Toelichting op de balans

0. Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - 0. Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2023. 

Bedragen (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2023

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2023

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

13.563 0 0 579

12.984

De specificatie van de bijdragen aan activa in eigendom van derden is hieronder weergegeven: 

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2023

Nieuwbouw Pantarijn en uitbreiding

12.937

Investeringsbijdrage kleedkamers sportpark De Zoom

47

1. Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - 1. Materiële vaste activa

De specificatie van de post materiële vaste activa naar soort activa is hieronder weergegeven.

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022  2023 

1a. Overige investeringen met economisch nut

40.536

41.866

1b. Overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

11.811 

13.011

1c. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

15.203

17.973

Totaal

67.550

72.849

1a. Overige investeringen met een economisch nut

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

Gronden en terreinen

5.358 

5.480

Bedrijfsgebouwen

26.551 27.890

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

4.415

4.543

Vervoersmiddelen

204

166

Machines, apparaten en installaties

3.103

2.750

Overige materiële vaste activa

905 

1.037

Totaal

40.536 

41.866

De gronden en terreinen betreffen diverse stukken grond, met name met betrekking tot volkstuinen, sport, gemeentelijke organisatie en onderwijs. De bedrijfsgebouwen betreffen investeringen in diverse gemeentelijke panden, waaronder huisvesting organisatie, sport, cultuur/welzijn en onderwijs. 

De grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen onder andere investeringen in haven en sport.

De vervoersmiddelen betreffen voor het grootste gedeelte investeringen in het Lexkesveer.

De machines, apparaten en installaties bestaan hoofdzakelijk uit investeringen in automatisering en apparatuur, technische installaties van het zwembad en begraafplaats en parkeerautomaten.

Bij de investeringen in materiële vaste activa wordt ter dekking van de toekomstige kapitaallasten een claim gelegd op de reserve Dekking kapitaallasten  en hiervoor is op 31 december 2023 een bedrag van  ruim  € 8,9 miljoen beschikbaar. De reserve dekking kapitaallasten valt vrij, gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betreffende investeringen, zodat er in de toekomst geen (structureel) tekort in de begroting ontstaat bij de afschrijvingslasten.

Van de gronden en terreinen is voor € 510.837 in erfpacht uitgegeven.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:

Bedragen x €1.000

Boekwaarde 01-01-2023

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afwaarderingen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2023

Gronden en terreinen

5.358 128 0 5 0 0 5.480
Bedrijfsgebouwen

26.551

2.877 0 1.538 0 0 27.890

Grond-, weg-, waterb. werken

4.415

367 0 239 0 0 4.543

Vervoersmiddelen

204

0 0 38 0 0 166

Machines, apparaten en installaties

3.103

257 0 610 0 0 2.750

Overige materiële vaste activa

905

187 0 55 0 0 1.037

Totaal

40.536

3.816 0 2.486 0 0 41.866

De belangrijkste in het boekjaar gedane (des)investeringen staan naar soort activa in onderstaand overzicht vermeld. Hierbij is per saldo een grensbedrag van ca. € 100.000 aangehouden. 

Categorie

Omschrijving 

Investering (x € 1.000)

Desinvestering (x € 1.000)

Gronden en terreinen Aankoop grond Zoomweg 128  0
Bedrijfsgebouwen

Nieuwbouw school Zwaneridder

Verduurzamen 't Palet

Vervangen dakbedekking Brandweerkazerne

2.678

67

81

0

0

Grond-, weg-, waterb. werken Vervangen toplaag Sportpark de Bongerd 350
Vervoersmiddelen  
Machines, apparaten en installaties

TI Werkplekvoorziening, vervangen hardware

Uitbreiden netwerkverbinding Startpunt-glasvezel

203 

31

0

Overige materiële vaste activa Hybride werken 187 

 

1b. Overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

In de onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarde opgenomen van de overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

 Bedragen x €1.000

Boekwaarde 01-01-2023

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afwaarderingen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2023

Grond-, weg-, waterb. werken

11.811 

1.750 0 -550 0 0 13.011

De belangrijkste investering is vervanging van de riolering Churchillweg € 1.600.707.

1c. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut is als volgt:

Investeringen met maatschappelijk nut vóór 2017 

  Bedragen x €1.000

Boekwaarde 01-01-2023

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afwaarderingen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2023

Grond-, weg-, waterb. werken

9.318 

0 0 -501 0 0 8.817

Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017

  Bedragen (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2023

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Afwaarderingen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2023

Gronden en terreinen

1

40 0 0 0 0 41

Grond-, weg-, waterb. werken

5.835 

4.041 0 -199 0 633 9.044

Overige materiële vaste activa

48

23 0 0 0 0 71

Totaal

15.202

4.105 0 -700 0 633 17.973

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Hierbij is een grensbedrag van circa € 100.000 aangehouden en derhalve worden alleen de investeringen genoemd die per saldo dit bedrag overschrijden.

Grond- weg-, en waterbouwkundige werken  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

Voorbereiding Beter Bereikbaar Wageningen

387 0

Aanleg snelfietsroute Ede-Wageningen

2.312 0

Groen Roghorst

214 0

Herinrichten Business Sciencepark

213 0
Westerhofseweg 441 0

2. Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - 2. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Bedragen  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2023

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2023

Voorziening

Balanswaarde 31-12-2023

2a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

963

12 0 0 975 0

975

2b. Leningen aan deelnemingen

3.062

38 0 0 3.101 0 3.101
2c. Overige langlopende leningen

2.299

175 0

121

2.352 0 2.352

Totaal

6.323

225 0 121 6.427 0

6.427

2a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De belangrijkste deelnemingen zijn:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2023 

Aandelen Afvalcombinatie

859

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

114

2b. Leningen aan deelnemingen

De leningen aan deelnemingen betreft de lening aan de SVN. Gemeente Wageningen is deelnemer in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hiertoe heeft de gemeente een eigen fonds binnen SVN geopend waaruit leningen worden verstrekt die bijdragen aan de kwaliteits- verbetering van de fysieke woon- en leefomgeving. Vanaf 2018 worden er hier binnen ook leningen verstrekt in het kader van de Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen. Vanaf 2020 worden er hier binnen tevens leningen verstrekt in het kader van de Stimuleringslening Toekomstbestendig wonen. Over het bij SVN uitgezette geld wordt door de gemeente een rente ontvangen, waarvan de beheerskosten van SVN worden betaald. Het resterende saldo, over 2023 € 38.161, wordt jaarlijks toegevoegd aan de uitgezette gelden.

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2023 

Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen

3.101

2c. Overige langlopende leningen 

De overige langlopende leningen hebben betrekking op: hypothecaire leningen aan ambtenaren, een lening aan de Openbare Bibliotheek, twee annuïtaire leningen aan korfbalvereniging KV Wageningen en leningen in het kader van het Energiefonds. Vanaf 2018 worden in het kader van het Energiefonds leningen verstrekt. In 2023 is er voor in totaal € 163.000 aan leningen verstrekt in het kader van het Energiefonds.

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2023 

Hypothecaire leningen aan ambtenaren

8

Openbare Bibliotheek

756

korfbalvereniging KV Wageningen

1025

Energiefonds

563

3. Voorraden

Terug naar navigatie - 3. Voorraden

De specificatie van de post voorraden is hieronder weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

3a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

634

687

Af: voorziening verliesgevende grondexploitaties / lagere marktwaarde

-813

-824

Subtotaal onderhanden werk (b)

-179

-137

 

 

 

3b. Gereed product en handelsgoederen

970

969

Subtotaal gereed product (d)

970

969

 

 

 

Totaal generaal voorraden

791

832

In de grondexploitaties is rekening gehouden met de rekenrente van 2,0%. Tevens is rekening gehouden met 2% kostenstijging en 0% opbrengstenstijging. De disconteringsvoet bedraagt 2,0% conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3a. Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) kan het volgende overzicht worden weergegeven:
Conform de BBV stelselregel maken we een onderscheid tussen de actieve en faciliterende Onderhanden werk locaties:

(x € 1.000)

Actief

Boekwaarde 01-01-2023

Overhev. vanuit NIEGG

Vermeerderingen

Verminderingen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2023

Voorziening verlies-latend complex

Balanswaarde 31-12-2023

Costerweg 82 - - - - 82 112 -30

Buurtseweg/Ireneschool

520 - 10 - - 530 671 -141

Olympiapark

8 - 43 - - 50 - 50

Subtotaal

610

- 54 - - 663 783 -121

Faciliterend

 

             

Costerweg

21

- - - - 21 40 -19

Subtotaal

21

- - - - 21 40 -19

Totaal

631

- 54 - - 684 823 -140

 

(x € 1.000)

Actief

Balanswaarde 31-12-2023

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

Costerweg -30 43 - 117 117
Buurtseweg/Ireneschool -141 162 46 646 645
Olympiapark 50 38 90 2 0
Subtotaal -121 243 136 765 762

Faciliterend

         

Costerweg

-19 9 - 29 29

Subtotaal

-19 9 - 29 29

Totaal

-140 252 136 794 791

De voorziening voor verlieslatende complexen is bepaald aan de hand van de eindwaarde van het betreffende complex. De gecumuleerde eindwaarde van de bouwgronden in exploitatie bedraagt € 823.747.

3b. Gereed product en handelsgoederen

Bij de vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 is in programma 8. Wonen (zie bladzijde 89) besloten om een aantal gemeentelijke panden c.q. locaties af te stoten. Het gaat om panden die niet langer noodzakelijk zijn voor de beleidsdoelen. Het gaat om de woonhuizen Nude 25 en Nude 27, de theekoepel aan de Niemeijerstraat 21a, het stadskantoor, Olympiaplein 1 en Ireneschool aan de Rooseveltweg. 

In het kader van de ombuigingen is in de Programmabegroting 2020-2023 onder programma 8. Wonen een overzicht opgenomen van de te verkopen vastgoed: Haarweg 14, Dudoklaan 6, Piet Bakkerstraat 5-7, Generaal Foulkesweg 110, Hyacintenstraat 18, Marijkeweg 31. Churchillweg 1, Wilhelminaweg 1, Wilhelminaweg 3, Wilhelminaweg 3a, Stationsstraat 86, Stationsstraat 88 en Nolenstraat 3. In 2023 zijn geen panden uit deze lijst verkocht.

Op basis van de notitie BBV MVA Hoofdstuk 4.3 dienen deze panden overgebracht te worden van de balanspost Materiële vaste activa naar Voorraden (Handelsgoederen).

De specificatie van deze panden is als volgt:

Locaties

Boekwaarde ultimo (x € 1.000)

Niemeijerstraat 21a

44

Haarweg 14

441

Piet Bakkerstraat 5-7

-

Gen. Foulkesweg 110

-

Hyacintenstraat 18,

-

Marijkeweg 31

-

Churchillweg 1

31

Wilhelminaweg 1/ Gen. Foulkesweg 42a

285

Wilhelminaweg 3

-

Wilhelminaweg 3a

38

Stationsstraat 82-84

-

Stationsstraat 86

-

Stationsstraat 88

-

Nolenstraat 3

14

Rooseveltweg 350 (Ireneschool)

107

Totaal

960

Verder maken de voorraden eigen verklaringen en VVV-bonnen onderdeel uit van deze balanspost.

4. Uitzettingen korter dan één jaar

Terug naar navigatie - 4. Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

4a. Vorderingen op openbare lichamen

7.951

9.681

4b. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

36.592

37.060

4c. Overige vorderingen

2.765

2.538

Totaal

47.308

49.279

 

4a. Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen op de belastingdienst. Dit betreft voor een groot deel te declareren compensabele BTW en suppletie-BTW. De gedeclareerde compensabele BTW wordt jaarlijks per 1 juli ontvangen. Voor 2023 komt een bedrag van bijna € 7,1 miljoen voor compensatie in aanmerking tegenover ruim € 5,7 miljoen over 2022. In 2023 is begonnen met een onderzoek door BDO naar de bestuurlijke samenwerkingsafspraken over de pilot Beschermd Wonen én financiële verschillen van inzicht met de centrumgemeente Ede. De besluitvorming hierover wordt in 2024 afgerond.  De vordering ad € 2,1 miljoen is gebaseerd op het inmiddels uitgebrachte bindend advies en wordt als volwaardig beschouwd.

4b. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Met het invoeren van Schatkistbankieren is de gemeente verplicht overtollige liquide middelen aan te houden bij het Rijk. In het BBV zijn regels opgenomen over het rapporteren over (het gebruik van) het drempelbedrag in de jaarrekening.

In onderstaande tabel is het drempelbedrag en het gebruik daarvan per kwartaal opgenomen .

Bedragen x €1.000

Verslagjaar

Drempelbedrag

840

 

 

 

 

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

447 401 406 404

Ruimte onder het drempelbedrag

393 439 434 436

Overschrijding van het drempelbedrag

- - - -

(1) Berekening Drempelbedrag

Verslagjaar      

Begrotingstotaal verslagjaar

112.009

 

 

 

Deel van het begrotingstotaal =<€ 500 miljoen

112.009

 

 

 

Deel van het begrotingstotaal >€ 500 miljoen

-

 

 

 

Drempelbedrag

840

 

 

 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten  ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Som van de per dag buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

40.213 36.941 37.354 37.181

Dagen in het kwartaal

90 91 92 92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

447 401 406 404

 

4c. Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

Vorderingen belastingdebiteuren

802

791

Vorderingen debiteuren sociale zaken (inclusief borgstellingen)

1.430

1.243

Overige vorderingen

1.767

1.528

Subtotaal vorderingen nominaal

3.999

3.562

Af: voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken

-798

-680

Af: voorziening voor overige dubieuze debiteuren

-436

-344

Subtotaal voorzieningen voor oninbaarheid

-1.234

-1.024

Totaal

2.765

2.538

 

Vorderingen belastingdebiteuren

Hieronder zijn diverse vorderingen uit hoofde van gemeentelijke belastingen opgenomen.

Vorderingen debiteuren sociale zaken

Dit betreft diverse vorderingen uit hoofde van WWB-regelingen, IOAW, IOAZ en BBZ.

Overige vorderingen

Dit betreft alle overige vorderingen, waaronder die uit hoofde van gemeentelijke leges. 

Voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt voor de inbaarheid van de debiteuren sociale zaken. Indien nodig wordt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen. 

Voorziening voor overige dubieuze debiteuren

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt voor de inbaarheid van de overige vorderingen. Indien nodig wordt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen.

5. Liquide middelen

Terug naar navigatie - 5. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

Banksaldi

754

930

Totaal

754

930

 

6. Overlopende activa

Terug naar navigatie - 6. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

6a. De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

 


                 -  Europese overheidslichamen

-

-

                 -  het Rijk

1.952

1.078

                 - overige Nederlandse overheidslichamen

44

2.703

6b. Overige nog te ontvangen bedragen

426

742

6c. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

2.212

1.061

Totaal

4.635

5.584

 

6a. De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Het Rijk:

  Bedragen x €1.000

 

Saldo 1-1-2023

Toevoegingen

Ontvangsten

Saldo 31-12-2023

Afrekening Tozo 2021

Ministerie van SZW

101

- 101 -

Nog te ontvangen gemeentefonds 2022

Ministerie van BZK

1.350

- 1.350 -

Nog te ontvangen rente Schatkistbankieren 2022-Q4

Ministerie van Financiën

129

- 129 -

Vergoeding Wielerbaan

Ministerie van Justitie

348

- 348 -

Rijksvergoeding LAA 2022

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

24

- 24 -

Spuk Verbouwing Haarweg 14 Wageningen

Ministerie van Justitie

-

38 - 38

Spuk verbouwing Stationsstraat 1-3

Ministerie van Justitie

-

618 - 618

Nog te ontvangen rente Schatkistbankieren 2023-Q4

Ministerie van Financiën

-

394 - 394

SPUK bekostigingsregeling opvang ontheemden 2023

Ministerie van Justitie

-

28 - 28

Totaal

 

1.952

1.078 1.952 1.078

Overige Nederlandse overheidslichamen:

 Bedragen x €1.000

 

Saldo 1-1-2023

Toevoegingen

Ontvangsten

Saldo 31-12-2023

POP3

Provincie Gelderland

19

- - 19

Bijdrage Lexkesveer

Gemeente Overbetuwe

25

- 25 -

Vergoeding RMT 2e helft 2023

Gemeente Ede

-

8 - 8

Vergoeding MO 2023

Gemeente Ede

-

90 - 90

Werkbudget Beschermd Wonen 2023

Gemeente Ede

-

2.586 - 2.586

Totaal

 

44

2.684 25 2.703

 

6b. Overige nog te ontvangen bedragen

De specificatie van de nog te verhalen bedragen is hieronder weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

Nog niet vervallen bedragen ter zake rente geldlening t/m 31-12

25

25

Werkvoorschot Stichting 4/5 mei

70

70

Nog op te leggen belastingaanslagen (Afval, OZB, grafonderhoud en reclamebelasting)

77

149

Nog te verhalen kosten inz sloop, asbestsanering Grebbedijk 6

51

51

Detacheringsopbrengsten Blueview 2020

41

-

Vergoeding Q3 Afvalfonds verpakkingen

67

61

Detacheringsopbrengst nov en dec J. Beumer Asito

1

-

Lage Inkomens voordeel WSW 2022

65

-

Loonkostensubsidie Nieuw beschut 2022

29

-

 Lage Inkomens voordeel WSW 2023

69

 Lage Inkomens voordeel Nieuw Beschut

8

 Loonkostensubsidie 2023

18

 Vergoeding adresonderzoeken 2023

14

 VPL Suite 2023 Nieuw beschut LKS

7

 Nog te ontvangen bouwleges 2023

270

Overige(n) nog te verhalen posten

-

-

Totaal

426

742

 

Te ontvangen rente geldleningen

De rentevervaldatum van enkele geldleningen ligt in de loop van een boekjaar. Om die reden ontstaat per balansdatum een vordering die in de loop van 2024 op het moment van de rentevervaldatum wordt ontvangen.

Werkvoorschot Stichting 4/5 mei

In het verleden is werkkapitaal in de vorm van een voorschotbedrag verstrekt aan Stichting 4/5 mei. Deze wordt jaarlijks verlengd en zal worden afgerekend (terugontvangen) bij het beëindigen van de activiteiten door de stichting.

6c. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

De vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen bedraagt in 2023 € 1 mln.

7. Eigen vermogen

Terug naar navigatie - 7. Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

Algemene reserve

12.752

19.788

Bestemmingsreserves

34.903

33.106

Gerealiseerd resultaat 2022

14.759

-

Gerealiseerd resultaat 2023

-

13.884

Totaal

62.414

66.778

 

Het verloop van de reserves in 2023 wordt in onderstaand overzicht per rubriek weergegeven:

  Bedragen x €1.000

Boekwaarde 01-01-2023

Bestemming resultaat

Verminderingen

Verminderingen ivm afschrijving activa

Overige vermeerderingen

Boekwaarde 31-12-2023

Algemene reserve

12.752

6.640 257 - 653 19.788

Bestemmingsreserve

34.903

8.119 13.094 215 3.393 33.106

Gerealiseerd resultaat 2022

14.759

-14.759 - - - -

Gerealiseerd resultaat 2023

- 13.884 - - - 13.884

Totaal

62.414

13.884 13.351 215 4.046 66.778

Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Dit overzicht is als bijlage in de jaarrekening opgenomen. Van alle reserves worden, conform BBV artikel 54.1, onderstaand de aard, reden en de mutaties weergegeven:

Resultaat 2022

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 (met een positief saldo van afgerond € 14.759.000) is in de Raad van 3 juli 2023 besloten om een bedrag van afgerond 8.119.000 aan restant budgetten over te hevelen naar het dienstjaar 2023. Tevens is besloten om afgerond € 6.640.000 te storten in de onbestemde reserve.  

Resultaat 2023

Het voordelig resultaat over het jaar 2023 bedraagt  € 13.883.549.

Rentetoevoeging

Met ingang van 2019 wordt er geen bespaarde rente meer gehanteerd en wordt er geen rente meer toegevoegd aan de reserves.

Kapitaal zonder bestemming
De reserve is niet vrij besteedbaar en dient als belangrijkste buffer in de financiële huishouding van de gemeente.

Mutaties 2023:
In de Jaarrekening 2019 is besloten om vanuit product afval 5 jaar lang elk jaar€ 76.400 te storten. Dit om het tekort destijds bij product Afval in 5 jaar terug te storten. Bij de Berap Najaar 2023 is besloten om dit te versnellen en worden de jaarlijkse stortingen nu in één keer in 2023 gestort. In totaal is er €  229.200,- (3 x € 76.400) gestort. Conform besluitvorming Kadernota 2013, 2014 en 2015 is tevens in 2023 de opbrengst van snippergroen van € 3.700 gestort in deze reserve.

Onbestemde reserve
De onbestemde reserve dient als belangrijkste buffer in de financiële huishouding van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt in belangrijke mate door de onbestemde reserve bepaald.

Mutaties 2023:
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 is besloten om afgerond € 6.640.000 te storten in deze reserve. In de Berap najaar 2023 is besloten om de ontvangen bijdrage inzake de Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) over 2018 t/m 2021 te storten in de onbestemde reserve. Conform besluit is er  € 420.000 gestort.

Er is € 14.400 onttrokken naar aanleiding van de aangenomen motie 4M2 (d.d. 25 oktober 2021 Herstel stadsgracht – (fiets)parkeren) voor een parkeeronderzoek. Bij de Begroting 2023 is met het aannemen van Amendement 4A1 (Armoede en kinderen) en Amendement 4A2  (Gelijke digitale kansen) besloten een tweetal bedragen hiervoor te gaan onttrekken uit deze reserve. In 2023 is er in totaal € 201.000 hiervoor onttrokken. Tevens is er € 41.000 onttrokken voor de donatie aan Giro555 i.v.m. aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië.

Reserve bodemsanering
Deze bestemmingsreserve dient voor het bekostigen en/of voorfinancieren van bodem- en grondwatersaneringen.

Mutaties 2023:
In 2023 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Onderhoud haven
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor een gelijkmatige ontwikkeling van tarieven in de haven. Als gevolg hiervan vindt egalisatie van de exploitatieresultaten van de haven plaats en opvang van onrendabele investeringen.

Mutaties 2023:
In 2023 is er € 44.000 onttrokken in verband met het negatieve exploitatieresultaat.

Algemene reserve grondexploitatie
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor uitvoering van ruimtelijke plannen binnen de financiële kaders. Voor- en nadelen van grondexploitatie lopen via deze reserve.

Mutaties 2023:
De stortingen van in totaal € 214.000 in de algemene reserve grondexploitaties hebben te maken met winstgevende projecten waarden de winsten zijn doorgevloeid naar de reserve. Ook zijn de vrijgevallen verliesvoorzieningen, als gevolg van verbeterde resultaten, gestort in de reserve.
De onttrekkingen van in totaal € 684.000 uit de reserve hebben te maken met dekking van verliezen van verlieslatende grondexploitaties. Ook hebben de onttrekkingen te maken met de kosten voor algemene zaken en ontwikkeling van beleid en strategie.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor de uitvoering van overstijgende investeringen in de infrastructuur van ruimtelijke plannen binnen de financiële kaders.

Mutaties 2023:
Conform Nota bovenwijkse voorzieningen (vastgesteld op 8 maart 2021) is er in 2023 € 1.263.000 onttrokken voor de fietsroute. Dit bedrag is vervolgens weer gestort in de reserve Dekking kapitaallasten investeringen. In 2023 hebben er vanuit een aantal projecten stortingen plaatsgevonden van in totaal € 15.000.

Algemene bestemmingsreserve
In deze reserve zijn een groot aantal, meestal kleinere claims, ondergebracht, die niet uit andere meer specifieke reserves gedekt kunnen worden.

Mutaties 2023:
Vanuit het resultaat 2022 is € 8.119.000 gestort en € 8.119.000 onttrokken voor de over te hevelen budgetten.

Dekking kapitaallasten investeringen
De reserve is bedoeld voor dekking van kapitaallasten van investeringen voor dat deel waarvan de investeringen
zijn gedekt uit reserves.

Mutaties 2023:
In totaal is er € 215.000 onttrokken ter dekking van kapitaallasten (afschrijvingslasten) van diverse investeringen. Om de kapitaallasten van het extra krediet voor het kunstgrasveld De Bongerd te dekken is er vanuit de reserve Kunstgrasvelden 
€ 231.000.gestort. Tevens is, conform Nota bovenwijkse voorzieningen, € 1.263.000 gestort ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de fietsroute.

Reserve parkeergelden
Het doel van de reserve is het egaliseren van exploitatieresultaten van parkeren.

Mutaties 2023:
Er is € 67.000 onttrokken vanwege het nadelig exploitatieresultaat.

Reserve ecologisch groenbeheer
Deze reserve dient ter dekking van de kosten van het omvormen van openbaar groen van
natuurlijk naar ecologisch..

Mutaties 2023:
In 2023 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve A-vervanging Automatisering
Deze heeft tot doel de financiering van de vervanging van bestaande automatisering.

Mutaties 2023:
Vanwege het positieve exploitatieresultaat is er € 104.000 gestort in deze reserve.

Reserve hoofdinfrastructuur wegen
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van vervanging en reconstructie van wegen van de hoofdinfrastructuur.

Mutaties 2023:
In 2023 is er € 243.000 onttrokken ter dekking van kapitaallasten van oude investeringen. Conform begroting 2023 is er 
€ 257.000 gestort.

Reserve onderhoud verhardingen
Deze reserve heeft als doel het egaliseren van kosten van onderhoud van verhardingen

Mutaties 2023:
Vanwege het negatieve resultaat op het onderdeel nutsbedrijven is er  € 41.000 onttrokken. 

Reserve kunstgrasvelden
Deze reserve dient als dekking voor Toekomstige vervanging van kunstgrasvelden op sportpark Van
Ketwich Verschuur, De Zoom en De Bongerd.

Mutaties 2023:
In 2023 hebben er geen mutaties plaatsgevonden

Egalisatiereserve afval
Het doel van deze reserve is de tarieven voor de afvalstoffenheffing
niet schoksgewijs te laten verlopen.

Mutaties 2023:
Conform besluitvorming Berap Najaar 23 is € 229.000 onttrokken en gestort in de reserve Kapitaal zonder bestemming. Vanwege het positieve exploitatieresultaat van € 856.000 is dit bedrag gestort in de reserve.

Reserve ISV reserve bodem
Deze reserve dient als dekking van kosten in verband met uitvoering van projecten uit het
meerjarenontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing.

Mutaties 2023:
In 2023 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve wachtgeld huidige bestuurders
De reserve is ingesteld om eventuele wachtgeldverplichting bij het vertrek van de huidige bestuurders te kunnen opvangen.

Mutatie 2023:
Conform begroting 2023 is er  € 50.000 gestort.

Reserve egalisatie bouwleges
De reserve is ingesteld voor het egaliseren van het jaarlijkse overschot of tekort op de bouwleges.

Mutaties 2023:
Vanwege het negatieve resultaat op de ontvangen bouwleges is er € 618.000 onttrokken uit de reserve. Er is € 1.200 ontvangen aan leges zonnevelden en dit bedrag is gestort in de reserve.

Reserve revolving fund verduurzaming vastgoed
Doel van deze reserves is om een versnelling te geven aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in relatie tot de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Mutaties 2023:
Conform de nota Reserves en voorzieningen is er in 2023 in totaal € 14.000 gestort. Dit is het bedrag dat in 2023 behaald is als besparing aan energiekosten als gevolg van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken
Deze reserve dient als dekking van de kosten kleinere vervangingsinvesteringen en groot onderhoud,
die voorheen in de meerjarenonderhoudsplannen waren opgenomen.

Mutaties 2023:
In 2023 is er € 158.000 gestort vanwege het positieve exploitatieresultaat. 

Reserve mobiliteitsfonds
De Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016 regelt het bestaan en het gebruik van het Mobiliteitsfonds. Het Mobiliteitsfonds is een reserve welke alleen besteed kan worden aan projecten die betrekking hebben op de onderwerpen bereikbaarheid en parkeren van de auto en de fiets. De projecten/maatregelen hebben ten doel de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren, door een een wijziging van de parkeervraag, het parkeeraanbod of het mobiliteitsgedrag (minder autogebruik) tot stand te brengen, alsmede het autogebruik te beperken of te reguleren en het fietsgebruik te stimuleren.

Mutaties 2023:
In 2023 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve Precariobelasting
Het doel en besteding van deze nieuwe reserve is het terugbetaling aan maatschappijen en organisaties indien na juridische procedures dit noodzakelijk zou blijken te zijn en/of in te zetten voor geleidelijke afbouw vanaf
het moment dat deze precario eindigt en/of mogelijke compensatie voor hogere rekeningen van maatschappijen en organisaties die burgers en bedrijven mogelijk ontvangen vanwege deze precariobelasting en/of investeringen waaronder verduurzaming vastgoed.

Mutaties 2023:
Conform de begroting is er € 200.000 onttrokken.

Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt
Deze reserve is ingesteld ter de dekking van proceskosten door derden en de kosten van maatregelen voor het aardgasvrij maken van de Benedenbuurt.

Mutaties 2023:
In totaal is er in 2023 € 763.000 aan kosten gemaakt voor dit project en dit bedrag is derhalve ook onttrokken uit deze reserve.

Reserve Bereikbaar Wageningen
Deze reserve dient als dekking voor investeringen rondom Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) om de bereikbaarheidsprobleem van Wageningen op te lossen.

Mutaties 2023:
Conform begroting is er € 250.000 onttrokken

Reserve investeringen Stad Wageningen
Deze reserve dient als dekking voor extra middelen die noodzakelijk zijn voor investeringen in de stad waaronder het versterken van de binnenstad. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor het historisch karakter van de binnenstad, voor bedrijven, maar ook voor cultuur, sport en toerisme.

Mutaties 2023:
In het kader van Wageningen aantrekkelijk is er in 2023 in totaal € 343.000 in de stad geïnvesteerd en is dit bedrag onttrokken uit deze reserve. 

8. Voorzieningen

Terug naar navigatie - 8. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht per rubriek weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

Saldo 01-01-2023

Toevoegingen

Aanwending

Vrijval

Saldo 31-12-2023

Voorziening wachtgeld i.v.m. bestuurders 387 - 184 - 203
Voorziening wachtgeld i.v.m. bezuiniging 54 70 32 - 92

Voorziening 't Venster

53

- - - 53

Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders

930

2.431 13 - 3.348

Voorziening verlofsparen

-

163 - - 163

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico’s

1.424

2.664 229 - 3.859

Voorziening onderhoud begraafplaats

470

155 24 - 601

Voorziening riolering

3.284

- - 422 2.862

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

3.754

155 24 422 3.463

Totaal

5.178

2.817 253 422 7.323


Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Dit overzicht is als bijlage in de jaarrekening opgenomen. Van de voorzieningen wordt onderstaand de aard en de mutaties weergegeven:

Voorzieningen (voormalig) bestuurders en wachtgeld ambtenaren

Betreft voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's. Doel hiervan is de komende jaren de kosten van wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders en ambtenaren te kunnen voldoen. Tevens is de voorziening (voormalig) bestuurders bedoeld voor de niet verzekerde risico’s ten aanzien pensioenaanspraken van (voormalig) wethouders, omdat de gemeente wettelijk eigen risicodrager is. Vanaf 2021 bevat de Voorziening wachtgeld voormalig bestuurders alleen nog verplichtingen voor aanwezige wachtgelders en niet meer de verplichtingen voor de pensioengelden. Deze verplichtingen zijn ondergebracht in de voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders.

Mutaties 2023:
Voorziening wachtgeld bestuurders:  In 2023 is er  € 184.000 aangewend voor wachtgeldverplichtingen van voormalige bestuurders
Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders;   In 2023 is er € 13.000 aangewend voor pensioenverplichtingen en is het opgebouwde beleggingskapitaal ad € 1,9 mln in het APPA-plan, wat door ASR is uitgekeerd is, gestort in de voorziening. Tevens heeft er een extra storting plaatsgevonden jaarlijkse verhoging van de pensioenen.
Voorziening wachtgeld ambtenaren;  Bij de jaarrekening 2023 is geconcludeerd dat er dotatie van € 70.000 benodigd is. Ter dekking van de wachtgeldverplichtingen in 2023 is een bedrag van € 32.000 ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening ‘t Venster

Op 14 maart 2017 is door de rechtbank Gelderland de Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming ’t Venster in staat van faillissement verklaard. Door deze uitspraak is het onzeker geworden of de gemeente de in 2015 verstrekte achtergestelde lening zal terug ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente in het verleden zich ook garant gesteld voor een geldlening die aan ’t Venster is verstrekt voor de bouw van een zaal. Door de onzekerheid of de gemeente deze bedragen terug ontvangt is een voorziening van € 208.000 ten laste van het resultaat van 2016 gevormd. Het faillissement is bijna afgerond, waarna deze voorziening wordt verrekend in de balans.
Conform de voorschriften BBV is een deel van de voorziening op de actief zijde van de balans in mindering gebracht op de geldlening.

Mutaties 2023:
In 2023 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Voorziening onderhoud begraafplaats

Betreft een voorziening door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending. Doel is het dekken van de kosten beheer van graven waarvan het grafonderhoud voor een reeks jaren  is afgekocht.

Mutaties 2023:
In 2023 is € 24.000 aangewend voor het beheer van graven. Aan afkoop onderhoud is € 155.000 ontvangen in 2023 en dit bedrag is gestort in de voorziening. 

Voorziening riolering

Naar aanleiding van de notitie Riolering van de commissie BBV is de bestemmingsreserve Riolering geclassificeerd als een voorziening conform artikel 44 lid 2, door derden beklemde middelen. Doel van de voorziening is een evenwichtig te creëren in het verloop van de tarieven in relatie tot de te plegen investeringen.

Mutaties 2023:
Ter dekking van het negatieve exploitatieresultaat in 2023 is er € 422.000 aangewend.

Voorziening verlofsparen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald, dat een voorziening moet worden gevormd voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van jaarlijks niet gelijke omvang. De verplichtingen uit hoofde van het spaarverlof, zoals dat vanaf 2022 van toepassing is, moeten volgens de BBV-commissie in de jaarrekening in een voorziening worden opgenomen, omdat hier sprake is van een spaarsaldo dat in de tijd niet van gelijke omvang zal zijn wat betreft de jaarlijkse toevoegingen en opnamen van spaarverlof. Deze voorziening is bij de Jaarrekening 2023 ingesteld.

Mutaties 2023:
In 2023 is er ruim 3.550 uur aan verlofsparen opgebouwd en dit resulteert in een dotatie van € 163.000.

9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Terug naar navigatie - 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden en het verloop in 2023 is als volgt:

Boekwaarde ultimo   (x €1.000)

Saldo 01-01-2023

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2023

Onderhandse leningen van:

 

     

- Binnenlandse pensioenfondsen e.d.

-

- - -

- Binnenlandse banken e.d.

43.279

- 2.877 40.402

- Openbare lichamen

12.000

- 600 11.400

Waarborgsommen

52

- 50 2

Totaal

55.331

- 3.527 51.804

De totale rentelasten van de onderhandse leningen voor het jaar 2023 bedragen € 1,8 mln. (2022: € 1,7 mln).
De stijging van de rentelasten ten opzichte van 2022 (ondanks de aflossingen) heeft te maken met het feit, dat de gemeente medio 2022 twee nieuwe geldleningen heeft opgenomen, waarover in 2023  een volledig jaar rente verschuldigd is.

10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

10a. Overige kasgeldleningen

-

-

10b. Banksaldi

259

435

10c. Overige schulden

6.207

7.606

Totaal

6.466

8.041

 

10a. Overige kasgeldleningen
Dit betreft de bij de BNG aangetrokken kasgeldlening.

10b. Banksaldi

Dit betreft de debetsaldi op drie bankrekeningen bij de BNG.

10c Overige schulden

De overige schulden betreffen onder andere de crediteuren (€ 4 mln), nog te betalen bedragen aan zorgaanbieders (€ 1,4 mln) en af te dragen sociale lasten en pensioenpremies over december (€ 2,2 mln).

11. Overlopende passiva

Terug naar navigatie - 11. Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2022

2023

11a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.586

4.377

11b. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

 

 

                        -  Europese overheidslichamen

-

-

                        -  het Rijk

5.481

5.683

                        -  overige Nederlandse overheidslichamen

456

564

11c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.012

4.315

Totaal

11.535

14.939

 

11a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Dit betreft onder andere de uitkeringen sociale zaken over december 2023, die worden altijd achteraf in het volgende jaar betaald (€ 2,2 mln), nog uit te keren Bonus Welsaam 2021 (0,2 mln.), nog te betalen rente (0,4 mln) en nog af te dragen loonbelasting december 2023 (0,3 mln.)

Tevens zijn de kostenverhaallocaties hierin opgenomen. De kostenverhaallocaties grondexploitatie zijn projecten die geïnitieerd zijn door derden, waarbij de gemeente enkel kaders stelt en de partijen faciliteert bij de ontwikkeling. De gemeente bezit in deze locaties dus geen gronden maar verhaalt de gemaakte kosten op de partijen middels zogenaamde anterieure contracten. Van de kostenverhaallocaties kunnen de volgende overzichten worden weergegeven:

Bedragen x € 1000

Boekwaarde 01-01-2023

Vermeerderingen

Verminderingen

(voorl.) resultaat

Boekwaarde 31-12-2023

Cum. voorz. lagere marktw.

Balanswaarde

31-12-2023

Totaal diverse projecten

812

1.263 350 67 1.658 -1.907 -249

De kostenverhaallocaties zijn geactualiseerd. Daaruit is gebleken dat voor diverse locaties gezamenlijk een bedrag op eindwaarde van circa € 1.313.000 (was vorig jaar € 880.000) niet terugverdiend zal worden.

De boekwaarde KVL 31-12-2023 ingedeeld naar betreffende BBV categorieën:

  • € -1.513.165 Nog te verrekenen posten: kosten die nog niet zijn gezekerd, én waarvoor het onzeker is of deze middels een contract of exploitatieplan kunnen worden verhaald
  • € -144.702 Verhaalbare kosten: kosten die gezekerd zijn middels een contract
  • € -1.657.867 Totaal
  • €   1.217.443 Vooruit ontvangen bedragen KVL
  • €  -2.875.310 Geactiveerde kosten (nog te verhalen)

€ -1.657.867 Totaal

11b. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

Het Rijk (x €1.000)

  Onderdeel Rijk

Saldo
 01-01-2023

Toevoegingen

Aanwending

Saldo
31-12-2023

Specifieke uitkering SPUK Sport

Ministerie VWS

317

131 166 282

Subsidie MKB-deal verduurzamen, versterken en verbinden Regio Foodvalley

Ministerie van Economische Zaken en klimaat

280

- 164 116

Subsidie regeling reductie energieverbruik

Ministerie van BZK

21

- - 21

Specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO)

Ministerie van OCW

169

119 169 119

Subsidie Regeling reductie energiegebruik woningen

RVO

68

- - 68

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Ministerie van SZW

3.303

48 3.303 48

Specifieke uitkering Wet Inburgering

Ministerie van SZW

249

105 91 263

Specifieke uitkering Preventieakkoord

Ministerie VWS

61

20 16 65

Specifieke uitkering gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid

Ministerie OCW

57

845 844 58

Specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden

Ministerie OCW

67

- 28 39

Specifieke uitkering Onderwijsroute

Ministerie OCW

34

36 - 70

Specifieke uitkering Energiearmoede

Ministerie van BZK

853

282 - 1,135

Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

RVO

-

381 - 381

Specifieke uitkeringen voor huisvesting
aandachtgroepen

RVO

-

1.577 - 1.577

Terug te betalen algemene uitkering 2023

Ministerie van BZK

-

453 - 453

Specifieke uitkering Brede regeling 2023

Ministerie van VWS

-

514 361 153

Specifieke uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Ministerie van Justitie en Veiligheid

-

24 - 24

Specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie woningen

RVO

-

112 - 112

Specifieke uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat en energiebeleid

RVO

-

736 59 677

Specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken 2023

Ministerie van VWS

-

55 33 22

Totaal

 

5.481 5.437 5.235 5.683

 

Overige Nederlandse overheidslichamen (x € 1.000)

Overheidslichaam  

Saldo
 01-01-2023

Toevoegingen

Aanwending

Saldo
31-12-2023

Subsidie procesbegeleiding pionierswijk De Nude

Provincie Gelderland

15

- - 15

Subsidie procesbegeleiding aanleg warmtenetten

Provincie Gelderland

14

- - 14

Subsidie project Kruising Costerweg/Nude en bushaltes

Hof van Gelderland en Westhof

Provincie Utrecht

71

- - 71

Subsidie Wijkendeal De Nude

Provincie Gelderland

298

- - 298

Subsidie Plan van aanpak aanjaagteam woningbouw

Provincie Gelderland

13

- 13 -

Subsidie Uitvoeringsprogramma buitengebied

Provincie Gelderland

38

- - 38

Subsidie Strategie Binnenstad

Provincie Gelderland

7

- - 7

Subsidie POP3-project Goed Punt!

Provincie Gelderland

-

106 35 71

Subsidie overdracht bodemtaken

Provincie Gelderland

-

50 - 50

Totaal

 

456

156 48 564

 

11c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Dit betreft de vooruitontvangen bijdrage OHBA regeling. Hiervoor ontving de gemeente in 2016 van het COA € 530.262 ten behoeve van huisvestingsvoorzieningen voor basisonderwijs aan asielzoekers. Het restant ad € 451.197 zal in de toekomst worden aangewend voor onder andere de huur van leslokalen. Tevens betreft dit overige vooruit ontvangen bedragen (€ 3 mln) en Schuldhulpdienstverlening.

12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Ingevolge het bepaalde in artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de toelichting op de balans inzicht te worden gegeven in de belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, voor zover die verplichtingen nog niet zijn opgenomen in een balanspost. Wat belangrijk is, staat ter beoordeling van de gemeente zelf.
Op dit moment beschikt de gemeente over een nog zeer kleine verplichtingenadministratie die verder in ontwikkeling is. In zijn algemeenheid kan wel gezegd worden dat de grootste en belangrijkste posten reeds in de balans zijn opgenomen, hetzij als voorzieningen, reserves, claims op reserves of onder de kortlopende schulden. Hieronder volgt een beknopte toelichting op een aantal belangrijke niet uit de balans blijkende verplichtingen. De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen.

De volgende inkoopverplichtingen hebben betrekking op de periode na ultimo 2023. Hierbij zijn alleen de verplichtingen opgenomen met een contract omvang groter dan € 50.000.

  • De opdrachtwaarde van de inkoopverplichtingen bedragen circa € 7,325 miljoen. 
  • Voor diverse investeringsprojecten zijn contracten met aannemers afgesloten. Een toelichting op deze projecten is opgenomen in de toelichting van de vaste activa op de balans en/of de paragraaf grote projecten.
  • Verder heeft de gemeente Wageningen diverse (onderhouds)contracten, die vanwege aard (bestuurlijk/politiek niet relevant) en omvang niet afzonderlijk in deze paragraaf vermeld worden.