Programma 9 Sport en cultuur

Beleidsbijstellingen

Terug naar navigatie - Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

 

Titel Verduurzaming sporthal de Vlinder
Toelichting

In 2017 is door de raad budget beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van 8 gemeentelijke panden. Onderdeel van deze investering is het vervangen van de zonnepanelen op sporthal de Vlinder in 2024. De huidige zonnepanelen zijn ruim 20 jaar oud en afgeschreven.  Door deze vervangingsinvestering van 282.000 naar voren te halen kunnen we het gehele dak vol leggen met zonnepanelen en maken we optimaal gebruik van de toegekende SDE+ subsidie. Dit is efficiënter en voordeliger dan meerdere kleinere gemeentelijk gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Voorwaarde voor de SDE+ subsidie is dat de installatie voor 1 juli 2021 in gebruik is genomen.  

Looptijd Structureel
Financieel effect

Deze post betreft het voorstel tot het naar voren halen van het bestaande investeringskrediet van jaarschijf 2024  naar jaarschijf 2020. Hieronder is het meerjarig financieel effect weergegeven.

 

2020:  € -24.000

2021:  € -24.000

2022:  € -24.000

2023:  € -23.000

Financiële dekking Dekking vanaf 2024 vanwege reeds bestaand investeringskrediet
Soort budget Exploitatiebudget en verschuiving Investeringskrediet
Risico's bij afwijzen Een deel (circa 50%) van de SDE+ subsidie voor deze sporthal wordt niet benut. Daarnaast wordt minder elektriciteit opgewekt die we later alsnog elders moeten opwekken om onze doelstelling m.b.t. klimaatneutraal 2030 te halen.     
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

 

Titel Reconstructie dak sporthal de Aanloop
Toelichting

Het college heeft eind 2019 ingestemd met het uitvoeren van acute herstelwerkzaamheden aan het dak van sporthal de Aanloop,  en besloten de financiële consequenties op te nemen in de kadernota 2020.  De herstelwerkzaamheden zijn eind 2019 voltooid. De investering bedroeg  120.000. 

Looptijd Structureel
Financieel effect

 

2020:  -7.000

2021:  -7.000

2022:  -7.000

2023:  -7.000

2024:  -7.000

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget Investering en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen De werkzaamheden zijn al uitgevoerd. Reeds besloten: zie raadsinformatiebrief met kenmerk 19.0104773.
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

 

Titel Herziening btw sportcomplex 't Binnenveld
Toelichting

Naar aanleiding van de suppletieaangifte over 2018 heeft de belastinginspecteur de btw-behandeling van de bouw van sportcomplex 't Binnenveld nader bekeken. Aanvankelijk was de inspecteur van mening dat de hal in 2018 niet werd verhuurd onder het mom van gelegenheid geven tot sportbeoefening (dat voorheen belast was met 6% btw). Daarmee zou de volledige de inkoop-btw die de gemeente in aftrek heeft gebracht (ad circa € 900.000)  komen te vervallen. In een schikking is overeengekomen dat de hal voor slechts een beperkt deel van de tijd btw-vrijgesteld werd verhuurd. De terugbetaling komt daarmee neer op zo'n € 41.000.

Looptijd Incidenteel
Financieel effect

2020:  -41.000

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen N.v.t.
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

Recapitulatie programma 9

Terug naar navigatie - Recapitulatie programma 9

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 9 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen -24 -24 -24 -23 0
Begrotingsafwijkingen -48 -7 -7 -7 -7
Totaal -72 -31 -31 -30 -7