Programma 2 Wageningen fysiek

Waarom dit programma?

Voor de gemeente Wageningen staat voorop dat onze leefomgeving groen, duurzaam en toekomstbestendig is voor onze inwoners voor nu en later. De opgaven waar we voor staan zijn groot. De prognoses laten een behoefte zien van 3.800 nieuwe woningen (tot 2040) in Wageningen met daarbij behorende groei van de werkgelegenheid, mobiliteit en ruimte voor ontspanning. We werken aan de energietransitie, de landbouwtransitie en een versterking van de biodiversiteit. Deze vraagstukken hebben een forse ruimtelijke impact en vragen om een integrale benadering. Dit kunnen wij niet alleen. We werken samen met regio, provincie, rijk en andere ketenpartners aan deze vraagstukken. Ook onze inwoners hebben een rol hierin. Zij worden betrokken bij het opstellen van de visie op de bebouwde kom (tweede fase Omgevingsvisie) waarin een integrale afweging gemaakt moet worden over deze vraagstukken.

De druk op de woningmarkt is hoog. De meest recente huishoudensprognoses voor Wageningen laten een fors hogere behoefte aan woningen zien. Dit maakt dat de doelstelling dat iedereen in Wageningen de beschikking heeft over een passende woning zich richt op versnelling en ophoging van de woningbouwproductie, daar waar dit kan. Eén van de belangrijkste prioriteiten is daarom ook een zoektocht naar potentiële nieuwe bouwlocaties voor de nabije toekomst en de versnellingsmogelijkheden voor woningbouw in kaart te brengen. Betaalbaarheid van het wonen blijft hierbij voor alle doelgroepen een belangrijk aandachtspunt, waarbij de gemeente samen met haar partners streeft naar de gerichte inzet van instrumenten hiertoe en kijkt naar de inzet van creatieve oplossingen hiertoe. De vergrijzing is een belangrijke oorzaak van de grote huishoudensgroei de komende jaren, waardoor het een belangrijke prioriteit is om ervoor te zorgen dat inwoners zo zelfstandig mogelijk wonen in een woning op maat, met voldoende mogelijkheden voor zorg op maat.

Groen is belangrijk voor mens en dier. Een van de redenen waarom onze inwoners graag in Wageningen wonen, is het groen in en rondom de stad. Wageningen ligt tussen grote nationale en regionale natuurgebieden: Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Binnenveldse Hooilanden en het Rivierengebied. Wageningen zet in op een groene en biodiverse leefomgeving. De biodiversiteit is wereldwijd afgenomen. In Wageningen willen we dit op lokaal niveau omkeren en werken aan een toenam van de biodiversiteit. Hiervoor gaan we een plan ontwikkelen waarin we dit verder uitwerken (biodiversiteitsplan). Specifiek willen we de ecologische verbindingszone aan de noordzijde van de stad versterken. Nieuwe bebouwing in onze stad willen we natuurinclusief uitvoeren. Ook het omgaan met klimaatverandering vraagt van ons een andere manier van omgaan met onze leefomgeving. Dit betekent vergroening van de stad en het anders omgaan met ons watersysteem.

Naast een groene leefomgeving werken we aan een toekomstbestendige leefomgeving. Er is een continue druk op onze ruimte. We willen dat onze inwoners prettig, veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Dit vraagt om goede afwegingen. Dit doen wij niet alleen, maar samen met onze inwoners en partners. We ontwikkelen samen een Omgevingsvisie en vertalen dit door naar een Omgevingsplan. We werken samen aan diverse projecten passend in onze ambities en doelen. Onze stad kent ook een rijk verleden wat nog zichtbaar is. Cultuurhistorie houden we zichtbaar en vieren we. We gaan daarbij met respect om met onze monumenten.

In de Wageningse economische structuur zijn de verschillende onderdelen met elkaar vervlochten: MKB, kenniseconomie en de binnenstad met zijn horeca en detailhandel. De komende periode staat in het teken van herstel van de Coronacrisis. We willen groener en duurzamer uit die crisis komen. We zetten in op ondersteuning van juist die groepen die tussen wal en schip zijn geraakt en geen aanspraak konden maken op diverse regelingen. We helpen werknemers, werkzoekenden en ondernemers om in de veranderende samenleving werk te vinden door toeleiding, omscholing en het samenbrengen van vraag en aanbod. Een goede ondernemersdienstverlening speelt daarbij een belangrijke rol. Het opstellen van een economische visie met uitvoeringsprogramma heeft hoge prioriteit om meer integraliteit en samenhang aan te brengen in beleid en uitvoering. Maar ook om meer focus aan te brengen welke rol wij als gemeente hierin nemen en wat dit betekent voor de Wageningse samenleving. Veel opgaven kunnen we niet als zelfstandige gemeente oppakken. Er is dan juist een bredere samenwerking nodig, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk investeren in een goed vestigingsklimaat of uitvoering geven aan de Strategische Agenda Regio Foodvalley, als overheden samen met onderwijs en ondernemers. De afgelopen periode heeft waardevolle samenwerking en relaties opgeleverd met ondernemers in de stad. Die willen we zeker behouden en bestendingen om zo nog meer samen de schouders te zetten onder het herstel en verdere duurzame en groene groei van de Wageningse economie.

In 2021 wordt de Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 herijkt. De discussie over de ambitie van het Wageningse klimaatbeleid moet nog zorgvuldig plaatsvinden met de raad en de klimaatpartners. Op dit moment zijn we dus nog niet zover in dat proces dat het streefjaar voor klimaatneutraliteit al vastgesteld is. Dat verklaart de (voorlopige algemene) omschrijving 20XX. De grote transitievraagstukken richten zich op warmte en energievoorziening. Het gaat allereerst om het realiseren van een structurele besparing op de Wageningse energievraag. Daarnaast gaat het over hoe de resterende energievraag duurzaam ingevuld kan worden door o.a. lokale duurzame opwek van energie, waarbij het bepalen en vasthouden aan de randvoorwaarden cruciaal is. Naast de energietransitie (incl. warmtetransitie) is ook de voedseltransitie een speerpunt van dit onderdeel. Hierbij streven we naar minder verspilling, een lagere consumptie van vlees en zuivel en lokaal duurzaam geproduceerde producten. Bij een veilige en gezonde leefomgeving ligt de focus op het naleven van onze wettelijke taken m.b.t. de geldende milieunormen.

Voor het functioneren van de stad Wageningen is het belangrijk dat mensen zich op een comfortabele en veilige manier kunnen verplaatsen en verblijven. Hiervoor is een goede en veilige infrastructuur van belang. De manier waarop de infrastructuur is ingericht is ook van belang voor de gezondheid van de inwoners van Wageningen. Hoe meer er gelopen en gefietst wordt, des te beter dit is voor de gezondheid, het klimaat, de leefomgeving en de sociale interactie. Goede openbaarvervoervoorzieningen dragen hier ook aan bij. Het is belangrijk om hierbij te kijken naar ontwikkelingen in en om Wageningen: wat is vanuit de infrastructuur een logische plek voor bijvoorbeeld een school, wat zijn de effecten van herbestemming van gebieden en gebouwen op het verplaatsingsgedrag en dus de benodigde infrastructuur. Samenwerking met omliggende gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat is van groot belang. Verplaatsingen houden niet op bij de gemeentegrens. Uiteindelijk gaat het allemaal om het gedrag van mensen: door in te zetten op bewustwording, stimuleren en ondersteunen van inwoners en bedrijven is het autobezit en -gebruik te verminderen en kan er meer gebruik gemaakt worden van schone voertuigen.

Beoogd maatschappelijk effect

In dit programma zijn de volgende ambities actueel:

 • 2.1 Infrastructuur en duurzame bijdrage mobiliteit
 • 2.2 Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat
 • 2.3 Een groene en biodiverse leefomgeving
 • 2.4 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving
 • 2.5 Klimaatneutraal in 20XX
 • 2.6 Een veilige en gezonde leefomgeving
 • 2.7 Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een passende woning
 • 2.8 Gemeentelijke gebouwen worden multifunctioneel ingezet

Deze ambities zijn verwerkt in een doelenboom, waarin wordt beantwoord:

 • Welke doelen willen we bereiken om te komen tot de ambitie?
 • Welke resultaten moet het opleveren?

In het resultatenoverzicht gaan we alleen in op nieuw beleid en politiek relevante zaken.

2.1 Infrastructuur en duurzame bijdrage mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Wageningen streeft ernaar dat de infrastructuur in Wageningen en het gebruik hiervan zodanig is dat mobiliteit op een duurzame wijze bijdraagt aan een goed functionerende economie, gezondheid, verkeersveiligheid en sociale participatie.

Wat willen we bereiken?

2.1.1 Goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten, 'inclusief' voor alle inwoners en bezoekers

Goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten, 'inclusief' voor alle inwoners en bezoekers.

Beoogde resultaten

 • Een aaneensluitend stelsel van voetgangersvoorzieningen en toegankelijke openbare ruimte (inclusieve maatschappij).
 • Een fijnmazig netwerk fiets infrastructuur (inclusief veer), conform de netwerkvisie.
 • Een robuuste auto infrastructuur die huidige/toekomstige vraag naar capaciteit kan accommoderen en waar de doorstroming zo lang mogelijk op gang blijft en hinder zo min mogelijk optreedt.
 • Samenwerking in de provincie ten behoeve van een hoogwaardig OV-netwerk, conform de netwerkvisie.

2.1.2 Een verkeersveilige woon-, werk- school- en leefomgeving

Een verkeersveilige woon-, werk- school- en leefomgeving.

Beoogde resultaten

 • Bewoners hebben invloed op hun directe leefomgeving, door actief in te spelen op kleine verkeersvragen en -knelpunten via o.a. meldpunt openbare ruimte
 • Duurzaam veilig richtlijnen toepassen bij wegontwerp ten behoeve van verkeersveilige openbare ruimte (bij nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van bestaande straten, zoals bij schoolomgevingen).
 • Educatie, voorlichting en handhaving ten behoeve van voorkomen van ongevallen (in samenwerking met verkeersveiligheidsregio Foodvalley).
 • Goed inframanagement (conform niveau basis).
 • Parkeerbeleid ten behoeve van juiste mate van leefbaarheid.
 • Vergunningen (zoals evenement-, inrit- en omgevingsvergunning) en gehandicaptenparkeren zijn getoetst en verstrekt.

2.1.3 Verduurzamen van mobiliteit (Wageningen Klimaatneutraal 20XX)

Verduurzamen van mobiliteit (Wageningen Klimaatneutraal 20XX).

Beoogde resultaten

 • Gemeente Wageningen geeft uitvoering aan het mobiliteitsconvenant.
 • Plaatsen van laadpalen is gefaciliteerd.

2.1.4 Uitvoering wettelijke taken

De wettelijke taken worden uitgevoerd. Dit betreft:

 • Het beheren van de bestaande infrastructuur. Dit is ook opgenomen onder doelstelling 2.1.2 met resultaat 'Goed inframanagement'.  
  Dit betreft:
  - zorgdragen voor het juiste functioneren van de weg door plaatsing verkeersborden en -tekens, inclusief verkeersbesluit
  - zorgdragen dat de openbare weg in goede staat verkeert
  - zorgdragen voor de inspanningsverplichting van gladheidsbestrijding
  - zorgdragen voor een wegenlegger, inclusief bebouwde komgrenzen

Beoogde resultaten

 • De wettelijke taken zijn uitgevoerd.

Welke risico’s staan deze ambitie in de weg?

Algemeen

 • Voor veel van de te behalen doelen zijn investeringen in de openbare ruimte benodigd.  Een deel van deze toekomstige investeringen zijn niet begroot en/of beschikbaar gesteld door de raad in de vorm van investeringskredieten. Voor beheer van de infrastructuur zijn wel stijgingen van de kapitaallast voorzien en begroot. Door slim werk met werk te realiseren is hierdoor een deel van de ambitie te realiseren.
 • De grootste risico's op (sterk) vertraagd realiseren van de ambities liggen bij: 
  • Verbetering van de fietsstructuur na deze coalitieperiode. Er ontbreekt investeringskrediet .
  • De inrichting van duurzaam veilige wijken door het realiseren van 30 km zones. Voor een aantal wijken zijn er daarvoor ook geen kansen mee te koppelen met de warmtetransitie. De vervanging van wegen is pas over ca. 40 jaar verwacht.

2.2 Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat. Prettig economisch klimaat met voldoende werkgelegenheid voor een ieder, duurzame en circulaire economie. 

Wat willen we bereiken?

2.2.1 Transparante en accurate ondernemersdienstverlening

Transparante en accurate ondernemersdienstverlening.

Beoogde resultaten

 • Behoeften ondernemers in beeld.
 • Nauwere samenwerking met andere platforms/organisaties (ondernemersverenigingen, kennis/onderwijsinstellingen).
 • Vlotte vergunningen procedures.

2.2.2 Een aantrekkelijke en levendige binnenstad om in te verblijven

Een aantrekkelijke en levendige binnenstad om in te verblijven.

Beoogde resultaten

 • Er is een effectief centrummanagement.
 • Goed functionerende warenmarkt.
 • Openbare ruimte van de binnenstad is een prettige verblijfsomgeving, met kwaliteitsniveau basis.
 • Optimale structuur binnenstad (waaronder looproutes, entrees, parkeren, groen en invulling vastgoed).
 • Promotiestrategie binnenstad

2.2.3 Verbinding (binnen)stad en WUR

Verbinding (binnen)stad en WUR.

Beoogde resultaten

 • Er is samenwerking tussen de WUR - gemeente - samenleving ten behoeve van zichtbaarheid van de WUR in de binnenstad.
 • Samenwerking op kennis in de Agrifood en life sciences en de hele keten.

2.2.4 Sterk vestigingsklimaat voor het kennisecosysteem

Sterk vestigingsklimaat voor het kennisecosysteem.

Beoogde resultaten

 • Aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat (vestigingsklimaat).
 • Behoud en aantrekken van nieuwe (met name) kennisintensieve bedrijven (nationaal en internationaal).
 • Hoogwaardige (groen en duurzaam) en goed bereikbare werklocaties.
 • Sterke positie binnen regio Foodvalley waarin partners complementair zijn, gebaseerd op gezamenlijke ambities.

2.2.5 Aantrekkelijke functionele en bereikbare werklocaties reguliere bedrijvigheid

Aantrekkelijke, functionele, groene, duurzame en bereikbare werklocaties reguliere bedrijvigheid.

Beoogde resultaten

 • Er is een Toekomstvisie op de werklocaties waaronder de Haven, als onderdeel van de visie bebouwde kom (omgevingsvisie).
 • Inzicht in de betekenis en de behoeften van de reguliere bedrijvigheid.

2.2.6 Een aantrekkelijk kwalitatief aanbod voor recreatie en toerisme

Een aantrekkelijk kwalitatief aanbod voor recreatie en toerisme.

Beoogde resultaten

 • Inwoners en bezoekers zijn op de hoogte van het toeristisch aanbod en het is duidelijk of er gebruik van wordt gemaakt.
 • Sterk recreatief aanbod.

2.2.7 Uitvoering wettelijke taken

De wettelijke taken worden uitgevoerd. Dit betreft:

 • Drank- en horecawet, de WABO en de in dit hoofdstuk genoemde verordeningen.

Beoogde resultaten

 • De wettelijke taken zijn uitgevoerd.

Welke risico’s staan deze ambitie in de weg?

Werklocaties e.a.

 • Ontwikkeling van bestaande en nieuwe werklocaties worden beperkt door milieuregels
 • Het niet voldoende kunnen aanbieden van werklocaties voor met name de stuwende economische activiteiten (zoals met name in het kenniscluster rond Agrifood en met betrekking tot de haven) heeft indirect een weerslag op de gehele economie in Wageningen, waaronder werkgelegenheid en draagvlak voor voorzieningenniveau.
 • De Regio Foodvalley heeft slechts beperkte groeicapaciteit voor kennis gerelateerde bedrijven:

Binnenstad

 • De binnenstad heeft veel te lijden onder Covid-19, met name detailhandel en horeca. Er is een hoog risico op faillissementen en leegstand van een dergelijke omvang waardoor de ambitie van de levendige en aantrekkelijke binnenstad niet wordt behaald.

2.3 Een groene en biodiverse leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Een groene en biodiverse leefomgeving, waarin de mens in samenhang met de natuur gezond kan leven en welke is aangepast en anticipeert op de effecten van de klimaatverandering.

Wat willen we bereiken?

2.3.1 Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie, soortendiversiteit en leefgebied)

Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie, soortendiversiteit en leefgebied). Dit doel draagt ook bij aan de ambities van programma 2.4 en  2.5.

Beoogde resultaten

 • De biodiversiteit van het buitengebied is verhoogd door landschappelijke inpassing van initiatieven en door de aanleg van landschapselementen in samenwerking met andere partijen. Dit resultaat is afhankelijk van doel 2.4.
 • De biodiversiteit van het openbaar groen is verhoogd (zowel binnenstedelijk als in het buitengebied), waarbij kansen voor innovatie waar mogelijk worden toegepast.
 • De waterkwantiteit in de stadsgracht is verhoogd, waardoor de waterkwaliteit en de visuele kwaliteit verbetert.
 • Er is een biodiversiteitsplan opgesteld en daar is een uitvoeringsplan aan gekoppeld.
 • Er is in samenwerking met externe partijen een plan van aanpak opgesteld voor de noordelijke ecologische verbindingszone (visie Buitengebied) en daar wordt uitvoering aan gegeven.
 • Nieuwbouw is natuurinclusief uitgevoerd (zie ook programma 2.7).
 • Vergroening van tuinen (Steenbreek), daken en schoolpleinen is door middel van subsidies gestimuleerd.

2.3.2 Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen) waarmee gezondheid wordt bevorderd, geanticipeerd wordt op de klimaatverandering (klimaatadaptatie), meer CO2 wordt opgevangen en de ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot.

Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen) waarmee gezondheid wordt bevorderd, geanticipeerd wordt op de klimaatverandering (klimaatadaptatie), meer CO2 wordt opgevangen en de ruimtelijke kwaliteit (waaronder cultuurhistorische betekenis) wordt vergroot. Dit doel draagt mede bij aan de ambities van programma 1.1, 2.2, 2.4, 2.5 en 2.7.

Beoogde resultaten

 • Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt (zie ook programma 2.7).
 • Het groen is in diverse wijken omgevormd naar een toekomstbestendige vorm (klimaatbestendig, meer biodiversiteit en afgestemd op beheerniveau).
 • In samenwerking met andere partijen is de binnenstad vergroend (zie ook programma 2.2)
 • Instandhouding van de hoofd/ecologische groenstructuur.

2.3.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Beoogde resultaten

 • In samenwerking met externe partners wordt in 2021 een strategisch plan ontwikkeld voor uitvoering van het onderhoud van de buitenruimte incl. slimme inzet van financiële middelen waaronder vervangingsinvesteringen voor groen en speeltoestellen.

2.3.4 Uitvoering wettelijke taken

De wettelijke taken worden uitgevoerd. Dit betreft:

 • Vanwege wettelijke aansprakelijkheid zorgen we voor de veiligheid van o.a. wegen, speeltoestellen (attractiebesluit) en bomen (ook opgenomen onder doel 2.3.3);
 • Begraven.

Beoogde resultaten

 • De wettelijke taken zijn uitgevoerd.

Welke risico’s staan deze ambitie in de weg?

 • Voor het bevorderen van biodiversiteit en landschap in het buitengebied door het ontwikkelen van meer hagen en natuur zijn we afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren. Dit geldt ook voor de investeringsbereidheid van gebouweigenaren en scholen voor de investering van groene gevels, daken en pleinen.
 • Voor het uitwerken van de noordelijke ecologische verbindingszone hebben we de medewerking van gemeente Ede nodig en ondersteuning van de provincie Gelderland.
 • Om te meten of de maatregelen ter verhoging van de biodiversiteit nuttig zijn moeten we monitoren. Dit is erg tijdsintensief en kostbaar. Samen met de WUR wordt onderzocht of we hiervoor gebruik kunnen maken van vrijwilligers en studenten.

2.4 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving waarin prettig, veilig en gezond wonen, werken en recreëren voorop staat.

Wat willen we bereiken?

2.4.1 Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet.

Beoogde resultaten

 • Er is een omgevingsplan voor de fysieke leefomgeving met een passend digitaal stelsel omgevingswet (DSO)
 • Er is een omgevingsvisie in ontwikkeling waarin de maatschappelijke opgaven in relatie tot de fysieke leefomgeving staan
 • Er is een participatiestrategie
 • Omgevingsvergunningen die passen in de omgevingsvisie

2.4.2 Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving

Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving.

Beoogde resultaten

 • Strategie en grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke ambities
 • Uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de stad

2.4.3 Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie

Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie.

Beoogde resultaten

 • Kaders en bestemmingsplannen voor de fysieke leefomgeving (wettelijk) zijn actueel en worden gehandhaafd

2.4.4 Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie

Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie.

Beoogde resultaten

 • Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen maken kleinere initiatieven van derden, die passen in onze ambitie, mogelijk (leges)
 • Grote ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen in onze ambitie en worden projectmatig uitgevoerd (grondbedrijf)
 • Het project Grebbedijk is in uitvoering
 • Het project Grebbedijk is voorbereid
 • Onze werkprocessen zijn zodanig dat initiatieven in de fysieke leefomgeving onze ambitie mogelijk maken

2.4.5 Identiteit van de stad is beleefbaar

Identiteit van de stad is beleefbaar.

Beoogde resultaten

 • Cultuurhistorie is zichtbaar in Wageningen
 • Cultuurhistorie wordt gevierd
 • Monumenten hebben een plek in de omgevingsvisie en -plan

2.4.6 Uitvoering wettelijke taken

De wettelijke taken worden uitgevoerd. Dit betreft:

 • Vergunningverlening en handhaving;
 • Andere wettelijke taken op basis van de Wet ruimtelijke ordening;
 • Monumentenzorg en archeologie.

Beoogde resultaten

 • De wettelijke taken zijn uitgevoerd.

Welke risico’s staan deze ambitie in de weg?

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad zijn we afhankelijk van beschikbare ambtelijke capaciteit en externe actoren en factoren. Dit geldt voor initiatieven, de kwaliteit hiervan en de participatie in de planvorming. Hierdoor kunnen ontwikkelingen anders lopen dan verwacht en het proces niet leidt tot een vastgesteld bestemmingsplan. Dan halen we onze doelen niet.

2.5 Klimaatneutraal in 20XX

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen is klimaatneutraal in 20XX en heeft de klimaatimpact van indirect energieverbruik zoals de voedselproductie en consumptie verminderd (ambitie "2.1. duurzame mobiliteit" en "2.3. Een groene en biodiverse leefomgeving" dragen mede bij aan deze ambitie).

Wat willen we bereiken?

2.5.1 Er is 50% bespaard op de warmtevraag in 20XX ten opzichte van 2008

Er is 50% bespaard op de warmtevraag in 20XX ten opzichte van 2008.

Beoogde resultaten

 • In 2022 hebben alle VvE's een haalbaarheidsstudie uit laten voeren of zijn ze hiermee bezig. Uit deze studie wordt duidelijk hoe zij kunnen besparen en hoe zijn hun resterende warmtevraag duurzaam kunnen invullen.
 • Door inzet op bewustwording, stimuleren gebruik van subsidies en ondersteuning van huishoudens en bedrijven is de nettowarmtevraag per huishouden met XX en bedrijf met XX per jaar gedaald.
 • Energiemaatregelen worden via een Energie Service Company (ESCo) aangeboden als onderdeel van de wijkaanpak. In 2022 worden hier verkennende stappen in gemaakt.
 • Ook in 2022 handhaaft gemeente Wageningen doorlopend bij bedrijven en instellingen om er op toe te zien dat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot energiebesparing. In 20XX voldoet minimaal 75% hieraan.

2.5.2 100% van de warmte wordt in 20XX duurzaam opgewekt in Wageningen en haar directe omgeving en 400 TJ elektriciteit wordt in 2030 duurzaam opgewekt op grondgebied van de gemeente.

100% van de warmte wordt in 20XX duurzaam opgewekt in Wageningen en haar directe omgeving en 400 TJ elektriciteit wordt in 2030 duurzaam opgewekt op grondgebied van de gemeente.

Beoogde resultaten

 • De aanbesteding/inkoop van energie voor de gemeentelijke organisatie resulteert in concrete lokale duurzame energieopwek installaties waarmee deze energievraag kan worden voorzien (doel: 33% per 5 jaar).
 • De huurders van Woningstichting appartementen in de Nude zijn overgestapt van koken op gas naar koken op inductie. Hierbij is de woningcorporatie "De Woningstichting" in de lead, waarbij de doorlooptijd langer dan 2022 is.
 • De Regionale Energie Strategie RFV (RES) 1.0 die in 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad wordt vertaald naar concrete uitvoeringsplannen. De samenwerking binnen de regio gaat door.
 • Geschikte windmolenlocaties zijn in 2022 in beeld gebracht.
 • Het aantal inwoners, bedrijven en instellingen die jaarlijks investeren in zonne-energie is gestegen. Het percentage geschikt dakoppervlak dat benut wordt stijgt van 31% naar 75%. In 2022 worden vervolgstappen gemaakt die bijdragen aan dit resultaat.
 • Het warmtenet voor de Proeftuin Aardgasvrije wijk Benedenbuurt wordt gerealiseerd tegen 2040. In 2022 worden stappen gezet die bijdragen aan dit resultaat.
 • In Wageningen is tegen 2040 door warmtepartners een open duurzaam warmtenet gerealiseerd waarop enkele duizenden woningen, bedrijven en instellingen zijn aangesloten. In 2022 worden stappen gezet die bijdragen aan dit resultaat.
 • Voor alle wijken die niet worden aangesloten op het warmtenet is een Wijk Uitvoerings Plan (WUP) gemaakt in 2022. Er is uitvoering gegeven aan deze WUP zodat woningen, bedrijven en instellingen in deze wijken worden voorzien van warmte tegen 2040.
 • Ook in 2022 worden vervolgstappen gezet om zonneparken te realiseren binnen de voorwaarden en criteria uit Visie Buitengebied.

2.5.3 De klimaatimpact die gepaard gaat met productie en consumptie van voedsel is verminderd.

De klimaatimpact die gepaard gaat met productie en consumptie van voedsel is verminderd (de doelen "2.1.3. verduurzamen van mobiliteit" en "1.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl" dragen mede bij aan dit doel).

Beoogde resultaten

 • Duurzame korte voedselketens (lokale natuurinclusieve productie voor regionale consumptie) zijn kwantitatief en kwalitatief toegenomen. In 2022 worden stappen genomen die bijdragen aan dit resultaat.
 • In 2022 wordt gestart met uitvoering geven aan de voedselagenda 2021-2030 die in 2021 opgesteld werd.
 • Gedeelte van voedselcapaciteit hoort bij gezondheid, te weten bij doel "1.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl", specifiek het resultaat dat focust op overgewicht bij jongeren.
 • Ook in 2022 zetten we in op minder voedselverspilling en consumptie van vlees en zuivel door de Wageningse huishoudens, bedrijven en restaurants.

2.5.4 De klimaatdoelstellingen worden op een ambitieuze doch realistische wijze vormgegeven.

De klimaatdoelstellingen worden op een ambitieuze doch realistische wijze vormgegeven.

Beoogde resultaten

 • In 2022 wordt gestart met de acties die vallen onder De Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 is herijkt in 2021.

2.5.5 Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen

Het verduurzamen van de gemeentelijk gebouwen.

Beoogde resultaten

 • De gemeentelijke gebouwen zijn in 20XX energieneutraal. In 2022 worden stappen genomen die bijdragen aan dit streven.

2.5.6 Uitvoering wettelijke taken

De wettelijke taken worden uitgevoerd. Dit betreft:

 • Transitievisie warmte.
 • Regionale Energiestrategie.
 • De gemeentelijk gebouwen moeten volgens het Klimaatakkoord energieneutraal zijn in 2050.

Beoogde resultaten

 • De wettelijke taken zijn uitgevoerd.

Welke risico’s staan deze ambitie in de weg?

 • Voor het behalen van de doelen hebben we te maken met veel verschillende actoren en partners die individueel investeringsbeslissingen moeten maken of medewerking moeten verlenen. Dit kunnen particuliere huishoudens zijn, grondeigenaren, buurgemeenten, bedrijven, instellingen etc.
 • Er is nog veel onzeker met betrekking tot de haalbaarheid voor de plaatsing van windmolens (o.a. natuurwetgeving).

2.6 Een veilige en gezonde leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Er is een veilige en gezonde leefomgeving waarbij grondstoffen circulair worden hergebruikt.

Wat willen we bereiken?

2.6.1 Milieunormen worden niet overschreden

Milieunormen worden niet overschreden in 2022 in Wageningen.

Beoogde resultaten

 • Ook in 2022 wordt met behulp van toezicht en handhaving gecontroleerd of normen op gebied van bodem, lucht, geluid, geur en energie niet worden overschreden.

2.6.2 Uitvoering wettelijke taken

Wettelijke taken worden uitgevoerd. Dit betreft:

 • Geluid, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en externe veiligheid;
 • Plaagdierbestrijding;
 • Dierenasiel, dierenambulance en nestbeheer ganzenbeheer;
 • Riolering;
 • Afvalverwijdering en- verwerking;
 • Zorgplicht oppervlaktewater.

Beoogde resultaten

 • De wettelijke taken zijn uitgevoerd.

Welke risico’s staan deze ambitie in de weg?

 • We zijn deels afhankelijk van andere partijen.

2.7 Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een passende woning

Wat willen we bereiken?

Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een bij inkomen en type huishouden passende en duurzame woning, in een prettige woon- en leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

2.7.1 Versnelling en mogelijke ophoging van de woningbouwproductie in Wageningen in antwoord op de verhoogde huishoudensprognose van circa 3.500 tot 3.800 huishoudens tot 2040

Versnelling en mogelijke ophoging van de woningbouwproductie in Wageningen in antwoord op de verhoogde huishoudensprognose van circa 3.500 tot 3.800 huishoudens tot 2040. 

Beoogde resultaten

 • De potentiële zoekgebieden voor woningbouwlocaties zijn in beeld gebracht. Ambitie 2.4 RO is randvoorwaardelijk (Incidenteel uit reserve grondbedrijf)
 • In Wageningen worden tussen 2021 en 2024 minimaal 700 woningen opgeleverd.
 • Nieuw te bouwen woningen zijn (bijna) energieneutraal met ook aandacht voor circulariteit en natuurinclusief bouwen. Dit resultaat draagt bij aan programma's 2.4 en 2.5.
 • Plan van aanpak wat inzicht geeft in de mogelijkheden voor extra versnelling van de woningbouw. Progr 2.4 RO is randvoorwaardelijk

2.7.2 De woningvoorraad sluit aan bij de behoefte aan betaalbare woningen van lagere inkomensgroepen waaronder ouderen, jongeren en studenten

De woningvoorraad sluit aan bij de behoefte aan betaalbare woningen van lagere inkomensgroepen waaronder ouderen, jongeren en studenten.

Beoogde resultaten

 • Bij elk bouwplan met meer dan 30 woningen worden minimaal 30% sociale huurwoningen en 15% middenhuur gerealiseerd. In 2022 evalueren we de woningmarktstrategie.
 • De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd met oog voor een eerlijke verdeling van de energielasten. Randvoorwaardelijk programma 2.5
 • De kernvoorraad sociale huurwoningen is vergroot overeenkomstig de doelgroep van beleid. Gezien de verhoogde huishoudensprognose is er inzicht in de behoefte aan woningen in de kernvoorraad.
 • Het aanbod aan studentenhuisvesting voldoet aan de vraag naar kamers overeenkomstig de notitie locatiekeuze 2017 en de monitor studentenhuisvesting.
 • De inzet van instrumenten zoals opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht ten behoeve van betaalbaarheid van woningen.

2.7.3 Inwoners wonen in een groene, leefbare en veilige woonomgeving, waar geen overlast ervaren wordt

Inwoners wonen in een groene, leefbare en veilige woonomgeving, waar geen overlast ervaren wordt.

Beoogde resultaten

 • Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt. Dit resultaat draagt bij aan programma 2.3.
 • De samenwerking rondom het voorkomen van woonoverlast is geborgd via de Taskforce woonoverlast. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.8

2.7.4 Inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen in een woning op maat, met voldoende mogelijkheden voor zorg op maat

Inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen in een woning op maat, met voldoende mogelijkheden voor zorg op maat.

Beoogde resultaten

 • Er zijn meer woonzorginitiatieven door en voor Wageningse inwoners.
 • Het aanbod van woningen die geschikt zijn voor senioren wordt vergroot door zowel nieuwbouwplannen en levensloopbestendige aanpassingen in de bestaande woningvoorrraad.

2.7.5 Wijken hebben een gemengde samenstelling voor wat betreft type huishoudens en type woningen en met voldoende ruimte voor (sociale) ontmoeting

Wijken hebben een gemengde samenstelling voor wat betreft type huishoudens en type woningen en met voldoende ruimte voor (sociale) ontmoeting.

Beoogde resultaten

 • Er zijn meer woningbouwontwikkelingen met gedifferentieerde woonprogramma’s en mogelijkheden voor ontmoeting. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.1.
 • Inwoners die specifieke hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van een passend woningaanbod verspreid over de diverse buurten.

2.7.6 Uitvoering wettelijke taken

Wettelijke taken worden uitgevoerd. Dit betreft: 

 •  We voldoen aan de taakstelling van de huisvesting van statushouders in Wageningen.

Beoogde resultaten

 • De wettelijke taken zijn uitgevoerd.

Welke risico’s staan deze ambitie in de weg?

 • Voor woningbouw en de inzet op wonen is de gemeente afhankelijk van ontwikkelaars, grondeigenaren, woningcorporaties en zorgpartijen/organisaties. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van woningbouwlocaties een grote rol.
 • Er zijn diverse landelijke ontwikkelingen van invloed op de woningmarkt, zoals de economische omstandigheden, stikstofproblematiek, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • De taakstelling statushouders is afhankelijk van de instroom van vluchtelingen. Mondiale ontwikkelingen zijn hierop van grote invloed en moeilijk te voorspellen.

2.8 Gemeentelijke gebouwen worden multifunctioneel ingezet

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijke gebouwen worden ingezet voor het huisvesten van een breed aanbod aan culturele, sociale, maatschappelijke en sportvoorzieningen (zie programma's 6, 7 en 9).

Wat willen we bereiken?

2.8.1 Het multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen bevorderen

Het multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen bevorderen.

Beoogde resultaten

 • Een strategisch plan als afwegingskader welke maatschappelijke- en culturele instellingen worden gehuisvest in gemeentelijke gebouwen.

2.8.2 Gebouwen die niet meer nodig zijn worden verkocht of benut als potentiële locatie voor woningbouw

Gebouwen die niet meer nodig zijn worden verkocht of benut als potentiële locatie voor woningbouw.

Beoogde resultaten

 • Aanwijzen van gemeentelijke gebouwen en locaties die geschikt zijn voor woningbouw.
 • De netto opbrengst door verkoop van gemeentelijke gebouwen tot en met 2023 bedraagt incidenteel € 2.641.000,- Jaarlijks wordt een bedrag ingeboekt voor de wegvallende exploitatiekosten.

2.8.3 Streven naar een gezonde en kostendekkende exploitatie van gemeentelijke gebouwen

Streven naar een gezonde en kostendekkende exploitatie van gemeentelijke gebouwen.

Beoogde resultaten

 • Een nieuwe concessie overeenkomst vanaf 2023 voor 15 jaar voor de exploitatie en verduurzaming van zwembad De Bongerd, door slimmer te organiseren en te financieren.
 • Het duurzaam in stand houden van gemeentelijke gebouwen.

Welke risico’s staan deze ambitie in de weg?

Geen.

Algemene informatie programma 2

Beleidsindicatoren

De volgende wettelijk verplichte beleidsindicatoren hebben betrekking op programma 2 Wageningen fysiek:

 • Functiemenging
 • Vestigingen
 • Banen
 • Huishoudelijk afval
 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Nieuwbouw woningen

Zie hiervoor het hoofdstuk Wettelijk verplichte beleidsindicatoren.

Beleidskader bereikbaarheid

Het beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen Wageningen (2020)
 • Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen (2014)
 • Nota Parkeernormen Wageningen (2015)
 • Verordening Parkeerbelastingen (2021)
 • Aanwijzingsbesluit vergunning parkeren (2019)
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren (2021)
 • Algemene Plaatselijke Verordening 2014, wijzigingen 2020 (APV)
 • Veergeldverordening (2013)
 • Parkeerverordening (2018)
 • Wegsleepverordening Wageningen (2021)

Beleidsnota’s

 • Netwerkvisie (2016)
 • Parkeernota (2015)
 • Structuurvisie Wageningen (2014)
 • Uitvoeringsprogramma GMP (2013)
 • GMP visiedocument (2012)
 • Kwaliteitshandboek (2017)
 • Kansgestuurd beheer (2019)
 • Beheerplan VRI's (2020)

Beleidskader economische ontwikkeling

Het beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening winkeltijden Wageningen (2016)
 • Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelastingen (2016)
 • Marktgeldverordening (2016)
 • Marktverordening (2015)
 • Inrichtingsplan Wageningse markten (2015)
 • Verordening Scheepvaartrechten (2013)
 • Verordening winkelondersteunende Horeca (2010)
 • Haven- en kadeverordening Wageningen 2016

Beleidsnota’s

 • Nota Bovenwijkse Voorzieningen (2021)
 • Visie Binnenstad (2015)
 • Economische visie detailhandel en horeca Next (2013)
 • Nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van reclamebelasting (2012)
 • Nota grondbeleid (2009)
 • Beleidsplan Recreatie en Toerisme (2008/2009)
 • Kadernota herontwikkeling Rijnhaven (2003)
 • Onderzoeksrapport toekomst haven ‘De voortuin van Wageningen’ (2002)
 • PDV-DV beleid 2017-2019 (2017)

Overeenkomsten / convenanten

 • Convenant Ondernemersfonds Wageningen 2015
 • Samenwerkingsovereenkomst

Beleidskader ruimtelijke ontwikkeling

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening inning op de begraafrechten (2020)
 • Bomenverordening (2021)
 • Telecommunicatieverordening (1999)
 • Bouwverordening Wageningen (1993, herziening 2018)
 • Overeenkomst kadaster Gelderland (1991)
 • Erfgoedverordening (2019)

Beleidsnota’s

 • Structuurvisie Wageningen (2013)
 • Groenbeleidsplan (2017)
 • Welstandsnota gemeente Wageningen 2018
 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en gedenkpark “De Leeuwerenk”2019
 • Beleidsnotitie openbare verlichting (2012)
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving VTH-Beleid gemeente Wageningen
 • Verordening kabels en leidingen Wageningen 2018
 • Beleidsregels camping de Wielerbaan 2017
 • Beleidsregels handhaving basisfunctie Openbare Ruimte (2005)

Beleidskader klimaat

Het beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Algemene subsidieverordening (2007)

Beleidsnota’s

 • Routekaart Wageningen (2015, wordt momenteel herijkt)
 • Klimaatneutraal in 2030 (2012)
 • Herijking klimaatbeleid (2015)
 • Klimaatplan 2017-2021
 • Beleidsnotitie Duurzaam Bouwen Wageningen 2017-2021 (wordt momenteel herijkt)
 • Visie Buitengebied (2020)
 • Regionale Energiestrategie Regio Foodvalley 1.0. (RES RFV 1.0.) 2021
 • Bodemkwaliteitskaart 2018 en nota bodembeheer (2012)
 • Afvalbeleidsplan (2012, wordt momenteel herijkt)
 • Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (2011-2015)
 • Beleidsregels hogere waarde Wet Geluidhinder (2008)
 • Waterplan (2005)
 • Baggerplan (2003-2012)
 • Optimalisering afvalwaterstudie (2002)
 • Voedselagenda (wordt momenteel geschreven)

Beleidskader wonen

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Huisvestingsverordening Wageningen (2015)
 • Doelgroepenverordening Wageningen (2020)

Beleidsnota’s

 • Woningmarktstrategie (2019)
 • Woonvisie 2025 (2016)
 • Prestatieafspraken De Woningstichting 2020-2022
 • Prestatieafspraken Idealis 2020-2022
 • Beleidsregels kamergewijze verhuur (2019)
 • Notitie vraag en aanbod studentenhuisvesting 2019-2023 (2019)
 • Notitie integrale afweging potentiële locaties voor studentenhuisvesting Wageningen (2017)
 • Duurzame Gebiedsontwikkeling vanuit het Klimaatplan 2017-2021 (2017) 

Convenanten

 • Convenant WAC (2016)

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. De gemeente Wageningen neemt deel aan Regio Foodvalley middels een gemeenschappelijke regeling om een aantal doelen uit haar programma te bereiken.

De regio Foodvalley treedt op als opdrachtgever voor het programma ‘De Bereikbare Vallei’, dat bijdraagt aan het beïnvloeden van de vraag naar mobiliteit. Dit is van belang voor de doelstelling om de bereikbaarheid optimaal te houden en om vergroening van mobiliteit te bewerkstelligen. Daarnaast vervult de regio de regisserende rol voor basismobiliteit.
De bereikbaarheidsagenda voor Regio Foodvalley geeft een richtinggevend kader voor 2030 waarmee de ambities van de regio zijn vertaald in een duidelijke koers voor de ontwikkeling en de uitvoering van het regionale mobiliteitsbeleid.

Voor ‘Economie’ zijn deze doelen o.m. het ontwikkelen van het juiste aanbod van bedrijventerreinen, marketing en acquisitie, gezamenlijke profilering en lobby in Brussel. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd.

Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in de Triple Helix Foodvalley. Doel van de samenwerking is een economische topregio. Hiervoor heeft de triple helix een Strategische Agenda opgesteld. Deze agenda is vertaald in een Uitvoeringsprogramma. Deze projecten dragen bij aan de ambities van de Strategische Agenda en worden door meerdere O’s getrokken en ondersteund.

Op gebied van klimaat, afval en bodem vindt afstemming en - waar relevant – samenwerking plaats. Op gebied van klimaat wordt in opdracht van het Rijk gewerkt aan een Regionale Energiestrategie.

Voor ‘Wonen’ zijn deze doelen o.m. het vergroten van de aantrekkelijkheid, wervingskracht en betaalbaarheid van het wonen in de FoodValley regio, uitgewerkt in het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad en voorzien in de (nieuwe) woningbehoefte van starters, ouderen, studenten, kenniswerkers en doorstromers. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. De regio ontwikkelt beleid en coördineert een uitvoeringsprogramma 2018-2021, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd.

Opheusdens Veer

Het Opheusdens Veer voert de veerdiensten uit tussen Wageningen en Opheusden. Dit is eveneens van belang voor de bereikbaarheid van Wageningen.

Marin Stakeholders Association (MSA)

Gemeente Wageningen is deelnemer aan de MARIN Stakeholders Association (MSA). De MSA is een stichting die het MARIN, een toonaangevend maritiem onderzoeksinstituut, vanuit marktperspectief stuurt en een financieel vangnet vormt. Door deel te nemen, onderschrijven we de ambitie om Wageningen uit te bouwen tot kennisstad. We kunnen hiermee invloed uitoefenen om dit mondiale kennisintensieve bedrijf en de werkgelegenheid (375 fte) voor Wageningen te behouden. Het MARIN werkt samen met de gemeente aan de ambitie Wageningen klimaatneutraal. Doordat zij ieder jaar kosteloos hun faciliteiten beschikbaar stellen voor kleine, vaak startende bedrijven dragen zij bij aan de versterking van de economische positie van Wageningen en het starterslandschap.

Omgevingsdienst De Vallei

De OddV voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

Afvalcombinatie De Vallei (ACV)

Voor de inzameling van huishoudelijk afval, straat- en rioolreiniging, gladheidsbestrijding, plaagdierbestrijding werkt de gemeente samen met de ACV. ACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen. De aandelen zijn in het bezit van de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal. ACV Gemeenten voert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit.

 

De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma:

 • De Investeringsagenda Foodvalley 2030 wordt uitgevoerd met de gemeente Ede en de provincie Gelderland, in samenwerking met Regio Foodvalley en Foodvalley NL.  Hiermee wordt de kennispropositie van het Kennishart versterkt.
 • Het programma binnenstad wordt uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van ondernemers, bewoners en andere betrokkenen bij de binnenstad. Formele spelers hierbij zijn de Stichting Ondernemersfonds Wageningen, WOC afdeling detailhandel en afdeling Wageningen van de Koninklijke Horeca Nederland.
 • Stichting Wageningse Eng (statuten), TAWE (reglement). Voor de uitvoering van projecten die de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Eng behouden en waar mogelijk versterken, werkt de gemeente samen met de SWE. De missie en visie van de SWE liggen verankerd in de Statuten van de stichting. Om de diverse belangen van en op de Wageningse Eng verder te verankeren, heeft het gemeentebestuur een Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) ingesteld. Deze commissie is door het college van B&W ingesteld en benoemd via een art. 84 commissie/verordening. De TAWE adviseert – gevraagd en ongevraagd- het college van burgemeester en wethouders over gemeentelijke beleidsontwikkelingen, vergunningverlening en alle andere zaken met betrekking tot de Wageningse Eng.
 • Platform Water Vallei en Eem. Het doel van het platform is een betere afstemming en samenwerking realiseren tussen partijen in beleid en uitvoering én in de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van water, riolering en klimaatadaptatie.
 • Stichting Wageningen Werkt Duurzaam. De stichting heeft als missie de samenwerking van Wageningse bedrijven en instellingen aan een duurzame, klimaatneutrale, circulaire en groene economie in Wageningen te bevorderen. De gemeente is subsidieverlener, participant en samenwerkingspartner van de stichting.

Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Wageningen fysiek zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
Bestaand beleid (PB 2021 - 2024) 28.696 25.715 24.721 24.874 25.099 25.099
Wijzigingen Nieuwe toekomst 367 125 -92 -260 -261
Wijzigingen Kadernota 2021 98 93 43 43 43
Wijzigingen Programmabegroting 2022-2025 -307 -478 -380 -355
Totale lasten 28.696 26.180 24.631 24.346 24.502 24.526
BATEN
Bestaand beleid (PB 2021 - 2024) 19.838 16.892 15.732 15.054 14.924 14.924
Wijzigingen Nieuwe toekomst 70 - - - -
Wijzigingen Kadernota 2021 50 - - -
Wijzigingen Programmabegroting 2022-2025 164 -81 -87 -403
Totale baten 19.838 16.962 15.947 14.973 14.836 14.521
SALDO
Bestaand beleid (PB 2021 - 2024) -8.859 -8.823 -8.988 -9.820 -10.175 -10.175
Wijzigingen Nieuwe toekomst -297 -125 92 260 261
Wijzigingen Kadernota 2021 -98 -43 -43 -43 -43
Wijzigingen Programmabegroting 2022-2025 472 397 293 -48
Totaal saldo -8.859 -9.219 -8.685 -9.373 -9.666 -10.006

 

In onderstaande tabel is de verdeling van de baten en lasten per ambitie opgenomen:

Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
LASTEN
2.1 Infrastructuur en duurzame bijdrage mobiliteit 5.178 4.859 4.941 5.032 5.113 5.209
2.2 Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat 1.369 2.465 1.357 1.301 1.398 1.198
2.3 Een groene en biodiverse leefomgeving 4.768 4.675 4.725 4.602 4.664 4.754
2.4 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving 7.028 4.401 3.994 3.845 3.590 3.339
2.5 Klimaatneutraal in 20XX 1.022 677 490 543 595 647
2.6 Een veilige en gezonde leefomgeving 7.337 7.472 7.586 7.507 7.613 7.784
2.7 Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een passende woning 204 261 229 235 240 240
2.8 Gemeentelijke gebouwen worden multifunctioneel ingezet 1.790 1.370 1.309 1.282 1.287 1.356
Totale lasten 28.696 26.180 24.631 24.346 24.502 24.526
BATEN
2.1 Infrastructuur en duurzame bijdrage mobiliteit 2.726 2.421 2.346 2.226 2.256 2.268
2.2 Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat 1.019 2.015 944 933 972 569
2.3 Een groene en biodiverse leefomgeving 790 760 780 743 750 761
2.4 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving 5.241 1.812 1.530 1.574 1.481 1.344
2.5 Klimaatneutraal in 20XX 637 2 2 2 2 2
2.6 Een veilige en gezonde leefomgeving 7.835 8.127 8.309 8.200 8.318 8.510
2.7 Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een passende woning 19 30 30 31 31 31
2.8 Gemeentelijke gebouwen worden multifunctioneel ingezet 1.571 1.795 2.005 1.265 1.026 1.037
Totale baten 19.838 16.962 15.947 14.973 14.836 14.521
SALDO -8.859 -9.219 -8.685 -9.373 -9.666 -10.006

 

Verdeling middelen per ambitie inclusief verhouding wettelijke versus niet-wettelijke taken (bedragen x € 1.000):