Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De Jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening en zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In dit besluit zijn onder andere bepalingen opgenomen over het opstellen en presenteren van de Jaarstukken van een gemeente. Daarnaast is een financiële samenvatting toegevoegd. Dit is een financieel technische beschouwing op hoofdlijnen.

In het Jaarverslag geven we per programma aan in hoeverre we de maatschappelijke effecten die we wilden realiseren ook gerealiseerd hebben. Dit doen we in dit jaarverslag op basis van de beoogde ambities, doelstellingen en resultaten die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026. Bij elk programma wordt per doel via de vraag "Wat hebben we bereikt?" verantwoording afgelegd over deze onderdelen. De beleidsmatige verantwoording van het coalitieakkoord zal plaatsvinden. Dit is ook aangeven in het coalitieakkoord Samen aan de Slag. Dit gebeurd in de midterm review die eind 2024 aangeboden zal worden aan de raad als onderlegger voor het gesprek tijdens de algemene beschouwingen. Deze staan gepland voor begin 2025.

Het Jaarverslag 2023 geeft inzicht in het begrote en het werkelijke financiële saldo inclusief de 1e begrotingswijziging (Nota van wijzigingen 2023-2026/ Coalitieakkoord 2022-2026). In het Jaarverslag zijn ook de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven inzicht in gemeente-brede aspecten.

De Jaarrekening geeft inzicht in de balans per 31 december 2023 en de programmarekening over 2023. De balans betreft een momentopname en geeft inzicht in de financiële positie aan het eind van het jaar. De programmarekening is de exploitatierekening met de baten en lasten van afgelopen jaar. Op beiden is een toelichting geschreven. In de programmarekening is voor elk programma per product een financiële analyse opgenomen. In deze analyse is het verschil tussen de begroting na wijziging en de realisatie verklaard. De analyse welk deel van het resultaat structureel van aard is en de effecten daarvan worden gemaakt en verwerkt bij de Bestuursrapportage voorjaar 2024 en de begroting 2025. De begroting na wijziging bestaat uit de oorspronkelijke begroting voor 2023 en alle begrotingswijzigingen in 2023, waaronder de wijzigingen die betrekking hebben op de Bestuursrapportages in het voorjaar en het najaar van 2023. Tevens vindt u in de jaarrekening toelichtingen op balans en de Wet normering topinkomens.

De jaarrekening is ook voorzien van een set bijlagen. Namelijk de staat van reserves en voorzieningen, het verloop van de reserves, de baten en lasten per taakveld, een overzicht van de grote projecten, de SISA-bijlage, het subsidieregister en de begrippenlijst.

Met ingang van 2023 geldt dat het college van burgemeester en wethouders de rechtmatigheidsverantwoording opstelt en niet meer de accountant. Hiervoor is een aparte verantwoording in de jaarstukken opgenomen in de bijlagen. Dit onderwerp wordt ook in de paragraaf bedrijfsvoering behandeld.