Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn de volgende onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen:

 

Titel Migratie Oracle
Toelichting

Centric verplicht ons om dit jaar een extra onverwachte migratie te doen naar de nieuwste Oracle-versie. Oracle is de basis voor het gebruik van kern-applicaties zoals Suite voor Sociaal Domein, Key2Financiën, Key2Burgerzaken, maar ook applicaties voor werken met data op de kaart. Zonder de nieuwste versie van Oracle worden deze applicaties niet ondersteund door de leveranciers. Totale kosten als gevolg van deze nieuwe release bedragen € 96.000.

Binnen de bestaande middelen op de kostenplaats Automatisering is geen rekening gehouden met de volledige kosten van deze extra migratie. De kosten vallen als volgt uiteen:

€ 22.000 migratie Centric-applicaties, conform afgegeven prijsindicatie Centric.

€ 38.000 migratie applicaties van andere leveranciers (380 uur inzet van externe database experts).

€ 36.000 consultancy-uren. We hebben 60 databases. Per database is gemiddeld een dagdeel nodig aan capaciteit om de migratie te begeleiden. Er moet voor 30 dagen (€ 1.200 per dag) ingehuurd worden om dit te kunnen opvangen.

Looptijd Incidenteel, 2020
Financieel effect

Budgetneutraal

 

2020: € 0

Financiële dekking € 21.000 kan worden opgevangen binnen de kostenplaats Automatisering, inhuurbudget derden. De resterende € 75.000 wordt gedekt uit software budgetten Automatisering. 
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen N.v.t.
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

Beleidsbijstellingen

Terug naar navigatie - Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

 

Titel Gewijzigde werkwijze raad
Toelichting

De raad heeft sinds de verkiezingen van 2018 zijn werkwijze in het kader van democratische vernieuwing op een aantal punten gewijzigd. Gevolg daarvan is dat er een groter beroep op de griffie wordt gedaan. Het presidium heeft daarom besloten tot formatie-uitbreiding bij de griffie en dit met terugwerkende kracht tot 1 april 2020 in de kadernota 2020 te regelen. Door het presidium is bovendien besloten tot tijdelijke extra formatie-uitbreiding per juli 2020 i.v.m. de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester.

 

Formatie-uitbreiding:

Schaal 8: 16 uur structureel

Schaal 10A: 4 uur structureel

Schaal 13: 2 uur structureel

Schaal 8: 8 uur, tijdelijk vanaf 1 juli 2020

Looptijd

Structureel

Incidenteel tijdelijke formatie-uitbreiding, 2020

Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven . Het effect van deze post is structureel en loopt op tot € 49.000 in 2024. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

 

2020: € -42.500

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget

 Exploitatie

Risico's bij afwijzen Overbelasting griffie. College zal afwijzend besluit moeten motiveren richting Presidium omdat het Presidium over de eigen begroting heeft besloten.
Portefeuillehouder

Geert van Rumund

 

 

Titel Faciliteren thuiswerken
Toelichting

In het kader van goed werkgeverschap, efficiënt werken en betere dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Wageningen is nu het moment om de medewerkers beter te faciliteren in het thuiswerken. De afgelopen periode heeft dat wel duidelijk gemaakt en de noodzaak versterkt: de 1,5m samenleving die nog lange tijd zal aanhouden zal het aantal werkplekken in al onze panden (Stadhuis, Startpunt, Werkpunt, de Werf en 4/5 mei) voor een onvoorspelbare periode drastisch terugbrengen.

Wij stellen voor alle medewerkers die voor hun werk een  computer nodig hebben van een laptop te voorzien. Hiermee worden zij gefaciliteerd om vanuit huis te werken. Het bevorderen en faciliteren van werken vanuit huis dient meerdere doelen: het sluit aan bij en geeft invulling aan het regionale mobiliteitsconvenant, het is duurzamer, medewerkers zijn beter in staat een werkplek bij hun geplande activiteiten te kiezen en daarmee bevordert het de efficiency en kwaliteit van het werk. Kortom: Wageningen geeft hiermee ook invulling aan modern goed en duurzaam werkgeverschap.

Als we het goed willen doen dan betekent dat 340 medewerkers een laptop via de gemeente in gebruik gaan nemen welke elke 3 jaar moet worden vervangen (reële levensduur laptops). Daarnaast ontvangt elke medewerker idealiter een bijdrage voor arbo-middelen vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. Omdat dit om een aanzienlijke kostenpost gaat, in een financieel kritieke fase voor de gemeente, wordt er een alternatief voorgesteld. Dit alternatief houdt ook weer in dat 340 medewerkers een laptop krijgen. De vervanging zal echter na 4 jaar zijn en op basis van lease. De arbo-middelen voor thuiswerken worden apart aangeboden zodat jullie dit los van deze constructie kunnen overwegen.

De totale kosten van dit voorstel komen per jaar uit op € 129.000, waarvan we voor € 39.000 uit bestaande investeringskredieten dekken. We vragen daarmee € 90.000 structurele dekking. Deze kosten dekken de aanschaf en onderhoud van de laptops en de bijbehorende aanpassingen aan de ICT-infrastructuur, zodat de laptops ook in de kantoorpanden gebruikt kunnen worden.

Wij hebben het aanbod van de Provincie Gelderland om ons te helpen voor dit onderdeel aangegrepen en gevraagd bij te dragen voor de exploitatielasten van de eerste 2 jaar van €225.919 (2020: € 97.000 en 2021: € 129.000). Achteraf weten we pas of compensatie volgt.

Looptijd Structureel, vanaf 2020
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. De kosten voor 2020 zijn naar rato van het verwachte ingebruikname moment. Het effect van deze post is structureel en loopt vanaf 2021 op tot € - 90.000. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

 

2020: € - 56.000

Financiële dekking

€ 39.000 structureel kapitaallastenbudget

Soort budget Investeringsbudget en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Wij vragen de medewerkers van de gemeente Wageningen nu in hun eigen thuiswerk materialen te voorzien. Zij maken kosten om de processen operationeel te houden om zo inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en bestuur te kunnen blijven bedienen. Hier is niet iedereen toe in staat en deze situatie is beperkt houdbaar. Momenteel lenen we materialen uit en zijn we coulant naar degenen die het niet goed kunnen regelen. We zijn als organisatie niet wendbaar en moeten alle zeilen bijzetten in situaties zoals deze. Dit vraagt veel energie van alle collega’s. Door ze goed te faciliteren en te allen tijde toegang te geven tot een digitale werkplek kunnen zij maximaal processen werkend houden. Zo zijn zij minder afhankelijk van een werkplek in het Stadhuis of een ander pand.
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

 

Titel Faciliteren thuiswerken: Arbovoorzieningen
Toelichting

In het kader van goed werkgeverschap, efficiënt werken en betere dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Wageningen is nu het moment om de medewerkers beter te faciliteren in het thuiswerken. De afgelopen periode heeft dat wel duidelijk gemaakt en de noodzaak versterkt: de 1,5m samenleving die nog lange tijd zal aanhouden, zal het aantal werkplekken in al onze panden (Stadhuis, Startpunt, Werkpunt, de Werf en 4/5 mei) voor een onvoorspelbare periode drastisch terugbrengen.

Wij stellen voor alle medewerkers die voor hun werk een computer nodig hebben van een laptop te voorzien. Hiermee worden zij gefaciliteerd om vanuit huis te werken. Het bevorderen en faciliteren van werken vanuit huis dient meerdere doelen: het sluit aan bij en geeft invulling aan het regionale mobiliteitsconvenant, het is duurzamer, medewerkers zijn beter in staat een werkplek bij hun geplande activiteiten te kiezen en daarmee bevordert het de efficiency en kwaliteit van het werk. Kortom: Wageningen geeft hiermee ook invulling aan modern, goed en duurzaam werkgeverschap.

Elke medewerker ontvangt idealiter een bijdrage voor arbo-middelen zodanig dat zij arbo-proof thuis kunnen werken. Omdat dit om een aanzienlijke kostenpost gaat, in een financieel kritieke fase voor de gemeente, wordt er een alternatief voorgesteld. Al het thuiswerkend personeel krijgt eenmalig een tegemoetkoming in de kosten voor een arbo ondersteunend middel. Dit bedrag wordt via het individuele loon beschikbaar gesteld. Het gaat voor 2020 om 340 personeelsleden à € 400 bruto. Iedereen die in dienst komt van de gemeente Wageningen kan deze tegemoetkoming ontvangen, structureel vanaf 2021 20 personeelsleden à € 400 bruto. Na aftrek van loonlasten heeft een medewerker ca €200 tot zijn of haar beschikking.

Looptijd Incidenteel,  met structurele doorwerking vanaf 2021
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en bedraagt vanaf 2021 € -8.000. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. 

 

2020: € - 136.000

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Wij vragen de medewerkers van de gemeente Wageningen nu om thuis te werken, zonder dat wij dat als werkgever faciliteren. Hierbij is het risico dat werknemers dusdanige klachten ontwikkelen dat zij in de ziektewet komen of zelfs arbeidsongeschikt raken. Zeker naarmate het thuiswerken van langdurige aard is. Door hierin tegemoet te komen, is het mogelijk om samen met de werknemer passende acties te ondernemen om het risico op lichamelijke klachten te voorkomen. In specifieke gevallen kan een medewerker ook een verzoek bij de manager neerleggen voor Arbo aanpassingen thuis, dit betreft maatwerk.
Portefeuillehouder Geert van Rumund

 

 

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

 

Titel Ramingsbijstellingen Programmabegroting 2020
Toelichting

In de programmabegroting 2020 is onder het product algemene inkomsten en uitgaven een structurele stelpost opgenomen voor ramingsbijstellingen. In verband met de drukke werkzaamheden rond de ombuigingen konden de de reguliere ramingsbijstellingen niet meegenomen worden in de definitieve totstandkoming van de begroting. Dit moet worden hersteld. Deze ramingsbijstellingen 2020-2023 zijn daarom alsnog in de Voorjaarsnota 2020 verwerkt. De financiële consequenties worden verwerkt in de desbetreffende programma's.

Looptijd 2020 - 2023
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en bedraagt € -217.000 in 2021, € -84.000 in 2022 en € -436.000 in 2023. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

 

2020: € 141.667

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Structureel blijvend financieel knelpunt met overschrijding in begrotingsjaren vanaf 2021. De stelpost is niet ingevuld, waardoor mogelijk vanaf 2023 niet aan het door de Provincie vereiste structureel evenwicht wordt voldaan. 
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

 

Titel September- en decembercirculaire gemeentefonds
Toelichting

De september- en decembercirculaires zijn na het opstellen van de Begroting 2020 uitgekomen en zodoende nog niet in de begroting verwerkt. In het financieel effect is aangegeven wat het netto-effect op het saldo is van de posten. Hier is het effect van de oormerkingen in meegenomen, zoals in onderstaande tabel weergegeven.

 

 

Toelichting op de oormerkingen

In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.

 

Voor de inzichtelijkheid zijn de oormerkingen hieronder centraal weergegeven. In de financiële recapitulaties per programma zijn de budgetverhogingen of -verlagingen  direct toebedeeld aan het programma waar ze betrekking op hebben. Dit leidt daar dus tot een verhoging of verlaging van het budget met de in deze paragraaf genoemde bedragen.

Oormerkingen programma 6

Ambulantisering GGZ
In het hoofdlijnenakkoord Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Voor gemeente Wageningen gaat het over een bedrag van € 28.000 in 2020.

Gewijzigde verdeling middelen Wvggz
In de meicirculaire 2019 is circa € 36.000 toegevoegd aan de algemene uitkering ter compensatie van de kosten die gepaard gaan met de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is de verdeling in de meicirculaire 2019 gewijzigd, waardoor Wageningen € 1.000 meer ontvangt.

Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken
Met ingang van 1 januari 2020 worden de levensvatbaarheidsonderzoeken vanuit het besluit Bijstand voor zelfstandigen (bbz) bekostigd via het gemeentefonds. Voor Wageningen gaat het over € 16.000.

Integratie-uitkering Participatie
De omvang van de integratie-uitkering voor participatie is gecorrigeerd voor een onjuistheid in de toedeling van de loon- en prijsbijstelling in de meicirculaire 2019.

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC
Het aantal kinderen dat in 2019 in een azc verbleef, is definitief geworden in de decembercirculaire. Voor 2020 is dit cijfer voorlopig opgenomen wat leidt tot een verlaging van het budget van € 10.000.

Overheveling middelen Wlz
Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In verband met deze vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz. Voor gemeente Wageningen gaat het over € 13.000 in 2020.

 

Oormerkingen programma 7

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang
In de septembercirculaire is € 5.000 toegevoegd aan het gemeentefonds voor de vervulling van toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang.

 

Oormerkingen programma 11

Donorwet
In het kader van de invoering van de nieuwe donorwet krijgen gemeenten een bijdrage voor de wettelijke verplichting om bij afgifte van paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie. Er is een budgetverhoging van € 5.000 opgenomen.

Looptijd Structureel
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en loopt op tot € 1.423.000 in 2024. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

 

2020: € 986.000

Financiële dekking N.v.t.
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen N.v.t.
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

Recapitulatie programma 12

Terug naar navigatie - Recapitulatie programma 12

In onderstaande tabel zijn bovenstaande posten verwerkt m.u.v. de oormerkingen vanuit het gemeentefonds. De oormerkingen zijn in de recapitulaties van desbetreffende programma's verwerkt.

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 12 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen -235 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen 1.128 0 0 0 0
Totaal 893 0 0 0 0