Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

 

 

ACTIVA Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
IVA 14.719.584 14.141.077 13.562.571 12.984.064 12.405.558 11.827.052
MVA EN 40.857.316 48.196.689 47.589.978 45.749.694 44.087.481 42.371.385
MVA EN HEFFING 11.826.753 16.207.350 13.685.936 15.033.696 16.332.382 17.586.346
MVA ERFPACHT 510.837 510.837 510.837 510.837 510.837 510.837
MVA MN 14.547.842 15.821.412 17.419.313 18.495.685 18.172.476 17.839.337
82.462.331 94.877.365 92.768.634 92.773.976 91.508.734 90.134.956
FVA DEELNEMINGEN 963.217 963.217 963.217 963.217 963.217 963.217
FVA LENINGEN WONINGCORP 0 0 0 0 0 0
FVA LENINGEN DEELNEMINGEN 3.038.885 3.024.987 3.038.885 3.038.885 3.038.885 3.038.885
FVA OVERIG 2.138.276 2.018.542 1.860.629 1.796.646 1.730.278 1.661.420
6.140.378 6.006.746 5.862.731 5.798.748 5.732.380 5.663.522
VOORRADEN GREX OHW 604.235 -1.930.038 -1.594.652 -1.272.226 -912.324 -912.324
VOORRADEN GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN 1.051.897 743.177 443.177 143.177 8.000 8.000
1.656.132 -1.186.861 -1.151.475 -1.129.049 -904.324 -904.324
DEBITEUREN OPENBARE LICHAMEN 11.199.854 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
DEBITEUREN OVERIG 2.032.184 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
DEBITEUREN SOCIALE ZAKEN 1.254.267 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
14.486.305 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
LIQUIDE MIDDELEN KAS 0 0 0 0 0 0
LIQUIDE MIDDELEN BANK 603.667 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
LIQUIDE MIDDELEN GIRO 0 0 0 0 0 0
603.667 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
NOG TE VERHALEN/NTO NL/EU 2.237.449 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
NL/EU OVERHEDEN 332.265 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
TUSSENREKENINGEN DIV SECTOREN 764.416 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000
GREX KOSTENVERHAAL 0 616.655 648.681 636.347 636.347 636.347
3.334.129 3.556.655 3.588.681 3.576.347 3.576.347 3.576.347
TOTAAL ACTIVA 108.682.942 111.753.905 109.568.572 109.520.022 108.413.137 106.970.502
PASSIVA Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
ALGEMENE RESERVE -4.677.098 -4.885.795 -6.574.448 -6.670.848 -6.767.248 -6.863.648
BESTEMMINGSRESERVES -33.128.777 -32.826.111 -34.457.867 -34.214.953 -34.252.280 -34.318.524
RESULTAAT -6.870.434 2.035.043 -3.218.868 -1.132.670 -541.305 -256.986
-44.676.309 -35.676.864 -44.251.184 -42.018.471 -41.560.833 -41.439.159
VOORZIENINGEN -5.465.415 -4.940.759 -4.264.839 -4.122.567 -4.010.792 -3.857.069
-5.465.415 -4.940.759 -4.264.839 -4.122.567 -4.010.792 -3.857.069
LANGLOPENDE LENINGEN 4 -36.433.492 -33.856.000 -31.279.000 -28.702.000 -26.125.000 -23.548.000
LANGLOPENDE LENINGEN EXTRA 0 -7.675.282 0 -4.583.983 -6.623.511 -8.033.274
WAARBORGSOMMEN -49.718 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
-36.483.210 -41.576.282 -31.324.000 -33.330.983 -32.793.511 -31.626.274
CREDITEUREN -1.736.931 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
VERPLICHTINGEN SOCIALE ZAKEN -341.954 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000
BORGSTELLINGEN -1.775 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
BANKSALDI -152.560 -9.012.000 -9.180.548 -9.500.000 -9.500.000 -9.500.000
CREDITEUREN OPENBARE LICHAMEN 0 0 0 0 0 0
VLOTTENDE SCHULDEN OVERIG -11.955.715 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
-14.188.935 -23.560.000 -23.728.548 -24.048.000 -24.048.000 -24.048.000
OVERLOPENDE PASSIVA -5.262.514 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
NOG TE BETALEN UITKERINGEN -1.905.232 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
GREX KOSTENVERHAAL -701.328 0 0 0 0 0
-7.869.073 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
TOTAAL PASSIVA -108.682.942 -111.753.905 -109.568.572 -109.520.022 -108.413.137 -106.970.502