Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien (Bestuur en organisatie)

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

Titel HR21 onderhoudsronde 2019/ 2020 
Toelichting

De structurele meerkosten voor 2021 bedragen ca € 115.000. De nabetaling van de salariskosten van 2019 en 2020 tezamen bedraagt ca € 100.000. De kosten mbt 2019 en 2020 zijn onderdeel van de jaarrekening 2020. De structurele meerkosten vanaf 2021 worden meegenomen in de kadernota 2021.

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft deze onvermijdelijke ontwikkeling ook effecten binnen programma 1, 6, 11 en 12. 

Looptijd Structureel, vanaf 2021
Financieel effect

2021: € - 115.000

2022: € - 115.000

2023: € - 115.000

2024: € - 115.000

2025: € - 115.000

Financiële dekking Geen
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder Burgemeester

 

Titel Verhoging premie brandverzekering a.g.v. nieuwe aanbesteding
Toelichting

Eind 2020 is een aanbesteding gestart voor de nieuwe brandverzekering, omdat de vorige brandverzekering was opgezegd door de verzekeraar. De belangrijkste reden voor het opzeggen was, dat de marktprijzen fors hoger lagen en het voor de verzekeraar daarmee niet meer interessant was de verzekering een jaar te verlengen. Uit de aanbesteding zijn ook de hogere tarieven gebleken bij de partijen die meedongen. De hogere premie van de nieuwe brandverzekering wordt voorlopig op programma 12 geplaatst. In een volgend P&C-document wordt het verdeeld over de programma's. Het gemeentelijke financieel effect wordt nu genomen.

Looptijd Structureel, vanaf 2021
Financieel effect

2021: € - 76.000

2022: € - 77.000

2023: € - 78.000

2024: € - 80.000

2025: € - 81.000

Financiële dekking Geen
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder Burgemeester

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen opgenomen:

Titel OZB
Toelichting Naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat is een nadere analyse gemaakt van de ozb-inkomsten. Op basis van het huidig bestand verwachten we de komende jaren € 743.000 meer dan begroot. Dit heeft te maken met de realisatie van enkele waardevolle objecten en afgeronde woningbouwprojecten die in de begroting nog niet waren meegenomen.
Looptijd Structureel
Financieel effect

2021: € 743.000

2022: € 743.000

2023: € 743.000

2024: € 743.000

2025: € 743.000

Financiële dekking N.v.t.
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

Titel Ontwikkelingen gemeentefonds in Maartbrief 2021
Toelichting

In de maartbrief 2021 zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds vanwege het vierde compensatiepakket Covid-19. In de maartbrief zijn alleen incidentele posten opgenomen ter compensatie voor extra lasten (of inkomstenderving) met betrekking tot de coronacrisis. Aangezien wij voorstellen deze middelen te oormerken, is het netto-effect van de maartbrief budgettair neutraal. In de bijlage bij de raadsinformatiebrief over de maartbrief 2021 (kenmerk 21.0101196) is per post een toelichting gegeven.

De extra middelen vanwege het compensatiepakket voor Covid-19 komen terecht in de algemene middelen in programma 12 (verhoging baten met € 497.000). Doordat de middelen worden geoormerkt wordt het budget in een ander programma verhoogd. Dit leidt verspreid over de programma's tot een verhoging van de lasten gelijk aan de verhoging van de baten in programma 12.

Voor de inzichtelijkheid zijn de oormerkingen hieronder centraal weergegeven. In de financiële tabellen per programma zijn de verhogingen van het budget verwerkt in het programma´s waar de oormerkingen betrekking op hebben. Dit leidt daar dus tot een verhoging van het budget met de hieronder opgenomen bedragen.

Het netto-effect van 2020 wordt opgeteld bij het netto-effect van 2021, omdat boekjaar 2020 al is afgesloten. Ook de oormerking in 2020 voor perspectief jeugd en jongeren zal om deze reden dus in 2021 plaatsvinden.

Looptijd Incidenteel, in 2021
Financieel effect 2021: € 0
Financiële dekking N.v.t
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder Maud Hulshof

Algemene informatie programma 12

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft de onvermijdelijke ontwikkeling Onderhoudsronde HR21 (zie programma 12) ook effecten binnen programma 1, 3, 6, 11 en 12. De verhoging van de lasten voor programma 12 is in onderstaande tabel opgenomen onder het onderdeel onvermijdelijke ontwikkelingen.

De lasten, baten en het saldo van het programma Algemene dekking en onvoorzien zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst 749 504 394 294 288
Onvermijdelijke ontwikkelingen 118 119 120 122 123
Begrotingsafwijkingen - - - - -
Scenario 1 - 500 500 500 500
Bestaand beleid 14.618 13.412 13.580 13.692 13.692
Totale lasten 15.485 14.535 14.594 14.608 14.603
BATEN
Nieuwe Toekomst 1.641 1.955 2.115 2.491 2.741
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - - -
Begrotingsafwijkingen 1.239 743 743 743 743
Scenario 1 - -1.387 -743 -994 -1.210
Bestaand beleid 70.786 71.041 71.832 72.515 72.515
Totale baten 73.666 72.352 73.946 74.755 74.789
SALDO
Nieuwe Toekomst 891 1.451 1.721 2.197 2.453
Onvermijdelijke ontwikkelingen -118 -119 -120 -122 -123
Begrotingsafwijkingen 1.239 743 743 743 743
Scenario 1 - -1.887 -1.243 -1.494 -1.710
Bestaand beleid 56.168 57.629 58.252 58.823 58.823
Totaal saldo 58.181 57.817 59.352 60.147 60.186

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Beleggingen en overige financiële middelen 2 2 2 2 2
Lokale belastingen 1.497 457 467 477 477
Algemene uitkering - - - - -
Algemene uitgaven en inkomsten 250 73 -27 -208 -207
Bedrijfsvoering 13.736 14.003 14.151 14.336 14.330
Totale lasten 15.485 14.535 14.594 14.608 14.603
BATEN
Beleggingen en overige financiële middelen 152 164 143 143 143
Lokale belastingen 14.822 13.893 14.664 14.896 14.930
Algemene uitkering 57.451 57.207 58.041 58.857 58.857
Algemene uitgaven en inkomsten 360 250 250 - -
Bedrijfsvoering 881 838 848 858 858
Totale baten 73.666 72.352 73.946 74.755 74.789
SALDO 58.181 57.817 59.352 60.147 60.186