Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling (Wageningen fysiek)

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

 

Titel Vervanging bomen gemeentebreed
Toelichting Vorig jaar is er een inhaalslag gemaakt in het bomenbeheer. Door droogte, boomziektes en achterstanden in inspecties zijn er meer omgevingsvergunning aanvragen gedaan dan gebruikelijk. Bij alle omgevingsvergunningsaanvragen is een herplantplicht opgelegd. Van uit (eigen) regelgeving zijn wij verplicht hier gehoor aan te geven. Van de 531 bomen die recent gekapt zijn of gekapt gaan worden zijn er momenteel circa 315 terug geplant. Er moeten dus gemeentebreed nog 216 bomen geplant en een deel gekapt. Binnen groenbeheer zijn er geen vervangingsbudgetten waardoor deze investeringsaanvraag noodzakelijk is. Benodigde investering voor het herplanten van deze bomen is € 185.000. 
Looptijd Incidenteel, eenmalig
Financieel effect

2022: € - 11.000

2023: € - 11.000

2024: € - 11.000

2025: € - 11.000 

Financiële dekking Geen
Soort budget Investeringskrediet
Portefeuillehouder Peter de Haan

 

Titel Ontsluiting databank Flora en Fauna
Toelichting Van uit de Wet Natuurbescherming is het een verplichting dat wij inzichtelijk kunnen maken waar welke flora en fauna voorkomt of kan voorkomen. Om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen is het nodig dat de NDFF (nationale databank flora en fauna) ontsloten wordt voor medewerkers eigen dienst als ook voor aannemers die voor ons werkzaam zijn. We doen dit aan de hand van uitbreiding van de huidige mogelijkheden in Greenpoint (het groenbeheersysteem). Kosten hiervoor zijn structureel € 3.580.
Looptijd Structureel per 2021
Financieel effect

2021: € 3.580

2022: € 3.580

2023: € 3.580

2024: € 3.580

2025: € 3.580

Financiële dekking Geen
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

Algemene informatie programma 3

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft de onvermijdelijke ontwikkeling Onderhoudsronde HR21 (zie programma 12) ook effecten binnen programma 1, 3, 6, 11 en 12. De verhoging van de lasten voor programma 3 is in onderstaande tabel opgenomen onder het onderdeel onvermijdelijke ontwikkelingen.

De lasten, baten en het saldo van het programma Ruimtelijke ontwikkeling zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst 267 187 15 -148 -149
Onvermijdelijke ontwikkelingen 17 27 27 27 27
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 8.790 8.731 8.660 8.567 8.567
Totale lasten 9.073 8.945 8.702 8.447 8.446
BATEN
Nieuwe Toekomst 20 - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid 2.552 2.300 2.305 2.218 2.218
Totale baten 2.572 2.300 2.305 2.218 2.218
SALDO
Nieuwe Toekomst -247 -187 -15 148 149
Onvermijdelijke ontwikkelingen -17 -27 -27 -27 -27
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Bestaand beleid -6.238 -6.431 -6.355 -6.350 -6.350
Totaal saldo -6.501 -6.645 -6.397 -6.229 -6.228

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nutsbedrijven en Derden 124 125 126 126 126
Openbare Verlichting 379 385 392 398 398
Wijk- en Buurtbeheer 3.733 3.862 3.732 3.714 3.714
Beheer Begraafplaats 439 446 450 454 454
Ruimtelijke Beleid 1.708 1.638 1.681 1.851 1.850
Ruimtelijke Beheer 115 119 121 124 124
Bestemmingsplannen 103 115 86 88 88
Omgevingsvergunning 1.523 1.649 1.478 1.149 1.149
Vastgoedsysteem 183 187 192 196 196
Cultuurhistorie 145 149 152 155 155
Kostenverhaallocaties 621 271 - 192 192
Totale lasten 9.073 8.945 8.702 8.447 8.446
BATEN
Nutsbedrijven en Derden 100 100 100 100 100
Openbare Verlichting 4 4 4 4 4
Wijk- en Buurtbeheer 58 59 14 14 14
Beheer Begraafplaats 598 607 616 623 623
Ruimtelijke Beleid 20 - - - -
Ruimtelijke Beheer 2 2 2 3 3
Bestemmingsplannen 22 22 23 23 23
Omgevingsvergunning 1.227 1.247 1.268 1.290 1.290
Vastgoedsysteem - - - - -
Cultuurhistorie - - - - -
Kostenverhaallocaties 541 258 279 162 162
Totale baten 2.572 2.300 2.305 2.218 2.218
SALDO -6.501 -6.645 -6.397 -6.229 -6.228