Programma 7 Onderwijs & educatie

Begrotingsafwijkingen

Terug naar navigatie - Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn de volgende begrotingsafwijkingen geconstateerd:

 

Titel Verhoogde specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Toelichting Vanuit het rijk gaan we de komende jaren een hogere (specifieke) uitkering ontvangen voor onderwijsachterstandenbeleid. In het eerste jaar meer dan in de daaropvolgende jaren. De kosten stijgen echter ook waardoor dit voordeel niet 1 op 1 is over te nemen. Het aangepast beeld is hieronder beschreven.
Looptijd Structureel
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en daalt vanaf 2021 naar € 30.000. Het meerjarige effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

 

2020:  € 50.000

Financiële dekking N.v.t.
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen N.v.t.
Portefeuillehouder Lara de Brito

 

 

Titel Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs - leerlingenvervoer
Toelichting Begin 2020 vindt de aanbesteding Gepland Routevervoer cluster Ede-Wageningen plaats. De definitieve gunning van deze aanbesteding was op 23 april. Het cluster Ede-Wageningen is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en de organisatie van het (contract-)beheer. De implementatiekosten in 2020 bedragen naar verwachting € 13.000 voor Wageningen. Omdat het effect van het nieuwe contract nog niet bekend is, wordt de begroting van Valleihopper 2020 en 2021 gevolgd. Voor leerlingenvervoer gaan we uit van een percentage van 73% van de totale kosten.  Voor 2020 is dat € 540.000 wat inclusief de implementatiekosten en dekking vanuit budget schoolbegeleiding leidt tot een tekort van € 46.000. Voor 2021 bedragen de lasten € 574.000 wat leidt tot een tekort van € 67.000. De effecten van het nieuwe contract zijn nog niet bekend, deze kunnen enigszins afwijken. Het nieuwe contract gaat per 1 augustus 2020 in. Met vervoersvraag en vervoersbewegingen tot en met december 2020 zijn we in staat om de kostenontwikkeling te ramen.
Looptijd Structureel
Financieel effect

Hieronder is het effect van deze post voor 2020 weergegeven. Het effect van deze post is structureel en stijgt vanaf 2021 naar € -67.000. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de afweging bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024.

 

2020: € - 46.000

Financiële dekking € 15.000 jaarlijks vanuit de structurele onderuitputting budget schoolbegeleiding
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Leerlingenvervoer is een openeinderegeling. Kosten zullen wel worden gemaakt, de kinderen moeten worden vervoerd.
Portefeuillehouder P. de Haan

 

 

Titel Gemeentefonds - Oormerkingen programma 7
Toelichting

In de september- en decembercirculaire hebben een aantal taakmutaties plaatsgevonden. Dit betekent dat voor verschillende posten extra middelen aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, waar een extra taak tegenover staat. Hierdoor is het effect van een taakmutatie budgettair neutraal. De extra middelen van een taakmutatie komen terecht in de algemene middelen in programma 12. In het programma waar de verhoging van het budget betrekking op heeft wordt het budget verhoogd.

 

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang
In de septembercirculaire is € 5.000 toegevoegd aan het gemeentefonds voor de vervulling van toezicht en handhaving op kinderopvang en gastouderopvang.

Looptijd 2020
Financieel effect 2020: € - 5.000
Financiële dekking Financiële dekking vanuit het gemeentefonds in programma 12
Soort budget Exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen N.v.t.
Portefeuillehouder Maud Hulshof

 

Recapitulatie programma 7

Terug naar navigatie - Recapitulatie programma 7

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 7 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen 0 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen -1 0 0 0 0
Totaal -1 0 0 0 0