Bijlagen

Bijlage 1: totaaloverzicht posten

Terug naar navigatie - Bijlage 1: totaaloverzicht posten

 

 

Pr. Categorie Onderwerp (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
1 Beleidsbijstelling Vervanging bekabeling VRI's kruisingen 0 0 0 0 0
3 Beleidsbijstelling Tijdelijke aanstelling beleidsmedewerker voor KennisAs Kennislandschap 0 0
6 Beleidsbijstelling Omzetting materieel budget beveiliging naar vaste formatie 0 0 0 0 0
6 Begrotingsafwijking Individuele ondersteuning -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
6 Begrotingsafwijking Werkgelegenheid en Sociale zekerheid 0 0 0 0 0
6 Begrotingsafwijking Project Actieagenda Armoede - fase 2 -55 -67
6 Begrotingsafwijking Omissie begroting product Wsw -328 -260 -236 -425 -425
7 Begrotingsafwijking Verhoogde specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 50 30 30 30 30
7 Begrotingsafwijking Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs - leerlingenvervoer -46 -67 -67 -67 -67
8 Begrotingsafwijking Vervangingsinvesteringen (VVI's) gemeentelijke gebouwen -5 -5 -5 -5 -5
9 Beleidsbijstelling Verduurzaming sporthal de vlinder -24 -24 -24 -23
9 Begrotingsafwijking Reconstructie dak sporthal de Aanloop -7 -7 -7 -7 -7
9 Begrotingsafwijking Herziening btw sportcomplex 't Binnenveld -41
10 Beleidsbijstelling Verhoogde bijdrage RIEC ON en veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 0 -6 -6 -6 -6
11 Onvermijdelijke ontwikkeling Burgemeestersprocedure -25
11 Begrotingsafwijking Vervanging wethouder i.v.m. zwangerschaps- en bevallingsverlof -22
12 Onvermijdelijke ontwikkeling Migratie oracle 0
12 Beleidsbijstelling Gewijzigde werkwijze Raad -43 -46 -47 -48 -49
12 Beleidsbijstelling Faciliteren thuiswerken -56 -90 -90 -90 -90
12 Beleidsbijstelling Faciliteren thuiswerken: Arbovoorzieningen -136 -8 -8 -8 -8
12 Begrotingsafwijking Ramingsbijstellingen Programmabegroting 2020 142 -217 -84 -436 0
12 Begrotingsafwijking September- en decembercirculaire gemeentefonds 932 1.441 1.460 1.341 1.423
Totaal -1.763 -1.426 -1.184 -1.845 -1.304