Programma 1 Bereikbaarheid

Onvermijdelijke ontwikkelingen

In dit programma zijn geen onvermijdelijke ontwikkelingen opgenomen.

 

Beleidsbijstellingen

In dit programma willen we de volgende beleidsbijstellingen voorstellen:

 

Titel Vervanging bekabeling VRI's kruisingen
Toelichting

In 2020 is bij een drietal kruispunten de bekabeling van de VRI's dringend aan vervanging toe. Het gaat om de kruisingen Ritzema Bosweg/Arboretumlaan, Stadsbrink/Stationsstraat en Nijenoord Allee/Rooseveltweg. De investering per kruispunt bedraagt € 60.000; totaal gaat het om € 180.000. De kapitaallasten bedragen € 9.600 in het eerste jaar en kunnen worden opgevangen door verlaging van het onderhoudsbudget.

Looptijd Structureel
Financieel effect

Deze post betreft het voorstel tot het verlenen van een investeringskrediet ad € 180.000 voor jaarschijf 2020. Het meerjarig financieel effect is budgetneutraal.

 

2020: € 0

Financiële dekking Verlaging van het onderhoudsbudget
Soort budget Investeringsbudget en exploitatiebudget
Risico's bij afwijzen Ernstige verkeershinder op de hoofdstructuur bij uitval van de VRI’s met gevaarlijke situaties tot gevolg.
Portefeuillehouder Peter de Haan

 

Begrotingsafwijkingen

In dit programma zijn geen begrotingsafwijkingen geconstateerd.

 

Recapitulatie programma 1

 

 

RECAPITULATIE PROGRAMMA 1 (x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 2024
Onvermijdelijke ontwikkelingen 0 0 0 0 0
Beleidsbijstellingen 0 0 0 0 0
Begrotingsafwijkingen 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0