Programma 11 Transparante overheid

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

 

Titel Burgemeestersprocedure
Toelichting Vanwege het aanstaande vertrek van burgemeester Van Rumund wordt er een benoemingsprocedure gevoerd voor een nieuwe burgemeester. Hieraan zijn incidenteel kosten verbonden. In de Begroting 2020 is hiermee geen rekening gehouden.
Looptijd Incidenteel, 2020
Financieel effect

2020: € -25.000

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Het bureau dat ondersteunt, heeft al een opdracht gekregen. Het grootste deel van het bedrag zal daarom al uitgegeven worden. Een ander deel is voor huur vergaderlocatie, anders risico op schending geheimhouding. College zal een afwijzend besluit moeten motiveren richting Presidium omdat het Presidium over de eigen begroting heeft besloten.
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

 

Titel Vervanging wethouder i.v.m. zwangerschaps- en bevallingsverlof
Toelichting Met raadsbesluit 19.0201620 is besloten wethouder Janssen zwangerschapsverlof te verlenen. Door vervanging (0,6 fte) bleef het college nagenoeg op volle sterkte. 
Looptijd Incidenteel, 2020
Financieel effect 2020: € -22.000
Financiële dekking Geen dekking
Soort budget

Exploitatiebudget 

Risico's bij afwijzen N.v.t. reeds besloten
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

 

Titel Gemeentefonds - Oormerkingen programma 11
Toelichting

In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.

 

Donorwet
In het kader van de invoering van de nieuwe donorwet krijgen gemeenten een bijdrage voor de wettelijke verplichting om bij afgifte van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie. Er is een budgetverhoging van € 5.000 opgenomen.

Looptijd 2020
Financieel effect 2020: € - 5.000
Financiële dekking Financiële dekking vanuit het gemeentefonds in programma 12
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen N.v.t.
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

Recapitulatie programma 11

Terug naar navigatie - Recapitulatie programma 11

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 11 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen -25 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen 0 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen -27 0 0 0 0
Totaal -52 0 0 0 0