Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling

Beleidsbijstellingen

Terug naar navigatie - Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

 

Titel Omzetting materieel budget beveiliging naar vaste formatie
Toelichting

Materieel budget € 25.000 beveiliging Startpunt omzetten naar vaste formatie. Het  betreft 0,44 fte. Uitbreiden loonsom is bevoegdheid van de Raad. Op dit moment wordt de beveiliging van het Startpunt uitbesteed aan een externe partij. Daarnaast is het ontstaan van vacatureruimte binnen de bodedienst van het team Facilitair aanleiding om enkele bodetaken, met name het registreren en verzenden van post, uit te laten voeren vanuit het startpunt. Samen met het budget wat nu wordt uitgegeven aan de beveiliging van het Startpunt ligt het voor de hand om hier nu een gecombineerde functie van te maken zodat er meerdere dagen een bode aanwezig kan zijn op de locatie Startpunt. Het kan budgetneutraal worden uitgevoerd.

Looptijd Structureel
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel budgettair neutraal.

2020: € 0

Financiële dekking De loonkosten ad € 25.000 worden gedekt vanuit het materieel budget van het product Integrale toegang en algemeen sociaal domein.
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen -
Portefeuillehouder Lara de Brito

 

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

 

Titel Individuele Ondersteuning
Toelichting

Het jaarrekening resultaat 2019 van € -1.397.000 minus € 96.000 aan incidentele posten maakt samen de structurele doorwerking van het jaarrekeningresultaat. Het structureel jaarrekeningresultaat 2019 komt hiermee uit op € -1.493.000. We zien een aantal ontwikkelingen t.o.v. dit resultaat voor 2020:

  • De stijging in de kosten wordt veroorzaakt door o.a.: de toename van de complexiteit, de zwaardere vormen van begeleiding en behandeling met name bij jeugd;
  • Indexatie: we hanteren een indexatie van 2,5%. Op Jeugdhulp / Wmo verwachten we geen groei in aantallen of complexiteit, daarom is alleen de indexatie meegenomen. Dit komt neer op ongeveer € 550.000.

De som van al deze mutaties leidt tot een verwacht tekort van ongeveer € 2.100.000 vanaf 2020.

Looptijd Structureel
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

2020: € -2.100.000

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Het betreft open-einde regelingen waarvan de uitgaven relatief onvermijdelijk zijn. Bij afwijzing leidt dit tot een overschrijding bij de jaarrekening.
Portefeuillehouder Lara de Brito

 

 

Titel Werkgelegenheid en Sociale zekerheid
Toelichting

Gebaseerd op het jaarrekeningresultaat over 2019, met inachtneming van incidentele mee- en tegenvallers in dat jaar en de toename van het aantal beschutte werknemers verwachten we in 2020 €323.500 extra nodig te hebben op het product werkgelegenheid om alle uitgaven en verplichtingen te kunnen dekken. Dit tekort loopt op naar €-453.000 in 2021, het meerjarige effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024. We zien een sterke samenhang tussen de uitgaven op het product werkgelegenheid (inspanningen om inwoners te ondersteunen bij hun weg naar werk) en de uitgaven op het product sociale zekerheid (uitgaven aan uitkeringen). In 2019 waren de overschrijding en onderschrijding op deze producten nagenoeg gelijk. We stellen dan ook voor het verwachte tekort op werkgelegenheid te dekken uit sociale zekerheid, resulterend in een budgettair neutraal effect. Wel moet opgemerkt worden dat het Rijk de Gebundelde Uitkering in mei en oktober kan bijstellen, dit heeft effect op het resultaat van sociale zekerheid.

Looptijd Structurele doorwerking
Financieel effect 2020: € 0
Financiële dekking Sociale zekerheid
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Overschrijding bij jaarrekening op het product Werkgelegenheid en onderschrijding op het product Sociale zekerheid. Uitgaande van het huidige beleid zullen deze kosten worden gemaakt. Uitvoeringskosten kunnen deels worden verminderd maar dit zal ten koste gaan van ondersteuning aan klanten met risico op een lagere uitstroom uit de uitkering of minder participatie. 
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

 

Titel Project Actieagenda Armoede – fase 2
Toelichting

Begin 2020 is gestart met het project Actieagenda Armoede. Dit project is gefaseerd opgebouwd. Voor de eerste fase is voldoende dekking, voor fase 2 is in 2020 incidenteel €55.000 nodig om het (door B&W-vastgestelde) projectplan uit te kunnen voeren. De benodigde middelen voor 2021 worden meegenomen in de afweging bij het opstellen van de programmabegroting 2021-2024.

Looptijd Incidenteel
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het  effect voor 2021 (€ - 67.000) wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

2020: € -55.000

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen

De middelen voor de actieagenda zijn in het projectplan al genoemd, projectplan is vastgesteld door B&W. Afwijking betekent dat het project deels niet kan worden uitgevoerd.

Portefeuillehouder Lara de Brito

 

 

Titel Omissie begroting product Wsw
Toelichting

In het begrotingsproces 2020 is een omissie ontstaan. Bij het product Wsw is bij het samenstellen per abuis een verkeerde regel uit de deelbegroting gekopieerd naar de uiteindelijke begroting. Hierdoor is een gat ontstaan tussen wat er in de begroting had moeten staan en wat uiteindelijk is opgenomen. Dit moet worden hersteld. De begroting 2020 zoals die oorspronkelijk was opgenomen, was passend binnen de vastgestelde begrotingsrichtlijnen van 2020. Om te voorkomen dat deze fout nog een keer kan gebeuren, wordt de personeelsbegroting Wsw rechtstreeks bij het product Wsw ondergebracht en niet meer via een kostenverdeelmethode. Op deze manier hoeft er geen samenvoeging van gegevens plaats te vinden en zijn  alle lasten en baten op één plek binnen de werkbegroting inzichtelijk. In een eerder (informeel overleg) is de Raad op de hoogte gesteld van deze omissie.

Looptijd 2020 - 2024
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post loopt tot 2024 op tot € -425.000. Het meerjarige effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

 

2020: € -328.000

Financiële dekking Geen dekking
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Er zal een overschrijding ontstaan. De begroting was realistisch, er zat geen ruimte in.
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

 

Titel Gemeentefonds - Oormerkingen programma 6
Toelichting

In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.

 

Ambulantisering GGZ
In het hoofdlijnenakkoord Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Voor gemeente Wageningen gaat het over een bedrag van € 28.000 in 2020.

Gewijzigde verdeling middelen Wvggz
In de meicirculaire 2019 is circa € 36.000 toegevoegd aan de algemene uitkering ter compensatie van de kosten die gepaard gaan met de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) is de verdeling in de meicirculaire 2019 gewijzigd, waardoor Wageningen € 1.000 meer ontvangt.

Bbz-levensvatbaarheidsonderzoeken
Met ingang van 1 januari 2020 worden de levensvatbaarheidsonderzoeken vanuit het besluit Bijstand voor zelfstandigen (bbz) bekostigd via het gemeentefonds. Voor Wageningen gaat het over € 16.000.

Integratie-uitkering Participatie
De omvang van de integratie-uitkering voor participatie is gecorrigeerd voor een onjuistheid in de toedeling van de loon- en prijsbijstelling in de meicirculaire 2019.

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC
Het aantal kinderen dat in 2019 in een azc verbleef, is definitief geworden in de decembercirculaire. Voor 2020 is dit cijfer voorlopig opgenomen wat leidt tot een verlaging van het budget van € 10.000.

Overheveling middelen Wlz
Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel of een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In verband met deze vereenvoudiging gaan middelen over van het gemeentefonds naar de Wlz. Voor gemeente Wageningen gaat het over € 13.000 in 2020.

Looptijd 2020
Financieel effect 2020: € - 44.000
Financiële dekking Financiële dekking vanuit het gemeentefonds in programma 12
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen N.v.t.
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

Recapitulatie programma 6

Terug naar navigatie - Recapitulatie programma 6

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 6 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen 0 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen -2.527 0 0 0 0
Totaal -2.527 0 0 0 0