Financiële positie en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

Rapportage en verantwoording over de beschikbare weerstandscapaciteit en de financiële risico’s vinden primair plaats in de Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting en de jaarrekening. Dit is geen onderdeel van de bestuursrapportages (voorjaar en najaar). 

Voor een overzicht van de beschikbare weerstandscapaciteit, de benodigde weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen verwijzen wij u naar de jaarrekening 2022. Er hebben zich sinds de jaarrekening 2022 (balansdatum 31-12-2022) geen onverwacht substantiële financiële risico’s voorgedaan die van invloed zijn op de beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. 

Meerjarig financieel beeld

Terug naar navigatie - Meerjarig financieel beeld

Bij de besluitvorming over de bestuursrapportage wordt alleen besloten over het bijstellen van de begroting voor het huidige begrotingsjaar. Het meerjarig financieel kader wordt bijgesteld in de kadernota of programmabegroting. Dat betekent dat besluitvorming over de structurele doorwerking van mutaties in deze bestuursrapportage volgt bij de Programmabegroting 2024 - 2027.