Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele lasten en baten per programma
Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
01 Wageningen sociaal 267 30 0 0
02 Wageningen fysiek 256 158 163 52
03 Bestuur en organisatie 185 25 25 19
Totaal lasten 708 213 188 71
01 Wageningen sociaal 0 0 0 0
02 Wageningen fysiek 1.361 560 194 32
03 Bestuur en organisatie 0 0 0 0
Totaal baten 1.361 560 194 32
Overzicht incidentele reserve mutaties
Programma (bedragen x € 1.000) Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
01 Wageningen sociaal 0 0 0 0
02 Wageningen fysiek 717 706 642 536
03 Bestuur en organisatie 1 1 1 1
Totaal lasten 718 707 644 537
01 Wageningen sociaal 530 0 0 0
02 Wageningen fysiek 243 191 220 186
03 Bestuur en organisatie 910 450 100 0
Totaal baten 1.683 641 320 186

Incidentele baten en lasten > € 100.000

Programma (x € 1.000) Incidentele lasten > € 100.000 Begroting 2022
3 Raadsbudget 100
Programma (x € 1.000) Incidentele baten > € 100.000 Begroting 2022
2 Gefaseerde verkoop vastgoed 1.000
2 Incidentele baten kostenverhaallocaties 258

Structureel en reëel evenwicht

Op grond van artikel 189 Gemeentewet ziet de raad erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is of dat het structureel en reëel evenwicht in de meerjarenraming tot stand zal worden gebracht. Met structureel evenwicht wordt bedoeld dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig en realistisch zijn. In onderstaande tabel wordt getoond in hoeverre voor gemeente Wageningen sprake is van een begroting die structureel in evenwicht is.

Het structureel begrotingssaldo is voor alle jaren positief. Er is dus zowel in de begroting als in de meerjarenraming sprake van structureel evenwicht.

Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Saldo baten en lasten (excl. reservemutaties) 2.039 986 675 420
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.180 147 -134 -163
Begrotingssaldo na bestemming 3.219 1.133 541 257
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -1.618 -282 318 391
Structureel begrotingssaldo 1.601 851 860 648