Toelichting ramingsbijstellingen

Overzicht ramingsbijstellingen

Bedragen x € 1.000 (- is nadelig) Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Kapitaallastenontwikkeling 11 -159 -267 -290
Personeelsbegroting 175 146 123 93
Ramingsbijstelling OZB incl. areaaluitbreiding 375 351 325 305
Correctie stelpost urendoorbelasting investeringen -300 -300 -300 -300
Diverse bijstellingen overig -31 104 -42 0
Diverse bijstellingen sociaal domein:
Beschermd wonen 906 918 930 948
Jeugdhulp -154 -151 -147 -99
WMO -75 -83 -89 -75
Toegang -241 -283 -166 -234
In NT ten onrechte geschrapte gidsmiddelen -161 -90 -90 -90
Totaal ramingsbijstellingen 505 453 278 259

 

Kapitaallastenontwikkeling

De ontwikkeling in de kapitaallasten wordt onder andere veroorzaakt door de actualisatie van de werkelijke boekwaarde en lopende kredieten gerealiseerd bij de Jaarrekening 2020. Voorts is de actualisatie in de begroting 2022-2025 verwerkt van de besluitvorming bij de jaarrekening 2020 ten aanzien van het doorschuiven van investeringsbudgetten ouder dan 3 jaar naar 2021 en latere begrotingsjaren. Dit levert in de begrotingsjaren 2022 en 2023 een incidenteel voordeel op. De afschrijvingskosten nemen structureel toe naar 2026 als gevolg van nieuwe (vervangings-) investeringsbudgetten die in de meerjarenraming zijn verwerkt.

Personeelsbegroting

Dit voordeel ontstaat voornamelijk door aanpassingen van de indexaties. In de meerjarenraming stond 2022 te boek met een indexatie van 2%. In de Kadernota 2021 is dit naar beneden bijgesteld naar 1,2%.

Ramingsbijstelling OZB inclusief areaaluitbreiding

Voor de programmabegroting 2022 zijn nieuwe ramingen opgenomen voor de verwachte OZB-opbrengsten. Op basis van het huidige bestand aan WOZ-waarden en een raming van de verwachte areaaluitbreiding, is berekend hoeveel OZB-opbrengsten gemeente Wageningen in 2022 kan verwachten. Eerder werd op beperkte schaal rekening gehouden met areaaluitbreiding. Doordat deze nu zowel voor woningen als voor niet-woningen is geraamd, is bij OZB een positief effect ontstaan van circa € 375.000 in 2022 aflopend naar € 300.000 in 2025.

Correctie stelpost urendoorbelasting investeringen

In het proces van het tot stand komen van de personeelsbegroting zijn de uren aangeleverd voor de investeringen en de grondexploitaties als ook de kostenverhaallocaties. Dit keer is expliciet uitgevraagd om de uren reëel te ramen. De stelpost was in het verleden opgenomen omdat bij de jaarrekening structureel bleek dat meer uren werden geschreven naar de investeringen en projecten dan was geraamd. Het opnemen van een stelpost is een noodverband. Uitgangspunt is dat de uren juist dienen te worden aangeleverd bij het opstellen van de begroting, waarmee aan de voorkant een goede planning kan worden gemaakt voor de benodigde ambtelijke capaciteit voor de te activeren uren.

Diverse bijstellingen overig

Verspreid over de producten is een groot aantal bijstellingen gedaan met per wijziging vaak een relatief beperkt effect. Het gaat in deze categorie om uiteenlopende aanpassingen van technische aard. Onder andere zitten hier bijstellingen van ramingen, administratieve aanpassingen van bijvoorbeeld reservemutaties en een enkele correctie in.

Diverse bijstellingen sociaal domein

Beschermd wonen

Voor Beschermd wonen is het voordeel ruim € 900.000 structureel. Per 1-1-2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor inwoners met een psychische grondslag. Een deel van de inwoners die Beschermd Wonen ontvangen, krijgen hun zorg voortaan via de Wlz. Het budget volgt de cliënt. Hiervoor heeft een uitname ex-ante plaatsgevonden op het uitvoeringsbudget Beschermd Wonen. Er zijn meer inwoners overgegaan naar de Wlz dan vooraf ingeschat. Er vindt nog een uitname ex-post plaats voor het budget 2021, 2022 en verder. Deze nacalculatie wordt naar verwachting bekend bij de septembercirculaire 2021. De bijdrage van Ede is ook naar beneden. Deze kan op basis van de berekeningen uit de septembercirculaire nog meer naar beneden worden bijgesteld. Vanaf 2023 start het ingroeipad van het objectief verdeelmodel voor de middelen van Beschermd Wonen. De bijdrage van Ede zal in maximaal 8 jaar aflopen naar € nihil. In diezelfde periode start de opbouw van de ontvangst van middelen Beschermd Wonen direct van de Algemene Uitkering/ het rijk. Het totaalbudget (middelen rijk + bijdrage Ede) zal tijdens het ingroeipad naar verwachting gelijk blijven.

Jeugdhulp en WMO

Voor de diverse technische bijstellingen binnen het Sociaal Domein is de eerste kwartaalrapportage van 2021 als uitgangspunt genomen voor de actualisatie van de zorgbudgetten (WMO en Jeugdhulp) in de begroting 2022. De taakstellingen/ombuigingen die nog rusten op het Sociaal Domein, exclusief de taakstelling binnen het project 'Duurzaam partnerschap', worden opgevangen met het voordeel uit beschermd wonen.

Toegang

Begin 2020 zijn ambtelijk budgetten van het Sociaal Domein herijkt om beter grip te krijgen op de uitgaven. Met de actuele inschatting vanuit de eerste kwartaalrapportage kunnen enkele budgetten vanuit die herijking nu vrijvallen. Die budgetten worden in de voorliggende begroting ingezet om de structurele overbezetting van het team Sociale Dienstverlening te verwerken in de begroting. In 2019 is door de raad een ombuiging vastgesteld om € 450.000 inhuur om te buigen naar vaste bezetting. In deze begroting is die ombuiging gerealiseerd. Om de formatie op sterkte te hebben en minimaal als mogelijk in te huren is in de personeelsbegroting 7,89 FTE opgenomen.

In Nieuwe Toekomst ten onrechte geschrapte gidsmiddelen

Ten slotte is bij het verwerken van de begrotingswijziging van de Kadernota 2021 gebleken dat in de Nieuwe Toekomst ten onrechte de ‘gidsmiddelen’ als structureel aanwezig werden gesteld. Omdat dit geen wettelijke taak is, zijn deze middelen geschrapt, terwijl in de begroting geen middelen aanwezig waren. Deze fout is in de voorliggende begroting gecorrigeerd.