Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage najaar 2023. In de in januari 2021 door de raad vastgestelde ‘Financiële verordening gemeente Wageningen 2022’ zijn de bepalingen over de tussenrapportages opgenomen.

Artikel 6 lid 1 van de financiële verordening bevat de belangrijkste bepaling: “In juni en in oktober verstrekt het college aan de raad een bestuurlijke tussenrapportage over het lopende jaar. Hierin meldt het college aan de raad de financiële afwijkingen, de beleidsafwijkingen die het college bestuurlijke relevant acht en informeert het college de raad over de administratieve begrotingswijzigingen".

Uitgangspunten en opzet bestuursrapportage

Terug naar navigatie - Uitgangspunten en opzet bestuursrapportage

De bestuurlijke tussenrapportage dient samengevat twee doelen: informeren en bijsturen. Door middel van een bestuurlijke tussenrapportage wordt de gemeenteraad gedurende het jaar door het college integraal geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen zowel inhoudelijk als financieel. Tegelijkertijd kan het college de gemeenteraad voorstellen doen voor bijstellingen; zowel beleidsinhoudelijk als financieel (begrotingswijziging).

Het principe van de bestuursrapportage is dat het een uitzonderingsrapportage is. Wat betekent dat?

Met de vaststelling van de programmabegroting heeft de raad de beleidsvoornemens en de financiële kaders vastgesteld. De drie W-vragen zijn beantwoord: Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat mag het kosten? De mate waarin dit gerealiseerd is, wordt uiteindelijk door het college verantwoord in het jaarverslag en de jaarrekening. Met de tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd of het college op schema ligt. Halen we naar verwachting de doelen binnen de gestelde financiële kaders? Er vindt dus geen integrale verantwoording plaats.

Het is een rapportage die na de eerste vier en acht maanden rapporteert of de realisatie voor het gehele begrotingsjaar op schema ligt. Gaat het college de beoogde resultaten naar verwachting binnen de financiële kaders halen? Zijn er grote afwijkingen te verwachten; inhoudelijk en/of financieel? Dit kan dus leiden tot voorstellen voor bijstellingen zowel beleidsinhoudelijk als financieel.

Volgens de verordening “meldt het college aan de raad de financiële afwijkingen voor zover ze groter zijn dan € 50.000 en de beleidsafwijkingen die het college bestuurlijk relevant acht”. Politiek relevante zaken worden in alle gevallen gerapporteerd. Verder geldt dat tussentijdse verantwoording op beleidsindicatoren en financiële kengetallen niet wordt gegeven. De gegevens hiervoor ontbreken simpelweg.
Het college heeft deze bestuursrapportage vastgesteld en legt deze aan de raad voor. In het bijbehorende raadsvoorstel wordt voorgesteld om de begroting aan te passen.