Programma 9 Sport en cultuur (Wageningen sociaal)

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

Titel Vervangen hekwerk rond Sportpark de Zoom 
Toelichting Het hekwerk rond Sportpark de Zoom is zo oud als het sportpark zelf  en in dusdanige slechte staat dat het aan vervanging toe is.  Met het nieuw te plaatsen hekwerk wordt tevens rekening gehouden met de dassen familie die zich net buiten Sportpark de Zoom hebben  gevestigd.  Sportpark de Zoom  wordt sinds een aantal jaar door deze dassen als foerageergebied gebruikt. De dassen maken daarbij kuilen en gaten in de sportvelden. De gevolgen van deze schade zijn ernstig. Bij grote schade worden velden afgekeurd. Dit omdat een ernstig ongelijk speelveld letselgevaar oplevert voor de spelers. Doordat de schade die de dassen aanbrengen zich niet laat plannen is het niet mogelijk om elke keer de schade te repareren door bijvoorbeeld meer in te zetten op onderhoud.  De beste oplossing om de velden bespeelbaar te houden is om de schade te voorkomen.  Door bij het vervangen van  het hekwerk rekening te houden met de dassen, kunnen deze worden  geweerd van de sportvelden.  Door het aanbrengen van een wildrooster bij de toegang in  combinatie met het nieuwe  hekwerk worden de dassen op een diervriendelijke manier van de sportvelden geweerd en worden gevaarlijke situaties voor sporters  voorkomen.
Looptijd Structureel, vanaf 2022
Financieel effect

2022: € - 11.000

2023: € - 11.000

2024: € - 11.000

2025: € - 11.000

Financiële dekking Geen
Soort budget Investeringskrediet
Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund

 

Titel Onderzoek en beleid m.b.t. sportaccommodaties
Toelichting

Vanuit het efficiënt inzetten van de schaarse financiële middelen, is het verwijzen van verenigingen bij een capaciteitsvraag naar gebruik van andere accommodaties de beste optie.
Dit is in Wageningen omwille van de volgende reden niet mogelijk:
De gemeente heeft geen goed inzicht in de dit moment beschikbare en benodigde zaal, veld- en kleedcapaciteit.
De gemeente heeft ook geen goed inzicht in de toekomstige vraag naar zaal, veld- en kleedcapaciteit.
Ook heeft de gemeente geen actuele beleidsmiddelen of afwegingskader (de regels over het ter beschikking stellen van velden dateren uit 1976) op basis waarop het mogelijk is om een efficiënt gebruik te regisseren. Het gebrek aan beleidsmiddelen zorgt dat de gemeente niet slagvaardig kan handelen bij de volgende actuele vraagstukken: capaciteitsvraag/ruzie op de zoom, krimpende verenigingen die mogelijk meer velden in gebruik hebben dan noodzakelijk versus nieuwe verenigingen die tevergeefs een veld zoeken. 

Looptijd Incidenteel
Financieel effect 2022: € -35.000
Financiële dekking Geen
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund

 

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen opgenomen:

Titel Elektra sporthal 't Binnenveld
Toelichting Er zijn onvoldoende zonnepanelen geïnstalleerd bij sporthal ’t Binnenveld. Hierdoor  is er in 2019 en 2020 een overschrijding ontstaan op het exploitatiebudget van de sporthal met betrekking tot de energierekening. Het huidige plan zou leiden tot een hoeveelheid gesponsorde zonnepanelen, waarmee de opbrengst in relatie tot  het elektriciteitsgebruik  kostendekkend zou zijn.  Het  huidige plan voldoet  niet aan de verwachtingen.  Het plan wordt herzien en indien mogelijk aangepast om de beoogde resultaten te halen.  De verwachting is dat we binnen  drie jaar voldoende zonnepanelen hebben geïnstalleerd en daarmee worden de kosten van het elektriciteitsgebruik gedekt.
Looptijd Incidenteel, 2021 - 2023
Financieel effect

2021: € - 30.000

2022: € - 30.000

2023: € - 30.000

Financiële dekking Geen
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund

 

Algemene informatie programma 9

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Sport en Cultuur zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst 252 -56 197 197 197
Onvermijdelijke ontwikkelingen - 11 10 10 10
Begrotingsafwijkingen 30 30 30 - -
Bestaand beleid 6.777 7.478 6.884 6.852 6.852
Totale lasten 7.058 7.463 7.121 7.059 7.059
BATEN
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 1.341 2.104 1.386 1.325 1.325
Totale baten 1.341 2.104 1.386 1.325 1.325
SALDO
Nieuwe Toekomst -252 56 -197 -197 -197
Onvermijdelijke ontwikkelingen - -11 -10 -10 -10
Begrotingsafwijkingen -30 -30 -30 - -
Bestaand beleid -5.436 -5.374 -5.498 -5.527 -5.527
Totaal saldo -5.717 -5.359 -5.735 -5.734 -5.734

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Openbaar Bibliotheekwerk 1.123 1.138 1.154 1.169 1.169
Sport 3.565 4.183 3.746 3.682 3.682
Bevordering Kunst En Cultuur 1.650 1.721 1.794 1.773 1.773
Oud Archief 169 174 178 181 181
Musea 51 52 53 53 53
Beleidsdomein cultuur als middel participatie 472 167 170 172 172
Mediabeleid 27 27 28 28 28
Totale lasten 7.058 7.463 7.121 7.059 7.059
BATEN
Openbaar Bibliotheekwerk 46 45 43 42 42
Sport 1.295 2.059 1.296 1.283 1.283
Bevordering Kunst En Cultuur - - 47 - -
Oud Archief 0 0 0 0 0
Musea - - - - -
Beleidsdomein cultuur als middel participatie - - - - -
Mediabeleid - - - - -
Totale baten 1.341 2.104 1.386 1.325 1.325
SALDO -5.717 -5.359 -5.735 -5.734 -5.734