Meerjareninvesteringsplanning 2022-2025

Meerjareninvesteringsplanning 2022-2025

Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
01 Wageningen sociaal 1.211 368 0 0
02 Wageningen fysiek 5.048 4.668 3.100 1.600
03 Bestuur en organisatie 71 435 606 1.320
Totaal investeringsbegroting 6.330 5.471 3.706 2.920

 

In de bovenstaande meerjareninvesteringsbegroting zijn de volgende nieuwe vervangingsinvesteringsbudgetten opgenomen:

Programma (bedragen x € 1.000) Nieuw (vervangings)investeringsbudget Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
02 Wageningen fysiek Nieuwbouw vaartuig Lexkesveer 500 1.000
02 Wageningen fysiek Vervanging parkeerautomaten 460
02 Wageningen fysiek Herstel kademuur Stadsgracht bij Junushoff 100
03 Bestuur en organisatie Vervangingsinvesteringen automatisering 1.320
03 Bestuur en organisatie Vervangingsinvesteringen facilitaire zaken 46 330
Totaal 606 0 830 2.320

 

Bij de vervangingsinvesteringen voor facilitaire zaken in 2024 en automatisering in 2025 wordt het volgende opgemerkt. In deze investeringen  zit de vervanging van smartphones resp. laptops besloten. In afwijking van de geldende financiële verordening en vooruitlopend op de actualisering hiervan, wordt voor deze smartphones en laptops gerekend met een afschrijvingstermijn van 3 resp. 4 jaar in plaats van 5 jaar. Dit omdat een afschrijvingstermijn van 5 jaar voor smartphones en laptops naar de huidige maatstaven niet meer realistisch is vanuit het oogpunt van zowel technische als economische levensduur.