Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2022 Begroting 2023
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 503 13.686 13.183 514 13.971 13.457
Algemene uitkeringen 0 60.843 60.843 0 60.601 60.601
Dividend 0 198 198 0 198 198
Saldo van de financieringsfunctie 2 21 19 2 0 -2
Onvoorzien 19 0 -19 19 0 -19
Overige algemene dekkingsmiddelen 326 0 -326 301 0 -301
Totaal algemene dekkingsmiddelen 850 74.748 73.898 837 74.771 73.934
Kosten van de overhead 13.980 580 -13.400 14.179 591 -13.589
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten 108.998 111.037 2.039 109.323 110.310 986
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.562 2.742 1.180 819 966 147
Het gerealiseerde resultaat 110.560 113.779 3.219 110.143 111.275 1.133
Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2024 Begroting 2025
(bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 526 14.230 13.704 537 14.493 13.956
Algemene uitkeringen 0 61.131 61.131 0 62.067 62.067
Dividend 0 198 198 0 198 198
Saldo van de financieringsfunctie 2 0 -2 2 0 -2
Onvoorzien 19 0 -19 19 0 -19
Overige algemene dekkingsmiddelen 201 0 -201 201 0 -201
Totaal algemene dekkingsmiddelen 748 75.559 74.810 759 76.758 75.999
Kosten van de overhead 14.408 601 -13.807 14.642 612 -14.029
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten 110.639 111.314 675 111.884 112.304 420
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 757 623 -134 651 489 -163
Het gerealiseerde resultaat 111.396 111.937 541 112.536 112.793 257

Overzicht baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000) Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 65.842 24.502 41.340 66.794 19.505 47.289 66.586 19.756 46.830
02 Wageningen fysiek 25.952 16.832 9.119 25.005 16.124 8.880 23.864 15.585 8.279
03 Bestuur en organisatie 16.297 72.728 -56.431 17.865 74.975 -57.109 18.548 75.695 -57.148
Geraamd saldo van baten en lasten 108.091 114.063 -5.972 109.665 110.604 -940 108.998 111.037 -2.039
Reserve mutaties
01 Wageningen sociaal 72 588 -516 70 444 -374 744 1.471 -727
02 Wageningen fysiek 2.745 3.005 -261 1.175 837 338 767 362 405
03 Bestuur en organisatie 5.030 5.155 -124 1.051 664 387 51 910 -859
Totaal mutaties reserves 7.846 8.747 -901 2.296 1.945 351 1.562 2.742 -1.180
Geraamd resultaat 6.873 588 3.219
Programma (bedragen x € 1.000) Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 67.155 19.812 47.343 67.897 19.858 48.040 68.717 19.906 48.810
02 Wageningen fysiek 23.641 14.763 8.878 23.860 14.598 9.262 23.991 14.316 9.674
03 Bestuur en organisatie 18.528 75.735 -57.207 18.882 76.859 -57.977 19.177 78.081 -58.904
Geraamd saldo van baten en lasten 109.323 110.310 -986 110.639 111.314 -675 111.884 112.304 -420
Reserve mutaties
01 Wageningen sociaal 62 306 -244 63 284 -221 64 284 -220
02 Wageningen fysiek 706 210 496 642 239 404 536 204 332
03 Bestuur en organisatie 51 450 -399 51 100 -49 51 0 51
Totaal mutaties reserves 819 966 -147 757 623 134 651 489 163
Geraamd resultaat 1.133 541 257