Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling (Wageningen sociaal)

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

Titel Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers
Toelichting In 2021 ontvangen we middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Deze middelen worden gebruikt om zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt tijdelijk te ondersteunen. Deze middelen worden budgetneutraal verwerkt, omdat het restant (niet-uitgegeven middelen) terug betaald moeten worden. Bij hogere uitgaven wordt een nabetaling verstrekt. De afrekening volgt bij de jaarrekening 2021. De eerste twee voorschotten bedragen € 1.084.011. 
Looptijd Incidenteel
Financieel effect  2021: € 0
Financiële dekking N.v.t.
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder M. Hulshof

 

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen opgenomen:

Titel Sociale zekerheid: onderbesteding budget Rijk
Toelichting

Het voordelig resultaat op het product Sociale dienstverlening in de jaarrekening 2020 is deels incidenteel deels structureel van aard. Het structurele voordeel bedraagt  €1.500.000. Hierbij is rekening gehouden met:

• de verlaging van de begroting met € 130.000 vanaf 2021  vanwege de uitname Nieuw-beschut (voorjaarsnota 2020); 

• een trendmatige stijging van de uitkeringen met 3%, gelijk aan de landelijke stijging in 2020. In Wageningen is het aantal ongeveer gelijk gebleven in 2020. We houden rekening met een stijging van 3% in Wageningen in 2021: €153.000 extra kosten;

• een stijging van de gemiddelde  prijs/kosten van een uitkering t.o.v. 2020:  € 117.000 extra kosten.

De ombuiging parttime werken resulteert eenmalig in een nadeel van €70.000 in 2021. Dit  komt door de latere start door corona. Het  geraamde ombuigingsresultaat  (lagere uitkeringslasten) in 2021 kan hierdoor niet worden gerealiseerd.

Looptijd Structureel
Financieel effect

2021: € 1.430.000

2022: € 1.500.000

2023: € 1.500.000

2024: € 1.500.000

2025: € 1.500.000

Financiële dekking N.v.t.
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder M. Hulshof

 

Titel Armoedebestrijding: Individuele studietoeslag
Toelichting De individuele studietoeslag betreft een openeinderegeling waar de gemeente weinig tot geen beleidsvrijheid in heeft. We zagen dat de uitgaven in 2020 zijn toegenomen, en hebben geen reden om aan te nemen dat dit een incidenteel effect is. Daarom worden de hogere kosten als structureel beschouwd.
Looptijd Structureel
Financieel effect

2021: € - 50.000

2022: € - 50.000

2023: € - 50.000

2024: € - 50.000

2025: € - 50.000

Financiële dekking Geen dekking vanuit product Armoedebestrijding mogelijk.
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder L. Bosland

 

Titel Werkgelegenheid
Toelichting

Het product werkgelegenheid laat bij de jaarrekening 2020 een voordeel zien van €585.000. Hierin zitten met name incidentele effecten. Wat we aan effecten voor de komende jaren zien, zijn:

 • Ombuiging re-integreren naar activeren: structureel €10.000 nadeel.
  De ombuiging bedraagt € 75.000 welke is ingevuld door het in eigen beheer uitvoeren van sollicitatietrainingen. Het budget voor de sollicatietrainingen  bedraagt € 65.000 zodat er een nadeel is  van € 10.000.
 • Compensatie BTW re-integratie: Sinds 2020 is de btw op re-integratie compensabel via het btw compensatiefonds. Hierdoor ontstaat er een structureel voordeel van €110.000. In de Nieuwe Toekomst is al rekening gehouden met een structureel voordeel van € 70.000, zodat per saldo een voordeel van € 40.000  resteert. 
Looptijd Structureel
Financieel effect

2021: € 30.000

2022: € 30.000

2023: € 30.000

2024: € 30.000

2025: € 30.000

Financiële dekking N.v.t.
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder M. Hulshof

 

Titel Wsw: detacheringsopbrengst
Toelichting Omdat een van onze groepsdetacheringen is weggevallen, ontstaat er een nadeel op de detacheringsopbrengsten Wsw. Hoe groot dit structurele nadeel is, is moeilijk te zeggen en afhankelijk van de herplaatsing van de medewerkers en de bijhorende inleenvergoedingen. Voor komend jaar gaan we uit van € 45.000, de helft van de opbrengst van de weggevallen detacheringslocatie. Wel incidenteel voor 2021, in 2021 krijgen we meer zicht op het werkelijke effect.
Looptijd Incidenteel
Financieel effect 2021: - € 45.000
Financiële dekking Geen 
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder M. Hulshof

 

Titel Individuele ondersteuning
Toelichting

In de jaarrekening 2020 zien we dat het product “Individuele Ondersteuning” in totaal een onderschrijding zien van € 1.123.000 laat zien. In het totale resultaat zijn voor zowel de Jeugdhulp als Wmo en Beschermd Wonen de nog te verwachten declaraties Zorgaanbieders 2020 meegenomen. 

In deze onderschrijding van € 1.123.000 van product “individuele ondersteuning” zitten een aantal incidentele mee- en tegenvallers die niet doorwerken naar 2021 of verder. Op de incidentele mee/tegenvallers gaan we hier niet verder in. Onderstaand de te verwachten structurele doorwerking naar 2021:

- Het voordeel € 72.000,- vervoer i.v.m. een nieuwe leverancier met lagere tarieven.

- Het voordeel van € 400.000 persoonsgebonden (pgb) budget op Wmo, Jeugd en Beschermd wonen. Het begrote bedrag is ruim 1,1 mln en historisch gezien zien we dat de werkelijke kosten op ruim € 700.000,- uitkomen

- het nadeel van € 277.000 vanwege te lage ramingen op: hulpmiddelen (€67.000), dagbesteding (€ 90.000) en eigen bijdrage vergoeding (€ 120.000).

= structureel voordeel van € 195.000,-

Looptijd Structureel
Financieel effect

2021: € 195.000

2022: € 195.000

2023: € 195.000

2024: € 195.000

2025: € 195.000

Financiële dekking N.v.t.
Soort budget Exploitatiebudget
Portefeuillehouder L. Bosland

 

Algemene informatie programma 6

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In onderstaande financiële tabellen zijn de oormerkingen uit de maartbrief 2021 verwerkt. De oormerkingen zijn budgettair neutraal. De baten vallen in programma 12 en de lasten worden in het specifieke programma waar de oormerking betrekking op heeft verwerkt. Voor programma 6 gaat het over de volgende oormerkingen:

 • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
 • Extra begeleiding kwetsbare groepen
 • Bestrijden eenzaamheid ouderen
 • Perspectief Jeugd en Jongeren
 • Jongerenwerk Jeugd
 • Mentale ondersteuning jeugd
 • Activiteiten en ontmoetingen jeugd

Het gaat voor programma 6 in totaal over een verhoging van de lasten bij de begrotingsafwijkingen in 2021 met € 422.000.

Vanwege de doorbelasting van een gedeelte van de salariskosten vanuit programma 12 naar andere programma's, heeft de onvermijdelijke ontwikkeling Onderhoudsronde HR21 (zie programma 12) ook effecten binnen programma 1, 3, 6, 11 en 12. De verhoging van de lasten voor programma 6 zijn in onderstaande tabel opgenomen onder het onderdeel onvermijdelijke ontwikkelingen.

De lasten, baten en het saldo van het programma Maatschappelijke Ondersteuning zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Nieuwe Toekomst 810 -129 -415 -565 -565
Onvermijdelijke ontwikkelingen 1.120 36 36 36 36
Begrotingsafwijkingen -1.303 -1.795 -1.795 -1.795 -1.795
Bestaand beleid 52.563 52.869 53.582 54.310 54.310
Totale lasten 53.191 50.980 51.408 51.986 51.986
BATEN
Nieuwe Toekomst - - - - -
Onvermijdelijke ontwikkelingen 1.084 - - - -
Begrotingsafwijkingen -165 -120 -120 -120 -120
Bestaand beleid 17.104 16.978 17.026 17.074 17.074
Totale baten 18.023 16.858 16.906 16.954 16.954
SALDO
Nieuwe Toekomst -810 129 415 565 565
Onvermijdelijke ontwikkelingen -36 -36 -36 -36 -36
Begrotingsafwijkingen 1.138 1.675 1.675 1.675 1.675
Bestaand beleid -35.459 -35.890 -36.556 -37.236 -37.236
Totaal saldo -35.167 -34.122 -34.502 -35.033 -35.033

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Vrede- en ontwikkelingssamenwerking 525 435 445 454 454
Werkgelegenheid 3.214 3.042 2.982 3.029 3.029
WSW 4.469 4.469 4.500 4.469 4.469
Individuele ondersteuning 20.213 20.628 20.937 21.413 21.413
Sociale zekerheid 11.657 10.532 10.558 10.584 10.584
Samen Wageningen 4.049 4.109 4.141 4.203 4.203
Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk 6 6 6 6 6
Beleidsdomein gehandicapten 30 30 30 31 31
Beleidsdomein vluchtelingenbeleid 133 210 226 227 227
Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg 113 115 117 119 119
Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid 108 111 113 116 116
Armoedebestrijding 4.248 3.514 3.580 3.646 3.646
Beleidsdomein gezondheidsbeleid 1.509 1.014 1.102 1.116 1.116
MO-plan algemeen - - - - -
Integrale toegang en algemeen sociaal domein 2.642 2.664 2.721 2.773 2.773
Burgerkracht en innovatie 275 100 -50 -200 -200
Totale lasten 53.191 50.980 51.408 51.986 51.986
BATEN
Vrede- en ontwikkelingssamenwerking - - - - -
Werkgelegenheid 199 200 201 202 202
WSW 608 607 594 582 582
Individuele ondersteuning 3.513 3.570 3.628 3.684 3.684
Sociale zekerheid 13.386 12.302 12.302 12.302 12.302
Samen Wageningen - - - - -
Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk - - - - -
Beleidsdomein gehandicapten - - - - -
Beleidsdomein vluchtelingenbeleid - - - - -
Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg - - - - -
Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid - - - - -
Armoedebestrijding 164 25 25 25 25
Beleidsdomein gezondheidsbeleid - - - - -
MO-plan algemeen - - - - -
Integrale toegang en algemeen sociaal domein 103 105 106 108 108
Burgerkracht en innovatie 50 50 50 50 50
Totale baten 18.023 16.858 16.906 16.954 16.954
SALDO -35.167 -34.122 -34.502 -35.033 -35.033