Nederlandse overheidslichichamen 44 2.703
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.639 1.803
Totaal Vlottende Activa 53.488 56.625
TOTAAL ACTIVA 140.924 148.885
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat: 397 339

Balans passiva

Terug naar navigatie - Balans passiva
(bedragen x €1.000)
Vaste Passiva 1-1-2023 31-12-2023
Eigen vermogen 62.414 66.778
Algemene Reserve 12.752 19.788
Bestemmingsreserve 34.903 33.106
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 14.759 13.884
Voorzieningen 5.178 7.323
Voorzieningen voor verplichtingen, verlies en risico's 1.424 3.859
Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting 3.754 3.464
Vaste schulden met een rentetype looptijd >= 1 jaar 55.331 51.804
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 43.279 40.402
- Openbare Lichamen 12.000 11.400
Waarborgsommen 52 2
Totaal Vaste Passiva 122.923 125.905
Vlottende Passiva 1-1-2023 31-12-2023
Netto vlottende schuld rentetypische looprijd < jaar 6.466 8.041
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 258 435
Overige schulden 6.208 7.606
Overlopende Passiva 11.535 14.939
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 4.586 4.377
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- Europese Overheidslichamen 0 0
- het Rijk 5.481 5.683
- overige Nederlandse overheidslichamen 456 564
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.012 4.315
Totaal Vlottende Passiva 18.001 22.980
Totaal Passiva 140.924 148.885
Gewaarborgde geldleningen 2.247 2.172
Borgstellingen woongroepen 7 -