Paragraaf 4 Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Aan de verbintenis met externe organisaties zijn risico’s verbonden. Door het benoemen van organisaties wordt inzicht gegeven in deze netwerken en kunnen de risico’s benoemd en beoordeeld worden. Hiermee kan ook een oordeel gegeven worden over de doelmatigheid van de verbintenissen.

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt toegelicht dat een financieel belang inhoudt dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt kan raken in geval van faillissement. Voorts heeft de gemeente een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.

Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze mee kan stemmen.

Deze definities houden volgens het BBV in dat participaties in gemeenschappelijke regelingen, NV’s, BV’s, VOF’s en commanditaire vennootschappen verbonden partijen zijn. Stichtingen en verenigingen vallen niet onder de verbonden partijen, tenzij de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij.

Indien een gemeente een aanzienlijk bestuurlijk, maar geen financieel belang heeft dan maakt dit ook geen deel uit van de verbonden partijen. Wel kan dit belang in het desbetreffende programma genoemd worden. In het BBV is tenslotte expliciet opgenomen dat deelnemingen deel uitmaken van de verbonden partijen. Het zijn die verbonden partijen, waarbij de gemeente aandelen in een NV of BV heeft.

Overzicht verbonden partijen

In het onderstaande overzicht is bij het financieel belang van de gemeente zoveel mogelijk het financieel belang voor 2022 opgenomen. Indien dit niet mogelijk was, zijn de meest recente cijfers gebruikt. Bij de onderdelen ‘eigen vermogen’, ‘vreemd vermogen’ en ‘financieel resultaat’ zijn de cijfers uit de jaarrekeningen van de verbonden partijen opgenomen. Het cijfer achter de verbonden partijen verwijst naar het desbetreffende programma waarop de verbonden partij betrekking heeft. De gemeente  Wageningen kent de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen


 

 

 

 

 


 

1

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) (1)

2

Regio De Vallei (2)

3

Regio Foodvalley (1, 2)

4

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) (2)

5

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG) (1)

6

Euregio Rijn - Waal (2)

7

De Valleihopper (1)

Vennootschappen en coöperaties

 

 

 

8

Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV) (2)

9

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) (3)

10

Marin Stakeholders Association (MSA) (2)

Stichtingen en verenigingen

11

Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45) (1)

Overige verbonden partijen

Niet  van toepassing

 

Gemeenschappelijke regelingen

 

Naam

[1] Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Arnhem

Openbaar belang

Uitvoering in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.

Deelnemende partijen

De gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar

Bestuurlijk belang

Lid van het Algemeen Bestuur (burgemeester).
Lid van de Commissie veiligheid en gezondheid (wethouder Volksgezondheid).

Financieel belang

Voor volksgezondheid is de bijdrage voor 2022 € 1.010.000. Voor brandweer, inclusief bevolkingszorg, is de bijdrage 2022 €1.916.000.

Eigen Vermogen

2018: € 7.368.000

2019: € 7.367.000

2020: € 9.884.000

Vreemd Vermogen

2018: € 36.383.000

2019: € 43.158.000

2020:  € 49.662.000

Financieel resultaat

2018: € 1.437.000

2019: € 1.472.000

2020: € 3.112.000

 

Naam

[2]  Regio De Vallei

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Ede

Openbaar belang

Uitvoering en beleidsvorming in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.

Het Regiobestuur heeft op 21 januari 2011 besloten Regio de Vallei voor de afvaltaken in de lucht te houden. Op 27 mei 2011 heeft het Regiobestuur besloten de uitvoering van de lopende projecten (bv. Regiocontract) bij Regio De Vallei te laten en niet over te dragen aan Regio FoodValley.

Deelnemende partijen

De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen.

Bestuurlijk belang

Deelname aan dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

Financieel belang

Aandelen bij ARN (afvalverbrander in Weurt) zijn afgestoten en wat voor de gemeente resteert zijn jaarlijkse kosten gerelateerd aan huishoudelijk afval. De afvalbijdrage voor 2022 bedraagt € 6.368.

Eigen Vermogen

2018: € 438.714

2019: € 57.488

2020: € 60.154

Vreemd Vermogen

2018: € 374.869

2019: € 15.184

2020: € 36.050

Financieel resultaat

2018: € 0

2019: € 19.203

2020: € 2.666

 

Naam

[3]  Regio Foodvalley

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Ede

Openbaar belang

Invloed op grootschalige ontwikkelingen door samenwerking in regio Foodvalley verband. Dit leidt tot bestuurlijke en financiële steun van de regio voor projecten die voor Wageningen van belang zijn, waarmee het openbaar belang wordt gediend.

Deelnemende partijen

Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal en Rhenen

Bestuurlijk belang

Deelname aan dagelijks bestuur en algemeen bestuur

Financieel belang

De bijdrage voor 2022 is € 129.725 kosten regiokantoor, € 40.233 kosten mobiliteitsfonds, € 147.050 bijdrage strategische agenda. 

Eigen Vermogen

2018: € 1.790.280

2019: € 2.010.245

2020: € 2.578.759

Vreemd Vermogen

2018: € 2.463.173

2019: € 2.997673

2020: € 3.062.648

Financieel resultaat

2018: -/- € 99.112

2019: -/- € 128.035

2020: € 213.514

 

Naam

[4]  Omgevingsdienst de Vallei (OddV)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Ede

Openbaar belang

De OddV verzorgt de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving gericht op de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Deelnemende partijen

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang

Lidmaatschap bestuur

Financieel belang

De bijdrage voor 2022 is € 938.892.

Eigen Vermogen

2018: € 572.000

2019: € 708.000

2020: € 1.273.000

Vreemd Vermogen

2018: € 1.834.000

2019: € 2.224.000

2020: € 1.839.000

Financieel resultaat

2018: -/- € 49.000

2019: € 202.000

2020: € 767.000

 

Naam

[5] Modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG)

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Arnhem

Openbaar belang

Samenwerking in het sociale domein op uitvoerend niveau tussen de gemeenten in de regio Centraal Gelderland. Met een modulair in te vullen gemeenschappelijke regeling wordt meer samenhang en doelmatigheid in de samenwerking tussen de gemeenten in de regio gerealiseerd.

Deelnemende partijen

Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Bestuurlijk belang

Gemeente Wageningen neemt deel aan de module inkoop van zorg voor de individuele voorzieningen Jeugdwet en de maatwerkvoorzieningen Wmo.

Financieel belang

De financiële bijdrage van gemeente Wageningen bedraagt in 2022 € 145.811.

Eigen Vermogen

2018: € 0

2019: € 656.000

2020: € 724.000

Vreemd Vermogen

2018: € 2.448.793

2019: € 3.407.000

2020: € 7.288.000

Financieel resultaat

2018: € 0

2019: € 656.000

2020: € 0

 

Naam

[6] Euregio Rijn - Waal

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Kleef

Openbaar belang

Regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar leden op ruimtelijk en sociaal terrein te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. O.a. door de uitvoering van projecten en het aanvragen van financiële middelen. Tevens advisering aan leden, burgers, bedrijven, organisaties, overheden en andere instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Deelnemende partijen

In de Euregio nemen circa 55 lidorganisaties deel. Zie voor alle deelnemende organisaties www.euregio.org.

Bestuurlijk belang

Deelname aan dagelijks bestuur en Euregioraad

Financieel belang

De financiële bijdrage van gemeente Wageningen bedraagt in 2022 € 10.165.

Eigen Vermogen

2018: € 1.459.405

2019: € 1.650.555

2020: € 1.762.724

Vreemd Vermogen

2018: € 2.707.292

2019: € 3.614.739

2020: € 3.395.351

Financieel resultaat

2018: € - 801

2019: € 192.469

2020: € 112.170

 

Naam

[7] De Valleihopper

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Barneveld

Openbaar belang

De Valleihopper draagt zorg voor het (contract-)beheer van het Vraagafhankelijk Vervoer. 

Deelnemende partijen

De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wageningen en de provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang

Lid van de bestuurscommissie (wethouder Mobiliteit)

Financieel belang

De bijdrage voor 2022 aan de Valleihopper bedraagt € 374.453.

Eigen Vermogen

De Valleihopper is recent is opgericht als BVO en de eerste jaarrekening (over 2021) zal komend jaar worden opgesteld. Daarna is het eigen vermogen te duiden.

Vreemd Vermogen

De Valleihopper is recent is opgericht als BVO en de eerste jaarrekening (over 2021) zal komend jaar worden opgesteld. Daarna is het vreemd vermogen te duiden.

Financieel resultaat

De Valleihopper is recent is opgericht als BVO en de eerste jaarrekening (over 2021) zal komend jaar worden opgesteld. Daarna is het financieel resultaat te duiden.

 

Vennootschappen en coöperaties

 

Naam

[8] Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Ede

Openbaar belang

ACV verzorgt de afvoer van afval voor huishoudens in de gemeente Wageningen.

Deelnemende partijen

De gemeenten Ede, Renkum, Wageningen, Veenendaal en Renswoude.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van de AVA)

Financieel belang

Er zijn 12 miljoen aandelen, waarvan 5.846.003 geplaatst zijn bij de gemeenten.

De gemeente Wageningen bezit 883.383 aandelen. Deze aandelen staan voor           € 847.253 op de balans.

De gemeente Wageningen is klant van de ACV en staat garant voor de leningen.

Eigen Vermogen

2018: € 11.175.000

2019: € 11.082.000

2020: € 11.567.000

Vreemd Vermogen

2018: € 19.888.000

2019: € 21.897.000

2020: € 21.794.000

Financieel resultaat

2018: € 623.000

2019: € 530.000

2020: € 486.000

 

Naam

[9]  Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang

De activiteiten van de bank richten zich op de financiering van de activiteiten van publieke instellingen.

Deelnemende partijen

Aandeelhouders zijn alle of nagenoeg alle gemeenten en provincies in Nederland en de Staat der Nederlanden. De Staat bezit de helft van de ruim 55 miljoen aandelen, de gemeenten en provincies de overige.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder (lid van de AVA)

Financieel belang

50.310 aandelen (=0,09%) De historische waarde van de aandelen bedraagt € 114.148. De begrote dividenduitkering voor 2022 bedraagt  143.000.

Eigen Vermogen

2018: € 4.991.000.000

2019: € 4.887.000.000

2020: € 5.097.000.000

Vreemd Vermogen

2018: € 132.518.000.000

2019: € 144.802.000.000

2020: € 155.262.000.000

Financieel resultaat

2018: € 337.000.000

2019: € 163.000.000

2020: € 221.000.000

 

Naam

[10]  Marin Stakeholders Association

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats

Wageningen

Openbaar belang

Het behouden van werkgelegenheid in Wageningen en specifiek kennisintensieve werkgelegenheid.

Deelnemende partijen

Vertrouwelijk

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting MSA.

Financieel belang

De gemeente staat garant voor een bedrag van € 490.000. De garantstelling heeft een looptijd van 5 jaar (2016-2021).

Eigen Vermogen

2018: € 22.147.000

2019: € 21.697.000

2020: -

Vreemd Vermogen

2018: € 38.609.000

2019: € 36.984.000

2020: -

Financieel resultaat

2018: € -/-   89.000

2019: € -/- 450.000

2020: -

 

Stichtingen en verenigingen

 

Naam

[11]  Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45)

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Wageningen

Openbaar belang

Samenwerking borgt nationale status, status Gelders bevrijdingsfestival  Stad der Bevrijding en behoud erfgoed.

Deelnemende partijen

Ministerie van Defensie,  Provincie Gelderland en het V-fonds

Bestuurlijk belang

Het collegelid met Wageningen 45 in de portefeuille is adviseur.

Financieel belang

De subsidie 2020 voor NCHC bedroeg € 212.195.

Eigen Vermogen

2018: € 52.083

2019: € 2.846

2020: € 52.122

Vreemd Vermogen

2018: € 101.771

2019: € 102.233

2020: € 640.973

Financieel resultaat

2018: € 20.473

2019: € -49.237

2020: € 39

 

 

Overige verbonden partijen

Niet van toepassing.