Bestuurlijke samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Hierbij biedt het college de raad de Bestuursrapportage najaar 2023 aan. De bestuursrapportage heeft als doel tussentijds te rapporteren over de geprognotiseerde realisatie van de begroting en geeft de stand van zaken weer met de financiële consequenties voor het lopende begrotingsjaar 2023. Wij richten ons primair op afwijkingen ten opzichte van de begroting in 2023.

Het voorbereiden en uitvoeren van beleid in 2023 vindt plaats vanuit een complex samenhang van interne en externe factoren. De uitvoering van een groot aantal (wettelijke) taken en beleid verlopen conform de afspraken die zijn gemaakt en passen binnen de begroting. Een aantal grote onderwerpen laten een significante afwijking zien van het voorgenomen beleid door externe oorzaken, waar de gemeente in een aantal gevallen een beperkte invloed op heeft. In deze bestuursrapportage worden financiële voordelen gemeld, maar waarbij meteen dient te worden vermeld dat de uitvoering van het beleid niet wordt gerealiseerd in 2023. Dit betekent een vertraging in de uitvoering, zoals bij de subsidieregeling innovatieve projecten, het uitblijven van de aanvragen bij energiecompensatie en de complexe financiering bij het vluchtelingenbeleid waarbij de rijksbijdragen en de gemeentelijke kosten om diverse redenen aanzienlijk afwijken.

Bovenstaande leidt tot een voordeel van € 4,1 mln. In december wordt de raad via een raadinformatiebrief geïnformeerd welk deel het niet bestede budget wordt overgeheveld. Definitieve overhevelingen worden vastgesteld bij de jaarrekening.

Er dient te worden vermeld dat in de bestuursrapportage voorjaar 2023 de vermelde afwijkingen in deze bestuursrapportage nog niet in beeld waren, omdat de uitvoering in 2023 nog maar een paar maanden onderweg was en een inschatting van de afwijking over 2023 op dat moment nog niet mogelijk was.

In de bestuursrapportage voorjaar hebben wij een jaarresultaat 2023 ingeschat van €2.275.000 negatief. De financiële consequenties die in deze bestuursrapportage najaar in beeld zijn gebracht in het hoofdstuk 'Toelichting verwachte afwijkingen', hebben per saldo een positief effect op de begroting 2023 van € 4.140.000. Hierdoor schatten wij nu een jaarresultaat van €1.865.000 positief in.
De grootste posten met een afwijking van meer dan € 0,5 miljoen worden hieronder kort toegelicht.

 Programma 1, totaal afwijking € 3.218.000 voordeel

 • Samen Wageningen: de aanvragen voor de subsidieregeling om innovatieve projecten worden in oktober ontvangen en in 2024 beschikt, waardoor in 2023 een voordeel van €0,6 mln. ontstaat.
 • Vluchtelingenbeleid: de rijksbijdrage is € 1 mln. hoger dan de verwachte directe kosten in 2023. Met name de participatietrajecten en inkomensondersteuningen zullen fors lager zijn dan verwacht.    
 • Individuele ondersteuning: door de hogere vraag naar jeugdhulp op diverse onderdelen (ambulant, specialistische ggz, landelijke transitie arrangement) is er nadeel van € 1,5 mln. Ook bij beschermd wonen is er een nadeel door een lichte toename van de vraag van € 0,3 mln. en bij WMO is er een voordeel op de onderdelen ondersteuning en vervoer van €0,2 mln.
 • Energiecompensatie:
  • Wageningse warmtoeslag (voordeel € 0,9 mln) door het fors achterblijven van de aanvragen
  • Energiecompensatie 2022 (voordeel € 0,6 mln.) door het uitblijven van de aanvragen
  • Energiecompensatie studenten (voordeel € 0,7 mln.) doordat nagenoeg geen studenten zich hiervoor hebben aangemeld
  • Collectieve ziektekostenverzekering (voordeel € 0,1 mln.)  
 • De afwijkingen van de overige kosten zijn opstelsom van een aantal kleine posten die samen optellen tot € 0,9 mln. (voordeel).

Programma 2, totaal afwijking €432.000 nadeel

 • Wegen, straten, pleinen: nadeel van € 0,5 mln. wordt veroorzaakt door onderhoud aan wegen.
 • De afwijkingen van de overige kosten zijn opstelsom van een aantal kleine posten die samen optellen tot € 0,1 mln. (voordeel). 

Programma 3, totaal afwijking €1.354.000 voordeel

 • Algemene uitkering: de Raad is door middel van Raadsinformatiebrief (23.1128994) geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2023. Voor het jaar 2023 is een bijstelling van € 1,5 mln. als voordeel op de algemene uitkering vermeld in deze RIB. Deze extra middelen zijn vrij besteedbaar, maar worden voor € 0,4 mln. ingezet voor taakmutaties, waardoor per saldo het voordeel € 1,1 mln. bedraagt.
 • De afwijkingen van de overige kosten zijn opstelsom van een aantal kleine posten die samen optellen tot € 0,2 mln. (voordeel). 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo uiteengezet.

Bedragen x € 1.000 (- is nadelig) Begroting 2023
Primitieve Begroting 2023 5.786
Wijzigingen Nota van wijziging -5.645
Begrotingsuitkomst na Nota van wijziging 141
Mutaties Bestuursrapportage voorjaar 2023 -2.416
Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage voorjaar 2023 -2.275
Mutaties Bestuursrapportage najaar 2023 4.140
Begrotingsuitkomst na Bestuursrapportage najaar 2023 1.865

Financieel beeld Bestuursrapportage najaar 2023

Terug naar navigatie - Financieel beeld Bestuursrapportage najaar 2023
Exploitatie (x € 1.000) Mutaties berap najaar 2023
01 Wageningen sociaal
Lasten 3.494
Baten -276
Totaal 01 Wageningen sociaal 3.218
02 Wageningen fysiek
Lasten -352
Baten -80
Totaal 02 Wageningen fysiek -432
03 Bestuur en organisatie
Lasten 1.154
Baten 200
Totaal 03 Bestuur en organisatie 1.354
Gerealiseerd resultaat 4.140

Voortgang realisatie budgetoverhevelingen vanuit jaarrekening 2022

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie budgetoverhevelingen vanuit jaarrekening 2022

In bovenstaand tabel zijn de verwachte budgetoverhevelingen naar 2024 niet verwerkt. Bij het vaststellen van de jaarrekening zal getoetst worden of de budgetten daadwerkelijk overgeheveld kunnen worden en doet het college de raad een voorstel voor overheveling. De verwachte overhevelingen worden niet afgeraamd, maar zullen tot een voordelig resultaat bij de jaarrekening 2023 leiden. 

In het hoofdstuk 'Toelichting verwachte afwijkingen' worden de verwachte vrijvallende en nogmaals over te hevelen middelen kort nader toegelicht. Het college zal bij de jaarrekening kritisch kijken naar welke budgetten overgeheveld moeten worden om te voorkomen dat er jaar op jaar wordt doorgeschoven.

Kredieten/Investeringen

Terug naar navigatie - Kredieten/Investeringen

Er zijn geen afwijkingen op de investeringen van meer dan € 100.000 of 10% t.o.v. het beschikbaar gesteld kredietbudget ten tijde van het opstellen van de bestuursrapportage najaar 2023 bekend.

Bij de jaarrekening 2023 zal voor de investeringen die per 31-12-2023 voor een periode van 3 jaar beschikbaar zijn gesteld, een voorstel worden gedaan om bepaalde investeringen niet af te sluiten. Het voorstel voor het verlengen van de termijn van deze investeringen zal tezamen met het voorstel voor budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 worden aangeboden aan de Raad.