Rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

Terug naar navigatie - Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Het normenkader rechtmatigheid is opgenomen in het Controleprotocol 2023.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens bedraagt voor de jaarrekening 2023 alsmede voor de SiSa-bijlage (specifieke uitkeringen) bij de jaarrekening 2023:

  • Voor fouten 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves; dit is een bedrag van € 1.542.170.
  • Voor onduidelijkheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves; dit is een bedrag van € 4.626.510.

Bevinding

Terug naar navigatie - Bevinding

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.


De geconstateerde afwijkingen betreffen*:   

Begrotingscriterium
1.a. Overschrijding lasten programma’s € 3.018.873 

1.b

Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten) € 1.836.325
2. Ongeautoriseerde reservemutaties € 0
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld € 0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden € 4.855.198
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geduid € 0
Resterend saldo begrotingsonrechtmatigheden  4.855.198
Voorwaardencriterium
Onrechtmatigheden    
1. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed € 1.486.231
     
Totaal voorwaardenonrechtmatigheden € 1.486.231
   
Onduidelijkheden  
1. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed € 579.839
Totaal voorwaardenonduidelijkheden € 579.839
Misbruik- en Oneigenlijk gebruik (M&O) criterium
1. Geen bevindingen € 0
     
Totaal M&O-onrechtmatigheden € 0

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

* De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) worden alleen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld indien de verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden. Hierbij geldt zowel voor fouten als voor onduidelijkheden een rapporteringsgrens van € 50.000 of meer.