Bijlagen

Bijlage 1: Raadsvoorstel Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2023

Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2023

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging bij Bestuursrapportage najaar 2023
Programma ( x € 1.000) Begroting 2023 na Bestuursrapportage Voorjaar
Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 79.920 29.643 -50.278
02 Wageningen fysiek 33.300 20.145 -13.156
03 Bestuur en organisatie 40.293 101.452 61.159
Totaal (incl. mutaties reserves) 153.513 151.239 -2.275
Programma ( x € 1.000) Mutaties als gevolg van Bestuursrapportage Najaar
Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal -3.494 -276 3.218
02 Wageningen fysiek 352 -80 -432
03 Bestuur en organisatie -1.154 200 1.354
Totaal (incl. mutaties reserves) -4.296 -156 4.140
Programma ( x € 1.000) Begroting 2023 na verwerking bestuursrapportages
Lasten Baten Saldo
01 Wageningen sociaal 76.426 29.367 -47.060
02 Wageningen fysiek 33.652 20.065 -13.588
03 Bestuur en organisatie 39.139 101.652 62.513
Totaal (incl. mutaties reserves) 149.217 151.083 1.865

Bijlage 2: Overzicht status budgetoverhevelingen