Bijlage 2: Correcties notitie Nieuwe Toekomst

Correcties notitie Nieuwe Toekomst

Terug naar navigatie - Correcties notitie Nieuwe Toekomst
Financieel overzicht Correcties Nieuwe toekomst (inclusief VGGM)
Onderdeel (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025
1 Programma 2 Resultaat: Vlotte vergunningen procedures -4 1 1 1
2 Programma 3 Resultaat: Instandhouding ecologische hoofdinfrastructuur
3 Programma 3 Resultaat: Vergroening van tuinen (Steenbreek), daken en schoolpleinen is doormiddel van subsidies gestimuleerd -2
4 Programma 3 Resultaat: Het project Grebbedijk is in uitvoering 54 54 54 -46 -46
5 Programma 3 Resultaat: Er is een biodiversiteitsplan opgesteld en daar is een uitvoeringsplan aan gekoppeld -20 -20 -20 -20
6 Programma 4 Resultaat: Er is in samenwerking met de stad in 2021 een voedselagenda 2021-2030 opgesteld 18 18 18 18
7 Programma 4 Resultaat: Over te zetten restbedragen -8 -8 -8 -8
8 Programma 6 Resultaat: Minder jongeren in de leeftijd 12-19 jaar roken -29
9 Programma 6 Resultaat: versterking infrastructuur uitvoering preventieve hulp en ondersteuning En resultaat: Innovatie sociaal domein, wat resulteert in kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en verbetering werkwijze
10 Programma 6 Resultaat We bieden een onderscheidend programma met impact: lokaal, regionaal, landelijk, internationaal, het hele jaar rond. Met ontmoetingen, evenementen, dialoog, kennisdeling en educatie. Fysiek en online -100 -100 -100 -100
11 Programma 8 Ambitie Gemeentelijke gebouwen worden ingezet voor het huisvesten van een breed aanbod aan culturele, sociale, maatschappelijke en sportvoorzieningen
12 Programma 8 Ambitie Gemeentelijke gebouwen worden ingezet voor het huisvesten van een breed aanbod aan culturele, sociale, maatschappelijke en sportvoorzieningen -65 -65 -65 -65 -65
13 Programma 8 Resultaat De netto opbrengst door verkoop van gemeentelijke gebouwen tot en met 2023 bedraagt incidenteel € 2.641.000,- Jaarlijks wordt een bedrag ingeboekt voor de wegvallende exploitatiekosten
14 Programma 8 Resultaat: Het duurzaam in stand houden van gemeentelijke gebouwen -23
15 Programma 9 Resultaat: Een nieuwe concessie overeenkomst vanaf 2023 voor 15 jaar voor de exploitatie en verduurzaming van zwembad De Bongerd, door slimmer te organiseren en te financieren -253 -253 -253
16 Programma 12 Resultaat: In control Statement 10
Totaal financieel effect correcties Nieuwe toekomst -29 -149 -373 -473 -474
Effect verhoging bijdrage VGGM -272 -592 -672 -715
Totaal financieel effect op Nieuwe toekomst -29 -421 -965 -1.144 -1.189

 

Het totaal financieel effect van de correcties Nieuwe Toekomst bedraagt structureel € 474.000 (nadeel) en wordt veroorzaakt door de technische verwerking van de keuzes voor een Nieuwe Toekomst in het iteratieve proces. Met het vaststellen van de doelenboom als ook de begrotingswijziging 2021 hebben wij aangegeven dat er met de kadernota nog een aantal correcties volgen.  De belangrijkste correcties worden hieronder toegelicht.

  • Ad. 4. € 46.000 (nadeel). Bij de bepaling van de hoogte van het structurele bedrag was voor € 54.340 aan kapitaallasten meegenomen, terwijl € 100.000 benodigd is. In de notitie mist in de kolom incidenteel een baat voor 2021 t/m 2023.
  • Ad. 10. € 100.000 (nadeel). In het achterliggende Excelbestand was ten onrechte 100.000 structureel aan bezuiniging opgenomen voor 4/5 mei, terwijl die bezuiniging al was verwerkt in de primitieve begroting 2021. In de notitie staat dit correct vermeld in de doelenboom, maar door de fout sloot de financiële verzameltabel niet meer aan.
  • Ad. 12. € 65.000 (nadeel).  Bij het nieuwe budget stond een verlaging van € 65.000. Dit betreft een  toekomstige overheveling van budget bij verkoop 't Venster van programma 8 naar programma 9. Deze wijziging dient in beeld te blijven, maar kan pas verwerkt worden na verkoop. In de notitie is dit bedrag ten onrechte al vanaf 2021 ingevuld.
  • Ad. 15. € 253.000 (nadeel). Het regulier onderhoud voor gemeentelijke gebouwen is per abuis niet meegenomen in de begroting. Dit budget dient wel aanwezig te zijn, zoals is aangeven in de notitie Keuzes voor een Nieuwe Toekomst. Als gevolg van de doorgevoerde correctie die onder punt 11 (Programma 8, Ambitie Gemeentelijke gebouwen) staat genoemd was er om die reden geen budget beschikbaar voor dit resultaat.